Klauzule abuzywne – indeksacyjne

By | 16 lutego 2015

Najważniejsze z praktycznego punktu widzenia to wyroki uznające klauzule indeksacyjne oraz klauzule pozwalające na zmianę oprocentowania za abuzywne, czyli naruszające interesy konsumenta, a przez to nieważne. Po stwierdzeniu przez sąd, że klauzule takie są nieważne, umowę kredytową należy czytać tak, jakby klauzul tych nigdy tam nie było. Wszystkie poniższe wyroki są już prawomocne.

 • Wyrokiem z 27.08.2012 (XVII AmC 5344/11), Sąd Okręgowy w Warszawie uznał klauzulę indeksacyjną BPH za nieważną. Wyrok jest prawomocny (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.09.2013, VI ACa 1600/12).

Uznaje za niedozwolone i zakazuje Bankowi (…) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umownego o nazwie „Umowa kredytu denominowanego na zakup pojazdu i kredytu gotówkowego nr…” o treści: „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (…) (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu (…) Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielania kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.

 • Wyrokiem z 26.01.2011 (XVII AmC 1531/09Sąd Okręgowy w Warszawie uznał klauzulę indeksacyjną BRE Banku (mBank) za nieważną. Wyrok jest prawomocny (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.05.2013, VI ACa 441/13).

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego we wzorcu umowy o nazwie „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (…) waloryzowany kursem CHF” § 11 ust. 5 o treści: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…) S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

 • Wyrokiem z 14.12.2010 r. (XVII AmC 426/09Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną klauzule indeksacyjną i inne Millenium Banku.

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami Bankowi (…) spółka akcyjna w W. postanowień wzorca umowy o treści:

a)  „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (…)w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”,

b)  „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”,

c)  „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym”,

d)  „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:

1)  zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,

2)  zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,

3)  zmiana zakresu lub formy świadczonych usług.”,

e)  „W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy.”,

f)  „Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu ubezpieczenia przypada w miesiącu, w którym do Banku wpłynie dostarczony przez Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 5, z prawomocnym wpisem hipoteki/hipotek na rzecz Banku”.

3 thoughts on “Klauzule abuzywne – indeksacyjne

 1. jeremy321

  jak rozumiem jak do tej pory nie zapadl zaden prawomocny wyrok sadu cywilnego w sprawie klauzul indeksacyjnych odnoszacych sie to tabel kursowych bankow nakazujacy ich wykreslenie z umowy i co za tym idzie przeliczenie kredytu na pln ze zwrotem nadplaconych odsetek, i jak rozumiem w obliczu ostatniego orzeczenia SN (z 19/03) juz na tego typu wyroki nie mozna liczyc?

  Reply
  1. admin Post author

   W sprawie klauzul indeksacyjnych zapadły 3 wyroki sądu ochrony konkurencji i konsumenta. Zapadł też wyrok w indywidualnej sprawie w Szczecinie, o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego, gdzie sąd stwierdził jasno, że klauzula indeksacyjna od początku była bezskuteczna.

   Wyrok SN z 19 marca wprost mówi, że trzeba występować z pozwem o zapłatę przeciwko bankowi. Domniemywać należy, że SN uznaje że taka droga jest skuteczna, choć nie mógł powiedzieć tego wprost. Nie można natomiast zamiast występować z pozwem o zapłatę występować tylko o ustalenie bezskuteczności klauzuli, bo takie stwierdzenie nie rozwiązywałoby sporu, jak i czy w ogóle należy przeliczać kredyt.

   Pytanie natomiast czy w pozwach zbiorowych można występować wyłącznie o ustalenie odpowiedzialności… Przekonamy się niedługo kiedy SN rozpatrzy kasację w sprawie mBanku.

   Reply
   1. jeremy321

    o zaplate tak, ale dlaczego konkretnej kwoty ktora musze byc w stanie wyliczyc, ja nie musze sie znac na zasadach wyliczania odsetek, tym bardziej ze konstrukcja kredytu (o ile wogole kredytu) jest zlozona i moge sie przeciez pomylic, to jest domena BANKU, dlaczego zatem nie moge sie domagac przeliczenia PRZEZ BANK kredytu z pominieciem klauzul ktore zostaly uznane za abuzywne zatem niewiazace? i taka wydaje mi sie byla intencja strony pozywajacej bank

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *