Jesień należy do kredytobiorców

By | 5 września 2016

Ostatnie wyroki sądów potwierdzają to co od dawna pisałem na tej stronie. Umowy kredytów “frankowych” mają tak liczne wady, że są albo w całości nieważne, albo bezskuteczny jest co najmniej mechanizm indeksacji do kursu CHF.

 • Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (VI C 1713/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank są bezskuteczne. W efekcie należności z umowy kredytu należy rozliczać z ich pominięciem, a więc kredyt jest kredytem czysto złotowym, z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR.
 • Wyrokiem z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) Sąd Rejonowy we Wrocławiu uznał klauzule indeksacyjne stosowane przez Santander Consumer Bank za bezskuteczne. Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało wg kursu kupna CHF banku, a to zdaniem sądu niedopuszczalne.
 • Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. (III C 1073/14) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytową zawartą z bankiem Millennium za nieważną w całości, gdyż dowolność ustalania kursów waluty przez bank jest sprzeczna z prawem, a uznanie tego postanowienia za nieważne powoduje nieważność całej umowy.

Powyższe wyroki są nieprawomocne.

Rozumowanie zastosowane przez sądy w powyższych sprawach dotyczy wszystkich umów kredytów indeksowanych, to jest takich, w których kwota kredytu została wyrażona w PLN, a tylko oznaczenie wysokości należnej raty kredytu było dokonywane poprzez przeliczenia na CHF i z powrotem. Umowy tego typu były zawierane m.in. przez: Getin Bank, Millennium, mBank, Kredyt Bank (obecnie Bank Zachodni WBK), Santander Consumer Bank, ING Bank Sląski, Eurobank, GE Money Bank (obecnie BPH), Polbank EFG (obecnie Raiffeisen),DNB Nord, a także Nordea (obecnie PKO BP). Wszystkie umowy tego typu zawierają poważne wady prawne, które mogą skutkować wręcz nieważnością umowy.

Co oznacza nieważność umowy i bezskuteczność klauzul indeksacyjnych?

Nieważność umowy jest potencjalnie najkorzystniejszym skutkiem dla kredytobiorcy. Oznacza bowiem, że przez lata kredytobiorca korzystał za darmo z kapitału banku, a obecnie musi zwrócić wyłącznie kwotę otrzymanego kredytu w wysokości nominalnej, bez żadnych odsetek, pomniejszoną o już dokonane spłaty na rzecz banku.

Przykładowo, jeżeli kredytobiorca zaciągnął kredyt w lipcu 2007 r. w wysokości 300 tys. zł z marżą 1,5%, to zapłacił bankowi do tej pory kwotę ok. 170 tys. zł. a wg banku jest winien dalej ok. 105 tys. CHF, tj. 420 tys. zł.

Nieważność umowy oznacza, że kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę kredytu (300 tys. zł) pomniejszoną o dotychczasowe wpłaty (ok. 172 tys. zł). Do zwrotu pozostanie więc 128 tys. zł. Należy jednak zauważyć, że hipoteka na nieruchomości upada (bo zabezpieczała wierzytelność z nieważnej umowy), a więc można spokojnie zaciągnąć inny kredyt na spłatę tego zobowiązania lub sprzedać nieruchomość. Należy też pamiętać, że bank w celu wyegzekwowania swojej należności musi wytoczyć osobną sprawę sądową, która również potrwa.

Bezskuteczność klauzul indeksacyjnych oznacza, że umowa trwa dalej, jednak należności banku są niższe, gdyż do ich wyliczania nie stosuje się indeksacji do kursu CHF. Innymi słowy, należności banku należy wyliczać jak dla kredytu złotowego z oprocentowaniem opartym na stawce z umowy (tj. LIBOR). Dla podanego wyżej przykładu, kwota tak obliczonych rat wyniesie ok. 117 tys. zł. Ponieważ bank pobrał kwotę 172 tys. zł, to kredytobiorcy przysługuje zwrot 55 tys. zł oraz obniżenie rat na przyszłość (w szacunkowej wysokości ok. 121 tys. zł.). Wysokość zadłużenia wynosić zaś będzie ok. 232 tys. zł, a nie 420 tys. zł, jak twierdzi teraz bank.

(dla wyliczenia szacunkowych kwot roszczenia dla swojej umowy kredytu możesz skorzystać z Kalkulatora).

Oba rozwiązania są więc korzystne dla kredytobiorców i usuwają zarówno ryzyko kursowe, jak i obecne absurdalnie wysokie zadłużenie.

Przedawnienie

Należy jednak zwrócić uwagę na kwestię przedawnienia. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, roszczenia majątkowe się przedawniają, co do zasady po upływie 10 lat. Jakie roszczenia mogą się więc przedawnić? Na pewno przedawniają się roszczenia o zwrot nienależnie zapłaconych kwot ponad 10 lat temu. Istnieje także ryzyko, że sąd może uznać, że przedawnieniu podlega również roszczenie o uznanie, że kredyt został niesłusznie przeliczony na równowartość CHF w złej wysokości. Żeby więc uniknąc wątpliwości, należy złożyć pozew do sądu przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Pozew indywidualny czy grupowy?

Wszystkie powyższe wyroki zapadły w postępowaniach indywidualnych. Postępowania grupowe jak do tej pory nie doprowadziły do żadnego rozstrzygnięcia. Co więcej, wygrana w postępowaniu grupowym i tak oznacza konieczność wytoczenia następnie powództwa indywidualnego, tym razem o zwrot konkretnej kwoty. Otwarte pozostaje przy tym pytanie, czy wytoczenie pozwu grupowego przerwie bieg przedawnienia w odniesieniu do konkretnych roszczeń, które nie będą przedmiotem wyroku. Z tych powodów jest przeciwny pozwom grupowym w tych sprawach, o czym już wielokrotnie pisałem (np tutaj). Jedyną bezpieczną i stosunkowo szybką drogą postępowania jest droga postępowania indywidualnego.

Co z kredytami denominowanymi?

Kredyty denominowane to kredyty, w których kwota kredytu została określona w walucie obcej, lecz były wypłacone i spłacane obowiązkowo w walucie polskiej. Z tego względu uważam, że ich walutowy charakter jest pozorny, a w istocie mają one charakter kredytu indeksowanego, ze wszystkimi powyższymi konsekwencjami. Jednak jak na razie sądy uznają tego typu kredytu za kredyty o charakterze walutowym.

Kredyty tego typu udzielane były m.in. przez PKO BP czy Deutsche Bank.

44 thoughts on “Jesień należy do kredytobiorców

 1. JT

  mBank żądał od kredytobiorców weksla in blanco.
  Czy w razie stwierdzenia nieważności umowy bank może ten weksel wykorzystać ?
  JT

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Weksel służył zabezpieczeniu roszczeń z umowy przed wpisem hipoteki. Nie można go wykorzystać w innym celu.

   Reply
   1. alina

    Ja wystąpiłam do PKO BP o zwrot weksla.Bez żadnych problemów bank mi weksel zwrócił.

    Reply
 2. Gabriela

  proszę o podanie namiaru do sprawdzonej kancelarii prawnej , która specjalizuje się w sprawach kredytów w CHF , chcielibyśmy dać do analizy też naszą umowę, z góry bardzo dziękujemy i pozdrawiamy

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Do obsługi procesowej polecam:

   Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
   ul. Hoża 59a lok. 1b
   00-681 Warszawa

   e-mail: maciej.zaborowski@adwokatura.pl

   Kancelaria prowadzi już liczne sprawy frankowe o klauzule indeksacyjne przeciwko wielu bankom, a ja współpracuję z Kancelarią w zakresie przygotowywania argumentacji prawnej.

   Reply
 3. pozwalembank

  ,,Istnieje także ryzyko, że sąd może uznać, że przedawnieniu podlega również roszczenie o uznanie, że kredyt został niesłusznie przeliczony na równowartość CHF w złej wysokości. ”

  Jaka Pana zdaniem będzie wchodziła w grę opłata w przypadku roszczenia o uznanie?
  Czy będzie to opłata w wysokości 40 zł czy też 300 zł?

  Reply
  1. Bernard Bartkowiak

   dopytam jeszcze czy po przedawnieniu umowy można się sądzic jeszcze o cokolwiek

   Reply
   1. Jacek Czabański Post author

    Przedawniają się roszczenia majątkowe, po 10 latach. Oznacza to, że bank może podnieść zarzut przedawnienia co do roszczenia o zwrot kwot nienależnie zapłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu. Pytanie, czy przedawnia się także roszczenie o ustalenie, że bank źle przyjął równowartość kredytu w CHF. Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, a ryzyko jest duże.

    Reply
    1. Bernard Bartkowiak

     Spotkałem się na forum z opinią, że klauzula waloryzacyjna jako abuzywna jest dla konsumenta niewiąząca co w przypadku przedawnienia ma jedynie taki skutek, że:
     – traci się jedynie kwoty nadpłat poniesionych z tytułu wadliwego wyliczenia rat a zapłaconych przed 10-cioma laty.
     – umowa zawierająca klauzule niedozwolone jest wadliwa od początku i nadal może być uznana za nieważną w całości lub części.

     Reply
 4. Zbyszek

  Panie Mecenasie,

  skoro samo uczestnictwo w procesie grupowym, w Pana opinii, nie przerywa przedawnienia to czy może być to rozwiązane poprzez formalne zawezwanie banku do próby ugodowej?

  Bank oczywiście się nie zgodzi na ugodę, w której kurs CHF+Libor ma być zastąpiony PLN+Libor. W tej sytuacji kredytobiorca może wciąż występować w pozwie zbiorowym, bo process przedawnienia został zatrzymany przez zawezwanie do próby ugodowej przed sądem.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie wiem czy pozew grupowy przerywa bieg przedawnienia czy nie. To się niestety okaże dopiero za kilka lat, kiedy będzie za późno. Być może w tej sytuacji zawezwanie do próby ugodowej jest jakimś rozwiązaniem. Jednak jeszcze lepiej jest po prostu złożyć pozew indywidualny, a wycofać się z grupowego.

   Reply
 5. Alek

  Jak wygląda Pana zdaniem rozliczenie z bankiem, w sytuacji gdy w trakcie trwania umowy kredytu waloryzowanego kursem chf, na wniosek kredytobiorcy został zawarty aneks ws spłaty kredytu bezpośrednio w chf? Aneks umożliwia zmianę zwrotną na PLN wg tabeli kursowe banku.

  Reply
  1. Zetka

   Panie mecenasie w trakcie trwania umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF podpisałam aneks dot. spłaty kredytu bezpośrednio w CHF ( ze względu na możliwość zakupu CHF w dowolnym momencie, kiedy były w miarę tańsze a nie w dacie zapadalności raty).
   Czy aneks zmienia szansę ubiegania się o unieważnienie kredytu lub klauzul indeksacyjnych?
   Proszę o podanie namiarów na Kancelarię w Poznaniu, która zajmuje się sprawami kredytów w CHF.
   Z góry bardzo dziękuję.

   Reply
   1. Jacek Czabański Post author

    Aneks niczego nie zmienia moim zdaniem.
    W Poznaniu działa np. kancelaria Korpalski Komornicka.

    Reply
 6. tomasz byrka

  Panie Jacku prosiłbym o poradę dwa lata temu wytoczyłem proces przeciwko pko bp z tytułu umowy kredytu chf, którą zawarłem jeszcze z nordeą. Żądanie było ewentualne ale generalnie wnosiłem o ustalenie wysokości zobowiązania na takim poziomie jaki powinien być w sytuacji uznania umowy za nieważną. Jako roszczenie ewentualne wnosiłem o unieważnienie umowy. Proces w I instancji przegrałem, o ile mi wiadomo jeszcze nikt takiego procesu w Polsce nie wygrał. Moje pytanie w powyższym kontekście dotyczy spraw, o których mowa powyżej. Rozumiem, że sądy uznały umowy indeksowane za nieważne lub w części za niewiążące klienta i nakazały na tej podstawie zwrot nadpłaconej z tytułu spłaty kredytu kwoty. Czy te sprawy dotyczyły sytuacji gdy klient spłacił kredyt i żądał zwrotu nadpłaty. Innymi słowy czy aby wytoczyć taki proces należy spłacić całość kredytu wg rozliczenia banku i żądać zwrotu.? W mojej sytuacji – wziąłem od banku 500 tys złotych i tyle oddałem. Bank oczywiście uważa, że jestem mu winien dodatkowo ok 160 tys złotych po wynika to z wzrostu kursu chf. Czy powinienem więc spłacić kredyt wg kursu chf tak jakby był on ważny i żądać potem zwrotu nadpłaty na takiej podstawie jak wynika to z powyższych judykatów. Ostatnie pytanie – co Pan myśli o zaprzestaniu spłaty kredytu i wymuszeniu powództwa ze strony banku? myślę tu prawomocnym orzeczeniu sa w szczecinie? z góry dziękuję tomasz byrka

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Sprawy dotyczyły kredytów ciągle jeszcze spłacanych. Nie trzeba więc w całości spłacić kredytu, aby żądać następnie zwrotu nienależnie zapłaconej części.

   Zaprzestanie spłaty kredytu jest ryzykownym działaniem, gdyż w przypadku gdy sąd nie uzna Pana racji poniesie Pan dodatkowe kosztowne konsekwencje, w postaci wypowiedzenia umowy i naliczaniu karnych odsetek. Dlatego nie zalecam takiego działania, chyba że nie ma innego wyjścia.

   Może Pan natomiast wystąpić o zwrot już nadpłaconej części kredytu.

   A czemu przegrał Pan sprawę o ustalenie? I czy odwołuje się Pan?

   Reply
   1. tomasz byrka

    W sumie to dalej nie rozumiem tej koncepcji (oczywiście w praktyce) – w moim przypadku – tak jak napisałem kredyt 500 tys – w chwili zawarcia umowy ok 190 tys chf, płaciłem raty i nadpłacałem kapitał – robiłem to – inaczej nie mogłem – w chf i w ten sposób spłaciłem kapitał w przeliczeniu na pln – 500 tys – tyle ile wziąłem, w chf – zostaje do spłacenia ok 40 tys i to jest ta różnica, którą zarabia bank na całej umowie z uwagi na wzrost chf. Jeżeli uznać że umowa była nieważna lub klauzule mnie nie wiązały, to gdzie nadpłata, o której zwrot mógłbym mieć roszczenie? co do mojej sprawy to toczyła się ona przed so gliwice, sąd uznał, że umowa mnie wiąże i w skrócie “widziały gały co brały” a całe ryzyko jest po mojej stronie. Pomimo napisaniu przeze mnie około 100 stron pism procesowych, powołaniu szeregu orzeczeń, poglądów (w tym pańskich) i wniosków dowodowych (nieuwzględnionych) sąd uznał, oddalił że nie mam racji i oddalił powództwo, z dosyć żenującym uzasadnieniem. złożyłem apelację, ale jej nie opłaciłem, po prostu nie wierzę w wygraną, poza tym co najważniejsze rozeznałem duchowo (jestem wierzący) że powinienem sprawę zostawić. jeżeli jest Pan zainteresowany dokumentacją procesową to z chęcią ją Panu prześlę, byrka

    Reply
 7. teresa nasilowska

  Panie Jacku.
  Z jakimi roszczeniami moge wystapic w przypadku umowy kredytu indeksowanego/2008 r/,a rok pozniej podpisalam aneks do splaty po srednim kursie NBP w ktorym jest zapis”ze strony oswiadczaja,iz niniejszym aneksem zmieniaja rodzaj kredytu z indeksowanego na walutowy w CHF”.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Takie pytanie wymaga analizy dokumentów i konsultacji z doświadczoną kancelarią. Należałoby próbować podważyć skuteczność aneksu, choćby przez powołanie się na wprowadzenie w błąd.

   Reply
 8. Bernard Bartkowiak

  Ja dalej w kwestii przedawnienia. Wiem, że nieznajomość prawa nie chroni przed jego skutkami. Ale czy instytucja przedawnienia jest kategorią tak rygorystyczną i niewzruszalną. Świadomość kredytobiorców zaczyna kształtować się dopiero na przestrzeni ostatnich lat a znaczące dlań fakty jak stanowisko RF czy istotny pogląd UOKIK–u czy też ostatnie wyroki sądów miały miejsce zupełnie niedawno. Czy to nie mogą być przesłanki aby sądy mogły przywrócić termin na złożenie pozwu.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zarzut przedawnienia musi złożyć bank w procesie. Sąd może go nie uwzględnić, jeżeli stanowiłoby to nadużycie prawa. Można próbować dowodzić, że w tej sytuacji, ponieważ to bank ponosi odpowiedzialność za oszukańczą umowę, to nie może korzystać z zarzutu przedawnienia. Sprawa jest do oceny sądu.

   Reply
   1. Magdalena Kieszkowska

    Bardzo polecam wszystkim zagrożonym podniesieniem przez bank zarzutu przedawnienia lekturę wyroku SN o sygn. IV CSK 236/10 :”Przepisy prawa, a przede wszystkim przepisy ustawy Prawo bankowe, tworzą i podtrzymują wizerunek banku jako podmiotu o wyjątkowym charakterze, jako instytucji pod specjalnym nadzorem państwa, której system prawny wyznacza ramy działania w sposób znacznie bardziej szczegółowy niż innym podmiotom gospodarczym. Status banku jako instytucji zaufania publicznego (…) Instytucja o takim statusie zobowiązana jest do zachowania najwyższej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, zatem konsekwencje jej naruszenia nie mogą być takie jak w odniesieniu do zwykłego uczestnika obrotu. Stąd powołanie się na przedawnienie można byłoby uwzględnić jedynie wyjątkowo; w okolicznościach sprawy niniejszej wyjątkowych okoliczności usprawiedliwiających uchylenie się pozwanego od obowiązku spełnienia świadczenia dopatrzeć się nie można. (…) uwzględnienie w takiej sytuacji podniesionego przez skarżącego zarzutu przedawnienia oznaczałoby akceptację zachowania niegodnego”

    Reply
 9. Pawel

  Panie Mecenasie,

  Czy umowa z Fortis bankiem z 2007 roku, gdzie kwota kredytu jest wyrażona w CHF a spłata jest dokonywana na rachunek rownież w CHF, jest umową kredytu denominowanego?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak. Na dodatek jeżeli wypłata i spłata była dokonywana w CHF, to jest to po prostu kredyt walutowy. Denominowany oznacza, że chociaż kwota określona jest w walucie obcej to wypłata i spłata odbywa się w PLN.

   Reply
   1. Pawel

    Dziekuje za odpowiedz!
    Czy to mozliwe, ze moja umowa nie podlega pod zadne z powyzszych pojec?
    Wyplata nastapila w PLN(wiec nie walutowy) a splata jest w CHF(wiec nie denominowany).

    Reply
 10. A.S.

  Na jakiej podstawie sąd stwierdził, że pozostawienie umowy z “wygumkowaną” indeksacją narusza zasady współżycia społecznego. Przecież kredytobiorcy “złotowi” nic w takiej sytuacji nie tracą. Czy taki wyrok nie będzie furtką do uznania, że skoro bankowi mimo wszystko należy się wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionej kwoty kredytu, to bank będzie domagał się pokrycia kosztów odpowiadających kosztom przewalutowania?

  Reply
 11. Adam Wojtuch

  Witam w 2004 w Multi Banku uruchomiłem kredyt we franku 300,000 zł po 10 latach spłat oddałem tyle samo co dostałem ,
  Spłaciłem i rozliczyłem kredyt w ubiegłym roku czy mam szanse na ponowne rozliczenie kredytu i ew. zwrot
  zawyżonych kwot ???
  Pozdrawiam Adam..

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Pewna szansa istnieje, jednak trzeba się liczyć z przedawnieniem dotyczącym co najmniej kwot nadpłaconych wcześniej niż 10 lat przed wniesieniem powództwa.

   Reply
   1. Aleksandra

    Witam, mam kredyt w Pekao SA ( brałam w BPH) w 2005 w chf ( denominowany). O co mogę się aktualnie sądzić z bankiem ? Tylko o spready od rat od końca 2006 gdzie nie minęło 10 lat. Czy mogę wystąpić o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu z umowy jak minęło 10 lat ? pozdrawiam Aleksandra

    Reply
 12. mala

  Nie wiem jak mam rozumieć zapis dotyczący spłaty zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek, który brzmi
  “Spłata zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek w kwotach podanych w zawiadomieniu następuje:
  1/ na podstawie przelewu przez Kredytobiorce z rachunku bankowego
  a/ w walucie polskiej – równowartości w walucie polskiej kwoty kredytu i odsetek w walucie kredytu według kursu sprzedaży dla dewiz ( aktualna Tabela kursów PKO BP SA) obowiązującego w dniu spłaty, b/ …”
  Nadmieniam, że kredyt jest CHF denominowany . Liczę na pomoc. Pozdrawiam

  Reply
 13. mala

  W nawiązaniu do przedniego wpisu dodam, że w umowie jest zapis ” PKO BP pobiera odsetki od kredytu w walucie kredytu …”, natomiast nie ma ani słowa w jakiej walucie ma być dokonywana spłata kredytu. Czy w związku z tak sprecyzowanym zapisem umowy ( wpis powyżej), kredyt powinien być spłacany w walucie polskiej kwoty kredytu (PLN) i odsetki w walucie kredytu (CHF) ?

  Reply
 14. Jarek

  Czy umowa z PKO BP SA pt. umowa kredytu mieszkaniowego nr … udzielonego w walucie wymienialnej w 2005 roku, w której w paragrafie 2 ust. 1 mowa jest: “Na warunkach określonych w umowie PKO BP SA zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie … CHF na zakup nieruchomości …”, w paragrafie 5 ust. 1 mowa jest: “Wypłata kredytu będzie dokonywana w trzech transzach (I transza … zł na zakup i dwie transze na budowę), Kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek – zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy, … ” oraz w paragrafie 30 ust. 7 mowa jest: “Wypłata kredytu przyznanego na budowę nastąpi w dwóch transzach: I transza … zł i II transza … zł (wypłata II transzy nastąpi po uprzednim zaangażowaniu przez Kredytobiorcę środków własnych w wys. … zł)”. Kredyt został udzielony zgodnie z umową w CHF, a wypłacony w PLN. Spłata kredytu odbywa się według rat (kapitał + odsetki) określonych w CHF, a rzeczywiście płaconych w PLN automatycznie z mojego ROR. Jaki to jest kredyt? (denominowany czy indeksowany). Liczę na pomoc. Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jest to kredyt denominowany, gdyż kwota kredytu została określona w walucie obcej.

   Reply
 15. Aleksander

  Witam,

  W treści wyroku SO z Warszawy znalazł się taki zapis: “Oznacza to, iż w sytuacji uznania za niewiążącą umowy kredytowej kredytobiorcy przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wszelkich kwot zapłaconych Bankowi w związku z wykonywaniem przez niego umowy kredytowej, Bankowi zaś roszczenie o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, co nie wyklucza wzajemnego potrącenia tychże zobowiązań. Zwrot faktycznie spełnionych
  wzajemnych świadczeń nie wyczerpuje przy tym wszystkich roszczeń, które mogą być zgłoszone w
  takiej sytuacji. Fakt korzystania przez kredytobiorcę z kapitału bez wynagrodzenia uiszczanego
  pod postacią prowizji i odsetek kapitałowych może bowiem zostać uznany za źródło jego
  wzbogacenia (odpowiadającego uczciwemu kosztowi pozyskania kapitału), którego zwrotu, jako
  bezpodstawnego bank mógłby się od niego domagać.

  W jaki sposób Bank może wyliczyć takie wynagrodzenie? W wyroku nie ma mowy o wynagrodzeniu kredytobiorcy z tytułu finansowania banku.

  Reply
 16. TK

  Dzień Dobry,
  Mam umowę z Eurobankiem w CHF. Proszę o informację czy mogę przesłać do Pana scan tej umowy w celu weryfikacji, czy ma ona niedozwolone zapisy i jeśli tak to jakie?
  Chciałabym wiedzieć czy mam szansę na wygranie sprawy jeśli są w umowie jakieś niezgodne zapisy.
  Pozdrawiam

  Reply
 17. Agnieszka S

  Dzień dobry,
  Prosiłabym o pomoc w interpretacji umowy z Millenium Bank 2008 rok. Kredyt w wysokości 130 000PLN indeksowany do CHF (taki zapis jest w umowie). Raty wyliczone we frankach, spłata następuje w PLN wyliczone wg kursu sprzedaży franka na dzień zapłaty raty. Plus jest płacone ubezpieczenie UNWW do dzisiaj. Raty liczone wg kursu banku Millenium. Czy w takiej umowie zawarta jest klauzula indeksacyjna i jest ona zakazana? Czy w takim przypadku jest szansa na korzystny wyrok w przypadku pozwania banku. Z góry bardzo dziękuję. Agnieszka S.

  Reply
 18. jacjat

  Dzień dobry czy PKO BP SA kredy we frankach zaciągnięty w 2008, mógł prawnie żądać dodatkowe zabezpieczenie hipoteczne? Czy jest szansa i możliwość prawna na wyjęcie dodatkowej nieruchomości spod hipoteki. Obecnie są dwie nieruchomośći pod hipoteką rzeczonego kredytu. Był wybór – spłata kredytu albo dodatkowe zabezpieczenie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Miał prawo żądać. Przy nadmiernym obciążeniu przysługuje natomiast roszczenie o zmniejszenie zabezpieczenia hipotecznego.

   Reply
 19. Bea Maj

  Dzień dobry panie Mecenasie,
  czy zawezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zgodnie z orzecznictwem sądowym, zawezwanie przerywa bieg przedawnienia. Ale lepsze jest postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Finansowym, bo skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia wynika z ustawy.

   Reply
 20. W.J

  Szanowny Panie Mecenasie
  Z uwagą prześledziłem większość wpisów na Pana stronie w poszukiwaniu potwierdzenia dla mojego zamiaru zlecenia komuś oddania mojej sprawy do sądu. Zastanawia mnie jedna rzecz. Pisze Pan, że kredyty frankowe z Nordea Bank to kredytu indeksowane gdzie kwota wyrażana jest w PLN, a jedynie spłata jest poprzez przeliczenie do CHF.
  W mojej umowie Kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat zawartej z Nordea Bankiem jest napisane, że jest to “kredyt denominowany udzielony w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość……CHF”, w umowie brak jest określenia kwoty kredytu w PLN, a jedynie koszty kredyty wskazane są w PLN i to jeszcze szacunkowo. Czy w związku z tym mam rozumieć, że mój kredyt to jednak kredyt denominowany i w związku ze stanowiskiem sądów nie mam szans na wygraną w sądzie?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Moim zdaniem kredyty dawnego Nordea, to kredyty indeksowane, gdyż były udzielane w PLN (“udzielony w złotych”). Kredyty denominowane też są jednak do podważenia w sądzie.

   Reply
 21. Anna P

  Panie Mecenasie, piszę Pan, iż “Istnieje także ryzyko, że sąd może uznać, że przedawnieniu podlega również roszczenie o uznanie, że kredyt został niesłusznie przeliczony na równowartość CHF w złej wysokości.” Czy mógłby Pan Mecenas rozwinąć temat i wyjaśnić o jakie konkretnie roszczenie i jaką sytuację tutaj chodzi.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *