Czy wygrana w pozwie grupowym gwarantuje wygraną w postępowaniu indywidualnym?

By | 22 października 2015

Jak wiadomo, w postępowaniu grupowym nie można dochodzić zapłaty od banku określonej kwoty, ani też ustalenia, że jest się winnym bankowi inną kwotę niż podawana przez bank, albowiem dla każdego uczestnika grupy kwoty te są inne.

Można natomiast dochodzić ustalenia odpowiedzialności banku powołując się na wspólne okoliczności dla wszystkich, w tym w szczególności stosowanie przez bank klauzul abuzywnych.

Następnie, każdy członek grupy osobno musi wytoczyć indywidualną sprawę przeciwko bankowi, w której sprecyzuje swoje żądania, z tym, że nie musi już udowadniać okoliczności przesądzonych wyrokiem w postępowaniu grupowym.

Oznacza to jednak, że można również przegrać swoją sprawę indywidualną, pomimo wcześniejszej wygranej w postępowaniu grupowym. Może tak się stać, jeżeli pozwany bank udowodni, że indywidualne okoliczności, które nie były przedmiotem postępowania grupowego, powodują, że roszczenie nie jest zasadne. Na przykład, w danym przypadku postanowienia indeksacyjne nie naruszały interesów konsumentów.

Na okoliczność tą zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 21.09.2015 r. (I ACz 1648/15) przyjmując do rozpoznania pozew grupowy przeciwko Millennium:

“Wyrok korzystny dla osób wchodzących w skład grupy będzie mieć znaczenie prejudycjalne przy ocenie konkretnych świadczeń, ale nie musi przesądzać o zasadności powództw o ich zasądzenie na rzecz poszczególnych członków grupy w osobnych sprawach. Uwzględnienie okoliczności, które dotyczą danej osoby, może bowiem wykazywać nawet bezzasadność takiego powództwa. Moc wiążąca wyroku ustalającego odpowiedzialność pozwanej wobec członków grupy, opartą tylko na okolicznościach wspólnych, jest ograniczona tylko do tych okoliczności. Wydanie takiego wyroku nie musi przesądzać o wszystkich przesłankach odpowiedzialności pozwanej, jak zasadnie uznał Sąd Najwyższy w powołanym wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., I CSK 533/14.”

Oznacza to, że nawet po wygranej sprawie w postępowaniu grupowym, może się okazać, że konkretny jej członek przegra sprawę indywidualną, ze względu na indywidualne okoliczności nie uwzględnione w sprawie grupowej.

Wygrana w postępowaniu grupowym nie daje więc gwarancji wygranej później, w postępowaniu indywidualnym o zapłatę. Tym bardziej zasadne jest pytanie o sens podejmowania postępowania grupowego, skoro jedyną okolicznością wspólną i podlegającą będzie fakt stosowania klauzul abuzywnych przez bank. Okoliczność ta jest bezsporna, a sporne jest tylko czy w indywidualnym przypadku stosowanie tych klauzul prowadziło do rażącego naruszenia interesów indywidualnego klienta.

2 thoughts on “Czy wygrana w pozwie grupowym gwarantuje wygraną w postępowaniu indywidualnym?

 1. luna

  Ja trochę tego nie rozumiem, przecież jeśli bank uzgadniał z kimś indywidualnie zapisy umowy i się na to powołuje, to powinien przedstawic dowody i wtedy taki członek grupy jest wykluczany z pozwu grupowego.
  Do tego służy etap formowania grupy w pozwie grupowym.
  Na stronie, która się na to powołuje ciąży obowiązek udowodnienia tego faktu.

  Dlaczego w takim razie w postępowaniu indywidualnym bank ma się powoływac na indywidualne okoliczności?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Pytanie co sąd uzna za udowodnione w postępowaniu grupowym. Jeżeli oceni każdego kredytobiorcę osobno i uzna, że nie negocjował indywidualnie zapisów, to sąd w sprawie indywidualnej będzie tym związany.

   Ale jeżeli nie zajmie się tą kwestią, to sprawa jest dalej otwarta.

   Analogicznie, przy rozpatrywaniu przesłanki rażącego naruszenia interesów konsumenta.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *