Category Archives: Wyroki sądów

Sądy zauważają brak rzetelnej informacji o ryzyku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wyrokiem z 23 września 2019 r. (XVIII C 3418/16, SSR Krzysztof Kurosz) stwierdził, że umowa kredytu mBanku, waloryzowana kursem CHF i przewidująca oprocentowanie wyznaczane decyzją zarządu jest nieważna. O ile samo rozstrzygnięcie jest typowe dla tych spraw, o tyle uzasadnienie w sposób wyczerpujący opisuje jak wiele informacji o ryzyku zostało przez bank przemilczanych.… Read More »

Wyrok SN z 29 października 2019 r. (IV CSK 309/18)

Sąd Najwyższy wyrokiem z 29 października 2019 r. (IV CSK 309/18) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018 r. (I ACa 647/17), który oddalał pozew banku o zapłatę kwoty 23 tys. CHF z tytułu umowy kredytu denominowanego d. Banku BPH, w tej części przejętego przez bank PEKAO SA. Jak stwierdził SN, umowa… Read More »

Prawomocne przegrane Raiffeisena oraz Millennium – umowy nieważne

13 listopada 2019 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał dwa wyroki korzystne dla kredytobiorców. W pierwszej sprawie (I ACa 268/19) rozpoznawana była apelacja kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16, SSO Andrzej Kuryłek), który w całości oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen). Sąd Apelacyjny… Read More »

Uzasadnienie wyroku SN z 9 maja 2019 r. (I CSK 242/18)

W wyroku SN odniósł się przede wszystkim do kwestii tego, czy aneks proponowany swego czasu przez Noble Bank a wprowadzający spłatę kredytu po przeliczeniu według kursu NBP z jednoczesnym zapisem, że zmianie ulega charakter kredytu na “kredyt walutowy” ma znaczenie dla skutków nieuczciwości umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 października 2017 r.… Read More »

Uzasadnienie wyroku SN z 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17)

Ukazało się już uzasadnienie wyroku SN z 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17) W pierwszej kolejność SN stwierdził, że wbrew dotychczasowemu stanowisku SN, klauzule indeksacyjne zawarte w umowie należy uznać za określające główne świadczenie stron. Wprawdzie w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono stanowisko, że klauzula indeksacyjna zawarta w umowie kredytowej nie może być uznana za… Read More »

Kolejny dobry wyrok SN: kredyt bez indeksacji, aneks GNB zmieniający kredyt na niby “walutowy” nie pozbawia konsumenta ochrony

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku (I CSK 242/18) uchyla skandaliczny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 października 2017 r. (VI ACa 786/16), który uznał, że aneks antyspreadowy Getin Noble Banku pozbawia konsumentów możliwości ochrony, bo aneks miał zmienić rodzaj kredytu z kredytu indeksowanego na kredyt walutowy przy określonej kwocie zadłużenia… Read More »

Dobre wyroki SN i SA w Warszawie

Sąd Najwyższy w dwóch ostatnich wyrokach dokonał prawidłowej wykładni przepisów wskazujących na niedopuszczalność zastępowania nieuczciwych postanowień umownych innymi postanowieniami w interesie przedsiębiorcy. W wyroku z 24 października 2018 r. (II CSK 632/17) Sąd Najwyższy stwierdził: “Skarżący mają rację, że konsekwencją stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej spełniającej wymagania powołanego przepisu jest działająca ex lege sankcja bezskuteczności niedozwolonego… Read More »

Dobry wyrok SN – Dyrektywa 93/13 wyklucza możliwość uzupełniania treści umowy w interesie przedsiębiorcy

Dobry wyrok SN prawidłowo wykładający dyrektywę 93/13/EWG.Wyrok SN z 24 października 2018 (II CSK 632/17) w składzie SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. ,,Skarżący mają rację, że konsekwencją stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej spełniającej wymagania powołanego przepisu jest działająca ex lege sankcja bezskuteczności niedozwolonego postanowienia, połączona z przewidzianą w art. 3851§… Read More »

Wyrok SN z 27 lutego 2019 r. (II CSK 19/18)

W tym wyroku SN (uzasadnienie) wyraził kilka interesujących poglądów, które będą miały wpływ na kolejne orzeczenia w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą. Sprawa dotyczy zawartej w dniu 23 kwietnia 2008 r. umowy kredytu hipotecznego w kwocie 141 928,69 zł, nominowanego do CHF, według kursu kupna tej waluty obowiązującego w tym banku, na sfinansowanie spłaty… Read More »

Dobry wyrok TSUE w sprawie Dunai

14 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt. (C-118/17).  W dniu 24 maja 2007 r. Z. Dunai zawarła z bankiem umowę pożyczki wyrażonej we franku szwajcarskim (CHF), podczas gdy na mocy tej samej umowy pożyczka miała być udostępniona w HUF, przy zastosowaniu kursu wymiany CHF-HUF opartego na kursie kupna stosowanego przez… Read More »

Prawomocna przegrana Getin Noble Bank

Wyrokiem z 31 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 7/18) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2017 r., w którym Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego Getin Noble Banku za nieważną. Sprawa była nietypowa, gdyż kredyt nie był typowym kredytem na zakup mieszkania. Jak ustalił Sąd Okręgowy: Na początku 2007… Read More »

Brak informacji o ryzyku prowadzący do nieważności umowy Getin Banku

29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (Wyrok z uzasadnieniem XXV C 590 17, SSO Piotr Bednarczyk) wydał wyrok w prowadzonej przeze mnie (Jacka Czabańskiego) sprawie, w którym unieważnił umowę kredytu d. Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wyrok nakazuje jednoczesny zwrot świadczeń, to jest bank musi zwrócić kwoty zapłacone… Read More »

Polski nakaz zapłaty sprzeczny z prawem UE

Bardzo dobre orzeczenie TSUE z 28 listopada 2018 r. (C-632/17): sądy nie mogą wydawać nakazu zapłaty bez badania uczciwości postanowień umowy. Ponadto krótki termin na wniesienie zarzutów od nakazu i obowiązek wniesienia 3/4 opłaty sądowej przez konsumenta również narusza prawo europejskie. TSUE stwierdził: “46. W niniejszym przypadku z art. 491 § 1 kpc wynika, że… Read More »

Czarny listopad: nieważne umowy mBanku, Getinu i BGŻ

W listopadzie zapadły kolejne wyroki stwierdzające nieważność umów kredytów: Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Łukasz Mrozek, VI C 1209/17). Sąd stwierdził, że element walutowy podlega usunięciu z umowy kredytu waloryzowanego mBanku od początku, gdyż bank nie przedstawił pełnej informacji o możliwych skutkach ekonomicznych, co jest wymagane przez prawo europejskie. Bez tego elementu umowa nie może istnieć, a… Read More »

Sąd unieważnia umowę Getin Banku jako skutek nieuczciwej praktyki rynkowej

29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17) wydał precedensowy wyrok, w którym na wniosek kredytobiorcy unieważnił umowę kredytu indeksowanego d. Getin Banku (obecnie Getin Noble Bank) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zwalczaniu… Read More »

TSUE orzeka, że zwrot spreadów to za mało, gdyż ryzyko kursowe dalej obciąża kredytobiorcę

Ważny wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 20 września 2018 r. w sprawie C‑51/17, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. przeciwko Teréz Ilyés, Emilowi Kissowi. Sprawa dotyczy uregulowań węgierskich i ich skutku dla oceny uczciwości umowy kredytu powiązanego z walutą obcą (CHF).  Zgodnie z paragrafem 3 ust. 1, 2 ustawy nr XXXVIII z 2014 r. (w orzeczeniu TSUE zwanej… Read More »

Umowa kredytu hipotecznego Banku Millennium nieważna

Ważny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie 27 sierpnia 2018 r. (XXIV C 241/17). W wyroku Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego Banku Millennium ze względu na naruszenie podstawowych zasad prawa cywilnego. Sąd stwierdził że błędne jest stanowisko Banku Millennium o rzekomo walutowym charakterze kredytu: Nie znajdowało potwierdzenie w treści umowy z 19 lutego… Read More »

Ocena nieuczciwości postanowień umowy na dzień jej zawarcia – uchwała SN z 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17)

Ukazało się uzasadnienie uchwały SN z 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17) w sprawie zagadnienia czy nieuczciwość postanowienia umownego oceniać należy na dzień zawarcia umowy czy też wpływ mogą mieć okoliczności powstałe później, w tym zwłaszcza sposób wykonywania umowy przez przedsiębiorcę. Kwestia ta jest jasno rozstrzygnięta w przepisach, jednak w procesach banki argumentują, że… Read More »

Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium nieważna

27 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (XXIV C 241/17, SSO Jacek Tyszka) uznał umowę kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2007 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu. Trzy główne powody uznania umowy za nieważną to: Umowa dawała bankowi swobodę w określaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co… Read More »

Prawomocna przegrana mBanku o dowolną zmianę oprocentowania i spread

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 475/18) podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 20 listopada 2017 r. (II C 636/17), w którym Sąd uznał klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania zawartą w umowie mBanku za nieuczciwą i bezskuteczną. Jednocześnie Sąd uznał, że w miejsce tej klauzuli nie może… Read More »

Kredyty frankowe nieuczciwe w Chorwacji

13 lipca 2018 r. chorwacki Wyższy Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu (treść wyroku: 43 Pž-6632/2017-10) w postępowaniu dotyczącym abstrakcyjnej kontroli umów podtrzymał wyrok Sądu Gospodarczego z Zagrzebia z 4 lipca 2013 r. i uznał, że klauzule indeksacyjne odnoszące się do kursu CHF zawarte w umowach kredytów hipotecznych są nieuczciwe i bezskuteczne. Podobnie potraktował klauzule pozwalające na … Read More »

Jak z problemem radzą sobie sądy za granicą?

Pomysł na kredyty powiązane z kursem waluty obcej zawędrował do Polski przez banki zagraniczne, które wprowadziły tego typu produkt najpierw w Australii (kryzys początku lat 90-tych), a następnie w Austrii, Hiszpanii oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warto więc się przyjrzeć jak sądy tamtych państw oceniają umowy kredytów, analogiczne do tych spotykanych w Polsce. Jako pierwszy zostanie… Read More »

Prawomocna przegrana mBank o klauzule waloryzacyjne oraz zmiany oprocentowania

Dobry wyrok zapadł niedawno w Łodzi. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 lutego 2018 r. (III Ca 1709/17) podtrzymał wyrok Sądu  Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (SSR Witold Ławnicki) z dnia 12 lipca 2017 r. (III C 327/16). W wyroku tym Sąd Rejonowy uznał klauzulę dowolne zmienny oprocentowania (w zależności od zmian parametrów rynku finansowego)… Read More »

Umowa Getin Bank nieważna

Kolejna umowa kredytu indeksowanego Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) nieważna. 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 246/17 (SSR del. Kamil Gołaszewski) wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu d. Getin Bank SA ze względu na nieuczciwość mechanizmu indeksacji i jednostronny rozkład ryzyka. Jednocześnie Sąd uznał, że roszczenie… Read More »

Niekorzystny wyrok SA we Wrocławiu

17 stycznia 2018 r. niekorzystny wyrok wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1439/17). Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 maja 2017 r. (I C 905/16) i nie dopatrzył się nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Kredyt Bank (obecnie Bank Zachodni WBK). W zakresie zaś klauzul indeksacyjnych Sąd zajął zadziwiające stanowisko. Uzasadnienie… Read More »

Nieważność umowy ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz indeksację

Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznaje umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF (d. Getin Bank) za nieważną, jako sprzeczną z prawem bankowym (ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania) oraz zasadami współżycia społecznego ( indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank).   Pozwani zdecydowali się na podpisanie umowy… Read More »

Indeksacja bezskuteczna, a kredyt ma trwać dalej w oparciu o LIBOR

Wcześniej pisałem już o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal). W załączeniu znajduje się uzasadnienie do tego wyroku: XXV C 1732_2016 wyrok z uzasad. Raiff. Polbank Sąd stwierdza, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest ważna, lecz klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i bezskuteczne… Read More »

Umowa kredytu denominowanego Banku BPH nieważna

17 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 647/17) wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu denominowanego d. Banku BPH (portfel kredytów przejęty później przez Bank Pekao). W umowie wskazano kwotę kredytu w CHF, ale ponieważ umowa nakazywała wypłatę kredytu w złotych, to w istocie brak było określenia kwoty kredytu i z tego względu… Read More »

Czy umowa kredytu złotowego oparta o LIBOR jest dopuszczalna?

W niedawnym wyroku z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu indeksowanego dawnego Getin Banku za nieważną. Podobne orzeczenia zapadły w tym sądzie również 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16) przeciwko Getinowi oraz 5 stycznia 2018 r. (XXV C 1459/17) przeciwko Raiffeisenowi, a także – choć na… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank niedopuszczalna

Bardzo dobry prawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dniu 27 września 2017 r. (II Ca 99/17), podtrzymującym orzeczenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z 26 października 2016 r. (I C 648/13). Sprawa dotyczyła klauzuli  zmiany oprocentowania kredytu stosowanej przez mBank. Początkowe oprocentowanie określone było w umowie, a następnie bank mógł je zmienić w… Read More »

Umowy Getin Noble Bank S.A. nieważne

W ostatnim czasie zapadły dwa dobre wyroki w Sądzie Okręgowym w Warszawie stwierdzające nieważność umów kredytu indeksowanego d. Getin Banku. Pierwszy to wyrok z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16). Drugi to wyrok z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17). Oba wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadził adw. Jacek Czabański (obie) oraz adw. Jakub Ryzlak i… Read More »

Umowa kredytu indeksowanego sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

4 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1094/14) wydał dobry wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank (dawny Noble Bank – oddział specjalistyczny Metrobank). Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt na nabycie jednostek uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Noble Bank. Kredyt został zaciągnięty na okres 3 lat w wysokości 2,1 mln zł. Przy wypłacie bank… Read More »

Hiszpański SN stwierdza, że kredyty indeksowane są nieważne

Hiszpański Sąd Najwyższy w pełni implementuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i chroni konsumentów. 15 listopada 2017 r. SN Hiszpanii uznał, że umowy kredytów indeksowanych do innych walut niż waluta hiszpańska, tj. Euro (głównie CHF i JPY) są nieuczciwe, gdyż kredytobiorcy nie byli właściwie poinformowani o ryzyku. W ten sposób SN dokonał implementacji bardzo ważnego wyroku TSUE… Read More »

Czy dozwolona jest Indeksacja wg kursu średniego NBP?

Zaczął się ujawniać niekorzystny wpływ orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 czerwca 2017 r. (XXVII Ca 3477/16) co do zastępowania kursów banku innym kursem. 10 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Grzegorz Goss) w sprawie VI C 723/15 wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne mBanku za nieuczciwe, ale stwierdził, że umowa… Read More »

Wygrana z Raiffeisen Polbank

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal) stwierdza, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest ważna, lecz klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Sąd nie zauważa żadnej luki w umowie, którą należałoby dodatkowo uzupełnić, a sama umowa może być wykonywana dalej… Read More »

Pożyczka denominowana, następcza zgoda konsumenta i prawo wekslowe

Ukazało się właśnie pisemne uzasadnienie do wyroku SN z 14 lipca 2017 r. (Wyrok SN II CSK 803 16). Wyrok ten zapadł na tle powództwa przeciwko klauzuli wykonalności nadanej bankowemu tytułowi wykonawczemu. Uzasadnienie stanowi mieszaninę tez słusznych i wątpliwych. Tło sprawy W dniu 1 czerwca 2001 r. powodowie zawarli z bankiem „umowę pożyczki uniwersalnej”. W umowie tej… Read More »

Ważny wyrok TSUE: konieczna pełna informacja o ryzyku

20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA (C-186/16). Wyrok ten pokazuje kierunek myślenia TSUE o produktach finansowych, które obarczają konsumentów dużym ryzykiem, a przez to ma istotne znaczenie dla rozstrzygania spraw związanych z kredytami denominowanymi / indeksowanymi. Tło sprawy Powodowie, którzy uzyskiwali wynagrodzenie w lejach… Read More »

Kredytobiorca wygrywa z Raiffeisen – Polbank

Wyrokiem z dnia 11 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli (SSR Paweł Birski, II C 2557/16) uznał, że umowa Raiffeisen Bank Polska (dawniej Polbank EFG) zawiera nieuczciwe postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych. Wskazano, że w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt pozostaje kredytem złotówkowym z zachowaniem oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Sąd zasądził… Read More »

Redukcja utrzymująca skuteczność – niedopuszczalna, ale jednak…

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. (Wyrok SO XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie) zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 29 kwietnia 2016 r. (I C 1713/15) i oddalił powództwo kredytobiorcy w całości. Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank są nieuczciwe. Jednak zdaniem Sądu: Dalej należy wskazać, że… Read More »

Polbank Raiffeisen przegrywa

30 sierpnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 3044/15) zapadł kolejny korzystny wyrok dla kredytobiorcy Raiffeisen Bank Polska (dawniej Polbank EFG). Sąd wprawdzie uznał, że umowa kredytu jest ważna, jednakże zawarta w niej indeksacja jest w całości nieuczciwa oraz rażąco niekorzystna dla konsumenta. Wskazano, iż w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt… Read More »

Prawomocne wygrane kredytobiorców we Wrocławiu

Ostatnio zapadły dwa prawomocne wyroki w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przeciwko Santander Consumer Bank. W pierwszej instancji, Sąd Rejonowy uznał, że umowy kredytu są co prawda ważne, ale klauzule indeksacyjne były nieuczciwe, a przeto bezskuteczne, a więc raty spłaty kredytu należało wyliczać bez stosowania jakiegokolwiek odniesienia do kursu waluty obcej (o wyrokach pisałem tutaj i… Read More »

Raiffeisen Polbank przegrywa kolejny raz

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 31 maja 2017 r. (II C 920/15) wydał wyrok, w który nakazał Raiffeisen Polbank zwrot kwot pobranych na podstawie abuzywnych postanowień dotyczących indeksacji kredytu. Sąd Okręgowy stwierdził, że tzw. kredyt indeksowany do CHF jest kredytem udzielonym w PLN, w którym waluta obca służy jedynie do waloryzacji świadczenia kredytobiorcy. Nieuczciwy charakter zastosowanej… Read More »

Prawomocna przegrana kredytobiorców w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (I ACa 1233/16) oddalił apelację kredytobiorców i podtrzymał niekorzystny dla nich wyrok I instancji. Powodowie zawarli umowę kredytu indeksowanego w listopadzie 2007 r. z Getin Bankiem na kwotę 187 tys. PLN. W grudniu 2009 r. kredytobiorcy spłacili przedterminowo całość kredytu – łącznie zapłacili na rzecz banku… Read More »

Sąd po raz kolejny stwierdza nieważność umowy kredytu Bank Millennium S.A.

17 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że umowa kredytu indeksowanego zawiera nieuczciwe postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych, które są bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Ich wyeliminowanie z umowy prowadzi zaś do nieważności całej umowy kredytu. Sąd zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy dotychczasowych wpłat. Sąd jednocześnie zaznaczył, że skutkiem orzeczenia będzie konieczność późniejszych rozliczeń pomiędzy… Read More »

Getin Noble Bank przegrywa po raz kolejny

Kredytobiorcy przestali spłacać raty kredytu, Getin Noble Bank wypowiedział umowę i skierował pozew do sądu. I przegrał, gdyż umowa zawierała niedozwolone a przeto bezskuteczne klauzule indeksacyjne. Kredytobiorcy wcale nie zalegali ze spłatą kredytu, a przeciwnie – byli wierzycielami banku. 13 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku (I C 1364/15) oddalił powództwo banku. Sąd stwierdził,… Read More »

Kolejny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu (pożyczki)

10 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (I C 472/16) oddalił powództwo funduszu sekuratyzacyjnego, który nabył rzekomą wierzytelność od banku z tytułu umowy pożyczki denominowanej w CHF. Bank (chodzi najprawdopodobniej o PKO Bank Polski) zawarł z pozwanymi umowę „pożyczki nr 206- (…)” z dnia 2 maja 2006 r., zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w kwocie 54.449,67 CHF oraz… Read More »

Wygrana kredytobiorców, klauzule indeksacyjne Polbank / Raiffeisen uznane za bezskuteczne

21 kwietnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zapadł wyrok (VI C 114/16) korzystny dla kredytobiorców dawnego Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska). Powodowie domagali się uznania nieważności umowy, ewentualnie uznania klauzul indeksacyjnych za bezskuteczne. Sąd uznał to drugie roszczenie, uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie za nieuczciwe a przez to bezskuteczne i zasądził… Read More »

Przegrana kredytobiorców o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania

W sprawach o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania (stosowaną głównie przez mBank do 2006 r., ale również i Eurobank) zapadają na ogół korzystne wyroki dla kredytobiorców. Albo upadek klauzuli pozwalającej na zmianę oprocentowania kredytu według uznania banku powoduje upadek całej umowy (nieważność) – jak w tym wyroku (nieprawomocnym) z Łodzi: Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do… Read More »

Umowa Getin Noble Bank nieważna

Niedawno zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego, tym razem Getin Noble Bank. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 r. (I C 1750/16) uznał, że umowa Getin Noble Bank jest nieważna, w związku z czym kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat jako świadczenia nienależnego. Sąd uznał, że umowa kredytu… Read More »

Zwycięstwo kredytobiorcy w sprawie d. Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank Polska)

Kolejny korzystny wyrok zapadł 15 lutego 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Pozwanym był Raiffeisen Bank Polska, w związku z umową dawnego Polbanku EFG. Sąd co prawda stwierdził, że umowa kredytowa jest ważna, ale uznał, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, a raty kredytu należy obliczać bez odniesienia do kursu wyznaczanego przez bank i bez wprowadzania… Read More »

Umowy kredytów denominowanych są nieważne

Wyrok zapadł 2 grudnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi (III C 75/16) i dotyczył unieważnienia BTE wystawionego przez PEKAO SA, jako następcy prawnego części banku BPH w związku z kredytem na kwotę 200 tys. CHF. BTE został unieważniony, a w uzasadnieniu Sądu znalazło się szereg argumentów, które mogą być pomocne przy walce z roszczeniami… Read More »

Przegrana przedsiębiorcy, który zaciągnął kredyt w Getin Noble Banku

19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niekorzystny dla kredytobiorców wyrok (XXV C 671/16) w sprawie kredytu indeksowanego w sprawie Getin Noble Banku. Warto prześledzić dlaczego wyrok ten był niekorzystny dla kredytobiorców: Po pierwsze, kredyt został wzięty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego kredytobiorcy nie mogli się powoływać na przepisy chroniące konsumenta o nieuczciwych… Read More »

Trybunał Sprawiedliwości UE zakazuje ograniczania skutków stwierdzenia bezskuteczności w czasie

Bardzo istotny wyrok zapadł w Trybunale Sprawiedliwości UE w dniu 21 grudnia 2016 r. w połączonych sprawach C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15. Orzeczenie to dotyczy tego, czy skutki bezskuteczności nieuczciwych postanowień umownych mogą być ograniczone w czasie, a w szczególności czy jest możliwe, aby uznać bezskuteczność danych postanowień wyłącznie na przyszłość i w związku z tym ograniczyć zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu nienależnych korzyści… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności całej umowy kredytu

Ukazało się już uzasadnienie do interesującego wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z 27 września 2016 r. (XVIII C 4360/15). O wyroku pisałem już wcześniej: Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności umowy Sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu sformułowana przez mBank jest nieważna, gdyż nie wiadomo w jakich okolicznościach i w jaki sposób miałaby następować… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności umowy

Ważny wyrok zapadł  27 września 2016 r. (sygn. akt XVIII C 4360/15) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia przeciwko mBank S.A. Sąd uznał klauzulę zmiennego oprocentowania zawartą w par. 10 ust. 2 umowy kredytu (czasami jest to par. 11 ust. 2) za ewidentnie sprzeczną z prawem bankowym, które nakazuje w umowach kredytu o oprocentowaniu zmiennym określenie warunków… Read More »

Kredyt denominowany to kredyt w złotych

Bardzo ważny wyrok zapadł 13 lipca 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Toruniu (I C 916/16). Strony zawarły umowę kredytu budowlanego w walucie wymienialnej. Klientka przestała wywiązywać się z postanowień umowy i bank wypowiedział jej umowę kredytową i wezwał do spłaty pozostałej części zadłużenia w kwocie 42.660,29 CHF. Pozwana nie uiściła w terminie żądanej kwoty. W dniu 12.04.2016r. Sąd… Read More »

Klauzule Santander Consumer Bank kolejny raz uznane za bezskuteczne

Wyrokiem z 1 sierpnia 2016 r. (Uzasadnienie wyroku XIV C 227/15) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uznał klauzulę indeksacyjną Santander Consumer Banku stosowaną przy wypłacie kredytu (przeliczenie wg kursu kupna CHF z tabeli banku) za bezskuteczną w całości, a w efekcie uznał, że kredyt pozostaje kredytem wyłącznie złotówkowym. Dodatkowo sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania (w… Read More »

mBank przegrywa o dowolną zmianę oprocentowania

Sąd Okręgowy w Warszawie 28 września 2016 r. (XXVII Ca 678/16)  prawomocnie rozstrzyga, że mBank nie mógł dowolnie zmieniać oprocentowania kredytu. W rezultacie oprocentowanie kredytu musi pozostawać stałe, bez zmian. Jednocześnie Sąd Okręgowy skrytykował orzeczenie SN w sprawie pozwu grupowego “Nabitych w mBank”. Orzeczenie to zostało już skrytykowane w doktrynie prawa, dobrze że sądy również… Read More »

mBank przegrywa kolejny raz o klauzule indeksacyjne

Kolejne wyrok uznający, że kredyt mBanku to kredyt złotowy a indeksacja kursem CHF jest niedozwolona. Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Śródmieściu z 19 lipca 2016 r. (VIII C 2064/15). Wyrok jest nieprawomocny. Sąd stwierdził m.in.: W okolicznościach ustalonych przez Sąd, należało przyjąć in concreto, że skoro strony nie uzgodniły w umowie kryteriów ustalania przez bank kursu… Read More »

SN: kurs banku nie może stanowić podstawy do wyliczenia zobowiązań kredytobiorców

mBank ostatecznie przegrywa w Sądzie Najwyższym. Dla obliczenia wysokości zadłużenia kredytobiorcy (w tym przypadku w BTE), bank nie może stosować kursu dowolnie przez siebie wyznaczonego – taki jest sens wyroku wydanego 8 września 2016 r. (II CSK 750/15). Sprawa dotyczy sprawy szczecińskiej o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego, w którym wysokość należności kredytobiorcy została obliczona przy… Read More »

Jesień należy do kredytobiorców

Ostatnie wyroki sądów potwierdzają to co od dawna pisałem na tej stronie. Umowy kredytów “frankowych” mają tak liczne wady, że są albo w całości nieważne, albo bezskuteczny jest co najmniej mechanizm indeksacji do kursu CHF. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (VI C 1713/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank… Read More »

Kolejny wyrok stwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Bank Millennium S.A. musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy kredytu pseudofrankowego. – To najwyższa kwota zasądzona do tej pory w sprawach frankowych – twierdzi radca prawny Barbara Garlacz, która była pełnomocnikiem klienta banku. Sąd wydał 22 sierpnia br. wyrok w sprawie frankowej nakazujący zwrot przez bank… Read More »

Kolejny korzystny wyrok

Kolejny korzystny wyrok. Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) kwestionuje klauzule Santander Consumer Bank i nakazuje zwrot kredytobiorcy ponad 50 tys. zł. Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało… Read More »

Czy można waloryzować kwotę kapitału?

Czy można waloryzować kwotę kapitału? Interesujący wyrok zapadł 20 lipca 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 3694/15). Sąd oddalił co prawda powództwo przeciwko Raiffeisenowi o stwierdzenie nieważności umowy, lecz w uzasadnieniu stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawiera szereg wad prawnych. Podstawową wadą jest to, że zdaniem Sądu nie można dokonywać waloryzacji… Read More »

Kredytobiorca przegrywa na własne życzenie

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 1966-15 uzasadnienie) uznał umowę dawnego Polbanku EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska) za ważną. Powód kwestionował ważność umowy. Sąd nie zgodził się z tym, a przyczyną było uznanie, że kredyt został udzielony w walucie obcej, to jest CHF, a tylko sposób jego wypłaty… Read More »

Umowa Fortis Banku zgodna z prawem

Przegrana kredytobiorcy kredytu denominowanego Fortis Banku w I instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 18 kwietnia 2016 r. (III C 275/15) stwierdził, że: Umowa kredytu jest ważna; Klauzule indeksacyjne nie są abuzywne. Jednak UWAGA: Fortis Bank był jednym z nielicznych banków, który proponował dość uczciwe warunki w umowie kredytowej: W szczególności: 1. Udzielany kredyt był… Read More »

Dobre uzasadnienie sądu – wreszcie sąd zastosował prawo chroniące konsumenta

Ukazało się już uzasadnienie do wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście z 29 kwietnia 2016 r. przeciwko mBank S.A (VI C 1713/15). Sprawa dotyczyła skuteczności klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie kredytu indeksowanego, to jest: § 7 ust. 1 umowy, zgodnie z którym „(…) udziela Kredytobiorcy na jego wniosek, kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony (…), w… Read More »

Unieważnienie BTE i pominięcie klauzul indeksacyjnych

12 kwietnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł kolejny wyrok unieważniający BTE ze względu na zastosowanie klauzul abuzywnych do wyliczenia należności banku (sygn. XII C 2718/14). Jednak w sprawie ważne jest również i to, że Sąd uznał, że abuzywne klauzule indeksacyjne nie mogą być zastąpione żadnym innym mechanizmem waloryzacji (np. kursem średnim NBP). Sąd… Read More »

Bezskuteczne klauzule indeksacyjne

Mamy wreszcie pierwsze orzeczenie w sprawie klauzul indeksacyjnych stwierdzające, że są one w całości bezskuteczne i nie mogą być zastąpione innym mechanizmem waloryzacji. W sprawie przeciwko mBankowi, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą są postanowieniami niedozwolonymi, ponieważ bank nie określił… Read More »

Kolejna klauzula indeksacyjna zostaje zakazana

Do rejestru zakazanych klauzul (pod numerem 6380) trafiła 25 kwietnia 2016 r. klauzula indeksacyjna czwartego banku, tym razem Banku DNB Nord. Za niedozwoloną została uznana klauzula w treści: Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem… Read More »

SN po raz kolejny stwierdza abuzywność klauzul indeksacyjnych

W wyroku z 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14) Sąd Najwyższy kolejny raz potwierdził abuzywność klauzul indeksacyjnych. Postępowanie dotyczy klauzuli o treści: „Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenia od średniego kursu danej waluty, określonej przez NBP. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kupnem sprzedaży wynosi maksymalnie 10% od wartości… Read More »

Przegrana kredytobiorcy z Getin Bankiem (nieprawomocna)

Dowiedziałem się o kolejnym wyroku w sprawach indeksacyjnych, tym razem przeciwko Getinowi. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny orzekł nieprawomocnie 2 marca 2016 r. (XXV C 1005/15), że: Przechodząc do kwestionowanych klauzul dotyczących tzw. spredu zawartych § 11 ust. 7 i §12 ust. 7 regulaminu kredytowania hipotecznego (…) Bank S.A w W.. W ocenie Sądu… Read More »

Kolejna prawomocna przegrana mBanku w sprawie UNWW

Kolejna prawomocna przegrana mBanku w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, tym razem z 11.01.2016 r. wydanego w drugiej instancji przez Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 1274/14): Kwestionowaną klauzulę uznać należało równocześnie za sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumentów. Naruszeniem dobrych obyczajów w niniejszej sprawie było już samo nieprzedstawienie powodom treści… Read More »

Klauzule indeksacyjne to nie jest skomplikowany problem prawny

Sąd Okręgowy w Warszawie 26.02.2016 r. (III C 170/16) odmówił przyjęcia sprawy do rozpoznania, przesłanej mu przez Sąd Rejonowy ze względu na rzekomą zawiłość problemu prawnego (patrz wpis z grudnia 2015 r.) Sąd stwierdził m.in.: (…) wątpliwości Sądu Rejonowego nie mają w ocenie Sądu Okręgowego szczególnego charakteru, nie cechuje ich jakaś szczególna zawiłość problematyki prawnej. Stawiane przez Sąd Rejonowy… Read More »

BTE nieważny, bo oparty o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania

Sąd Rejonowy w Łodzi 15.10.2015 r. (II 1 C 42/15) pozbawił wykonalności BTE wystawiony z tytułu umowy kredytowej opartej o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania. Sąd stwierdził m.in: Opisana wyżej klauzula umowna przewiduje dla pomiotu dominującego, którym jest bank, prawo do jednostronnej zmiany umowy przez zmianę wysokości oprocentowania kredytu, w sposób dowolny, przez operowanie wysokością tzw. stopy… Read More »

Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r. (II CSK 768/14)

J. Czabański, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.5.2015 r. (II CSK 768/14) [o klauzulach abuzywnych w tzw. kredytach walutowych] Palestra 1-2/2016, s. 182 (http://palestra.pl/upload/14/55/62/1455624150_.pdf)   Tezy wyroku: eliminacja danej klauzuli umownej jako konsekwencja jej abuzywności nie może prowadzić do sytuacji, w której następowałaby zmiana prawnego charakteru stosunku obligacyjnego łączącego twórcę wzorca i kontrahenta. Uznanie… Read More »

Millennium wprowadzało w błąd co do kosztów UNWW

Wczoraj Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał bardzo ważny wyrok w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko bankowi Millennium. Pierwszy wyrok zapadł 7 lipca 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krakowie (I-C_1305_14_S UNWW Millennium). W wyroku tym sąd nakazał zwrot pobranych kwot ubezpieczenia UNWW stwierdzając, że jest to świadczenie nienależne, gdyż zabezpieczało wyłącznie interesy banku… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania jest nieważna, a nie abuzywna

Bardzo dobry wyrok zapadł w Łodzi (to zdaje się jest dużo lepsze miasto dla kredytobiorców niż Warszawa). Wyrokiem z 19.05.2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 155/15) prawomocnie podtrzymał wyrok sądu rejonowego, który stwierdził, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank nie jest abuzywna, bo jest nieważna. Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego… Read More »

Sądowa ucieczka od odpowiedzialności

Brzmi to zupełnie zdumiewająco, ale Sąd Rejonowy w Warszawie (w osobie SSR Piotra Grendy) postanowieniem z dnia 15.12.2015 r. (I C 2217/15) uznał, że przepisy zbytnio faworyzują konsumenta, więc ma wątpliwości, czy może je zastosować. Sąd napisał: W ocenie powodów (…) cała klauzula abuzywna jest wyeliminowana z danej umowy, natomiast wszystkie pozostałe postanowienia wiążą strony, bez… Read More »

Klauzule indeksacyjne Getin Banku abuzywne

Mec. Korpalski przesłał mi uzasadnienie wyroku w I instancji przeciwko Getin Bankowi o stosowanie klauzul indeksacyjnych (Wyrok SO w Łodzi z 16.11.2015, I Ca 1302/15). Wyrok ma charakter wyroku wstępnego, a więc rozstrzyga sprawę co do zasady i stwierdza, że klauzule indeksacyjne stosowane przez Getin Bank mają charakter abuzywny, gdyż w niczym nie ograniczają swobody banku… Read More »

BTE nieważny, bo oparty na klauzulach indeksacyjnych i dowolnej zmiany oprocentowania.

2 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy (sygn. akt I C 749/15) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny, bo bank do wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy zastosował abuzywne klauzule indeksacyjne oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Bardzo dobry wyrok potwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych i zmiany oprocentowania. Jednak przedmiotem postępowania nie było wyznaczenie właściwego poziomu zobowiązań kredytobiorcy, więc nie wiemy… Read More »

Pierwsza wygrana w sprawie indeksacyjnej!

Zgodnie z informacją przekazaną przed mec. Mariusza Korpalskiego: Klient Getin Noble Bank wygrał 16.11.2015 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie o kredyt frankowy (sygn. akt I C 1302/15). 1. Sprawa toczy się o zwrot ponad 100.000 PLN z tytułu bezprawnej indeksacji kredytu udzielonego w wysokości ponad 600.000 PLN z roku 2007 i spłacanego terminowo.… Read More »

Czy wygrana w pozwie grupowym gwarantuje wygraną w postępowaniu indywidualnym?

Jak wiadomo, w postępowaniu grupowym nie można dochodzić zapłaty od banku określonej kwoty, ani też ustalenia, że jest się winnym bankowi inną kwotę niż podawana przez bank, albowiem dla każdego uczestnika grupy kwoty te są inne. Można natomiast dochodzić ustalenia odpowiedzialności banku powołując się na wspólne okoliczności dla wszystkich, w tym w szczególności stosowanie przez… Read More »

Status konsumenta w orzecznictwie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE 3 września 2015 wydał wyrok (C-110/14), który ma znaczenie dla sporów o to, kto może korzystać z przepisów chroniących konsumenta. W tej sprawie, adwokat zawarł umowę kredytu. W umowie nie podano celu kredytu. Zabezpieczeniem kredytu była nieruchomość wykorzystywana na cele działalności zawodowej adwokata. Poniższy wyrok Trybunału czyta się z przyjemnością, czego nie… Read More »

Pierwszy wyrok w sprawie klauzul indeksacyjnych

Pierwsza sprawa o klauzule indeksacyjne została przegrana w I instancji przez kredytobiorcę 29.09.2015 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (XXV C 1621/14). Powód domagał się ustalenia, że nie wiążą go klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego udzielonego przez Getin Noble Bank oraz zwrotu nadpłaconych rat (ok. 400 tys. zł.). Sąd uznał, że powód nie był… Read More »

Zaniżenie całkowitych kosztów kredytu pozwala na uchylenie się od umowy

Sąd w Łodzi stwierdził, że kredytobiorca miał prawo uchylić się od skutków oświadczenia woli zawarcia umowy kredytowej ze względu na wprowadzenie w błąd co do całkowitego kosztu kredytu. Dotarłem do orzeczenia wydanego 20 kwietnia 2011 przez Sąd Okręgowy w Łodzi o sygn. I C 355/09 (Wyrok z uzasadnieniem  IC_355-09). W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że: Powództwo… Read More »

Podwyższona marża do czasu wpisu hipoteki

Co do zasady, bank może podwyższyć oprocentowanie kredytu do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Jednak postanowieniem niedozwolonym jest pobieranie wyższego oprocentowania już po wpisie hipoteki a przed powiadomieniem banku o tym fakcie. Taka klauzula Getin Banku została uznana za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2009 r. (XVII AmC… Read More »

Nabici w mBank – analiza orzeczenia Sądu Najwyższego

Analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie Nabitych w mBank (II CSK 768/14). Podsumowanie SN dokonał dużej ekwilibrystyki prawnej, aby maksymalnie zabezpieczyć interes banków. SN stwierdził, że abuzywna jest klauzula pozwalająca na zmianę stopy oprocentowania, ale wyłącznie w zakresie dowolności podejmowania decyzji przez bank, a nie w zakresie odniesienia do… Read More »

Koniec klauzul waloryzujących kredyty w PLN do CHF!

W cieniu czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie pozwu grupowego Nabitych w mBank (sprawa została odesłana do ponownego rozpatrzenia), zapadło o wiele ważniejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (I Aca 16/15). Sąd w Szczecinie podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego z 7.11.2014 (I C 554/14), który pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na to, że… Read More »

Wpis klauzuli do rejestru wiąże sąd w postępowaniu indywidualnym

Ważne orzeczenie co do wpływu wpisu klauzuli do rejestru niedozwolonych na orzeczenie w postępowaniu indywidualnym zapadło 25.03.2015 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (I ACa 1195/14): Biorąc pod uwagę, że rzeczona klauzula zawarta w umowach kredytowych sformułowana została przez tego samego przedsiębiorcę, którego dotyczył wyrok w sprawie XVII AmC 1531/09 Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji… Read More »

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 19.03.2015 r. (IV CSK 362/14)

Wyrokiem z 19.03.2015 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację kredytobiorców od niekorzystnego dla nich wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, stwierdzając, że nie mieli oni interesu prawnego w ustaleniu, że klauzule waloryzacyjne zawarte w ich umowie kredytowej były abuzywne. Wyrok ten, chociaż wydaje się niekorzystny, w istocie stanowi znaczne wsparcie dla kredytobiorców, którzy chcą wystąpić przeciwko bankom.… Read More »

Islandzki Sąd Najwyższy w 2010 r. unieważnił waloryzację kredytów

16 czerwca 2010 roku Sąd Najwyższy Islandii w dwóch wyrokach (92/2010 Óskar Sindri Atlason gegn SP-Fjármögnun hf.; 153/2010 Lýsing hf. gegn Jóhanni Rafni Heiðarssyni og Trausta Snæ Friðrikssyni) orzekł, że klauzule waloryzujące kwotę pożyczki oraz odsetek przez kurs waluty obcej są nieważne, gdyż są niezgodne z ustawą o odsetkach i waloryzacji cenowej (Act No. 38/2001 on interest and… Read More »

Sąd odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Getin Bank

9 marca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Getin Bankowi. Kłopoty z dopuszczalnością postępowania w trybie zbiorowym to jeden  z wielu powodów, dla których uważam pozwy zbiorowe za słabe narzędzie dochodzenia swoich racji. Niby tanie, ale za to nieskuteczne. 1047 klientów mBanku w postępowaniu zbiorowym w Lodzi też już czeka ponad 4 lata, a… Read More »