Category Archives: Artykuły

Zarzut zatrzymania niedopuszczalny

TSUE w postanowieniu z dnia 8 maja 2024 r. (C-424/22) stwierdził, że przepisy dyrektywy 93/13/EWG należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uwzględnianiu podnoszonego przez banki zarzutu zatrzymania i uzależniania możliwości otrzymania przez konsumenta zasądzonych w wyroku na jego rzecz środków od jednoczesnego zaoferowania przez konsumenta bankowi zwrotu wypłaconego kapitału. Jak wskazał TSUE: „(…)… Read More »

Nie będę orzekać zgodnie z prawem UE i co mi zrobisz?

Szokujące orzeczenie sędziego Sądu Najwyższego Władysława Pawlaka! Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej kredytobiorców do rozpoznania i pozbawia ich odsetek za opóźnienie o wartości 80 tys. zł, jednocześnie przyznając, że zaskarżony wyrok był sprzeczny z prawem europejskim. Sędzia przy okazji ujawnia, że nieważność umów kredytowych została wymyślona przez Sąd Najwyższy tylko po to, aby przyznać… Read More »

List do Pani Ewy

Opublikowany 16 kwietnia 2024 r. na stronie Gazeta.pl (https://next.gazeta.pl/pieniadz/7,188932,30887654,frankowicze-my-z-trudem-splacalismy-kredyt-w-zlotowkach-nikt.html) list Pani Ewy, kredytobiorcy złotowego, pokazuje, że ciągle za mało jesteśmy świadomi, jak oszukańczym produktem były oferowane przez banki kredyty „frankowe” i zbyt łatwo ulegamy bankowej propagandzie, jakoby „frankowicze” mieli wspaniałe życie, bo nie dość, że płacili niższe raty kredytów, to teraz ze względu na „sztuczki”… Read More »

TSUE o odsetkach za opóźnienie (C-28/22)

14 grudnia 2023 r. zapadł ważny wyrok TSUE w sprawach “frankowych (C-28/22). Wyrok dotyczył początku terminu przedawnienia roszczeń banków, obowiązku przedsiębiorcy badania świadomości konsumenta co do skutków upadku umowy oraz odsetek za opóźnienie od roszczenia zgłoszonego przez konsumenta. Wszystkie te kwestie wynikają z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21),… Read More »

Bankom nie należy się dodatkowe wynagrodzenie (wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r., C-520/21)

W wyroku z 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) TSUE podkreślił, że prawo europejskie sprzeciwia się temu, aby nieuczciwy przedsiębiorca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w przypadku nieważnej nieuczciwej umowy kredytu. Prawo europejskie nie sprzeciwia się natomiast temu, aby konsument dochodził od nieuczciwego przedsiębiorcy dodatkowego wynagrodzenia. Jak stwierdził TSUE: 64      Należy stwierdzić, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 44 opinii, że… Read More »

Konsument czy przedsiębiorca – wyrok TSUE C-570/21

Wyrokiem z 8 czerwca 2023 r. TSUE odpowiedział na pytanie czy osoba, która zawiera umowę w celu częściowo powiązanym z działalnością gospodarczą a częściowo nie, dalej może korzystać z ochrony konsumenckiej. Pytanie zadał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. Odpowiedź TSUE była następująca: 55      Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że sąd krajowy rozpoznający spór dotyczący umowy mogącej podlegać zastosowaniu omawianej… Read More »

Komu nagle potrzebna ustawa frankowa?

dr Jacek Czabański Artykuł w skróconej wersji został opublikowany w “Rzeczpospolitej” z 18 kwietnia 2023 r. pod tytułem “Próba ochrony zysków banków”: https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art38326671-jacek-czabanski-proba-ochrony-zyskow-bankow Tak jak kilka lat temu banki bardzo protestowały przeciwko ustawie frankowej, tak teraz nagle stały się jej orędownikiem. Oczywiście chodzi tu wyłącznie o ochronę zysków banków kosztem kredytobiorców.  W 2015 r. jako ekspert… Read More »

Rozliczenia z bankiem po wyroku

Obejrzyj nasz Webinar na temat rozliczeń: Prawomocny wyrok Sądu ustalający nieważność umowy kredytu oznacza brak zobowiązania obliczanego przez bank na podstawie tej umowy i aktualnego kursu waluty obcej. Nieważność umowy oznacza, że obie strony powinny dokonać zwrotu wzajemnych świadczeń, co oznacza, że bank powinieniem zwrócić wszystkie kwoty otrzymane od kredytobiorcy, a kredytobiorca powinien zwrócić kwotę otrzymanego… Read More »

Wyrok TSUE z 16 marca 2023 r. (C-6/22)

W tym wyroku TSUE cierpliwie tłumaczy zasady ochrony konsumenta polskim sędziom. Tym razem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli po raz kolejny popisał się głupimi pytaniami wskazującymi na całkowity brak zrozumienia przez sędziego prawa europejskiego (ale oczywiście duży plus, że w tej sytuacji zamiast wydać błędny wyrok, zapytał jednak TSUE). SR Warszawa-Wola zapytał: 1) Czy w świetle… Read More »

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – bankom nie należy się wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 16 lutego 2023 r. w sprawie C-520/21 nie jest zaskoczeniem: 1. w przypadku nieważnej umowy kredytu prawo europejskie nie stoi na przeszkodzie, aby kredytobiorca domagał się od banku dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z jego wpłat; 2. Prawo europejskie stoi natomiast na przeszkodzie, aby takiego wynagrodzenia domagał się bank. Opinia stanowi:… Read More »

TSUE: nieuczciwy przedsiębiorca nie ma prawa do odszkodowania

Kolejny wyrok TSUE, w którym Trybunał zajął się kwestią korzyści nieuczciwego przedsiębiorcy. W wyroku z 8 grudnia 2022 r. w sprawie C-625/21 (VB przeciwko GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH), TSUE analizował kwestię możliwości dochodzenia przez przedsiębiorcę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nieuzasadnionym odstąpieniem od umowy przez konsumenta. Pani VB zamówiła zabudowę kuchenną za 10 924,70 EUR. Trzy tygodnie… Read More »

Jakie propozycje ma mBank?

mBank nie podaje szczegółów swoich wyliczeń, jednak na podstawie przekazywanych informacji można stwierdzić, że bank wylicza jak wyglądałaby spłata kredytu, gdyby był to kredyt złotowy, czyli z wyższym oprocentowaniem, ale bez powiązania z kursem waluty obcej, a następnie porównuje wysokość zadłużenia takiego kredytu z zadłużeniem dla kredytu indeksowanego. Następnie mBank proponuje umorzenie połowy tej różnicy (według… Read More »

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A

W związku z ogłoszoną 30 września 2022 r. decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o skutkach tej decyzji dla kredytobiorców. Po pierwsze, część GNB obejmująca depozyty oraz kredyty złotowe została przeniesiona do nowego banku o nazwie VeloBank. Po drugie, kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF,… Read More »

Glosa do wyroku SN z 1 czerwca 2022 r. Eliminacja samej marży z umowy d. GE Money Banku.

1 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy (w składzie Pierwszy Prezes SN Małgorzata Manowska – przewodniczący, SSN Marcin Krajewski, Prezes SN Joanna Misztal-Konecka – sprawozdawca) wydał wyrok w sprawie II CSKP 364/22, w którym stwierdził, że: Uwzględnienia wymagają wskazówki ujęte w wyroku z 29 kwietnia 2021 r. (w sprawie I.W., R.W. przeciwko Bankowi BPH S.A., C-19/20,… Read More »

Sąd Najwyższy potwierdza nieważność umowy kredytu

Wyrokiem z 3 lutego 2022 r. Sąd Najwyższy (II CSKP 975/22; SSN Małgorzata Manowska (spr.); SSN Marcin Łochowski; SSN Tomasz Szanciło) oddalił skargę kasacyjną Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2020 r. (VI ACa 345/19), którym Sąd uznał umowę kredytu d. Polbank EFG z 2008 r. za nieważną.… Read More »

Bardzo wolne sądy…

W sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej zapada coraz więcej wyroków, co oczywiście cieszy wygranych kredytobiorców, ale jednocześnie powoduje, że wielu innych zadaje pytanie: a dlaczego moja sprawa jeszcze nie została rozstrzygnięta? Dokonałem więc analizy spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka, tak aby zobaczyć w ilu sprawach został wydany wyrok w zależności od… Read More »

Kolejny dobry wyrok TSUE (C-212/20) – kryteria ustalania kursów muszą być obiektywnie weryfikowalne

Kolejny raz TSUE musi uczyć polskie sądy co to znaczy przejrzystość i uczciwość umowy. Na niespecjalnie mądre pytania Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli TSUE w dniu 18 listopada 2021 r. (C-212/20), po raz kolejny stwierdza, że kryteria wyliczania zobowiązań konsumenta muszą być obiektywnie weryfikowalne, a mglistych postanowień nie można uzupełniać w drodze wykładni. Po raz kolejny… Read More »

Frankowicze – jak mogą wygrać z bankiem?

Frankowicze to kredytobiorcy, którzy za namową banków zdecydowali się w latach 2002 – 2011 na zaciągnięcie kredytu powiązanego z kursem franka szwajcarskiego (ewentualnie innej waluty obcej jak dolar amerykański, euro czy japoński jen). Straty finansowe, jakie ponieśli od tamtego czasu, sprawiły, że zaczęli walczyć o swoje prawa.  Jak działa kredyt we frankach? Jakie rodzaje kredytów… Read More »

Glosa do uchwały SN z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21)

dr Jacek Czabański Glosa do uchwały SN z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) SN w głosowanej uchwale stwierdził: „1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten… Read More »

Wyroki sądów w I połowie 2021 r.

Czas na podsumowanie pierwszej połowy roku. W oczekiwaniu na uchwałę “frankową” Sądu Najwyższego postępowania w sądach apelacyjnych uległy niemal całkowitemu zawieszeniu. Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy uzyskała tylko jeden wyrok prawomocny w styczniu 2021 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (wydział odwoławczy) uznał, że umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej,… Read More »

Spodziewana uchwała SN w sprawach “frankowych” – komentarz

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego przedstawiła zestaw zagadnień, które należy rozstrzygnąć w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej dla zapewnienia jednolitości orzecznictwa. Dobrze, że te kwestie zostały postawione pod rozstrzygnięcie składu całej Izby Cywilnej SN, jednak treść uzasadnienia tych pytań nasuwa niedosyt, głównie ze względu na niedostateczne uwzględnienie wykładni przepisów UE dokonywanej przez TSUE, jak również… Read More »

Czy konsumentowi przedawnia się roszczenie a bankowi nie?

W uchwale z 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) Sąd Najwyższy wypowiedział się za tzw. teorią dwóch kondykcji, a więc że każdej stronie nieważnej umowy przysługuje oddzielne roszczenie o zwrot tego co świadczyła na jej podstawie. Tym samym Sąd Najwyższy odrzucił tzw. teorię salda, która nakazuje wzięcie pod uwagę salda wzajemnych rozliczeń stron i… Read More »

Banki same sobie zgotowały ten los

Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 lutego 2021 r. Po wielu latach sporów sądowych kredytobiorcy, którzy zostali przez banki nakłonieni do zaciągnięcia skrajnie ryzykownych kredytów, wreszcie zyskują poparcie sądów. Kolejne przegrane na sali sądowej powodują, że banki nagle zaczynają narzekać na sędziów, którzy rzekomo nie rozumieją praw ekonomii.W tezy banków może uwierzyć… Read More »

Podsumowanie wyroków roku 2020

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką dr Jacek Czabański i Partnerzy w 2020 r. zapadło w sumie 68 wyroków (w sądach I i II instancji), z czego 64 były korzystne dla kredytobiorców (94%). Nieliczne wyroki niekorzystne związane były przede wszystkim z przyjęciem przez sąd, że w danej sprawie kredytobiorca nie był konsumentem. Sytuacja zdecydowanie się… Read More »

Ugoda KNF to nie jest uczciwa propozycja

Wyroki sądowe są coraz korzystniejsze dla kredytobiorców. Właściwie jedyne kwestie jakie pozostają nierozstrzygnięte, to: Czy umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji, ale z zachowaniem niższego oprocentowania? A jeżeli umowa musi być uznana za nieważną, to czy każda strona może domagać się zwrotu tego co zapłaciła, czy też rozliczyć się powinny saldem? I wreszcie, to czym… Read More »

Frankowicze Wyroki – poznaj historie zakończone sukcesem!

Zastanawiasz się, czy pozwanie banku w sprawie kredytu we frankach ma sens? Nie jesteś pewny czy Twoja sprawa kwalifikuje się do konfliktu rozwiązanego w sądzie? Poznaj historie innych frankowiczów – frankowicze wyroki – i zobacz, jak sąd rozstrzygnął wytoczone już pozwy.  Jakie banki oferowały kredyty frankowe? Wiele banków zdawało sobie sprawę z ryzyka związanego z… Read More »

Profesorowie na zlecenie banków

Dziennik Gazeta Prawna 19 maja 2020 r. opublikował wkładkę pod nazwą “PORADNIK FRANKOWICZA” pod patronatem Związku Banków Polskich. W rzeczywistości to nie żaden poradnik, ale raczej bankowy straszak na kredytobiorców, aby broń Boże nie dochodzili swoich racji przed sądem. Ten dodatek banki powinny raczej nazwać: “Zaufaliście nam raz, zaufajcie po raz drugi!”. Dodatek składa się… Read More »

Błędne wytyczne Sądu Najwyższego nie mogą wiązać – dobry wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Dobry wyrok został wydany 27 lutego 2020 r. ( I ACa 217/19) w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie po uchyleniu poprzedniego wyroku i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez SN wyrokiem z 27 lutego 2019 r. (II CSK 19/18). Sąd Apelacyjny ponownie rozpoznając sprawę uznał powództwo kredytobiorców, uznał umowę za nieważną i uchylił bankowy tytuł egzekucyjny. Rozstrzygnięcie… Read More »

Płacić czy nie płacić?

Kiedy 5 lat temu zacząłem zajmować się sprawami kredytów “frankowych” sądziłem, że prawnie sprawa jest na tyle oczywista, że w ciągu kolejnych 3-4 lat wszystko będzie wyjaśnione, a kredytobiorcy uzyskają pewność czy te umowy są w ogóle ważne, a jeżeli tak, to w jakiej części są skuteczne. Czas pokazał, że sądy nie spieszą się z… Read More »

Sądy zauważają brak rzetelnej informacji o ryzyku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wyrokiem z 23 września 2019 r. (XVIII C 3418/16, SSR Krzysztof Kurosz) stwierdził, że umowa kredytu mBanku, waloryzowana kursem CHF i przewidująca oprocentowanie wyznaczane decyzją zarządu jest nieważna. O ile samo rozstrzygnięcie jest typowe dla tych spraw, o tyle uzasadnienie w sposób wyczerpujący opisuje jak wiele informacji o ryzyku zostało przez bank przemilczanych.… Read More »

Kompendium wiedzy – “Przewodnik frankowicza”

Wszystkich zainteresowanych obszernym omówieniem aktualnych zagadnień prawnych w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej zapraszam do przeczytania książki mojego współautorstwa (napisanej wspólnie z radcą prawnym dr. Mariuszem Korpalskim oraz radcą prawnym Tomaszem Koniecznym). Publikacja jest poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów prowadzących tysiące procesów wymagających oceny ważności i skuteczności… Read More »

Krajobraz po TSUE. Orzecznictwo sądowe w 2019 i 2020 r.

