Jak dochodzić roszczeń?

Banki dobrowolnie nie zgadzają się na eliminację nieuczciwych klauzul indeksacyjnych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dowolnej zmiany oprocentowania czy podwyższonego oprocentowania z umowy. W tej sytuacji jedyna droga to droga procesu sądowego.

Na razie tylko dwa banki zapowiedziały możliwość zawarcia ugody poprzez rozliczenie kredytu indeksowanego / denominowanego, tak jakby był on od początku kredytem złotowym, z wyższym oprocentowaniem, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. Jest to rozwiązanie oczywiście korzystniejsze dla kredytobiorcy od stanu aktualnego, ale o wiele gorsze od rezultatu jaki można osiągnąć w sądzie w postaci nieważności umowy lub pozbawienia jej indeksacji.  

Dla obliczenia szacunkowych wartości rozliczenia kredytu na wypadek nieważności umowy lub usunięcia z niej indeksacji można skorzystać z przygotowanego przeze mnie Kalkulatora. Kalkulator pozwala też wyliczyć wysokość rat dla porównywalnego kredytu złotowego, co stanowi sedno propozycji ugodowej zgłoszonej przez KNF i proponowanej przez niektóre banki.

Z roszczeniem może wystąpić każdy, kto w umowie lub regulaminie ma wpisane abuzywne klauzule dotyczące indeksacji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz dowolnej zmiany oprocentowania (szerzej o klauzulach tutaj). Wady umowy mogą prowadzić do jej nieważności w całości (takie jest dominujące aktualnie stanowisko sądów) lub do eliminacji samych postanowień nieuczciwych z zachowaniem pozostałej części umowy w mocy.

Podstawa dochodzonych roszczeń

Podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 385(1) i następne Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z prawem klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym bank nie miał prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy. Eliminacja z umowy postanowień nieuczciwych może prowadzić do konieczności stwierdzenia, że cała umowa jest nieważna, jeżeli bez nieuczciwych `postanowień nie można jej dalej wykonywać. Sąd nie może natomiast zmieniać lub uzupełniać luk w umowie, chyba że ustawodawca wprowadził specjalny przepis w tym celu.

Co do podstaw zwrotu świadczenia to podstawą dochodzenia roszczeń jest artykuł 410 kodeksu cywilnego o zwrocie nienależnego świadczenia lub art. 471 dotyczący odpowiedzialności banku za nienależyte wykonanie zobowiązania.

Swiadczenie jest nienależne, gdyż odpadła podstawa prawna świadczenia, a konkretnie, zakazane klauzule okazały się bezskuteczne wobec konsumenta i to od początku trwania umowy.

Nienależyte wykonanie świadczenia polega na tym, że bank naliczał raty w nadmiernej wysokości, pomimo że powinien sobie zdawać sprawę z tego, że klauzule abuzywne są bezskuteczne wobec konsumenta.

Uwaga: roszczenie o zwrot kwot nienależnie zapłaconych ulega przedawnieniu. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Sądu Najwyższego nie można mówić o początku biegu przedawnienia zanim konsument nie dowiedział się o nieuczciwości umowy, a roszczenia banku zanim konsument nie oświadczył, że domaga się nieważności umowy. W praktyce oznacza to, że przynajmniej na razie należy uznać, że ani roszczenie  kredytobiorcy o zwrot zapłaconych rat ani roszczenie banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu nie zostanie uznane za przedawnione.

W celu dochodzenia roszczenia, należy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi o zapłatę wyliczonej sumy. W przypadku nieważności umowy będzie to roszczenie o zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat kredytu.

Przy wykonywaniu umowy dalej, ale bez indeksacji, dochodzić należy  nadpłaty, która będzie różnicą pomiędzy kwotą należnych spłat (to jest rat kredytu policzonych bez zastosowania klauzuli indeksacyjnej) a sumą rat zapłaconych. Wysokość nadpłaty będzie różna w zależności od: kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, czasu spłacania kredytu, wielkości kredytu. Dla obliczenia szacunkowych wartości rozliczenia kredytu na wypadek nieważności umowy lub usunięcia z niej indeksacji można skorzystać z przygotowanego przeze mnie Kalkulatora

W przypadku klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dochodzić należy zwrotu sumy zapłaconych z tego tytułu składek.

W przypadku klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania, należy wyliczyć kwotę należnych rat dla kredytu o stałym oprocentowaniu, w wysokości jak określona w umowie, i porównać to z sumą rat spłaconych. Różnica stanowić będzie kwotę dochodzonej nadpłaty. 

W przypadku klauzuli podwyższonego oprocentowania po wpisie hipoteki, należy policzyć wysokość pobranego przez bank dodatkowego wynagrodzenia już po wpisie hipoteki. Suma ta stanowić będzie kwotę dochodzonego roszczenia.

Reklamacja

Czy wystarczy napisać reklamację? Część banków zaczęła już zwracać nienależnie pobrane opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego po napisaniu reklamacji. Jednak większość banków niczego dobrowolnie nie chce zwracać i postępowanie reklamacyjne nie prowadzi do uzyskania zwrotu nienależnie zapłaconej kwoty. W tej sytuacji konieczna jest droga sądowa.

Jak napisać pozew?

Najlepiej zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego i zlecić mu prowadzenie sprawy. Istnieje już wiele kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego typu spraw i do nich najlepiej się zwrócić. Należy jednak zwracać uwagę, czy mamy do czynienia z profesjonalnymi pełnomocnikami (adwokatami lub radcami prawnymi) czy pośrednikami działającymi w formie różnych spółek czy fundacji, których nie obowiązują zasady wykonywania zawodu a za to szeroko się reklamują. Profesonalny pełnomocnik zwróci uwagę na istotne elementy sytuacji danego kredytobiorcy i będzie mógł rzetelnie przedstawić koszty i ryzyka wytoczenia sprawy w sądzie. Wielu prawników ma już wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach, zawsze należy więc pytać o sprawy danego prawnika i wyroki w jego sprawach.

Koszty

Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej adwokaci mogą przedstawić ofertę na prowadzenie sprawy wyłącznie na zapytanie klienta, a więc nie mogą publicznie ogłaszać proponowanych stawek. Należy więc zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego i zapytać o warunki prowadzenia sprawy.

Stawki będą się różnić w zależności od doświadczenia i renomy danej kancelarii. Należy zwrócić uwagę na to czy wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, czy też za poszczególne czynności (np. udział w rozprawie) należy płacić odrębnie.

Należy też zwrócić uwagę komu zgodnie z umową mają przypaść tzw. koszty zastępstwa procesowego: na rzecz kredytobiorcy czy prawnika. Koszty zastępstwa procesowego zasądzane są przez sąd od przegranego na rzecz wygranego proporcjonalnie do stopnia wygranej (jeżeli wygramy w całości, to 100% kosztów jest dla nas; jeżeli wygramy w połowie, to koszty również poniesiemy w połowie). Kwota kosztów zastępstwa procesowego jest ryczałtowa i regulowana przepisami a w typowej sprawie może sięgać blisko 20 tys. zł za dwie instancje, a więc będzie stanowic znaczą sumę.

Czy warto dołączyć do pozwu grupowego?

Spotkać można na rynku oferty pozwów grupowych. Pozew grupowy ma tę zaletę, że koszty prowadzenia sprawy są na ogół niższe niż w przypadku pojedynczego zlecenia. Są jednak istotne wady tej drogi:

 • W pozwie grupowym sąd nie zasądzi konkretnej sumy do zwrotu przez bank, a tylko ustali odpowiedzialność banku. Innymi słowy, po wygraniu sprawy grupowej i tak trzeba będzie wystąpić z indywidualnym pozwem o zapłatę. Pozew grupowy wydłuża więc drogę do odzyskania nadpłaconych rat i zmniejszenia ich na przyszłość o 2-3 lata, a przy tym wcale nie likwiduje konieczności wytoczenia sprawy indywidualnej.
 • Istnieje ryzyko, że sądy uznają, że pozew grupowy o ustalenie odpowiedzialności banku w ogóle nie jest dopuszczalny, bo sprawa odpowiedzialności banków została już przesądzona w orzecznictwie sądowym. Gdyby tak było, to sąd odrzuci pozew grupowy bez wydawania merytorycznego orzeczenia, co oznacza stracony czas i pieniądze dla klientów.
 • Kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę przy pozwie grupowym jest utrudniony. Klient płaci mało, ale jest też traktowany jako jeden z setek czy tysięcy klientów w danej sprawie.
 • Czas rozstrzygnięcia sprawy będzie dłuższy niż przy pozwie indywidualnym. Najpierw kancelarie czekają, aż powstanie odpowiednio liczna grupa, później postępowanie sądowe także będzie trwało dłużej, a bank będzie się bardziej zawzięcie bronił (bo dochodzona kwota jest większa niż w indywidualnej sprawie), a po wygranej sprawie trzeba i tak wytoczyć kolejną sprawę o zapłatę konkretnej już sumy.

Oczywiście wybór drogi prawnej zawsze należy do kredytobiorcy.

155 thoughts on “Jak dochodzić roszczeń?

 1. Wiesława

  Witam,
  czy zawarcie z Bankiem aneksu do umowy przerywa bieg terminu przedawnienia?

  Reply
 2. Wiesława

  O jakie informacje poprosić bank zanim złożę pozew? (np. wysokość ubezpieczenia niskiego wkładu własnego , czy coś jeszcze?)

  Reply
 3. Wiesława

  Czy najpierw wnosić do sądu o ustalenie, że umowa zawiera klauzule abuzywne a następnie o zapłatę nadpłaconych rat, czy złożyć pozew o zapłatę powołując się, że umowy są abuzywne?

  Reply
 4. Sylwia

  Wzię£am kredyt w dzerwcu 2006r. W banku millennium. Czy jeszcze mogę jeszcze walczyć? Czy jest już za późno i nie mogę już nic zrobić.
  W lipcu 2007r. Był aneks do umowy kredytowej.

  Reply
 5. Katarzyna

  Witam,
  Czy można wystąpić z indywidualnym pozwem przeciwko bankowi (sprawdziłam, mam zastosowanych kilka klauzul abuzywnych), ale po sprzedaży nieruchomości i całkowitej spłacie kredytu? Po rozwodzie nie byłam w stanie sama płacić kredytu. Musiałam sprzedać mieszkanie. Chętnie zawalczyłabym z bankiem. To Raiffeisen. Przed kilkoma dniami zapadł wyrok nakazujący przewalutowanie po kursie franka z dnia zawarcia umowy, czyli tak jak u mnie z 2007 r.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można wystąpić z roszczeniem również po całkowitej spłacie kredytu.

   Reply
 6. Agnieszka Strebejko

  Dzień dobry,

  braliśmy z mężem kredyt frankowy w Getin Banku w styczniu 2007 roku. Rok później postanowiliśmy z różnych powodów rozstać się z bankiem i wziąć kredyt frankowy w Kredyt Banku, tak aby tamten spłacić. Otrzymaliśmy informację, że za wcześniejszą spłatę musimy uiścić ok 20 tys zł kary. Zapłaciliśmy ją i wzięliśmy kredyt w Kredyt Banku. Po kilku latach dowiedziałam się że zapisy w umowie Getin Banku o karach za wcześniejszą spłatę zostały podważone. Uznaliśmy z mężem jednak jako laicy że chyba nas nie dotyczy ubieganie się o zmiany zapisów umowy, bo już zapłaciliśmy to i w ogóle umowa dawno wygasła bo kredyt jest spłacony. Dodatkowo nie mam swojego egzemplarza tej starej umowy, a jedynie dokument z wyliczeniem ile musimy przy spłacie całego kredytu uiścić wraz z karą. Jeśli kara wraz z całym kredytem zapłacona została w czerwcu 2008, a sam kredyt jest ze stycznia 2007 to czy temat jest już przedawniony czy nie? Czy mogę sądownie starać się o zwrot tej kwoty? Czy mogę jakoś uzyskać z banku odpis umowy? Jeśli tak, to czy bank może grać na zwłokę z wydaniem kopii/odpisu umowy wiedząc, że niedługo ona się przedawnia?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Trudno odpowiedzieć na tak zadane pytanie bez analizy umowy. Tak czy inaczej roszczenie o zwrot nienależnej opłaty przedawni się po 10 latach od dnia zapłaty.

   Reply
 7. pawel

  Witam,
  czy z woj. podkarpackiego poleciłby Pan jakąś kancelarię?
  Bardzo dziękuje za podpowiedź.
  Paweł.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Niestety nie znam stamtąd nikogo. Ale czemu stamtąd skoro proces będzie się toczył według siedziby banku?

   Reply
 8. Piotrek

  Witam.
  Od ponad 3 tygodni nie mogę się doczekać od Banku BZ WBK zaświadczenia o historii spłaty kredytu ( we wrześniu mija 10 lat).
  Chciałbym zapytać o to czy jest jakiś ustawowy termin, w którym Bank jest zobowiązany wydać takie zaświadczenie?
  Ewentualnie na jaki przepis mogę się powołać?
  Dziękuję

  Reply
 9. Adam

  Panie Jacku,

  W październiku mija 10 lat od wzięcia kredytu w CHF. Chcąc uniknąć “przeterminowania” spraw piszę własnie do banku reklamację a potem zapewne do Rzecznika Finansowego. Chce oczywiście napisać o klauzuli abuzywnej a także o UNWW. Tylko czy oba te problemy pisać w jednym piśmie?? Skoro będę sie domagal przewalutowania kredytu to po co UNWW?? A z drugiej strony jak nie poruszę UNWW to minie 10 lat i nie będę mógł tego problemy poruszać??Jak z tego wybrnąć??

  z powazaniem

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Należy zażądać zwrotu UNWW niezależnie od roszczeń z klauzul indeksacyjnych.

   Reply
 10. Tomek

  Mam kredyt frankowy w Multibanku z dnia marca 2008 na kwotę 110 000zł około 50 000 franków.czy ktoś mi powiedzieć co powinienem zrobić w pierwszej kolejności, i o jakiej orientacyjnie kwocie zwrotu możemy mówić w moim przypadku? P.s. Czy jest kancelaria z Krakowa lub Katowic która zajmuje się tym tematem.? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
 11. Pawwel

  Niech mnie ktos osiweci jak to jest mozliwe ze majac kredyt na 30-40 lat, po 10 latach moze sie cos przedawnic???
  Przeciez jesli ktos mnie okradl i dalej okrada to sprawa powinna byc otwarta czy cos zle rozumiem???

  Reply
 12. Monika

  Przeczytałam, że w tej chwili nie ma konieczności wnoszenia pozwu o stwierdzenie nieważności klauzul (bo zostało to już stwierdzone w innych wyrokach sądów), a skierowanie od razu roszczenia o zapłatę. Jak najlepiej postąpić w takim wypadku. Wystąpić na podstawie powyższego o uznanie umowy za nieważną i zażądanie zwrotu nienależnie zapłaconych środków? Proszę o komentarz

  Reply
 13. Natalia

  ‘Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy’ czy mial ktos przyjemnosc z ta kancelaria z W-wy i moze sie wypowiedziec na jej temat?

  Reply
 14. Michał

  Proszę o informacje nt. Kancelarii INVICTUS sp. z o.o. z Wrocławia, czy to jest kancelaria godna polecenia ?
  Czy ktoś miał z nią do czynienia?

  Reply
 15. Beata

  Pan Jacek Czabański

  dzień dobry, 19 lutego mija termin 10 lat od podpisania przeze mnie kredytu z mBankiem, czy jeszcze zdążę zahamować przedawnienie zakładając sprawę w sądzie-chciałabym sie starać o unieważnienie kredytu? Czy mogę do tego dołączyć sprawę o spłacanie za mnie rat przez firmę ubezpieczeniową – w międzyczasie – w 2015 r uległam wypadkowi i otrzymałam rentę z ZUS, jednak firma ubezpieczeniowa odmówiła spłaty. Czy Pan mógłby się podjąć prowadzenia mojej sprawy?

  Reply
 16. frankowiczka

  Witam,
  mam kredyt denominowany zawarty z PKO BP w dniu 31.01.2008 r. na 10 lat. W tym miesiącu spłacam ostatnią ratę. Jakie roszczenia mi przysługują? Czy mogę przesłać umowę do analizy?

  Reply
 17. Paweł

  Dzień dobry, mam kredyt w Millennium z 2014 roku, czy warto wnosić po 10 latach o unieważnienie kredytu ? czy też wnosić tylko o zasądzenie danej kwoty, którą bym zapłacił na rzecz banku gdyby nie stosował klauzul abuzywnych ? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Reply
 18. Magda Saja

  Dzien dobry. Deutsche Bank. Umowa sprzed 2007 roku. Czy mogę jeszcze dochodzic zwrotu nadpłaty rat splaconych w ciagu ostatnich 10 lat? Kredyt jest splacony w calosci.

  Reply
 19. Agnieszka Cz.

  Mam kredyt indeksowany do CHf w Banku Millenium podpisany na początku czerwca 2008. Pisaam juz reklamacje do Banku, oczywiście odrzucona, potem do rzecznika finansowego. Teraz dostałam odpowiedź, że albo pisać do RF o mediacje z Bankiem, albo do Sądu. W czerwcu mija 10 lat i z tego co napisał mi RF żądania finansowe wygasają. Co robić?
  Jak dotąd o wszystkim tzn o uznaniu kredytu jako udzielonego w Pln, o zwrot z tytułu spread, o narzucone ubezpieczenie na życie, konieczność założenia konta pisałam w jednej reklamacji i piśmie do RF.
  czy należy rozdzielić te żądania,w szczególności uznanie kredytu za złotówkowy i żądanie o spread? Z tego co rozumiem,jeżeli pierwsze żądanie zostanie uznane to spread już nie ma znaczenia

  Reply
  1. Robert

   Mam pytanie. Czy uzyskała Pani z banku Millennium zaświadczenie o wszelkich kosztach obsługi oraz spłaty zadłużenia odnośnie Pani kredytu? Ja również mam podobny kredyt w tym banku w CHF z lipca 2008 r. Bank odmówił mi podania danych w zaświadczeniu odnośnie spread. Dziś jadę do banku ponieważ kazano mi poprawić wniosek o udzieleni ww informacji prawdopodobnie z pominięciem żądania danych odnośnie spread. Za wniosek zapłaciłem 100 zł i za zmianę treści żądają kolejne 100 zł. Ala to szczegól.

   Reply
 20. Piotr

  Mam kredyt we frankach w mbanku 2006 rok Czy jest sens składać pozew jeżeli tak to kiedy i jak

  Reply
 21. Anna

  Może warto zwyczajnie zainteresować się kancelarią, która oferuje pomoc dla dłużników.

  Reply
 22. Justyna

  Witam, czy ktoś Państwa dochodził roszczeń poprzez firmę Votum ? Jakieś opinie?

  Reply
 23. Adam

  Mieszkam za granicą, mam kredyt we frankach w PKO BP przejęty od NORDEA. Kredyt brany w woj Pomorskim. Gdzie powinienem szukać kancelarii? w Gdańsku? Jeśli tak to może jakąś polecacie? Czy da się prowadzić taką sprawę w przypadku kiedy nie jestem dostępny w PL.

  Reply
 24. Izabela G

  Witam, czy ma Pan godną polecenia firmę z Wroclawia, która ma juz doswiadczenie w sprawach z frankowiczami?

  Reply
 25. res

  Mam podobne pytanie – godny polecenia adwokat z Rzeszowa, który zna tematykę “frankową”?

  Reply
 26. Agnieszka

  Dzień dobry,

  proszę o informację do którego sądu kierować pozew, jeżeli kredyt we frankach był zaciągnięty w krakowskim oddziale banku Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, a obecnie bank ten został przejęty przez Raiffeisen bank International S.A. Oddział w Polsce (oddział zagranicznego przedsiębiorcy)? Czy obecnie zostaje tylko Warszawa (siedziba za granicą, jedyny oddział w warszawie), czy można spróbować w placówce w Krakowie gdzie umowa była zawierana?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Najbezpieczniej pozew składać do sądu w Warszawie.

   Reply
  2. Tomasz

   Można też kierować do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania kredytobiorcy.

   Reply
 27. Radek

  Dzień dobry. Jak rozumiem, jeśli kredyt CHF (bank BPH) był wzięty w 2005 roku i w tym samym roku opłacono ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, to roszczenie o zapłatę nienależnego świadczenia jest już niemożliwe, bo nastąpiło przedawnienie?

  Reply
 28. Radek

  Dzień dobry. Czy roszczenie z tytułu pobrania nienależnej opłaty “ubezpieczenia” niskiego wkładu własnego również przedawnia się po 10 latach? W moim przypadku (BPH) taka opłata została pobrana w 2005 roku.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, po upływie 10 lat bank może podnieść zarzut przedawnienia, a taki zarzut zostanie zapewne przez sąd uwzględniony.

   Reply
 29. Ania

  Mam kredyt hipoteczny z 2007 r w CHF w Byłym GE. Czy teraz po nowych przepisach przedawnienie jest po 6 latach, czyli nie mogę złożyć roszczenia od początku kredytu i cały okres.
  Co mogę zrobić? Jeśli mieszkanie jestwynajmowane, i jest tylko kula u nogi. A Mieszkam w miejscowości ponad 200 km i chętnie bym się mieszkania i balastu pozbyla, a nie chce dopłacać do całkowitej splaty.
  Dziękuję za odpowiedź

  Reply
 30. Sylwia

  Panie Mecenasie, mam kredyt w CHF indeksowany zaciągnięty w lipcu 2008r. W Polbanku. W tamtym okresie chciałam wziąć kredyt w PLN na zakup drugiego mieszkania gdy pierwsze miałam z lokatorem i nie mogłam go sprzedać do czasu 2013r. Niestety żaden bank w 2008r. nie udzielił mi kredytu w PLN argumentując to brakiem zdolności kredytowej, natomiast każdy oferował mi w tym czasie kredyt w CHF. Obecnie banki udzielają kredytu w walucie w której się zarabia, ci jest słuszne ale w tamtym czasie niestety miały inna politykę. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? I czy mogę domagać się od banku no. uznania kredytu za złotowy i obliczenia spłaty kredytu na dzień sprzedaży pierwszego mieszkania. I możliwość spłaty kredytu natychmiastowej wyliczonej na dzień sprzedaży pierwszego mieszkania tak jakby kredyt od początku był złotowy tak jak się o niego ubiegałam?

  Reply
 31. Jasia

  Czy na dzień dzisiejszy nadal obowiązuje okres przedawnienia 10 lat i kiedy należy się spodziewać Zmiany.?

  Reply
 32. Witold

  Dzień dobry, Panie Mecenasie, posiadam kredyt indeksowany do CHF w wypłacony w kwietniu 2008 r. Czy istnieje możliwość mimo upływu 10 lat przyłączenia się do całej grupy osób występujących z roszczeniem względem banku?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, co najwyżej na zarzut banku, sąd uzna, że roszczenie o zwrot kwot nienależnie zapłaconych ponad 10 lat temu uległo przedawnieniu.

   Reply
 33. Jola K.

  Panie Mecenasie, a po rozwodzie muszę dochodzić roszczeń razem z byłym mężem (kredyt zaciągnięty przed
  zawarciem małżeństwa) czy mogę sama wystąpić o zapłatę?

  Reply
 34. PSzc

  Dzien Dobry,
  Rozwazam skorzystanie z Państwa oferty (przy okazji gratuluję świetnego przygotowania materiałów na stronie). Mam kilka pytań związanych z konsekwencjami wygrania sprawy z bankiem.

  1. Co dokladnie dzieje sie z kredytem w przypadku uznania klauzuli indeksacyjnej za niewazna?
  A) Czy to oznacza, ze cala umowa jest niewazna i trzeba oddac bankowi kapital wg przelieczenia kwota poczatkowa – zaplacone raty? W konsekwencji trzeba wiec miec kapital by natychmiast rozliczyc sie z bankiem.
  B) Czy raczej przeliczamy wszystko i okazuje sie, ze nadplacilismy duzo wiecej w zwiazku z czym przeliczamy stan zadluzenia na nizsza kwote i dalej splacamy kredyt w zlotowkach wg oprocentowania LIBOR CHF + ustalona marza?

  2. I kolejne pytanie – co w przypadku, gdy spłacałem od pewnego momentu raty bezposrednio w CHF, by uniknac spreadu? Jak wtedy wyglada przeliczenie?

  Pozdrawiam
  PSzc

  Reply
 35. JPD

  Dobry wieczór,
  W 2004r wzięłam kredyt konsolidacyjny we CHF na 15 lat w wysokości 16035 CHF. Czy mogę wystąpić do banku o zwrot kwot nienależnie zapłaconych ?
  Pozdrawiam
  JPD

  Reply
 36. Wiesia

  Jest nas 4 wspolkredytobiorców ,czy występując do sądu o unieważnienie umowy kredytu hipotecznego a CHF muszą wystąpić wszyscy czy wystarczy dać pełnomocnictwo adwokatowi od 3 wspolkredytobiorców .Pozdrawiam

  Reply
 37. Paweł

  Panie Mecenasie,
  mam kredyt indeksowany do eur w lipcu 2010roku w DNB Nord. Czy ma Pan jakieś doświadczenie, wiedzę czy kredyty z tamtego okresu w tym banku posiadały klauzule abuzywne?
  Przeglądając internet odnoszę wrażenie, że mało jest informacji o DNB a większość dotyczy kilku konkretnych banków?

  Reply
 38. mikołaj

  Panie Mecenasie,

  mam kredyt denominowany w CHF zaciągnięty w Fortis Banku w marcu 2006r. Czy można podesłać umowę do analizy, czy zajmuje się Pan Fortisem? Ewentualnie czy może Pan polecić kancelarię prawną z Bydgoszczy?

  Reply
 39. Zbigniew

  Proszę o opinię. Mam kredyt w CHF i kredytobiorcą jestem ja wraz z żoną. Problem polega na tym, że w dacie zawierania umowy byłem przedsiębiorcą i posiadałem wykształcenie prawnicze. Praktyki prawniczej nie prowadziłem. Kredyt zaciągnąłem mieszkaniowy hipoteczny nie związany z działalnością gospodarczą. Żona jako współkredytobiorca nie prowadziła działalności. Czy wyklucza to nas jako konsumentów? Czy możemy występować z powództwem jako konsumenci?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Konsument to każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wykształcenie nie ma tu nic do rzeczy.

   Reply
 40. Zbigniew

  Z żoną zawarliśmy um0wę kredytu frankowego mieszkaniowego hipoteczny . Żona w dacie podpisywania umowy ani póżniej nie prowadziła działalności gospodarczej. Ja z wykształcenia jestem prawnikiem i prowadzę działalność gospodarczą. Tak samo było w dacie podpisywania umowy.
  Czy fakt ten pozbawia nas przymiotu konsumentów i czy jako prawnik nie nie będę mógł wywodzić, iż nie znałem treści umowy?

  Reply
 41. Zbigniew

  Czy mogę przesłać skan umowy z zaświadczeniem banku celem analizy

  Reply
 42. KancelariaCertus

  Bardzo dobry artykuł, wiele informacji do samodzielnego przyswojenia. Szczerze mówiąc sama chyba nie dałabym rady na rozstrzyganie sporu czy analizowanie wszystkiego…tak dużo trzeba wiedzieć, a problemy tylko się piętrzą. Wcześniej już dostrzegłam ten problem i skorzystałam z pomocy innej kancelarii, ale i tak bardzo dziękuję za takie wpisy – one pomagają nam, frankowiczom, zrozumieć problemy, w których się znaleźliśmy.

  Reply
 43. Krzysiek

  Dzień dobry, czy przed wniesieniem sprawy do sądu trzeba wysłać wezwanie do zapłaty? Krzysiek frankowicz

  Reply
 44. Common31

  Witam,

  otrzymałem od millenium propozycje aneksu znoszacą unww. W treści dokumentu jest taki zapis, który nie do końca jest dla mnie jasny. Prośba o pomc jak go interpretować? Czy ktoś z Was podpisał już taki aneks?

  Kredytobiorca oświadcza, że jest świadomy skutku rezygnacji z zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia kredytów z niskim udziałem własnym, tj. braku możliwości pomniejszenia dochodzonego przez Bank roszczenia z tytułu Umowy, w przypadku jej wypowiedzenia, o świadczenie z ww. ubezpieczenia w razie jego wypłaty przez ubezpieczyciela

  Reply
 45. Bernarda Wilk

  Mieszkam ua granica,swój kredyt spłaciłam w calosci.W 2020 roku musiałam sprzedać mieszkanie ,nie moglam płacić rat.Czy mogę dochodzić roszczeń i jakich?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *