W trakcie bezpłatnego webinaru w czwartek, 21 października 2021 r. o godz. 18:00 omówimy proponowane przez PKO BP warunki ugody. Pokażemy jak za pomocą Kalkulatora na stronie kancelariaczabanski.pl wyliczyć propozycję banku i porównać z wynikami możliwymi do osiągnięcia na drodze sądowej. Webinar dostępny będzie na stronie na FB: facebook.com/pomocfrankowiczom

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 dzień temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocne "odfrankowienie" umowy we Wrocławiu.
Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSO del. Krzysztof Rudnicki, I ACa 767/21) oddalił apelację obu stron od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 5 lutego 2021 r. (I C 1467/17; SSO Anna Strzembinczyk-Stembalska).

Zgodnie z tym wyrokiem postanowienia dotyczące indeksacji kursem CHF znajdujące się w umowie kredytu nominowanego do CHF na kwotę 600 tys. PLN zawartej z Santander Consumer Bank z października 2006 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców, a bank zobowiązany jest zwrócić kwotę ok. 150 tys. PLN nadpłaconą przez kredytobiorców wskutek stosowania tych postanowień przez bank. Co najważniejsze, kwota kapitału do zwrotu nie wynosi jak twierdził bank ok. 530 tys. zł (przeliczana z CHF), lecz ok. 300 tys. PLN (stan na dzień złożenia pozwu, to jest maj 2017 r.).

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

2 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocny wyrok: roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzgledniony.

Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 549/20; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2020 r. (XXV C 195/16; SSR del. Michał Jakubowski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat z odsetkami od wniesienia pozwu (luty 2016 r.).

Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że zarzut potrącenia podniesiony przez bank jest nieskuteczny. Bank w lipcu 2021 r. złożył wezwanie do zwrotu wypłaconej kwoty kredytu a następnie złożył oświadczenie o potrąceniu i dalej zgłosił w postępowaniu apelacyjnym zarzut potrącenia. Sąd uznał, że zarzut jest nieskuteczny, gdyż roszczenie banku jest przedawnione: bank od 2016 r. powinien się liczyć z nieważnością umowy i podjąć odpowiednie kroki.

Wyrok jest prawomocny, ale bank zapewne złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

13 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2689/20 wcześniej XXV C 1229/16), wydał wyrok. w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. zawarta z dawnym Getin Bank S.A. jest nieważna w całości,
II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot zapłaconych w łącznej wysokości blisko 400 tys. zł, z odsetkami od dnia wezwania, z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zwrotu kwoty kredytu pozwanemu bankowi albo zabezpieczenie roszczenia o zapłatę tej kwoty.
III. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał na argumenty wynikające z dotychczasowej linii orzeczniczej dotyczącej ustalenia nieważności umów powiązanych z walutą CHF. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Bielecki.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

W dniu 8.10.2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2375/21 (poprzednio VI C 1055/17), w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z października 2008 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna,
II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 65.759,33 PLN oraz 18.566,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia:
Żądanie powodów jest uzasadnione z uwagi na nieważność umowy wynikającą ze sprzeczności umowy z ustawą. Do nieważności zdaniem Sądu prowadzi również analiza postanowień pod kątem abuzywności. Indeksację kredytu należy uznać za dopuszczalną co do zasady, ale w ocenie Sądu postanowienia opisane w umowie są sprzeczne z art. 353(1) k.c.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Sąd Najwyższy na razie nie zajmie się kwestią wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (III CZP 54/21). Sprawozdawca w tej sprawie, SSN Roman Trzaskowski został wyznaczony niezgodnie z regułami. Nowa prezes Izby Cywilnej uchyliła wcześniejsze zarządzenie. Nowym sprawozdawcą zgodnie z regułą alfabetyczną został SSN Krzysztof Strzelczyk. Będzie też wyznaczony nowy skład i nowy termin posiedzenia zamiast wcześniej ogłoszonego 8 listopada.

Zważywszy na konflikty w SN trudno powiedzieć, kiedy zostanie wydane to orzeczenie.

www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=791-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&…
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna wygrana w Gdańsku z Bankiem BPH S.A. – umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. nieważna.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt I C ACa 384/21 (SSA Piotr Daniszewski):
1. oddalił apelację Banku BPH S.A.
2. zasądził na rzecz kredytobiorców od banku kwotę 8.100,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. (sygn. akt XV C 420/19) w którym sąd:
1. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GE Money Bank S.A.
2. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 64.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817,00 PLN tytułem kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że w pełni podziela stanowisko sądu pierwszej instancji co do nieważności umowy. W tym zakresie sąd zwrócił uwagę na dwa elementy.

Po pierwsze, zastosowany mechanizm indeksacji sprawił, że strony nie określiły wysokości świadczenia kredytobiorcy, co jest sprzeczne z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 353(1) k.c.

Po drugie klauzule indeksacyjne niewątpliwie są abuzywne, a ich eliminacja z umowy sprawia, że umowa nie może być dalej wykonywana.

Sąd nawiązał również do wyroku TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20) i wskazał, że podziela stanowisko powodów, że nie można wykreślić z klauzul indeksacyjnych "marży banku", pozostawiając w umowie kurs średni NBP.

Tego typu zabieg nie spełniałby celu zniechęcającego Dyrektywy 93/13, a wykreślony element w postaci "marży" samodzielnie nie poddaje się kontroli pod względem jego uczciwości.

Sąd nie uwzględnił również zarzutu przedawnienia, powołując się na najnowsze orzecznictwo SN.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna przegrana mBanku – apelacja rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

22 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 248/21; SSO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur) na posiedzeniu niejawnym uznał w całości apelację kredytobiorcy i oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020 r. (SSO Bożena Chłopecka; I C 241/17) w ten sposób, że:
– podtrzymał ustalenie Sądu Okręgowego, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z mBank w 2007 r. jest nieważna;
– zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich kwot zapłaconych w wykonaniu tej umowy w wysokości ponad 380 tys. zł. wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego;
– obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego w całości.

Wyrokiem z grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo kredytobiorcy co do zwrotu rat, opierając się na teorii salda. Teraz Sąd Apelacyjny zmienił to rozstrzygnięcie, opierając się na stanowisku SN, że każdej ze stron przysługuje własne roszczenie.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

Load more