Jak wygląda orzecznictwo sądowe: zebraliśmy wyroki w sprawach “frankowych” prowadzonych przez specjalistów z Forum Prawników Finansowych (do którego należy też adwokat Jacek Czabański). Oto statystyki za 2019 i 2020 r., w części więc już po wyroku TSUE z 3 października 2019 r., co miało wpływ zwłaszcza na orzeczenia sądów apelacyjnych. Zapadło w naszych sprawach ponad 130… Read More »

Kongres Praw Obywatelskich o “frankowiczach”

14 grudnia 2019 r. w ramach organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Kongresu Praw Obywatelskich odbył się panel dyskusyjny pt. TSUE jako nasz sąd – nas obywateli /Sprawa państwa Dziubak – co robić z “kredytem frankowym”. W panelu wzięli udział: prof. Ewa Łętowska; Arkadiusz Szczęśniak, Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu; dr Jacek Czabański, adwokat reprezentujący kredytobiorców… Read More »

Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie: umowa mBanku sprzeczna z prawem i nieważna

Dostępne jest już uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 października 2019 r. (V ACa 567/18), w który Sąd Apelacyjny uznał umowę mBanku za nieważną, jako sprzeczną z podstawowymi zasadami prawa cywilnego i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej kwoty (powodowie żądali zwrotu nadwyżki kwoty zapłaconej ponad kwotę otrzymaną): “Granice swobody umów, związane z… Read More »

Wyrok SN z 29 października 2019 r. (IV CSK 309/18)

Sąd Najwyższy wyrokiem z 29 października 2019 r. (IV CSK 309/18) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018 r. (I ACa 647/17), który oddalał pozew banku o zapłatę kwoty 23 tys. CHF z tytułu umowy kredytu denominowanego d. Banku BPH, w tej części przejętego przez bank PEKAO SA. Jak stwierdził SN, umowa… Read More »

Prawomocne przegrane Raiffeisena oraz Millennium – umowy nieważne

13 listopada 2019 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał dwa wyroki korzystne dla kredytobiorców. W pierwszej sprawie (I ACa 268/19) rozpoznawana była apelacja kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16, SSO Andrzej Kuryłek), który w całości oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen). Sąd Apelacyjny… Read More »

TSUE przeciwko uzupełnianiu umowy

Wyrok TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 października 2019 r. podtrzymał dotychczasowe orzecznictwo TSUE, zgodnie z którym: – klauzule nieuczciwe muszą być wykreślone z umowy;– w to miejsce nie można wprowadzać niczego innego, zwłaszcza w oparciu o generalne zasady prawa cywilnego, typu zasady słuszności;– jeżeli umowa nie może być dalej… Read More »

Jakie będą koszty wyroku TSUE?

W dyskusjach na temat skutków wyroku TSUE ciągle powraca temat kosztów dla banków. Fakt, że nieuczciwy bank musi zwrócić konsumentom niesłusznie pobrane kwoty jest przez niektórych przedstawiany jako straszliwe zagrożenie dla “systemu bankowego”. Celem przepisów UE chroniących konsumenta jest nie tylko zapewnienie, że konsument nie będzie obciążany nieuczciwymi kosztami. Podstawowym celem dyrektywy 93/13/EWG o nieuczciwych… Read More »

Banki muszą zapłacić. Wcześniej torpedowały wszystkie próby systemowego rozwiązania problemu

Kto zapłaci za frankowy cud? – pyta prof. Witold Orłowski i straszy, że eliminacja nieuczciwych umów z obrotu „może doprowadzić gospodarkę do kryzysu, a miliony Polaków obciążyć kosztami dofinansowania walutowych kredytobiorców” (Dziennik Gazeta Prawna z 2 września 2019 r.). Ostatnia fala artykułów prasowych przestrzegających sądy przed skutkami stosowania prawa ma swoje źródło w tym, że istotnie spór dotyczy… Read More »

Uzasadnienie wyroku SN z 9 maja 2019 r. (I CSK 242/18)

W wyroku SN odniósł się przede wszystkim do kwestii tego, czy aneks proponowany swego czasu przez Noble Bank a wprowadzający spłatę kredytu po przeliczeniu według kursu NBP z jednoczesnym zapisem, że zmianie ulega charakter kredytu na “kredyt walutowy” ma znaczenie dla skutków nieuczciwości umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 października 2017 r.… Read More »

Co się wydarzyło w Irlandii – skandal “tracker mortgage”

“Pewne jak w banku” w obecnych czasach oznacza, że pewni możemy być co najwyżej skandalu z bankami w roli głównej. Dzisiaj opiszę skandal z kredytami hipotecznymi w Irlandii. Banki w Irlandii oferowały kilka rodzajów kredytów, m.in. o stałej stopie procentowej (na okres 2-5 lat) albo o stopie zmiennej, uzależnionej od stopy procentowej Banku Centralnego Irlandii.… Read More »

Uzasadnienie wyroku SN z 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17)

Ukazało się już uzasadnienie wyroku SN z 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17) W pierwszej kolejność SN stwierdził, że wbrew dotychczasowemu stanowisku SN, klauzule indeksacyjne zawarte w umowie należy uznać za określające główne świadczenie stron. Wprawdzie w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono stanowisko, że klauzula indeksacyjna zawarta w umowie kredytowej nie może być uznana za… Read More »

Coraz więcej korzystnych wyroków

Od dwóch lat kredytobiorcy wygrywają coraz więcej spraw w sądach. Analiza blisko 300 wyroków wydanych w ostatnich 4 latach przez sądy I instancji w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej pokazuje, że aktualnie blisko 90% wyroków wydawanych jest na korzyść kredytobiorców: umowy są uznawane za nieważne w całości albo przynajmniej powiązanie z kursem waluty… Read More »

Rzecznik Generalny TSUE po stronie kredytobiorców: nieuczciwa indeksacja nie może być ratowana w interesie przedsiębiorcy

14 maja 2019 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał swoją opinię w sprawie pytań skierowanych na tle sprawy kredytu indeksowanego dawnego Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce) przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Pytania Sądu Okręgowego zmierzały głównie do ustalenia czy w przypadku stwierdzenia nieuczciwości niektórych postanowień umownych, można umowę… Read More »

Kolejny dobry wyrok SN: kredyt bez indeksacji, aneks GNB zmieniający kredyt na niby “walutowy” nie pozbawia konsumenta ochrony

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku (I CSK 242/18) uchyla skandaliczny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 października 2017 r. (VI ACa 786/16), który uznał, że aneks antyspreadowy Getin Noble Banku pozbawia konsumentów możliwości ochrony, bo aneks miał zmienić rodzaj kredytu z kredytu indeksowanego na kredyt walutowy przy określonej kwocie zadłużenia… Read More »

Dobre wyroki SN i SA w Warszawie

Sąd Najwyższy w dwóch ostatnich wyrokach dokonał prawidłowej wykładni przepisów wskazujących na niedopuszczalność zastępowania nieuczciwych postanowień umownych innymi postanowieniami w interesie przedsiębiorcy. W wyroku z 24 października 2018 r. (II CSK 632/17) Sąd Najwyższy stwierdził: “Skarżący mają rację, że konsekwencją stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej spełniającej wymagania powołanego przepisu jest działająca ex lege sankcja bezskuteczności niedozwolonego… Read More »

Dobry wyrok SN – Dyrektywa 93/13 wyklucza możliwość uzupełniania treści umowy w interesie przedsiębiorcy

Dobry wyrok SN prawidłowo wykładający dyrektywę 93/13/EWG.Wyrok SN z 24 października 2018 (II CSK 632/17) w składzie SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. ,,Skarżący mają rację, że konsekwencją stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej spełniającej wymagania powołanego przepisu jest działająca ex lege sankcja bezskuteczności niedozwolonego postanowienia, połączona z przewidzianą w art. 3851§… Read More »

Wyrok SN z 27 lutego 2019 r. (II CSK 19/18)

W tym wyroku SN (uzasadnienie) wyraził kilka interesujących poglądów, które będą miały wpływ na kolejne orzeczenia w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą. Sprawa dotyczy zawartej w dniu 23 kwietnia 2008 r. umowy kredytu hipotecznego w kwocie 141 928,69 zł, nominowanego do CHF, według kursu kupna tej waluty obowiązującego w tym banku, na sfinansowanie spłaty… Read More »

Dobry wyrok TSUE w sprawie Dunai

14 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt. (C-118/17).  W dniu 24 maja 2007 r. Z. Dunai zawarła z bankiem umowę pożyczki wyrażonej we franku szwajcarskim (CHF), podczas gdy na mocy tej samej umowy pożyczka miała być udostępniona w HUF, przy zastosowaniu kursu wymiany CHF-HUF opartego na kursie kupna stosowanego przez… Read More »

Prawomocna przegrana Getin Noble Bank

Wyrokiem z 31 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 7/18) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2017 r., w którym Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego Getin Noble Banku za nieważną. Sprawa była nietypowa, gdyż kredyt nie był typowym kredytem na zakup mieszkania. Jak ustalił Sąd Okręgowy: Na początku 2007… Read More »

Sędzia rozpoznaje sprawy przeciwko bankom. Żona sędziego jest pracownikiem Związku Banków Polskich. Niejasne powiązania sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Na jaw wychodzi coraz więcej powiązań sędziów warszawskich sądów ze środowiskiem bankowym. Najnowszym odkrytym przypadkiem jest sędzia Grzegorz Tyliński. Jak wynika ze złożonego przez niego 5 stycznia 2017 r. oświadczenia majątkowego, sędzia Tyliński w lutym 2009 r. zaciągnął kredyt indeksowany do CHF w banku DnB Nord na kwotę 818 tys. PLN. Sędzia wbrew brzmieniu formularza… Read More »

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na nakaz zapłaty wystawiany na żądanie banków

8 stycznia 2019 r. w imieniu klienta złożyłem skargę konstytucyjną na możliwość wydawania przez sądy nakazu zapłaty na podstawie oświadczenia banku, że ktoś jest im coś winny. Tło sprawy wygląda następująco: Sąd Okręgowy w Warszawie na wskutek pozwu wniesionego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wydał na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2017 r. nakaz… Read More »

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich rozumie podstawowe zasady prawa ochrony konsumentów w UE?

Polskie sądy przez długi czas automatycznie wydawały nakazy zapłaty na podstawie jednostronnych oświadczeń banków, nie badając czy umowa będąca źródłem roszczenia spełnia wymogi prawa, w tym w szczególności czy jej postanowienia są uczciwe, naruszając w ten sposób prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta. Zgodnie z utrwaloną wykładnią prawa UE dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE,… Read More »

Brak informacji o ryzyku prowadzący do nieważności umowy Getin Banku

29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (Wyrok z uzasadnieniem XXV C 590 17, SSO Piotr Bednarczyk) wydał wyrok w prowadzonej przeze mnie (Jacka Czabańskiego) sprawie, w którym unieważnił umowę kredytu d. Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wyrok nakazuje jednoczesny zwrot świadczeń, to jest bank musi zwrócić kwoty zapłacone… Read More »

Polski nakaz zapłaty sprzeczny z prawem UE

Bardzo dobre orzeczenie TSUE z 28 listopada 2018 r. (C-632/17): sądy nie mogą wydawać nakazu zapłaty bez badania uczciwości postanowień umowy. Ponadto krótki termin na wniesienie zarzutów od nakazu i obowiązek wniesienia 3/4 opłaty sądowej przez konsumenta również narusza prawo europejskie. TSUE stwierdził: “46. W niniejszym przypadku z art. 491 § 1 kpc wynika, że… Read More »

Czarny listopad: nieważne umowy mBanku, Getinu i BGŻ

W listopadzie zapadły kolejne wyroki stwierdzające nieważność umów kredytów: Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Łukasz Mrozek, VI C 1209/17). Sąd stwierdził, że element walutowy podlega usunięciu z umowy kredytu waloryzowanego mBanku od początku, gdyż bank nie przedstawił pełnej informacji o możliwych skutkach ekonomicznych, co jest wymagane przez prawo europejskie. Bez tego elementu umowa nie może istnieć, a… Read More »

Sąd unieważnia umowę Getin Banku jako skutek nieuczciwej praktyki rynkowej

29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17) wydał precedensowy wyrok, w którym na wniosek kredytobiorcy unieważnił umowę kredytu indeksowanego d. Getin Banku (obecnie Getin Noble Bank) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zwalczaniu… Read More »

TSUE orzeka, że zwrot spreadów to za mało, gdyż ryzyko kursowe dalej obciąża kredytobiorcę

Ważny wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 20 września 2018 r. w sprawie C‑51/17, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. przeciwko Teréz Ilyés, Emilowi Kissowi. Sprawa dotyczy uregulowań węgierskich i ich skutku dla oceny uczciwości umowy kredytu powiązanego z walutą obcą (CHF).  Zgodnie z paragrafem 3 ust. 1, 2 ustawy nr XXXVIII z 2014 r. (w orzeczeniu TSUE zwanej… Read More »

Umowa kredytu hipotecznego Banku Millennium nieważna

Ważny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie 27 sierpnia 2018 r. (XXIV C 241/17). W wyroku Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego Banku Millennium ze względu na naruszenie podstawowych zasad prawa cywilnego. Sąd stwierdził że błędne jest stanowisko Banku Millennium o rzekomo walutowym charakterze kredytu: Nie znajdowało potwierdzenie w treści umowy z 19 lutego… Read More »

Polskie przepisy stawiają nadmierne wymogi konsumentom broniącym swoich praw

Rzecznik generalny TSUE zwraca uwagę na nadmierne wymogi formalne, które utrudniają polskim konsumentom obronę przed roszczeniami wynikającymi z nieuczciwych umów. TSUE zgadza się z jego stanowiskiem i w dniu 13 września 2018 r. w wyroku w sprawie  Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej przeciwko Mariuszowi Wawrzoskowi (C-176/17) stwierdza, że: “Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady… Read More »

Ocena nieuczciwości postanowień umowy na dzień jej zawarcia – uchwała SN z 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17)

Ukazało się uzasadnienie uchwały SN z 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17) w sprawie zagadnienia czy nieuczciwość postanowienia umownego oceniać należy na dzień zawarcia umowy czy też wpływ mogą mieć okoliczności powstałe później, w tym zwłaszcza sposób wykonywania umowy przez przedsiębiorcę. Kwestia ta jest jasno rozstrzygnięta w przepisach, jednak w procesach banki argumentują, że… Read More »

Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium nieważna

27 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (XXIV C 241/17, SSO Jacek Tyszka) uznał umowę kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2007 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu. Trzy główne powody uznania umowy za nieważną to: Umowa dawała bankowi swobodę w określaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co… Read More »

Prawomocna przegrana mBanku o dowolną zmianę oprocentowania i spread

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 475/18) podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 20 listopada 2017 r. (II C 636/17), w którym Sąd uznał klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania zawartą w umowie mBanku za nieuczciwą i bezskuteczną. Jednocześnie Sąd uznał, że w miejsce tej klauzuli nie może… Read More »

Kredyty frankowe nieuczciwe w Chorwacji

13 lipca 2018 r. chorwacki Wyższy Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu (treść wyroku: 43 Pž-6632/2017-10) w postępowaniu dotyczącym abstrakcyjnej kontroli umów podtrzymał wyrok Sądu Gospodarczego z Zagrzebia z 4 lipca 2013 r. i uznał, że klauzule indeksacyjne odnoszące się do kursu CHF zawarte w umowach kredytów hipotecznych są nieuczciwe i bezskuteczne. Podobnie potraktował klauzule pozwalające na … Read More »

Jak z problemem radzą sobie sądy za granicą?

Pomysł na kredyty powiązane z kursem waluty obcej zawędrował do Polski przez banki zagraniczne, które wprowadziły tego typu produkt najpierw w Australii (kryzys początku lat 90-tych), a następnie w Austrii, Hiszpanii oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warto więc się przyjrzeć jak sądy tamtych państw oceniają umowy kredytów, analogiczne do tych spotykanych w Polsce. Jako pierwszy zostanie… Read More »

Skrócony okres przedawnienia – dla konsumentów nic się nie zmienia

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, skróceniu ulega podstawowy termin przedawnienia z lat 10 na lat 6 (z upływem na koniec roku kalendarzowego). Znowelizowany art. 118 kc. przyjmuje brzmienie: Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla… Read More »

Czy kredyt indeksowany do CHF w ogóle mógł być opłacalny?

Często podnoszone są argumenty, że kredyty indeksowane do kursu CHF mogły być opłacalne, gdyby nie wydarzył się kryzys finansowy w roku 2008. Wspólnie z dr. Stanisławem Adamczykiem postanowiliśmy przeanalizować tę kwestię. Podstawowe pytanie badawcze brzmiało: czy obietnica tańszego długoterminowego kredytu hipotecznego, a więc kredytu opartego nie na krajowej stopie procentowej, lecz na stopie procentowej kraju… Read More »

Prawomocna przegrana mBank o klauzule waloryzacyjne oraz zmiany oprocentowania

Dobry wyrok zapadł niedawno w Łodzi. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 lutego 2018 r. (III Ca 1709/17) podtrzymał wyrok Sądu  Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (SSR Witold Ławnicki) z dnia 12 lipca 2017 r. (III C 327/16). W wyroku tym Sąd Rejonowy uznał klauzulę dowolne zmienny oprocentowania (w zależności od zmian parametrów rynku finansowego)… Read More »

Umowa Getin Bank nieważna

Kolejna umowa kredytu indeksowanego Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) nieważna. 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 246/17 (SSR del. Kamil Gołaszewski) wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu d. Getin Bank SA ze względu na nieuczciwość mechanizmu indeksacji i jednostronny rozkład ryzyka. Jednocześnie Sąd uznał, że roszczenie… Read More »

Konferencja o ochronie konsumenta 11 maja 2018 r.

11 maja 2018 r. wezmę udział w konferencji naukowej dotyczącej Ochrony konsumenta w umowach kredytu denominowanego i indeksowanego. Konferencja będzie też transmitowana w internecie: www.konferencjaochronakonsumenta2018.pl Zapraszam!

Niekorzystny wyrok SA we Wrocławiu

17 stycznia 2018 r. niekorzystny wyrok wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1439/17). Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 maja 2017 r. (I C 905/16) i nie dopatrzył się nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Kredyt Bank (obecnie Bank Zachodni WBK). W zakresie zaś klauzul indeksacyjnych Sąd zajął zadziwiające stanowisko. Uzasadnienie… Read More »

Pytania prejudycjalne do TSUE

Ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił skierować pytania prejudycjalne do TSUE. Moim zdaniem, sens kierowania takich pytań do TSUE jest niewielki, gdyż przedmiotowe kwestie były już wielokrotnie przedmiotem wykładni TSUE. Poniżej znajduje się treść moich uwag do sformułowanych pytań przez sąd, które przedstawiłem w jednym z prowadzonych postępowań.   Uwagi wstępne Na podstawie art. 19… Read More »

Nieważność umowy ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz indeksację

Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznaje umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF (d. Getin Bank) za nieważną, jako sprzeczną z prawem bankowym (ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania) oraz zasadami współżycia społecznego ( indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank).   Pozwani zdecydowali się na podpisanie umowy… Read More »

Indeksacja bezskuteczna, a kredyt ma trwać dalej w oparciu o LIBOR

Wcześniej pisałem już o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal). W załączeniu znajduje się uzasadnienie do tego wyroku: XXV C 1732_2016 wyrok z uzasad. Raiff. Polbank Sąd stwierdza, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest ważna, lecz klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i bezskuteczne… Read More »

Umowa kredytu denominowanego Banku BPH nieważna

17 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 647/17) wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu denominowanego d. Banku BPH (portfel kredytów przejęty później przez Bank Pekao). W umowie wskazano kwotę kredytu w CHF, ale ponieważ umowa nakazywała wypłatę kredytu w złotych, to w istocie brak było określenia kwoty kredytu i z tego względu… Read More »

Czy umowa kredytu złotowego oparta o LIBOR jest dopuszczalna?

W niedawnym wyroku z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu indeksowanego dawnego Getin Banku za nieważną. Podobne orzeczenia zapadły w tym sądzie również 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16) przeciwko Getinowi oraz 5 stycznia 2018 r. (XXV C 1459/17) przeciwko Raiffeisenowi, a także – choć na… Read More »

Czy sędziom mówiono jak mają orzekać?

Jak ustaliło Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, 13 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się szkolenie z udziałem sędziów warszawskich sądów. Szkolenie prowadził SSN Mirosław Bączyk. Na szkoleniu omówiono najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, w których wydawaniu uczestniczył SSN Mirosław Bączyk (sygn. akt II CSK 803/16 z 14 lipca 2017 r., sygn. II CKS 768/14… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank niedopuszczalna

Bardzo dobry prawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dniu 27 września 2017 r. (II Ca 99/17), podtrzymującym orzeczenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z 26 października 2016 r. (I C 648/13). Sprawa dotyczyła klauzuli  zmiany oprocentowania kredytu stosowanej przez mBank. Początkowe oprocentowanie określone było w umowie, a następnie bank mógł je zmienić w… Read More »

Frankowicze nie mieli szans…

Coraz liczniejsze procesy o kredyty powiązane z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza CHF, ujawniają coraz większą liczbę danych o nieuczciwym postępowaniu banków. Banki zachwalając korzystniejsze kredyty „frankowe”, tańsze w spłacie ze względu na niższe oprocentowanie celowo bagatelizowały lub milczały na temat ryzyka walutowego, które mogło doprowadzić – a w wielu przypadkach doprowadziło – nawet… Read More »

Umowy Getin Noble Bank S.A. nieważne

W ostatnim czasie zapadły dwa dobre wyroki w Sądzie Okręgowym w Warszawie stwierdzające nieważność umów kredytu indeksowanego d. Getin Banku. Pierwszy to wyrok z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16). Drugi to wyrok z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17). Oba wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadził adw. Jacek Czabański (obie) oraz adw. Jakub Ryzlak i… Read More »

Umowa kredytu indeksowanego sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

4 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1094/14) wydał dobry wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank (dawny Noble Bank – oddział specjalistyczny Metrobank). Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt na nabycie jednostek uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Noble Bank. Kredyt został zaciągnięty na okres 3 lat w wysokości 2,1 mln zł. Przy wypłacie bank… Read More »

Hiszpański SN stwierdza, że kredyty indeksowane są nieważne

Hiszpański Sąd Najwyższy w pełni implementuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i chroni konsumentów. 15 listopada 2017 r. SN Hiszpanii uznał, że umowy kredytów indeksowanych do innych walut niż waluta hiszpańska, tj. Euro (głównie CHF i JPY) są nieuczciwe, gdyż kredytobiorcy nie byli właściwie poinformowani o ryzyku. W ten sposób SN dokonał implementacji bardzo ważnego wyroku TSUE… Read More »

Czy dozwolona jest Indeksacja wg kursu średniego NBP?

Zaczął się ujawniać niekorzystny wpływ orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 czerwca 2017 r. (XXVII Ca 3477/16) co do zastępowania kursów banku innym kursem. 10 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Grzegorz Goss) w sprawie VI C 723/15 wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne mBanku za nieuczciwe, ale stwierdził, że umowa… Read More »

Wygrana z Raiffeisen Polbank

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal) stwierdza, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest ważna, lecz klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Sąd nie zauważa żadnej luki w umowie, którą należałoby dodatkowo uzupełnić, a sama umowa może być wykonywana dalej… Read More »

Pożyczka denominowana, następcza zgoda konsumenta i prawo wekslowe

Ukazało się właśnie pisemne uzasadnienie do wyroku SN z 14 lipca 2017 r. (Wyrok SN II CSK 803 16). Wyrok ten zapadł na tle powództwa przeciwko klauzuli wykonalności nadanej bankowemu tytułowi wykonawczemu. Uzasadnienie stanowi mieszaninę tez słusznych i wątpliwych. Tło sprawy W dniu 1 czerwca 2001 r. powodowie zawarli z bankiem „umowę pożyczki uniwersalnej”. W umowie tej… Read More »

Ważny wyrok TSUE: konieczna pełna informacja o ryzyku

20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA (C-186/16). Wyrok ten pokazuje kierunek myślenia TSUE o produktach finansowych, które obarczają konsumentów dużym ryzykiem, a przez to ma istotne znaczenie dla rozstrzygania spraw związanych z kredytami denominowanymi / indeksowanymi. Tło sprawy Powodowie, którzy uzyskiwali wynagrodzenie w lejach… Read More »

Kredytobiorca wygrywa z Raiffeisen – Polbank

Wyrokiem z dnia 11 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli (SSR Paweł Birski, II C 2557/16) uznał, że umowa Raiffeisen Bank Polska (dawniej Polbank EFG) zawiera nieuczciwe postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych. Wskazano, że w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt pozostaje kredytem złotówkowym z zachowaniem oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Sąd zasądził… Read More »

Redukcja utrzymująca skuteczność – niedopuszczalna, ale jednak…

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. (Wyrok SO XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie) zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 29 kwietnia 2016 r. (I C 1713/15) i oddalił powództwo kredytobiorcy w całości. Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank są nieuczciwe. Jednak zdaniem Sądu: Dalej należy wskazać, że… Read More »

Kursy wyznaczane przez bank a kurs rynkowy (przykład Getin Banku)

W argumentacji prawnej warto pokazać, w jaki sposób banki wykorzystały swobodę w ustalaniu kursów na niekorzyść konsumenta. Z prawnego punktu widzenia, to czy przedsiębiorca wykorzystał już swobodę na niekorzyść konsumenta czy może to zrobić dopiero w przyszłości powinno być obojętne dla oceny danego postanowienia jako nieuczciwego, jednak nie wolno rezygnować z pokazania, w jaki sposób banki osiągały… Read More »

Polbank Raiffeisen przegrywa

30 sierpnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 3044/15) zapadł kolejny korzystny wyrok dla kredytobiorcy Raiffeisen Bank Polska (dawniej Polbank EFG). Sąd wprawdzie uznał, że umowa kredytu jest ważna, jednakże zawarta w niej indeksacja jest w całości nieuczciwa oraz rażąco niekorzystna dla konsumenta. Wskazano, iż w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt… Read More »

Banki “pożyczyły” dwa razy więcej franków niż miały

Banki uparcie twierdzą, że udzielając kredytów indeksowanych zaciągały zobowiązania w walucie obcej na ich sfinansowanie. W uproszczeniu, bank pożyczał CHF z zagranicy, sprzedawał je w Polsce i tak uzyskane PLN wypłacał klientowi. Klient spłacał kredyt w PLN, za które bank kupował CHF i oddawał za granicę. W sądach banki mają jednak duży problem z przedstawieniem… Read More »

Prawomocne wygrane kredytobiorców we Wrocławiu

Ostatnio zapadły dwa prawomocne wyroki w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przeciwko Santander Consumer Bank. W pierwszej instancji, Sąd Rejonowy uznał, że umowy kredytu są co prawda ważne, ale klauzule indeksacyjne były nieuczciwe, a przeto bezskuteczne, a więc raty spłaty kredytu należało wyliczać bez stosowania jakiegokolwiek odniesienia do kursu waluty obcej (o wyrokach pisałem tutaj i… Read More »

Sądowe pomieszanie z poplątaniem. Czy sądy będą chronić konsumentów?

W sprawach kredytów indeksowanych kursem CHF, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w ciągu ostatniego miesiąca trzy całkowicie sprzeczne ze sobą wyroki. Wszystkie te orzeczenia są niekorzystne dla banków, gdyż w każdej ze spraw sąd uznał, że banki narzuciły kredytobiorcom nieuczciwe postanowienie umowne poprzez dowolne wyznaczanie wysokości kursów waluty obcej stosowanej do indeksacji zobowiązań kredytobiorcy. Jak… Read More »