Frankowicze Wyroki – poznaj historie zakończone sukcesem!

By | 7 lipca 2020

Zastanawiasz się, czy pozwanie banku w sprawie kredytu we frankach ma sens? Nie jesteś pewny czy Twoja sprawa kwalifikuje się do konfliktu rozwiązanego w sądzie? Poznaj historie innych frankowiczów – frankowicze wyroki – i zobacz, jak sąd rozstrzygnął wytoczone już pozwy. 

Jakie banki oferowały kredyty frankowe?

Wiele banków zdawało sobie sprawę z ryzyka związanego z udzielaniem kredytów w obcej walucie, jednak mimo tego uległo pokusie i wprowadziło do swojej oferty kredyty frankowe. Były to takie banki, jak:

 • BNP Paribas BGŻ (w tym d. Fortis Bank)
 • BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)
 • Deutsche Bank
 • DNB NORD
 • EuroBank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • mBank
 • Millennium
 • PEKAO oraz PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
 • Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK, w tym dawny Kredyt Bank)
 • Santander Consumer Bank

Polacy zaciągający za namową banków kilkanaście lat temu kredyt frankowy niestety nie zdawali sobie sprawy z ryzyka związanego z taką konstrukcją, a banki o tym ryzyku informowały w sposób nierzetelny. 

Dopiero po czasie frankowicze zaczęli zdawać sobie sprawę z powagi decyzji, jaką podjęli I ogromnego ryzyka związanego z zaproponowaną przez banki konstrukcją kredytu. 

W oparciu o przepisy dotyczące postanowień nieuczciwych (tzw. klauzul abuzywnych) frankowicze mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Jak to wygląda w praktyce?

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka – podsumowanie 2021

Rok 2021 był udanym rokiem dla walki kredytobiorców w sądach. W mijającym roku w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię zapadło łącznie 126 wyroków w I i II instancji. 89% spraw stanowiły wyroki stwierdzające nieważność umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. W 6% sądy uznały, że umowy mogą być wykonywane dalej, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. Natomiast 6 przypadków to liczba, w jakiej sąd I instancji oddalił powództwo. Jednak tego typu wyroki są zmieniane w II instancji.

Warto dodać także, że w naszych sprawach zapadły 32 wyroki w sądach apelacyjnych oraz że 30 spraw doprowadziło do uznania umowy za nieważną. Tylko w jednej prowadzonej przez nas sprawie zostało przyjęte, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji. Pokazuje to, że Sądy stoją po stronie frankowiczów.

Frankowicze Wyroki – Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 września 2022 r. oddalił apelację Banku i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2021 r., który wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytowa z dnia 8 września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce jest nieważna oraz zasądził na rzecz powoda kwoty 73.701,64 PLN oraz 15.917,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa narusza naturę stosunku zobowiązaniowego oraz art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego, więc należało stwierdzić jej nieważność. Jako dodatkowy argument do nieważności należy uznać bezskuteczność klauzul indeksacyjnych, które w ocenie sądu są głównym świadczeniem stron.

Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p

Frankowicze Wyroki – ustalenie nieważności umowy spłaconego kredytu

W dniu 16.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie  ustalił nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych Getin Noble Bank S.A. (d. Getin Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów niemal 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.851,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podczas postępowania Sąd doszedł do wniosku, że zawarte umowy są nieważne, ponieważ zawierały one treści abuzywne, które dotyczyły wykorzystywania przez Bank własnych tabel kursowych, o których sposobie powstawiania nie poinformowali drugiej strony umowy. Ponadto na etapie zawierania umów doszło do niewłaściwego pouczenia kredytobiorców, o skutkach zaciągnięcia kredytu frankowego oraz do podania niepełnych informacji związanych z charakterem waluty CHF. Zakres pouczenia o ryzyku okazał się niewystarczający. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Katarzyna Szydłowska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocny wyrok dotyczący nieważności umowy ING

16 września 2022 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 grudnia 2020 r. ustalający nieważność umowy z bankiem ING Bank Śląski S.A. i zasądzający na rzecz powodów raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Sąd Apelacyjny zgodził się z faktem, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.

Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

Wyroki frankowe – czy szanse na wygrane są duże?

Biorąc pod uwagę zakończone już postępowania, główna ich część to sprawy konsumenckie i w głównej mierze sprawy wygrane. Osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy kilkanaście lat temu, mają zatem szansę na pozytywną decyzję sądu w zakresie kredytu frankowego. Warto jednak pamiętać, że przy sporach sądowych warto skorzystać z odpowiedniej pomocy prawnej, która jest niezastąpiona podczas sporów z gigantami na rynku bankowym. Sprawy sądowe to dużo stresu, który dzięki współpracy ze specjalistami może zostać zmniejszony, a cały proces może być dużo bardziej przyjemny. 

W Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p. oferowana jest kompleksowa usługa prowadzenia sprawy. Jak to wygląda?

 • Klient zleca sprawę oraz dostarcza wszelkie niezbędne dokumenty. 
 • Na podstawie zebranych informacji Kancelaria dokonuje wyliczenia wielkości roszczenia i przygotowuje wezwanie przedsądowe, a następnie składa pozew. 
 • Rozpoczyna się prowadzenie sprawy, a Kancelaria na bieżąco informuje klienta o jej przebiegu i kolejnych czynnościach. 
 • Po wyroku prawomocnym Kancelaria pomaga w ostatecznym rozliczeniu się z bankiem oraz wykreśleniu hipoteki i usunięciu wpisów w BIK.

W pozwie jako pierwszy argument podnosimy nieważność umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych. W przypadku ogłoszenia przez Sąd nieważności umowy, strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w wysokości nominalnej. Kredytobiorca ma prawo otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych kwot na rzecz banku, a bank ma prawo żądać zwrotu kwoty wypłaconego kredytu (to jest tak zwana teoria dwóch kondykcji). Oczywiście można też dokonać odpowiednich potrąceń (kompensaty) i rozliczyć się tylko różnicą, ale sąd nie zrobi tego automatycznie bez inicjatywy stron (tak chciała tak zwana teoria salda, która została odrzucona przez Sąd Najwyższy).

Hipoteka na nieruchomości upada, a kredytobiorca odzyskuje swobodę dysponowania nieruchomością.

Dodatkowo jako ewentualne roszczenie w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych. W przypadku uznania takiego roszczenia, umowa kredytu będzie trwać, ale bez powiązania wysokości salda zadłużenia oraz rat spłaty kredytu z kursem waluty obcej (potoczne “odfrankowienie”). Sądy jednak coraz rzadziej skłaniają się do takiego rozwiązania, w przeważającej części spraw sądy uznają, że umowa jest nieważna.

Frankowicze wyroki – nieważność umowy mBanku

W dniu 26 września 2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5921/21 wydał wyrok, w którym orzekł:

 • że umowa o kredyt hipoteczny z 03.2006 r. uznana jest w całości za nieważną,
 • od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 360 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2022 r.
 • w zakresie żądania odsetek za okres sprzed złożenia oświadczenia powództwo zostaje oddalone
 • od pozwanego na rzecz powodów kwotę 22.634,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Prawomocna nieważność d. EFG Eurbank Ergasias brak uwzględniania zarzutu zatrzymania!

26 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy banku Raiffeissen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) oraz zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów, iż złożenie przed bank zarzutu zatrzymania przy przekroczeniu przez kredytobiorców w spłatach kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Nieważność umowy Raiffeisen International

W dniu 29 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias). Sąd zasądził na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu, natomiast uznał, że odsetki ustawowe należą się dopiero od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność – w tym aspekcie zasądził odsetki od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty. Ponadto sąd zasądził także zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w całości na rzecz powodów oraz zgodził się ze stanowiskiem pełnomocnika powodów, iż złożenie przed bank zarzutu zatrzymania przy przekroczeniu przez kredytobiorców w spłatach kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p

Webinaria dotyczące aktualności w sprawach frankowych

Oprócz sukcesywnego prowadzenia spraw frankowych kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka prowadzi także spotkania online – webinaria – na których dzieli się wiedzą oraz aktualnościami z zakresu spraw frankowych. Webinary dostępne są do obejrzenia na stronie https://www.kancelariaczabanski.pl/media/.

Obecnie jest to 6 nagrań o tematach:

Webinarium 1: Sąd Najwyższy za nieważnością kredytu

Webinarium 2: Nieważność umowy a wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Webinarium 3: Kiedy możemy zaprzestać spłaty kredytu “frankowego”?

Webinarium 4: Droga sądowa czy ugoda z bankiem?

Webinarium 5: Ugoda z PKO BP, czy warto?

Webinarium 6: Spory sądowe z mBankiem

Ponadto prawnicy Kancelarii wielokrotnie występowali w różnych programach telewizyjnych. Linki do tych wystąpień również są na podanej wyżej stronie internetowej. 

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka

Jeśli zajrzysz na stronę naszej Kancelarii, to zobaczysz, że opublikowaliśmy tam już 571 wyroków. 183 wyroki w naszych sprawach to wyroki prawomocne, z czego zdecydowana większość jest sprawami wygranymi, bo jest ich aż 172. 163 wyroki to wygrane odnoszące się do unieważnienia umowy, natomiast 9 to wygrane odnoszące się do kredytu bez indeksacji. 

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka sp.p. jest ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Kancelaria od 2015 roku systematycznie broni kredytobiorców przed roszczeniami banków oraz prowadzi sprawy przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych, oraz innych kredytów walutowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *