Jak dochodzić roszczeń?

Banki dobrowolnie nie zgadzają się na eliminację nieuczciwych klauzul indeksacyjnych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dowolnej zmiany oprocentowania czy podwyższonego oprocentowania z umowy. W tej sytuacji jedyna droga to droga procesu sądowego.

Na razie tylko dwa banki zapowiedziały możliwość zawarcia ugody poprzez rozliczenie kredytu indeksowanego / denominowanego, tak jakby był on od początku kredytem złotowym, z wyższym oprocentowaniem, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. Jest to rozwiązanie oczywiście korzystniejsze dla kredytobiorcy od stanu aktualnego, ale o wiele gorsze od rezultatu jaki można osiągnąć w sądzie w postaci nieważności umowy lub pozbawienia jej indeksacji.  

Dla obliczenia szacunkowych wartości rozliczenia kredytu na wypadek nieważności umowy lub usunięcia z niej indeksacji można skorzystać z przygotowanego przeze mnie Kalkulatora. Kalkulator pozwala też wyliczyć wysokość rat dla porównywalnego kredytu złotowego, co stanowi sedno propozycji ugodowej zgłoszonej przez KNF i proponowanej przez niektóre banki.

Z roszczeniem może wystąpić każdy, kto w umowie lub regulaminie ma wpisane abuzywne klauzule dotyczące indeksacji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz dowolnej zmiany oprocentowania (szerzej o klauzulach tutaj). Wady umowy mogą prowadzić do jej nieważności w całości (takie jest dominujące aktualnie stanowisko sądów) lub do eliminacji samych postanowień nieuczciwych z zachowaniem pozostałej części umowy w mocy.

Podstawa dochodzonych roszczeń

Podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 385(1) i następne Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z prawem klauzule rażąco naruszające interesy konsumenta i nie uzgodnione z nim indywidualnie są wobec niego bezskuteczne, a w związku z tym bank nie miał prawa do ich stosowania od dnia zawarcia umowy. Eliminacja z umowy postanowień nieuczciwych może prowadzić do konieczności stwierdzenia, że cała umowa jest nieważna, jeżeli bez nieuczciwych `postanowień nie można jej dalej wykonywać. Sąd nie może natomiast zmieniać lub uzupełniać luk w umowie, chyba że ustawodawca wprowadził specjalny przepis w tym celu.

Co do podstaw zwrotu świadczenia to podstawą dochodzenia roszczeń jest artykuł 410 kodeksu cywilnego o zwrocie nienależnego świadczenia lub art. 471 dotyczący odpowiedzialności banku za nienależyte wykonanie zobowiązania.

Swiadczenie jest nienależne, gdyż odpadła podstawa prawna świadczenia, a konkretnie, zakazane klauzule okazały się bezskuteczne wobec konsumenta i to od początku trwania umowy.

Nienależyte wykonanie świadczenia polega na tym, że bank naliczał raty w nadmiernej wysokości, pomimo że powinien sobie zdawać sprawę z tego, że klauzule abuzywne są bezskuteczne wobec konsumenta.

Uwaga: roszczenie o zwrot kwot nienależnie zapłaconych ulega przedawnieniu. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Sądu Najwyższego nie można mówić o początku biegu przedawnienia zanim konsument nie dowiedział się o nieuczciwości umowy, a roszczenia banku zanim konsument nie oświadczył, że domaga się nieważności umowy. W praktyce oznacza to, że przynajmniej na razie należy uznać, że ani roszczenie  kredytobiorcy o zwrot zapłaconych rat ani roszczenie banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu nie zostanie uznane za przedawnione.

W celu dochodzenia roszczenia, należy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi o zapłatę wyliczonej sumy. W przypadku nieważności umowy będzie to roszczenie o zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat kredytu.

Przy wykonywaniu umowy dalej, ale bez indeksacji, dochodzić należy  nadpłaty, która będzie różnicą pomiędzy kwotą należnych spłat (to jest rat kredytu policzonych bez zastosowania klauzuli indeksacyjnej) a sumą rat zapłaconych. Wysokość nadpłaty będzie różna w zależności od: kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, czasu spłacania kredytu, wielkości kredytu. Dla obliczenia szacunkowych wartości rozliczenia kredytu na wypadek nieważności umowy lub usunięcia z niej indeksacji można skorzystać z przygotowanego przeze mnie Kalkulatora

W przypadku klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dochodzić należy zwrotu sumy zapłaconych z tego tytułu składek.

W przypadku klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania, należy wyliczyć kwotę należnych rat dla kredytu o stałym oprocentowaniu, w wysokości jak określona w umowie, i porównać to z sumą rat spłaconych. Różnica stanowić będzie kwotę dochodzonej nadpłaty. 

W przypadku klauzuli podwyższonego oprocentowania po wpisie hipoteki, należy policzyć wysokość pobranego przez bank dodatkowego wynagrodzenia już po wpisie hipoteki. Suma ta stanowić będzie kwotę dochodzonego roszczenia.

Reklamacja

Czy wystarczy napisać reklamację? Część banków zaczęła już zwracać nienależnie pobrane opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego po napisaniu reklamacji. Jednak większość banków niczego dobrowolnie nie chce zwracać i postępowanie reklamacyjne nie prowadzi do uzyskania zwrotu nienależnie zapłaconej kwoty. W tej sytuacji konieczna jest droga sądowa.

Jak napisać pozew?

Najlepiej zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego i zlecić mu prowadzenie sprawy. Istnieje już wiele kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego typu spraw i do nich najlepiej się zwrócić. Należy jednak zwracać uwagę, czy mamy do czynienia z profesjonalnymi pełnomocnikami (adwokatami lub radcami prawnymi) czy pośrednikami działającymi w formie różnych spółek czy fundacji, których nie obowiązują zasady wykonywania zawodu a za to szeroko się reklamują. Profesonalny pełnomocnik zwróci uwagę na istotne elementy sytuacji danego kredytobiorcy i będzie mógł rzetelnie przedstawić koszty i ryzyka wytoczenia sprawy w sądzie. Wielu prawników ma już wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach, zawsze należy więc pytać o sprawy danego prawnika i wyroki w jego sprawach.

Koszty

Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej adwokaci mogą przedstawić ofertę na prowadzenie sprawy wyłącznie na zapytanie klienta, a więc nie mogą publicznie ogłaszać proponowanych stawek. Należy więc zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego i zapytać o warunki prowadzenia sprawy.

Stawki będą się różnić w zależności od doświadczenia i renomy danej kancelarii. Należy zwrócić uwagę na to czy wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, czy też za poszczególne czynności (np. udział w rozprawie) należy płacić odrębnie.

Należy też zwrócić uwagę komu zgodnie z umową mają przypaść tzw. koszty zastępstwa procesowego: na rzecz kredytobiorcy czy prawnika. Koszty zastępstwa procesowego zasądzane są przez sąd od przegranego na rzecz wygranego proporcjonalnie do stopnia wygranej (jeżeli wygramy w całości, to 100% kosztów jest dla nas; jeżeli wygramy w połowie, to koszty również poniesiemy w połowie). Kwota kosztów zastępstwa procesowego jest ryczałtowa i regulowana przepisami a w typowej sprawie może sięgać blisko 20 tys. zł za dwie instancje, a więc będzie stanowic znaczą sumę.

Czy warto dołączyć do pozwu grupowego?

Spotkać można na rynku oferty pozwów grupowych. Pozew grupowy ma tę zaletę, że koszty prowadzenia sprawy są na ogół niższe niż w przypadku pojedynczego zlecenia. Są jednak istotne wady tej drogi:

 • W pozwie grupowym sąd nie zasądzi konkretnej sumy do zwrotu przez bank, a tylko ustali odpowiedzialność banku. Innymi słowy, po wygraniu sprawy grupowej i tak trzeba będzie wystąpić z indywidualnym pozwem o zapłatę. Pozew grupowy wydłuża więc drogę do odzyskania nadpłaconych rat i zmniejszenia ich na przyszłość o 2-3 lata, a przy tym wcale nie likwiduje konieczności wytoczenia sprawy indywidualnej.
 • Istnieje ryzyko, że sądy uznają, że pozew grupowy o ustalenie odpowiedzialności banku w ogóle nie jest dopuszczalny, bo sprawa odpowiedzialności banków została już przesądzona w orzecznictwie sądowym. Gdyby tak było, to sąd odrzuci pozew grupowy bez wydawania merytorycznego orzeczenia, co oznacza stracony czas i pieniądze dla klientów.
 • Kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę przy pozwie grupowym jest utrudniony. Klient płaci mało, ale jest też traktowany jako jeden z setek czy tysięcy klientów w danej sprawie.
 • Czas rozstrzygnięcia sprawy będzie dłuższy niż przy pozwie indywidualnym. Najpierw kancelarie czekają, aż powstanie odpowiednio liczna grupa, później postępowanie sądowe także będzie trwało dłużej, a bank będzie się bardziej zawzięcie bronił (bo dochodzona kwota jest większa niż w indywidualnej sprawie), a po wygranej sprawie trzeba i tak wytoczyć kolejną sprawę o zapłatę konkretnej już sumy.

Oczywiście wybór drogi prawnej zawsze należy do kredytobiorcy.

155 thoughts on “Jak dochodzić roszczeń?

 1. marek

  Czy ktoś z frankowiczów do tej pory otrzymał zwrot nadpłaconych środków..?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Oczywiście, przy prawomocnych wyrokach w sprawach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania.

   Reply
   1. adam

    witam,
    mam problem innego typu, a mianowicie dnia 27.02.2014 dostaliśmy informację od banku millenium o nadchodzącym terminie płatności z tytułu kosztu ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i zmiany UNWW na prowizję. W tym piśmie jest napisane (pogrubioną trzcionką, “jeśli zdecydują się Państwo na wybór jednego z proponowanych rozwiązań prosimy zwrócić uwagę, że zgłoszenie deklaracji podpisania aneksu do umowy musi nastąpić najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2014.r.”) – na te pismo nie zareagowaliśmy.

    Następne pismo dnia 06.05.2014r. napisane “informujemy, że na dzień 30 kwietnia 2014r. saldo zadłużenia z tytułu kredytu nie osiągnęło określonego w umowie poziomu. W związku z powyższym w dniu 30 maja 2014r. Bank obciąży rachunek osobisty wskazany w umowie kwotą 4510 PLN tytułem opłaty za kolejny 36-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej.”

    Dnia 16 maja 2014r. wraz z żoną poszliśmy do oddziału millenium i Pani która nas obsługiwała mówiła, że między UNWW a prowizją niema żadnej różnicy poza nazwą, i aneks do umowy został przez nas podpisany.

    Czy aneks ten można w jakiś sposób podważyć? (chodzi o daty które były granicą do zmian z UNWW na prowizję) Jakie są szanse powrotnej zmiany z prowizji na UNWW?

    Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź.

    Pozdrawiam

    Adam

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Jeżeli bank jednostronnie zmienił rodzaj opłaty, to nie ma to znaczenia. Nawet jeżeli Państwo by zmienili tytuł opłaty z ubezpieczenia na opłatę, to też moim zdaniem nie powinno to mieć znaczenia.

     Reply
  2. Roman

   A czy ktoś mógłby doprecyzować – jakie dokładnie roszczenia wobec banku ulegają przedawnieniu po 10 latach? Mam kredyt z grudnia 2006 z Multibanku…..? I co teraz mogę zrobić?

   Reply
   1. Jacek Czabański Post author

    Na pewno przedawnia się roszczenie o zwrot nienależnie zapłaconej kwoty, jeżeli zapłata nastąpiła ponad 10 lat temu. Przedawnienie dotyczy więc każdej raty osobno. Pytanie czy inne roszczenia się nie przedawniają (np. roszczenie o ustalenie innej równowartości kredytu w CHF) pozostaje otwarte.

    Reply
 2. Adam

  Witam Czy jak sprzedam nieruchomość (zamknę umowę) to będę mógł dochodzić nadal zwrotu nadpłaconych środków z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania? Oraz skutków ewentualnej ustawy frankowej?

  dziękuje za odpowiedź

  Reply
  1. Kasia

   Też jestem zainteresowana odpowiedzią na to pytanie! Czy ktoś z Państwa wie?

   Reply
 3. babcia

  Czy jest szansa aby cokolwiek ugrać z bankiem w sytuacji gdy kredyt Własny Kąt biznes został w 2006 r wzięty na zakup nieruchomości mieszkalno-usługowej. Dwa lata wcześniej w części usługowej tej nieruchomości Kredytobiorca ( po uprzedniej adaptacji i wyposażeniu) prowadziła salon kosmetyczny. Właścicielka lokalu postanowiła sprzedać całość i zaproponowała to Kredytobiorcy. Odsetki od wziętego w chf denominowanego kredytu nigdy nie były wrzucane w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Podobnie było z amortyzacją budynku. Czy przedstawione fakty świadczą o tym,że kredytobiorca ,jej mąż i pozostałych troje współkredytobiorców nie sa Komsumentami?

  Reply
 4. lukasz

  Witam, czytając o kosztach, czy to się w ogóle oplaca? jezeli zaplacilem ok 3000 ubezpieczenia niskiego wkladu, a koszty sądowe to 150 + biegly (powiedzmy 1500) + awokat (ok 1000, nie wiem ile) , to moze się okazać, ze na koniec wyjdzie prawie na 0!

  Reply
  1. JW

   Jeśli wygrasz, to kosztami zostanie obciążana strona pozwana, czyli bank.

   Reply
 5. Sylwia

  Witam serdecznie,
  chciałabym zapytać, czy ktoś otrzymał zwrot kosztów odnośnie klauzuli indeksacyjnej tj. kredytem udzielonym w złotówkach i tylko indeksowanym (waloryzowanym) do kursu waluty obcej?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
 6. ALEX

  We wrześniu 2011 BANK NORDEA udzilim mi kredytu tkzw frankowego.
  Wypłata kredytu nastąpiła po kursie banku NORDEA uwzhgledniajac spread. Dostałem więc mniej złotych niż wynikałoby to e średniego kursu.
  Czy moge dochodzić roszczeń od Banku zwrotu róznicy pomiedzy kwota wypłacona a kwotą gdyby była przleiczona po kursie średnim NBP?

  Reply
  1. Michal

   Witam. Widzę że nie jestem sam – mam podobną umowę z Nordeą – również IX.2011 (a więc teoretycznie już po wejściu ustawy indeks.); bank potraktował uruchomienie po zbójecku, kilkanaście groszy poniżej śr. kursu. A projektowana ustawa antyspreadowa miałaby nas nie dotyczyć…
   Czy ma Pan/i może już jakieś informacje / odpowiedzi w swojej sprawie ???
   Chętnie wymienię doświadczenia
   M

   Reply
 7. Gosia

  Panie Jacku którą kancelarię poleciłby Pan w Warszawie do prowadzenia sprawy?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jest w Warszawie kilka wyspecjalizowanych kancelarii w sprawach frankowych, jak np. kancelaria mec. Garlacz, mec. Mazura czy Drzewiecki Tomaszek. Ja natomiast najbardziej polecam kancelarię Kopeć Zaborowski, bo z nią współpracuję w zakresie przygotowywania argumentacji prawnej i mogę zapewnić o ich jakości.

   Reply
 8. Maciek

  Witam mam 2 umowy kredytowe w CHF jedną z połowy 2007 i drugą rok później ale wypłacana w transzach do końca 2008 w DB. Jak dotąd DB dość przyjaźniej stosuje się do nakładanych zobowiązań np uwzględnia od dawna ujemny Libor3M czego nie robią jak słyszę inne banki. Rzeczywiście jak przyjrzeć się przy założeniu dalszych 15 lat spłat to dużo mogę nadpłacić przy tym kursie. Pytanie czy macie Państwo lub polecane kancelarie już doświadczenie w skutecznych rozmowach z tym bankiem?
  Bo zaczęcie z bankiem może skończyć się tylko rozwiązaniem tych umów a nie chcę ich spłacać przy tych warunkach w całości.
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Na razie nie znam kancelarii z Łodzi, którą mógłbym rekomendować.

   Reply
   1. Piotr Jakubowski

    Panie Jacku, czy poleca Pan jakąś kancelarię w Łodzi? Mam nadzieję, że po 2 latach od Pana ostatniego wpisu w tej kwestii, jest już w Łodzi kancelaria, która specjalizuje się w procesach o kredyty indeksowane do CHF? Mieszkam za granicą, ale kredytowana nieruchomość jest w Łodzi. Nie wiem, czy jest w związku z tym konieczność prowadzenia sprawy przed Łódzkim sądem?
    Dziękuję i pozdrawiam,

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Banki pozywamy na ogół zgodnie z siedzibą ich centrali, a więc z reguły w Warszawie (niektóre banki mają centralę we Wrocławiu, Gdańsku oraz Katowicach). Ważniejsze jest, aby kancelaria prowadząca sprawę miała doświadczenie w temacie kredytów frankowych niż miejsce jej położenia.

     Reply
     1. Piotr Jakubowski

      Dziękuję za odpowiedź Panie Jacku. W moim przypadku to był Dom Bank – obecny Getin Noble Bank, który siedzibę ma w Warszawie.

 9. Paw

  pozostaje jednak jeden problem. Nikt z reguły nie przetrzymuje segregatora zawierającego informacje o pobranych przez bank ratach, przez kolejne lata uzbierałoby się tego setki stron, podobnie z innyi dokumentami, przeważnie ich brak…

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   To prawda, dlatego należy uzyskać z banku zaświadczenie o dokonanych wpłatach.

   Reply
  2. Kasia

   przecież spokojnie (ale pracochłonnie) można to wydrukować z historii rachunku! Chyba, że ktoś go zamknie

   Reply
   1. Gosia

    Kancelarie do analizy, i zapewne potem do ewentualnego przedstawienia historii spłat, potrzebuje wykazu z banku a nie wydrukowanego z historii rachunku w bankowości elektronicznej. Nie ma problemu, żeby taką historię uzyskać z banku, wystarczy złożyć wniosek, bank pobiera jakąś opłatę (można sprawdzić w tabeli opłat banku). Oprócz samej historii wysokości rat potrzebne są przy każdej racie informacje takie jak spread czy oprocentowanie- tego nie ma w bankowości elektronicznej.

    Reply
 10. Norbert

  Dzien Dobry,
  Czy wspolpracuje Pan z kancelariami w Szczecinie lub czy moze Pan ktoras polecic?
  Z gory serdecznie dziekuje za odpoiwedz
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   W Poznaniu sprawy frankowe prowadzi kancelaria mec. Korpalskiego.

   Reply
 11. Dorota Landowska

  Dobry wieczór,

  czy poleciłby Pan jakąś kancelarię z Trójmiasta,
  bardzo dziękuje za podpowiedź,
  Dorota

  Reply
  1. Grzegorz

   Również przyłączam się do prośby o kancelarię z doświadczeniem w tych sprawach z Trójmiasta

   Reply
 12. Janusz

  Czy mógłby Pan przybliżyć sprawę kosztów? Może jakiś konkretny przykład udałoby się przytoczyć?
  Na początek pytanie bardzo podstawowe zupełnego laika… nie mam pojęcia jaką kancelarię wybrać, czy umówienie się na rozmowę i przedstawienie swojej sytuacji oraz poznanie oferty generuje już jakieś koszty nawet jeśli oferta będzie niesatysfakcjonująca?
  Jeśli już uda się znaleźć właściwą kancelarię to jakie koszty trzeba ponieść na początku i jak wychodzi to ostatecznie po wygranej, lub przegranej (choć oczywiście takiej opcji nie zakładamy 😉 ).
  Konkretnie, jeśli najpierw opłacamy koszty adwokata, opłaty sądowe i sprawę wygramy to czy strona przegrywająca zwraca nam wszystkie poniesione przez nas koszty czy też tylko jakaś ich część? Jeśli cześć to jak to w praktyce wygląda ile to % przeciętnie może być? Czy jeśli umówimy się z prawnikiem na procent od wygranej to ten koszt też jest pokrywany przez stronę przegrywającą oddzielnie czy musimy to odliczyć od tego co zasądzi sąd (czyli z kwoty nienależnie pobranej przez bank)? No i w praktyce jaki procent od wygranej mógłby wchodzić w grę, choćby orientacyjne wielkości?
  Z góry dziękuję!

  Reply
 13. kainkas

  WITAM.
  Prosze o namiary na kancelarie z Lublina, która zajełaby się kredytem frankowym w banku millenium. Właśnie dostałam kolejne pismo dotyczące zapąłty UNWW- po raz trzeci i nie baerdzo wiem jak sie za to zabrać. Napisać reklamację, moze mają państwo jakiś wzór?

  Reply
  1. Tomasz

   Witam Jak tam u Pani sytuacja z bankiem Millennium z UNWW.Czy coś Pani wyskurała. Bo Ja tez dostałam pismo z banku o nadchodzącym wpłacie składki.Aż nóż sie w kieszeni otwiera.

   Reply
 14. Jerzy Zdrada

  Panie Mecenasie jaką kancelarię prawną polecił by pan w Łodzi która specjalizuje się w analizach umów kredytów hipotecznych w frankach. Dziękuję

  Reply
 15. Paweł

  Witam,
  dopytuję o sprecyzowanie wniosku sądowego, napisał Pan, że trzeba w pozwie cywilnym podać konkretną kwotę roszczenia, a czy nie można wnieść pozwu o “uznanie fragmentu umowy za abuzywną” i w związku przeliczenie zadłużenia jakby to był kredyt złotowy, z oprocentowaniem i opłatami tak jak jest to w umowie? Wtedy nie ma konkretnej kwoty, natomiast jest istotna zmiana zadłużenia. Zrobiłem na własne potrzeby podobną tabelkę w excelu i wprowadziłem faktyczne oprocentowanie, kwoty rat etc dla swojego zadłużenia z równoległym przeliczeniem spłaty w PLN dla zadłużenia w PLN. Do spłaty z 360 tys pozostało mi ponad 200 (przy frankowym ponad 450), jak więc to ugryźć, skoro nie ma kwoty nadpłaty?

  Reply
 16. Sylwia-1

  Zawarłam umowę na kredyt hipoteczny w CHF z Boś Bankiem w 2007 roku. Zapis w umowie dotyczący UNWW brzmi;
  składka z tytułu UNWW wynosi 3,5 % za 36 miesięczny okresu ubezpieczenia i naliczana jest od kwoty brakującego wkładu własnego na dzień zawarcia umowy, przy czym kwota kredytu zgłaszana do ubezpieczenia nie może być wyższa od 20 % wartości nieruchomości.
  Pierwsza składka płatna jest z góry najpóźniej przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu. kolejna składka płatna z góry na rachunek……. do 5 dnia roboczego pierwszego miesiąca kolejnego 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy.
  Czy przy takim zapisie można starać się o zwrot składki z tytułu nienależnie pobranego UNWW?
  Czy ktoś z Boś Bakiem rozpoczął o to batalię?

  Reply
 17. Kainkas

  Ponawiam prosbe o namiary na kancelarie z lublina. Dostalam odmowe na reklamacje wyslana do banku doyczaca unww. A w grudniu chca pobrac olejne, 3 ubezpieczenie

  Reply
 18. Kasia

  Panie Mecenasie, mam kredyt we frankach, mieszkam w Gdańsku, a bank ma siedzibę w Warszawie. Czy pozew musi być złożony do sądu w Warszawie czy sprawa może prowadzona w gdańskim sądzie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Pozew składa się do sądu właściwego dla siedziby banku.

   Reply
 19. Marta

  witam, czy może Pan polecić kancelarię specjalizującą się w tego typu sprawach we Wrocławiu?

  Reply
 20. JAC

  W jaki sposób dochodzić zapłaty przeciwko mBankowi poza Warszawą lub Łodzią (oddział bankowości detalicznej)? Jest na przykład wyrok sądu we Wrocławiu (VIII C 2064/15). Sprawa na pewno przeciwko mBankowi (można wywnioskować z uzasadnienia wyroku) i klientom najwidoczniej udało się procesować we Wrocławiu.

  Reply
 21. Antek

  A czy można domagać się jednoczesnie od banku zwrotu spreadu i nadpłaty rat przy przyjeciu, że kredyt był udzielony tak naprawdę w złotówkach

  Reply
 22. Lukasz

  Witam,

  Przyłączę się do pytania dotyczącego kancelarii z Wrocławia, która ma już doświadczenie w sprawach kredytów frakowych.

  Czy może Pan mecenas kogoś polecić ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   O ile dobrze pamiętam, to kancelaria Granat i wspólnicy z Wrocławia prowadzi sprawy kredytów.

   Reply
 23. Waldemar

  Dobry wieczór,

  czy poleciłby Pan jakąś kancelarię z Trójmiasta,
  bardzo dziękuje za podpowiedź,
  Waldemar

  Reply
 24. Margaretka PL

  Czy mediacja Rzecznika Finansowego przerywa bieg przedawnienia roszczeń ?
  Czy w Krakowie Pana Kancelaria też pracuje czy tylko Warszawa ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Mediacja nie przerywa biegu przedawnienia. Moja kancelaria działa tylko w Warszawie, ale można wszystkie formalności załatwić drogą korespondencyjną.

   Reply
   1. mirek

    Dziwne, biuro rzecznika twierdzi że postępowanie mediacyjne prowadzone u nich przerywa bieg przedawnienia. Mogę prosić o rozwinięcie tematu, ew. podstawę ?

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Tak, 10 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje.

     Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

     “Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.”

     Art. 35. [Postępowanie pozasądowe]
     Spór między klientem a podmiotem rynku finansowego może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zwanym dalej “postępowaniem”.

     Zgodnie zaś z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

     “Art. 35a. 2 [Stosowanie przepisów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów]
     1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), z tym że spór może być prowadzony między przedsiębiorcami.
     2. Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.”

     Dlatego postępowanie wszczęte w tym trybie przed Rzecznikiem Finansowym przerywa bieg przedawnienia, co do roszczeń objętych tym postępowaniem. Jest to aktualnie więc najprostsza forma przerwania biegu przedawnienia.

     Reply
     1. jcent

      Tak, mediacja (płatna 50zł) prowadzona przez Rzecznika Finnsowego przerywa bieg przedawnienia.To wiem na 100% z ust RF, który prowadzi mediację w mojej sprawie, ale tylko po to aby uzyskać jak najwięcej podpowiedzi od RF przed złożeniem pozwu. UWAGA: w momencie złożenia pozwu proście RF o wydanie opinii istotnej w sprawie! To bardzo ważne.

 25. Sinddbad

  witam mam pytanie czy ktoś korzystał z usług kancelarii bankowej z Warszawy , może znacie państwo jakieś opinie na ich temat na chwilę obecną szukam jakiejś kancelarii która poprowadzi moją sprawę mam kredyt w frankach bank millenium

  Reply
 26. MichałP

  Witam serdecznie. Proszę o polecenie kancelarii w Toruniu. Mam również pytanie dotyczące ubezpieczenia wkładu niskiego. W umowie kredytowej z bankiem GE Money Bank widnieje zapis dotyczący pobieranej prowizji bankowej zamiast ubezpieczenia wkładu niskiego. Wzór i warunki pobierania opłat prowizji bankowej jest tożsamy z zapisami warunków ubezpieczenia wkładu niskiego. Czy można potraktować “prowizję bankową” jako ubezpieczenie wkładu niskiego? Dodam że jestem jednym z wybrańców, którzy wzięli kredyt po kursie 1.98 PLN przy braku zdolności w krajowej walucie. (zarobki w 2007r. wraz z małżonką – 2200 netto, kredyt na 174.000zł).

  Reply
 27. aga

  Dzień dobry,
  Mam pytanie :
  Czy niezależnie od tego że spłaciło się kredyt w całości można dalej dochodzić zwrotu od banku nadpłaconych opłat itp.

  Reply
 28. Paweł

  Przyłączę się do pytania dotyczącego kancelarii z Torunia, która ma już doświadczenie w sprawach kredytów frakowych.

  Czy może Pan mecenas kogoś polecić ?

  Reply
 29. Janusz

  Witam serdecznie
  Ostatnio głośno się zrobiło o sprawach frankowych i zainteresowało mnie to bo posiadam kredyt indeksowany do CHF w ING.
  Poszedłem więc po poradę do prawnika (kancelaria w Katowicach w dniu 6-02-2017r.) ale powiedział że roszczenia od osób prowadzących działalność tylko 3 lata, co do abuzywności to trzeba to dopiero zbadać. Można odstąpić od umowy ale koszt wniesienia sprawy to 5% wartości sporu czyli kwoty zaciągniętego kredytu, wyszedłem zniesmaczony i jak teraz czytam to wszystko co tu piszecie nawet są zapisy które mówicie w ING są abuzywne i że roszczenia przedawniają sie po 10latach a kwota sporu to 5% a nie więcej niż 1000zł. to się wkurzyłem na tą Panią adwokat…. jak to w końcu jest ?? czy zna Pan dobrą specjalizującą się w tej tematyce kancelarię na Śląsku – Katowice okolice. Czy mogę odzyskać 200zł za poradę jeżeli ona była wadliwa.

  Reply
  1. adwokat Hofman

   Opłata sądowa – wysokość 5% wartości przedmiotu sporu , jednak nie więcej niż 1.000 PLN jeśli jest Pan konsumentem.
   Kredyt brał Pan jako przedsiębiorca lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ?

   Reply
   1. adwokat Hofman

    I niekoniecznie wartość przedmiotu sporu stanowi wartość zaciągniętego kredytu, to zależy od konkretnego roszczenia, w większości tego typu spraw w.p.s. jest nadwyżka wynikająca z podważanych przeliczeń walutowych, dokonywanych przez bank w związku z wykonaniem umowy.

    Reply
 30. Artur

  Przez moją głupotę bo myślałem, że kredyt brałem w 21 marca 2008 i mam jeszcze rok na walkę z bankiem, a tu się okazało, że to był rok 2007 i został mi miesiąc z paroma dniami do przedawnienia czyli 10 lat od wzięcia kredytu w Millenium. Jak mogę przerwać bieg bym mógł za jakiś czas wnieść pozew np o unieważnienie kredytu ze względu na indeksację oraz zwrot UNW.

  Reply
 31. Stanislaw H.

  Panie Jacku.
  Wyslalem Panu skanowana umowe frankowa dol.kredytu w GE Money Bank
  obecnie BPH.Prosze doradzic co powinienem zrobic.W marcu mija 10 lat.

  Pozdrawiam serdecznie.

  Reply
 32. Andrzej

  Mam kredyt mieszkaniowy CHF z grudnia 2015. Wypłaty w PLN przeliczane po bankowym kursie odbywały się w 2016, więc upłynęło 10 lat.
  Czy jeśli przed upływem okresu przedawnienia wystąpiłem do banku o zestawienie wpłat i wypłat związanych z kredytem to można to traktować jako przerwanie przedawnienia?
  Czy w tej sytuacji mogę zareklamować bieżące zawiadomienie o wysokości rat, gdzie podane jest także saldo kredytu do zapłaty?

  Reply
 33. Agata K.

  Dzień dobry mam pytanie – czy podobna sytuacja dotyczy kredytów zaciągniętych w jenach?
  Nie mogę dokonać prostej analogii, tym bardziej, że bank podpisał z nami aneks o zmianie kredytu indeksowanego do waluty JPY na walutowy w walucie JPY, już po wypłacie całości w złotówkach (zachęcając tym, ze “rata będzie niższa” – mam nawet maila z banku na ten temat).

  Reply
 34. JK

  Mam umowę na kupno mieszkania z 13 grudnia 2007 w PLN z bankiem przewalutowaną aneksem w 2009 na CHF (2,93)ale muszę teraz sprzedać mieszkanie i spłacić kredyt w PLN po przeliczeniu CHF( 4) bo nie stać mnie dłużej na raty czy po sprzedaży czy mogę wystąpić z pozwem do banku?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, sprzedaż mieszkania nie zamyka drogi dochodzenia roszczeń.

   Reply
 35. Michał

  Dzień dobry,
  mam dwa pytania:
  1) brałem kredyt w PKO BP S.A. w listopadzie 2006 r. i przewalutowałem go na CHF w maju 2008 r. Czy okres przedawnienia 10 lat liczy się od momentu wzięcia kredytu, czy od podpisania aneksu z indeksacją?
  2) w aneksie jest napisane, że kwotę X zł zastępuje się kwotą Y CHF (to samo z odsetkami), ale nie ma odniesienia do żadnej tabeli kursów. Z mojego wyliczenia wynika, że narzucony jest spread 3% na średni kurs NBP. Nie ma też informacji o tym, w jakiej walucie ma być spłacany kredyt i ewentualnie po jakich kursach, jeśli byłyby to złote. Czy tu będą klauzule abuzywne?

  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!

  Reply
 36. JaOn

  Mam pytanie.
  Czy jeśli mam kredyt w CHF z bankiem PKO BP z siedzibą w Warszawie, a na umowie mam zapisane, że umowa zawarta jest z Bankiem PKO BP o 1 Sosnowiec to ewentualna sprawa będzie w Warszawie czy w Sosonowcu.
  Pytam bo szukam kancelarii i teraz zastanawiam się czy powinna być z Warszawy czy z okolic Sosnowca.
  Poproszę o polecenie kogoś kto ma doświadczenie, żeby nie musiał się uczyć na moim przypadku.

  Reply
 37. mm

  Dzień dobry,

  baaardzo proszę o informację, czy spłata kredytu indeksowanego do EUR (np w związku z rozwiązaniem umowy kredytu hipotecznego przez bank) powoduje, iż pozew dot. ustalenia wartości zobowiązania i nadpłaty rat jest bezzasadny?
  Czy można w tym przypadku dochodzić dalej roszczeń?

  Reply
 38. Tomasz

  Dzień dobry panie mecenasie,
  czy możliwe jest złożenie przeciwko bankowi jednego pozwu o ustalenie, iż klauzula zawarta w umowie kredytowej jest niedozwolona (raty kapitałowo -odsetkowe spłacane są w złotych po ich przeliczeniu wg kursu banku z 14:50) oraz o zapłatę nienależnego świadczenia z tego tytułu? Po uchwale SN III CZP 17/15 taka droga wydaje mi się konieczna, ale chciałbym się upewnić.

  Pozdrawiam,
  Tomasz Adamski

  Reply
 39. Artur

  Czy ma ktoś możne wzór “Wniosku o zawezwanie do próby ugodowej” z bankiem Millenium.
  Wniosek miałby dotyczyć całkowitego unieważnienia kredytu lub uznania kredytu od początku za złotówkowy oprocentowany według stawki LIBOR plus marża.

  Chciałbym tym przerwać przedawnienie, bank na 100% na to się nie zgodzi, ale w późniejszym czasie będę mógł o to samo wystąpić z pozwem indywidualnym lub zbiorowym.

  Bardzo proszę o linka do takiego wzoru.
  Przez moje niedopatrzenie zostało mi już niewiele czasu do 21 marca 🙁
  Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

  Reply
 40. A.paterek

  Witam.Poszukuje odpowiedniej kancelarii w Toruniu.Ma ktos z Państwa namiary??

  Reply
 41. Ewa Kryńska

  Witam. Bank BPH został przejęty przez Alior Bank. BPH zajmuje się tylko obsługą kredytów frankowych. Na terenie Polski nie ma placówek. Czy pozwanym zatem jest Alior Bank? Z góry dziękuje za pomoc.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Alior Bank nie przejął portfela kredytów hipotecznych, pozwanym będzie więc dalej bank BPH.

   Reply
 42. Artur

  Szkoda, że żadna kancelaria nie jest zainteresowana napisaniem “Wniosku o zawezwanie do próby ugodowej” nawet Kancelaria Pana Jacka nie jest zainteresowana bo mało na tym zarobi.
  Najpierw banki doją Frankowiczów, a teraz interes kręci się adwokatom. Smutne ale prawdziwe. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak się nie wygra to strata się podwaja.

  Reply
 43. Mariusz

  Witam,
  Czy podjął by się Pan prowadzenie pozwu indywidualnego osoby, która jest obecnie w pozwie grupowym, oczywiście przy założeniu, że wyjdzie z pozwu grupowego.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
 44. wojtas

  Witam czy moge prosić o namiary do pana kancelari .Mam kredyt z 2007 we frankach w Getin banku dziękuje

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *