Category Archives: Artykuły

Raiffeisen Polbank przegrywa kolejny raz

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 31 maja 2017 r. (II C 920/15) wydał wyrok, w który nakazał Raiffeisen Polbank zwrot kwot pobranych na podstawie abuzywnych postanowień dotyczących indeksacji kredytu. Sąd Okręgowy stwierdził, że tzw. kredyt indeksowany do CHF jest kredytem udzielonym w PLN, w którym waluta obca służy jedynie do waloryzacji świadczenia kredytobiorcy. Nieuczciwy charakter zastosowanej… Read More »

Bajka o pazernym konsumencie…

Był sobie raz pazerny konsument, który nie miał za grosz rozsądku. Otóż uczciwy przedsiębiorca zaoferował tańszą usługę niż inni na rynku, ale w umowie zastrzegł, że na konsumenta może zostać nałożona kara umowna. Wysokość tej kary określa regulamin przedsiębiorcy. Konsument zawarł umowę zadowolony z niższej ceny. Potem naszły go jednak wątpliwości…   Pazerny konsument udał się… Read More »

Prawomocna przegrana kredytobiorców w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (I ACa 1233/16) oddalił apelację kredytobiorców i podtrzymał niekorzystny dla nich wyrok I instancji. Powodowie zawarli umowę kredytu indeksowanego w listopadzie 2007 r. z Getin Bankiem na kwotę 187 tys. PLN. W grudniu 2009 r. kredytobiorcy spłacili przedterminowo całość kredytu – łącznie zapłacili na rzecz banku… Read More »

Sąd po raz kolejny stwierdza nieważność umowy kredytu Bank Millennium S.A.

17 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że umowa kredytu indeksowanego zawiera nieuczciwe postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych, które są bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Ich wyeliminowanie z umowy prowadzi zaś do nieważności całej umowy kredytu. Sąd zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy dotychczasowych wpłat. Sąd jednocześnie zaznaczył, że skutkiem orzeczenia będzie konieczność późniejszych rozliczeń pomiędzy… Read More »

Getin Noble Bank przegrywa po raz kolejny

Kredytobiorcy przestali spłacać raty kredytu, Getin Noble Bank wypowiedział umowę i skierował pozew do sądu. I przegrał, gdyż umowa zawierała niedozwolone a przeto bezskuteczne klauzule indeksacyjne. Kredytobiorcy wcale nie zalegali ze spłatą kredytu, a przeciwnie – byli wierzycielami banku. 13 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku (I C 1364/15) oddalił powództwo banku. Sąd stwierdził,… Read More »

PKO BP – banczek cwaniaczek

PKO Bank Polski zaczyna się bać kredytobiorców. Ponieważ bank zaczął przegrywać w sądzie (https://pomocfrankowiczom.pl/?p=854), to teraz chwyta się każdej metody, byleby klienci nie mogli się zorientować w jaki sposób są wyliczane raty ich kredytu. Kiedy więc klient prosi o informacje o tym, jakie były kursy zastosowane przez bank do wyliczenia wysokości zadłużenia, w jakiej wysokości… Read More »

Kolejny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu (pożyczki)

10 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (I C 472/16) oddalił powództwo funduszu sekuratyzacyjnego, który nabył rzekomą wierzytelność od banku z tytułu umowy pożyczki denominowanej w CHF. Bank (chodzi najprawdopodobniej o PKO Bank Polski) zawarł z pozwanymi umowę „pożyczki nr 206- (…)” z dnia 2 maja 2006 r., zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w kwocie 54.449,67 CHF oraz… Read More »

Wygrana kredytobiorców, klauzule indeksacyjne Polbank / Raiffeisen uznane za bezskuteczne

21 kwietnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zapadł wyrok (VI C 114/16) korzystny dla kredytobiorców dawnego Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska). Powodowie domagali się uznania nieważności umowy, ewentualnie uznania klauzul indeksacyjnych za bezskuteczne. Sąd uznał to drugie roszczenie, uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie za nieuczciwe a przez to bezskuteczne i zasądził… Read More »

Przegrana kredytobiorców o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania

W sprawach o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania (stosowaną głównie przez mBank do 2006 r., ale również i Eurobank) zapadają na ogół korzystne wyroki dla kredytobiorców. Albo upadek klauzuli pozwalającej na zmianę oprocentowania kredytu według uznania banku powoduje upadek całej umowy (nieważność) – jak w tym wyroku (nieprawomocnym) z Łodzi: Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do… Read More »

Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu.

Dla zainteresowanych tematyką waloryzacji kredytów poniżej załączam autorską wersję mojego monograficznego artykułu, który ukazał się w naukowym piśmie prawniczych “Palestra” nr 6 / 2016 s. 63. Wersja drukowana może nieznacznie się różnić od wersji tu publikowanej. Jacek Czabański Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych Analiza problemu

ING Bank Śląski przegrywa o klauzule indeksacyjne

Zapadł kolejny wyrok w indywidualnej sprawie stwierdzający, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne. Wyrokiem z 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód (I C 564/16) uznał klauzule indeksacyjne stosowane przez ING Bank Śląski za bezskuteczne, a raty należne bankowi powinny być obliczane bez ich stosowania.   Sąd stwierdził m.in: Powodom została przedłożona do podpisu umowa stanowiąca wzorzec… Read More »

Umowa Getin Noble Bank nieważna

Niedawno zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego, tym razem Getin Noble Bank. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 r. (I C 1750/16) uznał, że umowa Getin Noble Bank jest nieważna, w związku z czym kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat jako świadczenia nienależnego. Sąd uznał, że umowa kredytu… Read More »

Zwycięstwo kredytobiorcy w sprawie d. Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank Polska)

Kolejny korzystny wyrok zapadł 15 lutego 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Pozwanym był Raiffeisen Bank Polska, w związku z umową dawnego Polbanku EFG. Sąd co prawda stwierdził, że umowa kredytowa jest ważna, ale uznał, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, a raty kredytu należy obliczać bez odniesienia do kursu wyznaczanego przez bank i bez wprowadzania… Read More »

Nowa możliwość przerwania biegu przedawnienia

Od 10 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje, które pozwalają na przerwanie biegu przedawnienia bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich „Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie… Read More »

Umowy kredytów denominowanych są nieważne

Wyrok zapadł 2 grudnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi (III C 75/16) i dotyczył unieważnienia BTE wystawionego przez PEKAO SA, jako następcy prawnego części banku BPH w związku z kredytem na kwotę 200 tys. CHF. BTE został unieważniony, a w uzasadnieniu Sądu znalazło się szereg argumentów, które mogą być pomocne przy walce z roszczeniami… Read More »

Trybunał Sprawiedliwości UE zakazuje ograniczania skutków stwierdzenia bezskuteczności w czasie

Bardzo istotny wyrok zapadł w Trybunale Sprawiedliwości UE w dniu 21 grudnia 2016 r. w połączonych sprawach C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15. Orzeczenie to dotyczy tego, czy skutki bezskuteczności nieuczciwych postanowień umownych mogą być ograniczone w czasie, a w szczególności czy jest możliwe, aby uznać bezskuteczność danych postanowień wyłącznie na przyszłość i w związku z tym ograniczyć zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu nienależnych korzyści… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności całej umowy kredytu

Ukazało się już uzasadnienie do interesującego wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z 27 września 2016 r. (XVIII C 4360/15). O wyroku pisałem już wcześniej: Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności umowy Sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu sformułowana przez mBank jest nieważna, gdyż nie wiadomo w jakich okolicznościach i w jaki sposób miałaby następować… Read More »

Kredyt denominowany to kredyt w złotych

Bardzo ważny wyrok zapadł 13 lipca 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Toruniu (I C 916/16). Strony zawarły umowę kredytu budowlanego w walucie wymienialnej. Klientka przestała wywiązywać się z postanowień umowy i bank wypowiedział jej umowę kredytową i wezwał do spłaty pozostałej części zadłużenia w kwocie 42.660,29 CHF. Pozwana nie uiściła w terminie żądanej kwoty. W dniu 12.04.2016r. Sąd… Read More »

Skutki bezskuteczności klauzul indeksacyjnych

7 października 2016 r. na konferencji “Problemy konsumenta na rynku finansowym” zorganizowanej przez stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w Sejmie RP miałem prezentację na temat skutków bezskuteczności klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach kredytowych. Wideo z prezentacji: Slajdy z prezentacji dostępne są tutaj: prezentacja-sejm.      

Klauzule Santander Consumer Bank kolejny raz uznane za bezskuteczne

Wyrokiem z 1 sierpnia 2016 r. (Uzasadnienie wyroku XIV C 227/15) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uznał klauzulę indeksacyjną Santander Consumer Banku stosowaną przy wypłacie kredytu (przeliczenie wg kursu kupna CHF z tabeli banku) za bezskuteczną w całości, a w efekcie uznał, że kredyt pozostaje kredytem wyłącznie złotówkowym. Dodatkowo sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania (w… Read More »

mBank przegrywa o dowolną zmianę oprocentowania

Sąd Okręgowy w Warszawie 28 września 2016 r. (XXVII Ca 678/16)  prawomocnie rozstrzyga, że mBank nie mógł dowolnie zmieniać oprocentowania kredytu. W rezultacie oprocentowanie kredytu musi pozostawać stałe, bez zmian. Jednocześnie Sąd Okręgowy skrytykował orzeczenie SN w sprawie pozwu grupowego “Nabitych w mBank”. Orzeczenie to zostało już skrytykowane w doktrynie prawa, dobrze że sądy również… Read More »

mBank przegrywa kolejny raz o klauzule indeksacyjne

Kolejne wyrok uznający, że kredyt mBanku to kredyt złotowy a indeksacja kursem CHF jest niedozwolona. Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Śródmieściu z 19 lipca 2016 r. (VIII C 2064/15). Wyrok jest nieprawomocny. Sąd stwierdził m.in.: W okolicznościach ustalonych przez Sąd, należało przyjąć in concreto, że skoro strony nie uzgodniły w umowie kryteriów ustalania przez bank kursu… Read More »

SN: kurs banku nie może stanowić podstawy do wyliczenia zobowiązań kredytobiorców

mBank ostatecznie przegrywa w Sądzie Najwyższym. Dla obliczenia wysokości zadłużenia kredytobiorcy (w tym przypadku w BTE), bank nie może stosować kursu dowolnie przez siebie wyznaczonego – taki jest sens wyroku wydanego 8 września 2016 r. (II CSK 750/15). Sprawa dotyczy sprawy szczecińskiej o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego, w którym wysokość należności kredytobiorcy została obliczona przy… Read More »

Jesień należy do kredytobiorców

Ostatnie wyroki sądów potwierdzają to co od dawna pisałem na tej stronie. Umowy kredytów “frankowych” mają tak liczne wady, że są albo w całości nieważne, albo bezskuteczny jest co najmniej mechanizm indeksacji do kursu CHF. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (VI C 1713/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank… Read More »

Kolejny wyrok stwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Bank Millennium S.A. musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy kredytu pseudofrankowego. – To najwyższa kwota zasądzona do tej pory w sprawach frankowych – twierdzi radca prawny Barbara Garlacz, która była pełnomocnikiem klienta banku. Sąd wydał 22 sierpnia br. wyrok w sprawie frankowej nakazujący zwrot przez bank… Read More »

Prezydencki projekt zwrotu spreadów – krok donikąd

Zapoznałem się właśnie z długo oczekiwanym projektem Prezydenta, który miał rozwiązać problem kredytów “frankowych” (dostępny tutaj: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,307,-prezentacja-projektu-ustawy-frankowej.html). Projekt niestety nie rozwiązuje żadnego istotnego problemu, natomiast może przysporzyć problemów dodatkowych. Po pierwsze, projekt nie usuwa ryzyka, jakie ponoszą kredytobiorcy uzależnieni od wahań kursu waluty obcej. Ryzyko to jest niczym nie ograniczone i takie pozostaje. Po drugie, projekt… Read More »

Kolejny frankowy skandal – Getin (Metrobank) stosował zawyżone oprocentowanie

Jeden z kredytobiorców dawnego Metrobanku (część Getin Noble Bank) postanowił sprawdzić, czy bank właściwie dostosowywał poziom oprocentowania do wahań stopy LIBOR. Rezultatem sprawdzenia było wykrycie, że Getin zawyżył wysokość oprocentowania, a w konsekwencji wysokość rat należnych od kredytobiorców. Zgodnie z „Regulaminem kredytowania hipotecznego Noble Bank S.A. – oddział specjalistyczny Metrobank” oprocentowanie udzielanych kredytów wyznaczane jest jako suma… Read More »

Kolejny korzystny wyrok

Kolejny korzystny wyrok. Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) kwestionuje klauzule Santander Consumer Bank i nakazuje zwrot kredytobiorcy ponad 50 tys. zł. Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało… Read More »

Czy można waloryzować kwotę kapitału?

Czy można waloryzować kwotę kapitału? Interesujący wyrok zapadł 20 lipca 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 3694/15). Sąd oddalił co prawda powództwo przeciwko Raiffeisenowi o stwierdzenie nieważności umowy, lecz w uzasadnieniu stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawiera szereg wad prawnych. Podstawową wadą jest to, że zdaniem Sądu nie można dokonywać waloryzacji… Read More »

Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu

W numerze 6 / 2016 pisma prawniczego “Palestra” ukazał się właśnie mój artykuł “Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu”. Artykuł ten stanowi pierwsze monograficzne opracowanie licznych problemów prawnych, jakie stworzyła praktyka umów kredytów denominowanych i indeksowanych narzucanych przez banki. Włączenie klauzuli waloryzacyjnej do typowej umowy kredytu wywołuje szereg prawnych komplikacji, polegających na: przełamaniu zasady… Read More »

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszukańczego zaniżania kosztów kredytu

Dzisiaj otrzymałem dobrą wiadomość. Prokuratura Regionalna (dawniej Apelacyjna) w Szczecinie wskutek mojego zawiadomienia wszczęła śledztwo w sprawie zaniżania przez banki całkowitego kosztu kredytu, wprowadzenie w błąd w ten sposób kredytobiorców i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkich rozmiarów, to jest o oszustwo (art. 286 par. 1 kk w zw. z art 294 kk.) Jestem bardzo… Read More »

Kolejna krytyczna glosa do “arbuzowego” wyroku SN

Kolejna glosa krytyczna do “arbuzowego” wyroku SN z 14 maja 2015 (II CSK 768/14) – klauzula zmiennego oprocentowania stosowana przez mBank.   Po mojej glosie w Palestrze, tym razem wyrok SN skrytykował dr Tomasz Czech, związany poniekąd z bankami, bo będący redaktorem naczelnym Monitora Prawa Bankowego. Jednak w numerze 6 z 2016 r. zamieścił mocno… Read More »

Kredytobiorca przegrywa na własne życzenie

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 1966-15 uzasadnienie) uznał umowę dawnego Polbanku EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska) za ważną. Powód kwestionował ważność umowy. Sąd nie zgodził się z tym, a przyczyną było uznanie, że kredyt został udzielony w walucie obcej, to jest CHF, a tylko sposób jego wypłaty… Read More »

Umowa Fortis Banku zgodna z prawem

Przegrana kredytobiorcy kredytu denominowanego Fortis Banku w I instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 18 kwietnia 2016 r. (III C 275/15) stwierdził, że: Umowa kredytu jest ważna; Klauzule indeksacyjne nie są abuzywne. Jednak UWAGA: Fortis Bank był jednym z nielicznych banków, który proponował dość uczciwe warunki w umowie kredytowej: W szczególności: 1. Udzielany kredyt był… Read More »

Rzecznik Finansowy wspiera kredytobiorców

Dzisiaj przyszło bardzo istotne wsparcie dla kredytobiorców. Rzecznik Finansowy uważa klauzule indeksacyjne za sprzeczne z prawem i będzie wspierał kredytobiorców w sądzie. Rzecznik Finansowy może to robić przez wydawanie tzw. istotnych poglądów w sprawie. Poglądy te nie są wiążące dla sądu, jednak będą stanowić wsparcie dla kredytobiorców. Rzecznik Finansowy uważa, że banki nie mogły wprowadzać klauzul waloryzacyjnych… Read More »

Dobre uzasadnienie sądu – wreszcie sąd zastosował prawo chroniące konsumenta

Ukazało się już uzasadnienie do wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście z 29 kwietnia 2016 r. przeciwko mBank S.A (VI C 1713/15). Sprawa dotyczyła skuteczności klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie kredytu indeksowanego, to jest: § 7 ust. 1 umowy, zgodnie z którym „(…) udziela Kredytobiorcy na jego wniosek, kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony (…), w… Read More »

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Dzisiaj odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu ze Zbigniewem Ziobro, Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym, Bogdanem Święczkowskim – Prokuratorem Krajowym oraz prok. Michałem Ostrowskim, dyrektorem Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej. Przekazaliśmy na nim szereg informacji dotyczących nieprawidłowości związanych z udzielaniem tzw. kredytów frankowych. SBB złożyło obszerne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wprowadzenia na rynek toksycznych kredytów pseudowalutowych oraz manipulacji… Read More »

Unieważnienie BTE i pominięcie klauzul indeksacyjnych

12 kwietnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł kolejny wyrok unieważniający BTE ze względu na zastosowanie klauzul abuzywnych do wyliczenia należności banku (sygn. XII C 2718/14). Jednak w sprawie ważne jest również i to, że Sąd uznał, że abuzywne klauzule indeksacyjne nie mogą być zastąpione żadnym innym mechanizmem waloryzacji (np. kursem średnim NBP). Sąd… Read More »

Bezskuteczne klauzule indeksacyjne

Mamy wreszcie pierwsze orzeczenie w sprawie klauzul indeksacyjnych stwierdzające, że są one w całości bezskuteczne i nie mogą być zastąpione innym mechanizmem waloryzacji. W sprawie przeciwko mBankowi, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą są postanowieniami niedozwolonymi, ponieważ bank nie określił… Read More »

SN po raz kolejny stwierdza abuzywność klauzul indeksacyjnych

W wyroku z 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14) Sąd Najwyższy kolejny raz potwierdził abuzywność klauzul indeksacyjnych. Postępowanie dotyczy klauzuli o treści: „Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenia od średniego kursu danej waluty, określonej przez NBP. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kupnem sprzedaży wynosi maksymalnie 10% od wartości… Read More »

Jak banki wykorzystywały dowolność w ustalaniu kursu waloryzacji

Czy strona umowy może wyznaczać wysokość zobowiązań drugiej strony w sposób dowolny? Oczywiście, że nie. Dlatego też odwoływanie się w umowach kredytowych do kursów wyznaczanych swobodnie przez banki jest działaniem bezprawnym, moim zdaniem postanowieniem nieważnym, a co najmniej bezskutecznym (abuzywnym). Ze zdumieniem więc przeczytałem w kilku orzeczeniach sądowych, że zdaniem sądu może i teoretycznie banki… Read More »

Przegrana kredytobiorcy z Getin Bankiem (nieprawomocna)

Dowiedziałem się o kolejnym wyroku w sprawach indeksacyjnych, tym razem przeciwko Getinowi. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny orzekł nieprawomocnie 2 marca 2016 r. (XXV C 1005/15), że: Przechodząc do kwestionowanych klauzul dotyczących tzw. spredu zawartych § 11 ust. 7 i §12 ust. 7 regulaminu kredytowania hipotecznego (…) Bank S.A w W.. W ocenie Sądu… Read More »

Walutowe klauzule waloryzacyjne a zasada nominalizmu i walutowości

Dopuszczalność walutowych klauzul waloryzacyjnych w umowach kredytowych budzi sporo wątpliwości. Dlatego postanowiłem poświęcić jej więcej uwagi w ramach przygotowanego i złożonego w redakcji Palestry monograficznego artykułu poświęconego problemowi kredytów indeksowanych i denominowanych, a więc zawierających walutową klauzulę waloryzacyjną. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do przeczytania fragmentu z powyższego opracowania, a poświęconego właśnie zagadnieniu nominalizmu i walutowości. Jacek Czabanski… Read More »

Występ w Polsat News

Zapraszam do obejrzenia rozmowy w programie “Tak czy Nie” na antenie Polsat News na temat kredytów frankowych, gdzie moim rozmówcą był dr Janusz Grobicki, z Centrum im. Adama Smitha oraz miesięcznika “Bank”. http://www.ipla.tv/Tak-czy-nie-czy-panstwo-powinno-wspierac-frankowic/vod-6561656  

KNF ocenia skutki projektu prezydenckiego

Ukazały się wyliczenia KNF do prezydenckiego projektu ustawy: http://www.knf.gov.pl/…/Skutki_finansowe_projektu_tcm75-462… KNF szacuje skutki wprowadzenia rozwiązania prezydenckiego na 45-67 mld zł w roku 2016 (rozpoznanie straty w tym roku dotyczy także przyszłych okresów). Zdaniem KNF, rozwiązanie zagrozi wypłacalności 4-6 banków, spowoduje zagrożenie depozytów, osłabi rynek nieruchomości oraz grozi kryzysem finansowym. Jednocześnie na próżno szukać danych w raporcie… Read More »

Kolejna prawomocna przegrana mBanku w sprawie UNWW

Kolejna prawomocna przegrana mBanku w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, tym razem z 11.01.2016 r. wydanego w drugiej instancji przez Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 1274/14): Kwestionowaną klauzulę uznać należało równocześnie za sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumentów. Naruszeniem dobrych obyczajów w niniejszej sprawie było już samo nieprzedstawienie powodom treści… Read More »

Ustawa o pomocy kredytobiorcom – kto może skorzystać?

Od niedawna obowiązuje ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Dotyczy ona kredytobiorców zarówno złotówkowych, jak i frankowych. Warto więc wiedzieć, na jakich zasadach można z niej skorzystać, w przypadku przejściowych problemów finansowych. 1. Kto może liczyć na wsparcie? Na wsparcie może liczyć… Read More »

Klauzule indeksacyjne to nie jest skomplikowany problem prawny

Sąd Okręgowy w Warszawie 26.02.2016 r. (III C 170/16) odmówił przyjęcia sprawy do rozpoznania, przesłanej mu przez Sąd Rejonowy ze względu na rzekomą zawiłość problemu prawnego (patrz wpis z grudnia 2015 r.) Sąd stwierdził m.in.: (…) wątpliwości Sądu Rejonowego nie mają w ocenie Sądu Okręgowego szczególnego charakteru, nie cechuje ich jakaś szczególna zawiłość problematyki prawnej. Stawiane przez Sąd Rejonowy… Read More »

BTE nieważny, bo oparty o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania

Sąd Rejonowy w Łodzi 15.10.2015 r. (II 1 C 42/15) pozbawił wykonalności BTE wystawiony z tytułu umowy kredytowej opartej o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania. Sąd stwierdził m.in: Opisana wyżej klauzula umowna przewiduje dla pomiotu dominującego, którym jest bank, prawo do jednostronnej zmiany umowy przez zmianę wysokości oprocentowania kredytu, w sposób dowolny, przez operowanie wysokością tzw. stopy… Read More »

Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r. (II CSK 768/14)

J. Czabański, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.5.2015 r. (II CSK 768/14) [o klauzulach abuzywnych w tzw. kredytach walutowych] Palestra 1-2/2016, s. 182 (http://palestra.pl/upload/14/55/62/1455624150_.pdf)   Tezy wyroku: eliminacja danej klauzuli umownej jako konsekwencja jej abuzywności nie może prowadzić do sytuacji, w której następowałaby zmiana prawnego charakteru stosunku obligacyjnego łączącego twórcę wzorca i kontrahenta. Uznanie… Read More »

Millennium wprowadzało w błąd co do kosztów UNWW

Wczoraj Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał bardzo ważny wyrok w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko bankowi Millennium. Pierwszy wyrok zapadł 7 lipca 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krakowie (I-C_1305_14_S UNWW Millennium). W wyroku tym sąd nakazał zwrot pobranych kwot ubezpieczenia UNWW stwierdzając, że jest to świadczenie nienależne, gdyż zabezpieczało wyłącznie interesy banku… Read More »

Komentarz do projektu ustawy prezydenckiej

Przyszła w końcu pora na szczegółowe przyjrzenie się projektowi prezydenckiemu. A oto i opinia.   Projekt jest niepotrzebnie skomplikowany, posługuje się błędną techniką legislacyjną, co utrudnia prawidłowe zrozumienie intencji autorów. Brak uzasadnienia projektu również nie przyczynia się do wyjaśnienia sytuacji. Pod tym względem projekt wymaga gruntownej przebudowy. Nie jest też jasne, na czym zdaniem projektodawców… Read More »

Projekt Prezydenta

Kancelaria Prezydenta zaprezentowała dzisiaj swój projekt ustawy (http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,187,kredyty-walutowe-beda-przeliczane-po-tzw-kursie-sprawiedliwym.html) Projekt jest zbliżony do projektu z 24.11.2015 r (Koncepcja ustawy wersja 24.11.2015). Generalnym zamysłem propozycji jest takie wyliczenie kursu przeliczeniowego, aby na dzień wyliczenia saldo zadłużenia kredytobiorcy kredytu denominowanego / indeksowanego równe było saldu zadłużenia kredytu hipotetycznego udzielonego na takich samych warunkach w złotych, z tym, że oprocentowanie… Read More »

Przedawnienie roszczeń a zawezwanie do próby ugodowej

Coraz większym problemem dla dochodzenia roszczeń w sprawach o kredyty “frankowe” jest możliwe przedawnienie roszczeń. Zgodnie z art. 117.1 kc roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Zgodnie z art. 118, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat. Nie jest jeszcze pewne jak podejdą sądy do problemu przedawnienia. Można jednak założyć, że roszczenie o zwrot… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania jest nieważna, a nie abuzywna

Bardzo dobry wyrok zapadł w Łodzi (to zdaje się jest dużo lepsze miasto dla kredytobiorców niż Warszawa). Wyrokiem z 19.05.2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 155/15) prawomocnie podtrzymał wyrok sądu rejonowego, który stwierdził, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank nie jest abuzywna, bo jest nieważna. Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego… Read More »

Sądowa ucieczka od odpowiedzialności

Brzmi to zupełnie zdumiewająco, ale Sąd Rejonowy w Warszawie (w osobie SSR Piotra Grendy) postanowieniem z dnia 15.12.2015 r. (I C 2217/15) uznał, że przepisy zbytnio faworyzują konsumenta, więc ma wątpliwości, czy może je zastosować. Sąd napisał: W ocenie powodów (…) cała klauzula abuzywna jest wyeliminowana z danej umowy, natomiast wszystkie pozostałe postanowienia wiążą strony, bez… Read More »

Klauzule indeksacyjne Getin Banku abuzywne

Mec. Korpalski przesłał mi uzasadnienie wyroku w I instancji przeciwko Getin Bankowi o stosowanie klauzul indeksacyjnych (Wyrok SO w Łodzi z 16.11.2015, I Ca 1302/15). Wyrok ma charakter wyroku wstępnego, a więc rozstrzyga sprawę co do zasady i stwierdza, że klauzule indeksacyjne stosowane przez Getin Bank mają charakter abuzywny, gdyż w niczym nie ograniczają swobody banku… Read More »

BTE nieważny, bo oparty na klauzulach indeksacyjnych i dowolnej zmiany oprocentowania.

2 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy (sygn. akt I C 749/15) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny, bo bank do wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy zastosował abuzywne klauzule indeksacyjne oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Bardzo dobry wyrok potwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych i zmiany oprocentowania. Jednak przedmiotem postępowania nie było wyznaczenie właściwego poziomu zobowiązań kredytobiorcy, więc nie wiemy… Read More »

Kolejna koncepcja ustawy ze strony Kancelarii Prezydenta

Na wczorajszym spotkaniu został zaproponowany przez Kancelarię Prezydenta nowy mechanizm wyliczania zobowiązań kredytobiorców. Projekt ustawy w aktualnej wersji jest tutaj: Koncepcja ustawy wersja 24.11.2015. Generalnym zamysłem propozycji jest takie wyliczenie kursu przeliczeniowego, aby na dzień wyliczenia saldo zadłużenia kredytobiorcy kredytu denominowanego / indeksowanego równe było saldu zadłużenia kredytu hipotetycznego udzielonego na takich samych warunkach w złotych,… Read More »

Pierwsza wygrana w sprawie indeksacyjnej!

Zgodnie z informacją przekazaną przed mec. Mariusza Korpalskiego: Klient Getin Noble Bank wygrał 16.11.2015 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie o kredyt frankowy (sygn. akt I C 1302/15). 1. Sprawa toczy się o zwrot ponad 100.000 PLN z tytułu bezprawnej indeksacji kredytu udzielonego w wysokości ponad 600.000 PLN z roku 2007 i spłacanego terminowo.… Read More »

Kalkulator dla projektu ustawy prezydenckiego oraz SBB

Przygotowałem Kalkulator-porównanie-projektów-ustaw, który porównuje skutki dla kredytobiorców projektu ustawy przygotowanej przez SBB i projektu prezydenckiego ze stanem obecnym. Najważniejsze założenia ustawy przygotowanej przez SBB: Kredyty na wniosek kredytobiorcy są przewalutowane na złotowe po kursie z dnia udzielenia Oprocentowanie zmienia się na oparte na stopie referencyjnej NBP + marża z umowy Dotychczas dokonane wpłaty porównuje się do rat należnych… Read More »

Prezydencki projekt ustawy

Wczoraj otrzymaliśmy prezydencki projekt ustawy. W przekazanej nam wersji brakuje uzasadnienia, a także wyliczenia skutków finansowych ustawy. Projekt dostępny jest tutaj: Projekt PAD. W mojej ocenie projekt może stanowić bazę do dalszych prac, zwłaszcza w zakresie proponowanego rozwiązania ograniczenia ryzyka kursowego dla kredytobiorców do 30%. Jednak w obecnym brzmieniu projekt zawiera szereg rozwiązań korzystnych dla banków,… Read More »

Prezydent odrzucił projekt przygotowany przez frankowiczów

Na spotkaniu 5 listopada, minister Maciej Łopiński poinformował przedstawicieli stowarzyszeń frankowiczów, że Prezydent nie przyjmie społecznego projektu ustawy przygotowanego przez SBB. Oświadczenie to nastąpiło po 2 miesięcznej pracy zespołu powołanego dla przygotowania projektu i licznych roboczych spotkaniach z prawnikami Prezydenta. Powodem decyzji są zastrzeżenia konstytucyjne do projektu, aczkolwiek opinie konstytucjonalistów zostały wyrażone wyłącznie ustnie i nie znamy… Read More »

Czy dekret z 1949 może uratować frankowiczów?

W ostatnich dniach przez różne fora frankowiczów przetoczyły się wieści o zapomnianym już dekrecie z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.   Ten akt prawny nadal obowiązuje. W 1990 r. uchylono w nim art. 1, 3 i 5. Pozostałe artykuły obowiązują.   Art. 7 dekretu stwierdza:… Read More »

Czy wygrana w pozwie grupowym gwarantuje wygraną w postępowaniu indywidualnym?

Jak wiadomo, w postępowaniu grupowym nie można dochodzić zapłaty od banku określonej kwoty, ani też ustalenia, że jest się winnym bankowi inną kwotę niż podawana przez bank, albowiem dla każdego uczestnika grupy kwoty te są inne. Można natomiast dochodzić ustalenia odpowiedzialności banku powołując się na wspólne okoliczności dla wszystkich, w tym w szczególności stosowanie przez… Read More »

Banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu!

Analiza setek umów kredytowych uświadomiła mi, że banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu. Całkowite koszty kredytu to wszelkie koszty, które klient jest zobowiązany ponieść w związku z kredytem, jak odsetki, opłaty, prowizje, marże, składki ubezpieczeniowe (rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego z 2006 r., p. 5.1.3.). Okazuje się, że wiele banków zaniżało podawaną przez siebie wielkość… Read More »

Status konsumenta w orzecznictwie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE 3 września 2015 wydał wyrok (C-110/14), który ma znaczenie dla sporów o to, kto może korzystać z przepisów chroniących konsumenta. W tej sprawie, adwokat zawarł umowę kredytu. W umowie nie podano celu kredytu. Zabezpieczeniem kredytu była nieruchomość wykorzystywana na cele działalności zawodowej adwokata. Poniższy wyrok Trybunału czyta się z przyjemnością, czego nie… Read More »

Pierwszy wyrok w sprawie klauzul indeksacyjnych

Pierwsza sprawa o klauzule indeksacyjne została przegrana w I instancji przez kredytobiorcę 29.09.2015 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (XXV C 1621/14). Powód domagał się ustalenia, że nie wiążą go klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego udzielonego przez Getin Noble Bank oraz zwrotu nadpłaconych rat (ok. 400 tys. zł.). Sąd uznał, że powód nie był… Read More »

Postępowanie grupowe przeciwko Millennium Bank jednak się zacznie

Warszawski Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu Okręgowego i dopuścił postępowanie grupowe przeciwko Millennium Bank o stosowanie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Po tym jak negatywne postanowienie sądu w sprawie postępowania przeciwko Getin Bankowi również zostało uchylone (i skierowane do ponownego rozpatrzenia), rosną szanse na to, że pozwy grupowe zostaną przyjęte do rozpoznania.  

Kredyt frankowy nie jest instrumentem finansowym

Długo oczekiwana opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (C-312/14) będzie rozczarowaniem dla tych, którzy liczyli na to, że kredyty frankowe zostaną potraktowane jako instrumenty finansowe wymagające szczególnej ochrony inwestorów (tak szczególnie argumentowała B. Garlacz z Harvest Legal House). Rzecznik generalny po pierwsze uważa, że skarga jest na tyle ogólna, że trudno zrozumieć jakie wątpliwości ma… Read More »

Nie będzie ustawy o restrukturyzacji kredytów!

Ustawy o restrukturyzacji kredytów nie będzie! PO zdecydowało o przerwaniu prac nad ustawą, a więc ustawa nie zostanie rozpatrzona do końca kadencji Sejmu, a tym samym nie wejdzie w życie. Dopiero po wyborach nowy Sejm być może sprawę ureguluje. Czytaj więcej na stronie TVP info.

Zaniżenie całkowitych kosztów kredytu pozwala na uchylenie się od umowy

Sąd w Łodzi stwierdził, że kredytobiorca miał prawo uchylić się od skutków oświadczenia woli zawarcia umowy kredytowej ze względu na wprowadzenie w błąd co do całkowitego kosztu kredytu. Dotarłem do orzeczenia wydanego 20 kwietnia 2011 przez Sąd Okręgowy w Łodzi o sygn. I C 355/09 (Wyrok z uzasadnieniem  IC_355-09). W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że: Powództwo… Read More »

Sejm uchwalił ustawę o restrukturyzacji (niektórych) kredytów

Sejm wczoraj uchwalił ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Pomysł polega na tym, że kredyt można przewalutować na złotówki po obecnym kursie. Jednak bank następnie porówna kwotę spłaconych rat do tych, jakie byłyby należne gdyby kredyt od początku… Read More »

Nabici w mBank – analiza orzeczenia Sądu Najwyższego

Analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie Nabitych w mBank (II CSK 768/14). Podsumowanie SN dokonał dużej ekwilibrystyki prawnej, aby maksymalnie zabezpieczyć interes banków. SN stwierdził, że abuzywna jest klauzula pozwalająca na zmianę stopy oprocentowania, ale wyłącznie w zakresie dowolności podejmowania decyzji przez bank, a nie w zakresie odniesienia do… Read More »

Projekt ustawy PO

PO przedstawiła wreszcie własny projekt pomocy frankowiczom. – Kierujemy ten projekt do tych osób, które zaciągnęły kredyt, aby sfinansować swoje mieszkanie. Ryzyko, którym obarczony był ten kredyt, dzielimy po połowie na bank i na kredytobiorcę – powiedział podczas konferencji Jacek Brzezinka (PO). I dodał: – To pozwoli wyjść z pułapki zadłużenia, w którą te osoby… Read More »

Projekt ustawy rozwiązującej problemy kredytów indeksowanych / denominowanych w walucie obcej

W sobotę 4 lipca na Konwencji PiS i zjednoczonej prawicy w panelu poświęconym ochronie klientów banku przedstawiłem sytuację setek tysięcy osób, które zaciągnęły kredyt frankowy oraz zaproponowałem zestaw konkretnych rozwiązań, które pomogą im usunąć wady prawne ich umów oraz ograniczyć ryzyko bez długotrwałej walki sądowej. Projekt ustawy o uznaniu za bezskuteczne naruszających interesy konsumentów postanowień umów… Read More »

Niebezpieczna zmiana w sprawie klauzul abuzywnych

Rząd planuje bardzo niebezpieczną zmianę, sprzeczną w gruncie rzeczy z prawem europejskim, a konkretnie dyrektywą 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Jeżeli bowiem UOKiK orzekając o abuzywności danych postanowień umownych (co i tak będzie podlegać kontroli sądowej), będzie jednocześnie proponował zapisy, które mają zastąpić postanowienia uznane za abuzywne, to będzie to w sprzeczności… Read More »

Jak banki ukrywały prowizje stosując podwójne kursy waloryzacji

W umowach kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, banki stosowały mechanizm podwójnych kursów zapewniający im uzyskiwanie dodatkowych korzyści kosztem klienta. Po pierwsze, bank nie wyznaczał jednego kursu do waloryzacji kredytu, który miałby zastosowanie zarówno do zobowiązania banku (wypłata kredytu) jak i klienta (spłata rat kredytu), lecz zastosował dwa różne kursy, z których każdy odbiegał od kursu rynkowego… Read More »

Kolejny pozew grupowy niewypałem

Kolejny pozew grupowy okazał się niewypałem: Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił 28 maja 2015 r. pozew grupowy przeciwko Millenium. Od dawna jestem zdania, że dochodzić swoich racji należy wyłącznie na drodze indywidualnej: https://pomocfrankowiczom.pl/?page_id=17 Na razie nie jest znane pisemne uzasadnienie wyroku. Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj: http://millennium.arkis.pl/2015/05/28/ogloszenie-wyroku-w-sprawie-pozwu-o-klauzule-nielegalne/#more-1086

Rada Miasta Krakowa za ograniczeniem egzekucji

Rada Miasta Krakowa przyjęła na wniosek radnego Mirosława Gilarskiego rezolucję w sprawie frankowiczów! W rezolucji, Rada Miasta apeluje do Sejmu i Senatu RP o ograniczenie możliwości egzekucji długu z tytułu kredytu hipotecznego wyłącznie do nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Rozwiązanie takie, funkcjonujące w USA, pozwalałoby dłużnikom na uwolnienie się od kredytu hipotecznego przez utratę nieruchomości. Tekst rezolucji… Read More »

Debata w radiowej Jedynce

W środę 27 maja wziąłem udział w debacie w radiowej Jedynce. Mówiłem o tym, że banki na masową skalę łamią prawa klientów, gdyż wszystkie umowy kredytowe sporządzane przez banki zawierają klauzule zakazane przez prawo ochrony konsumenta. W efekcie, klienci wytaczając proces sądowy, mogą uwolnić się od waloryzacji kredytu kursem CHF. Eliminacja klauzul niedozwolonych z umów… Read More »

Nabici w pozew grupowy

[W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się mój artykuł na temat pozwu grupowego. Poniżej jego nieskrócona wersja] Czwartkowy wyrok Sądu Najwyższego pokazał jak wątpliwym narzędziem z punktu widzenia klientów jest pozew grupowy. W zamierzeniach miała to być prostsza i tańsza droga ochrony konsumentów przed działaniem przedsiębiorców masowo naruszających ich prawa. W efekcie, postępowanie grupowe okazało… Read More »

Koniec klauzul waloryzujących kredyty w PLN do CHF!

W cieniu czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie pozwu grupowego Nabitych w mBank (sprawa została odesłana do ponownego rozpatrzenia), zapadło o wiele ważniejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (I Aca 16/15). Sąd w Szczecinie podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego z 7.11.2014 (I C 554/14), który pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na to, że… Read More »

Proces grupowy nabitych w mBank od nowa

Walka z mBankiem nie zakończona: 14 maja 2015 r. Sąd Najwyższy ze względów formalnych przekazał sprawę 1247 nabitych w mBank do ponownego rozpatrzenia. Zgodnie z przewidywaniami, pozew zbiorowy okazuje się bardzo długą i niepewną drogą prawną – w międzyczasie wielu klientów mBanku odzyskało już swoje pieniądze z tytułu niezasadnie ustalanego oprocentowania: https://pomocfrankowiczom.pl/?p=144

Zwycięstwo frankowiczów w Szczecinie

14 maja 2015 r.  Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok sądu okręgowego, który uznał klauzule waloryzacyjne za bezskuteczne, a w rezultacie unieważnił BTE, który wyliczył należność banku wg klauzul waloryzacyjnych. Szczegóły orzeczenia https://pomocfrankowiczom.pl/?p=121. Tym samym utrwala się linia orzecznicza, która stwierdza, że kredyty udzielane w PLN nie powinny być w ogóle przeliczane na CHF i z… Read More »

Wpis klauzuli do rejestru wiąże sąd w postępowaniu indywidualnym

Ważne orzeczenie co do wpływu wpisu klauzuli do rejestru niedozwolonych na orzeczenie w postępowaniu indywidualnym zapadło 25.03.2015 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (I ACa 1195/14): Biorąc pod uwagę, że rzeczona klauzula zawarta w umowach kredytowych sformułowana została przez tego samego przedsiębiorcę, którego dotyczył wyrok w sprawie XVII AmC 1531/09 Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji… Read More »

Wydanie wyroku w sprawie “Nabitych w mBank” dopiero 14 maja

Sąd Najwyższy w dniu 30 kwietnia br. rozpoznał na rozprawie w Izbie Cywilnej skargę kasacyjną pozwanego banku w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym klientów banku, którzy w pozwie zbiorowym kwestionowali zapisy umów kredytowych, pozwalające bankowi na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych we frankach szwajcarskich. Sąd postanowił odroczyć wydanie… Read More »

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 19.03.2015 r. (IV CSK 362/14)

Wyrokiem z 19.03.2015 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację kredytobiorców od niekorzystnego dla nich wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, stwierdzając, że nie mieli oni interesu prawnego w ustaleniu, że klauzule waloryzacyjne zawarte w ich umowie kredytowej były abuzywne. Wyrok ten, chociaż wydaje się niekorzystny, w istocie stanowi znaczne wsparcie dla kredytobiorców, którzy chcą wystąpić przeciwko bankom.… Read More »

Mój artykuł w “Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dzisiejszym “Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się mój artykuł na temat możliwej nieważności umów kredytowych indeksowanych kursem waluty obcej: http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/863769,kredyty-we-frankach-umowy-kredytow-frankowych-moga-byc-niewazne.html Pisałem już o tej sprawie tutaj: https://pomocfrankowiczom.pl/?p=255 Artykuł podsumowuje moje stanowisko: tam, gdzie zobowiązania jednej strony są dowolnie wyznaczane przez drugą, powinniśmy stwierdzać, że nie doszło do uzgodnienia danego postanowienia. Jeżeli postanowienie to miało konieczny charakter dla… Read More »

Postępowanie grupowe we Wrocławiu o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 14 stycznia 2015 r. wszczął postępowanie grupowe w sprawie przeciwko Credit Agricole (d. Lukas Bank) za stosowanie abuzywnych klauzul o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (sygn. I C 704/14). Niedługo sąd ma ogłosić ostateczny termin na przyłączanie się do grupy. http://pozywamzbiorowo.pl/aktualnosci-dotyczace-pozwow-zbiorowych

Zaskakujące stanowisko polskiego rządu w Trybunale Sprawiedliwości UE

Jak pisze na portalu wPolityce red. Maciej Pawlicki, polski rząd popiera banki i jest przeciw uznawaniu klauzul indeksujących kredyty za bezskuteczne / nieważne. Rzeczpospolita Polska sygnalizuje, że stwierdzenie nieważności postanowień walutowych zawartych w umowach kredytów denominowanych a w konsekwencji orzeczenie obowiązku przewalutowania takich kredytów, mogłoby spowodować daleko idące negatywne konsekwencje dla rynku finansowego. 
Przykładowo, w przypadku Polski, przewalutowanie kredytów walutowych według kursu z… Read More »

Czy można unieważnić umowy kredytów frankowych?

Sąd w Krakowie oddalił w ostatni wtorek powództwo Tomasza Sadlika, założyciela ruchu obrony kredytobiorców Pro Futuris. Sąd uznał, że Tomasz Sadlik miał wiedzę na temat ryzyka kursowego związanego z kredytem, a umowa była ważna. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Jak wiadomo, istniejące już orzecznictwo sądu ochrony konkurencji i konsumentów przesądziło, że klauzule indeksacyjne, które pozwalają… Read More »

Kredyty indeksowane a odsetki maksymalne

Kredyty indeksowane do walut obcych mogą prowadzić do obejścia zakazu pobierania odsetek wyższych niż maksymalne. Kodeks cywilny przewiduje w art. 359 par. 2(1) maksymalną wysokość odsetek – nie może ona przekraczać czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego NBP (aktualnie więc nie może przekraczać 10%). Kredyt indeksowany do waluty obcej może powodować obejście przepisów o odsetkach. Aczkolwiek bowiem… Read More »

Pozew grupowy czy indywidualny?

Dostaję dziesiątki pytań o to, która droga prawna przeciwko bankowi jest lepsza: pozew indywidualny czy grupowy? Postanowiłem więc zebrać argumenty za jednym i drugim rozwiązaniem w jednej tabeli. Nie ukrywam, że dochodzę do wniosku, że lepsza jest droga indywidualna. Przykładowo, 1247 klientów mBanku już od 4 lat walczy grupowo w sądzie. Odnoszą sukcesy, ale sprawa… Read More »

Czy mBank przywłaszczył pieniądze kredytobiorcy? Dochodzenie w Łodzi.

Czy mBank przywłaszczył pieniądze kredytobiorcy? Pisałem już na swoje stronie o bardzo ciekawym wyroku, który zapadł w maju 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi (https://pomocfrankowiczom.pl/?p=144) Okazuje się, że sąd w trakcie tego postępowania z urzędu złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy przez urzędników mBanku na szkodę ich klienta. Tłem sprawy… Read More »

Sąd odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Getin Bank

9 marca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Getin Bankowi. Kłopoty z dopuszczalnością postępowania w trybie zbiorowym to jeden  z wielu powodów, dla których uważam pozwy zbiorowe za słabe narzędzie dochodzenia swoich racji. Niby tanie, ale za to nieskuteczne. 1047 klientów mBanku w postępowaniu zbiorowym w Lodzi też już czeka ponad 4 lata, a… Read More »