Kredyt denominowany to kredyt w złotych

By | 19 października 2016

Bardzo ważny wyrok zapadł 13 lipca 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Toruniu (I C 916/16).

Strony zawarły umowę kredytu budowlanego w walucie wymienialnej. Klientka przestała wywiązywać się z postanowień umowy i bank wypowiedział jej umowę kredytową i wezwał do spłaty pozostałej części zadłużenia w kwocie 42.660,29 CHF. Pozwana nie uiściła w terminie żądanej kwoty.

W dniu 12.04.2016r. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał nakaz w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana wniosła sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty domagając się jego uchylenia i oddalania powództwa. Pozwana podniosła następujące zarzuty: nieuwodnienia żądania z uwagi na brak dołączonych dowodów z dokumentów, z których wynikałaby wysokość zadłużenia oraz zawarcia w umowie niedozwolonych klauzul umownych powodujących nieważność umowy.

Sąd stwierdził m.in.:

Jak wynika z §39 powołanego regulaminu kredyty w walutach wymienialnych uruchamiane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna, według kursu walut obowiązujących w Banku w momencie wypłaty (…) Jak wynika z treści zawartej umowy kredyt spłacany jest w złotych (§4 pkt 7 umowy). Również w tej walucie (PLN) kredyt został uruchomiony. Zatem w omawianej sprawie strony zawarły umowę mocą, której bank przekazał do dyspozycji pozwanej określoną kwotę złotych polskich stanowiących równowartość określonej w umowie ilości franków szwajcarskich. Wartość ta była ustalana w odniesieniu do ceny kupna franka szwajcarskiego obowiązującej w banku w dniu udzielenia kredytu. Zgodnie z umową pozwana miała spłacać powyższy kredyt w PLN, według ceny sprzedaży franka szwajcarskiego obowiązującej w banku w dniu wpłacenia konkretnej raty.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż tak skonstruowana umowa nie stanowi umowy kredytu, zawiera bowiem liczne odstępstwa od definicji legalnej zawartej w prawie bankowym. Do wskazanych essentialia negoti umowy kredytu bankowego należy bowiem określenie kwoty kredytu i waluty kredytu, określenie oprocentowania i zasad jego zmiany, cel kredytu i wysokość prowizji. Zobowiązanie kredytobiorcy polega na spłacie wykorzystanej części kredytu wraz z odsetkami i zapłaty umówionej prowizji. W omawianej sprawie wartość kredytu wyrażona została we franku szwajcarskim, natomiast wypłata kredytu i ustalenie wysokości raty odnosiło się do złotych polskich. W tej sytuacji kredytobiorca nigdy nie spłaca nominalnej wartości kredytu, bowiem z uwagi na różnice kursowe zawsze będzie to inna kwota (należy pamiętać, iż kredyt uruchomiono w złotych, a nie we franku szwajcarskim). Cecha ta stanowi znaczące odejście od ustawowej konstrukcji kredytu, której elementem przedmiotowo istotnym jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej. Fakt ten wynika z włączenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej, która powoduje, że wysokość zobowiązania wyrażonego w walucie polskiej jest modyfikowana innym miernikiem wartości. Włączenie do umowy takiej klauzuli waloryzacji wprowadza szereg problemów związanych z przełamaniem zasady nominalizmu, zasady określoności świadczenia, obarczeniu kredytobiorcy nieograniczonym ryzykiem kursowym, a także możliwości naruszenia przepisów o odsetkach maksymalnych (patrz: Jacek Czabański, Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza Problemu., Palestra 6/2016). [Jak to miło zobaczyć swój artykuł zacytowany w wyroku !]

Warto także zauważyć, iż uruchomienie kredytu następowało w PLN według kursu kupna, natomiast spłata kredytu ustalana jest w oparciu o kurs sprzedaży. Już tylko takie zastrzeżenia zawarte w umowie stanowi rodzaj ukrytej prowizji banku. Kredytobiorca zaciągając i spłacając kredyt nawet tego samego dnia i przy niezmienionym kursie waluty zobowiązany byłby do spłaty wyższej kwoty aniżeli pożyczył. Różnica wynikałaby z różnic kursu kupna i sprzedaży waluty w banku i obowiązku dokonania spłaty w PLN.

W umowie nie wskazano kryteriów kształtowania kursu. Na kurs waluty wpływ mogły mieć: bieżące notowania waluty na rynku międzybankowym, podaż i popyt na waluty na rynku krajowym, płynność rynku walutowego, stan bilansu płatniczego i handlowego. Regulamin, posługując się pojęciami ogólnymi i niedookreślonymi, nie precyzował dostatecznie formalnych przesłanek dopuszczalności zmiany kursu i nie zapewniał wystarczającego dla kontrahenta poziomu rzetelności i obiektywności mechanizmu jego zmiany. Niedozwolone jest postanowienie, w którym wskazano jedynie termin ustalania kursu waluty przejętego do rozliczeń spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, a nie określono sposobu ustalania tego kursu (Tak: Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 maja 2013 r.VI ACa 441/13, M. Pr .Bank. 2013/12/16-24)

Skoro bank może wybrać dowolne i niepoddające się weryfikacji kryteria ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych, stanowiących narzędzie indeksacji kredytu i rat jego spłaty, wpływając na wysokość własnych korzyści finansowych i generując dla kredytobiorcy dodatkowe i nieprzewidywalne co do wysokości koszty kredytu, klauzule te rażąco naruszają zasadę równowagi kontraktowej stron na niekorzyść konsumentów, a także dobre obyczaje, które nakazują, by ponoszone przez konsumenta koszty związane z zawarciem i wykonywaniem umowy, o ile nie wynikają z czynników obiektywnych, były możliwe do przewidzenia, a sposób ich generowania poddawał się weryfikacji (Tak: Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 21 października 2011 roku, w sprawie VI ACa 420/11, M.Pr.Bank. 2012/6/14-23).

Zgodzić się należy z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 21 lutego 2013 roku (w sprawie sygn. akt I CSK 408/12. OSNC 2013/11/127), iż eliminacja ze stosunku prawnego postanowień uznanych za abuzywne nie prowadzi do zniweczenia całego stosunku prawnego, nawet gdyby z okoliczności sprawy wynikało, że bez tych postanowień umowa nie zostałaby zawarta.

 

W rezultacie sąd uznał, że bank nie udowodnił czy pozwana jest dłużnikiem banku i w jakiej wysokości jest ten dług, gdyż do obliczania wysokości należnych rat kredytu oraz zadłużenia pozwanej nie można było stosować nieuczciwych klauzul indeksacyjnych.

Jest to pierwszy wyrok, który jasno stwierdza, że tzw. kredyty denominowane nie są żadnymi kredytami walutowymi, lecz kredytami złotowymi, lecz tylko waloryzowanymi (indeksowanymi) do kursu waluty obcej.

Wyrok stanowi znaczące wsparcie dla kredytobiorców takich banków jak PKO BP, Deutsche Bank czy BGŻ.

77 thoughts on “Kredyt denominowany to kredyt w złotych

 1. Karol

  Gratuluję iż opracowanie “Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza Problemu., Palestra 6/2016” miało wpływ na wyrok.

  Reply
 2. Andrzej

  Dziękuję Panie Mecenasie za Pańską pomoc dla nabitych na franka.
  Nareszcie Sądy orzekają stosując literę prawa.

  Reply
 3. ewa

  Serdecznie gratuluję .Pańska praca również ta naukowa przynosi oczekiwane rezultaty. Obserwuję wydarzenia polityczn i widzę,że dla nas frankowiczów pozostanie tylko droga sądowa.

  Reply
 4. Nielot

  Co teraz może zrobić bank, skoro sąd uznał iz umowa kredytu jest nieważna?
  Czy pozwana może wystąpić do banku o zwrot wpłaconych pieniędzy z tytułu nieważnej umowy?

  Reply
  1. Wojtek W.

   Z tego co już było tutaj pisane na ten temat (ten wyrok orzekł, że roszczenia banku nie ma, bo umowa jest nieważna):
   – konsument wysuwa żądanie zapłaty do bankiu zwrotu zapłaconych/ potrąconych z rachunku wszystkich rat i opłat + odsetki
   – bank musi wystąpić z kontrżądaniem o zwrot udostępnionej kwoty (wypłaconej); ale może mieć chyba problemy z uprawmocnieniem swojego rządania, ponieważ udostępnił tę kwotę dość dawno czyli w grę wchodzi przedawnieniem roszczeń banku względem konsumenta (krótsze terminy niż konsumenta względem banku)
   Jeśli się mylę, to niech ktoś sprostuje 🙂

   Reply
 5. Andrzej

  Pozew zbiorowy przeciwko PKO BP S.A.
  Rozprawa 24.10.2016 r. godz. 11:00 sala 214, al. “Solidarności” 127, Warszawa

  Zapraszam wszystkich, a jeżeli ktoś może to niech roześle info na SBB i gdzie tylko się da

  Reply
  1. Jarek11

   Panie Andrzeju jeszcze raz proszę o informację – jak można się z Panem skontaktować?

   Reply
    1. Ela

     Czy ktoś walczył już z Raiffasen Bankiem. Mam umowę z 2006 r . Za CHF wówczas policzono mi ok 2, 30 zł .Czy powinnam skierować pismo do Raiffasen banku o zwrot spreed.
     Czy powinnam wstąpić na drogę sądową. Jakie to są kosztu w przybliżeniu?

     Reply
 6. Bubaj

  Mam kredyt denominowany. Podpisałem aneks pozwalający na spłatę bezpośrednio w CHF. Czy owy aneks póki co blokuje mi drogę prawną do walczenia w sądzie o unieważnienie umowy?

  Reply
  1. Andrzej

   W PKO BP w aneksie dodali nr konta, na które można bezpośrednio wpłacać CHF oraz nieudolnie próbowali naprawić sposób ustalania kursu walut, ale na szczęście to co próbowali przy okazji aneksu przemycić okazało się, że dalej jest abuzywne, bo sposób ustalania kursu jest dalej nie dość, że pokrętnie ustalany to jeszcze w widełkach +10%-10%, a na taki twór wypowiedziały już się sądy, że jest on niedozwolony.
   https://pomocfrankowiczom.pl/?p=649
   Poza tym zapisy umowy bada się na dzień jej zawarcia. Zatem jeśli bank w przypadku PKO BP tak naprawdę nic nie zmienił to nie widzę powodu, dla którego nie można kwestionować zapisów umowy.
   Trzeba uważać, aby nie dać się po raz kolejny dać naciągnąć na podpisanie jakiegoś aneksu, a tym bardziej nie wolno korzystać z bubla kłamcy Dudy, który legalizuje przekręt frankowy.
   Sądy już dostrzegły frankowy przekręt m.in. dzięki pracy Mecenasa Czabańskiego i jest kwestią czasu kiedy to runie.

   Reply
 7. Jacek

  Dzień dobry Panie Mecenasie, dziękuje za Pana zaangażowanie w sprawę CHF. Czy wyrok Sądu w Toruniu I C 916/16 otwiera drogę prawną do podważenia umów walutowych z Fortis Bankiem (2007 r.)? Pan już na ich temat się wypowiadał sugerując że są trudne. Pozdrawiam serdecznie

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Umowa z Fortisem jest trudna, bo:
   – wypłata mogła nastąpić w CHF, a tylko na życzenie klienta następowała w PLN;
   – spłata następowała w CHF.

   Dlatego trudno w tej sytuacji czynić bankowi zarzut, że narzucił klientowi bez jego zgody swoje kursy. W przypadku umowy będącej przedmiotem wyroku z Torunia sytuacja była inna i zarzut był słuszny.

   Reply
   1. Nielot

    W regulaminie BGŻu, a to jego dotyczył ten wyrok z Torunia, w czasie podpisywanie tej umowy w 2005 roku,był wybór – wypłata w walucie lub w złotych. Dopiero w 2006, chyba we wrześniu BGŻ zmienił regulamin i wycofał możliwość wypłaty w walucie.
    Jeśli Pan chce mogę podesłać linki do tych regulaminów BGŻtu

    Reply
   2. Jacek

    Dziękuję za odpowiedź. To co Pana Mecenasa zdaniem w tej umowie może zatrzymać przedawnienie umowy (10lat mija mi 17.01.2017) ak nie ma się do czego „przyczepić”? Spread?

    Reply
    1. Nielot

     Jeśli masz w umowie podany Całkowity Koszt Kredytu, to sprawdź czy jest policzony prawidłowo. Podobnie z RRSO. Zdaje się ze banki nie miały obowiązku tego zamieszczać w dużych kredytach, ale często z rozpędu to robiły i równie często te wskaźniki zaniżały.
     Tylko trzeba pamiętać, że jeśli dowiesz się że te wskaźniki masz błędnie naliczone to masz jedynie chyba rok na powoływanie się na działanie pod wpływem błędu. Ale tu zapewne prawnicy znający temat lepiej mnie poprawią.

     Reply
 8. Przem

  Witam. Kto prowadził tę sprawę w Toruniu? Mecenas Czabański? Chciałbym się skontakrować z tą kancelarią celem przeanalizowania mojej umowy. Proszę o kontakt do kancelarii na maila skitury.net@ i domena gmailowa

  Reply
 9. Kasia

  Panie mecenasie podpisalam 2008 umowe kredytu indeksowanego do CHF na sume 600 tys teraz mam do zapłacenia 789 tys jeszcze /wypłacono wPLN/ nie wręczono mi regulaminu do czego bank /plbank efg/ przyznał na piśmie ze z winy pracownika i” jest mu przykro”złozyłem pisma do Rzecznika finansowego 07.2016r ale do tej pory nie mam odpowiedzi konczą mi sie pieniądze na spłate co mam robić może jakaś pomoc lub wskazówki od Pana pisałem do KNF w 2011r ale odpowiedziano pisemnie że KNF nie ingeruje w Polsce w banki zagraniczne UOKIK ‘ umył też ręce’ Recznik Praw Obywatelskich podobnie Minister Finansów stwierdził na piśmie ze wszystko jest zgodne z prawem w kredytach indeksowanych te wszystkie odpowiedzi mam na piśmie.Mój adres : nowmar401@o2.pl z góry dziękuje czy była by kancelaria która podejmie się mojej sprawy za 30% odzyskanej należności z Wyrazami szacunku K. Nowak….

  Reply
 10. Gorczański

  Panu Mecenasowi Czabańskiemu podziękowania, ale mam prośbę do Pana Andrzeja.
  Mam 3 kredyty frankowe w PKO BP i jestem zainteresowany rozgrywką z PKO BP w dniu 24.10.
  Proszę o informacje o rozprawie na portalu lub emaila.
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Andrzej

   Jutro jest druga rozprawa.
   24.10.2016 r. godz. 11:00 sala 214, al. „Solidarności” 127, Warszawa

   Każdy może przyjść. Zapraszam.

   Reply
 11. Ryszard Styczyński

  Panie Doktorze,

  trudno mi się zgodzić z tytułem notki. Wydaje mi się, że kwestia ta powinna zostać poddana dalszej analizie. Zmierzamy w dobrym kierunku, ale jeszcze przed nami jest długa droga. Musimy dotrzeć do źródeł prawa, do poziomu atomów prawa zobowiązań: zobowiązania i świadczenia, o co uprzejmie Pana proszę. Pozwoliłem sobie popełnić próbę systematyzacji aktualnej wiedzy na temat umów denominowanych: goo.gl/eJT8en Ufam, że tekst ten Pana w jakiejś mierze zainspiruje.

  Gratuluję niewątpliwie ciekawego artykułu i tego, że pełnomocnik powoda użył go w Sądzie, a Sąd dał jego treści wiarę. Pomimo wygranej niestety czuję niedosyt. Po pierwsze nie widzę w orzeczeniu elementów analizy zobowiązania banku i zgodności tego zobowiązania z zasadą walutowości. Pełnomocnik oparł swoją argumentację na klauzulach niedozwolonych oraz błędnym rozumieniu waloryzacji jako “klauzuli przeliczeniowej”. O ile kwestia subiektywności tabel banku jest bezdyskusyjna o tyle waloryzacja umowna jest nadal obszarem niezrozumiałym dla większości prawników, którzy traktują ją jako kalkulator. Ciszę się, że po raporcie RF na temat art.358/1 §5 patrzy Pan na to zagadnienie inaczej, czemu dał Pan wyraz na konferencji w Sejmie. Propos artykułu – pozwolę sobie zauważyć, że wkradł się doń błąd – art.437 K.z. nigdy nie był w mocy. Tutaj pozwoliłem sobie na szkic dyskusji z pańskim artykułem: goo.gl/4M7hvD

  Co do kredytu bankowego i “oddania do dyspozycji kwoty kredytu” niestety także jesteśmy w błędzie. Nasze rozumienie umowy kredytu tkwi z rozumieniu z czasów PRL, a warto tutaj zaznaczyć, ze konstytucja z 1952 r. w art.7 wspominała o “komunistycznej wersji kredytu” (Czachórski, 1954). Skoro nie zmieniliśmy rozumienia, to znaczy że tkwimy w komunizmie. Opis, który nadal przyjmujemy za prawdziwy znajdziemy u A.Ohanowicza (1956) i lepiej S.Grzybowskiego (1976). W naszych czasach najbliższy prawdzie był M.Bączyk (1999), gdzie przedstawia trzy fazy kredytu. A jak to powinno wyglądać warto zapoznać się np. z kodeksem cywilnym Węgier (E.Łętowska, 1984). Materiały są na moim google drive: goo.gl/Epu4oM

  z wyrazami szacunku,
  -Ryszard Styczyński

  Reply
  1. Andrzej

   Panie Ryszardzie dzięki i za Pana mrówczą pracę.
   “od dzisiaj już nikt nie może twierdzić, że ustawa antyspreadowa naprawia wady prawne, usuwając abazywność postanowień umów zawartych przed tym terminem. Do tej pory prawnicy reprezentujący banki, kłamiący w tej sprawie z pobudek zawodowych, powołując się na polskie tłumaczenie art.4 (oczywiście 4 a nie 7 – korekta RS) Dyrektywy 93/13/Ewg, twierdzili, że ważne jest otoczenie prawne wykonania a nie zawarcia umowy.”
   https://plus.google.com/+RyszardStyczynski/posts/8cYcvXRqKDi

   Reply
 12. Andrzej

  Kolejna rozprawa przeciwko PKO BP S.A. odbędzie się 16.01.2017 r. godz. 14:00 sala 212, al. „Solidarności” 127, Warszawa
  Zapraszam

  Reply
  1. Eliza

   Witam,

   kredytu denominowanego w CHF udzieliła mi Nordea Bank Polska, która została zakupiona przez PKO BP. Po zakupie Nordea Bank Polska przez PKO BP moim wierzycielem hipotecznym został Nordea Bank AB – spółka szwedzka, nie PKO BP. W mojej księdze wieczystej widnieje jako wierzyciel hipoteczny Nordea Bank AB. Cesja moich wierzytelności na szwedzka Nordeę nastąpiła już po zakupie Nordea Bank Polska przez PKO BP. Obecnie sytuacja jest kuriozalna, gdyż spłacam kredyt do PKO BP, a moim wierzycielem hipotecznym jest szwedzka Nordea Bank AB. Domyślam się, że moja nieruchomość stała się zabezpieczeniem płatności PKO BP wobec szwedzkiej Nordei za zakup Nordea Bank Polska. Nie wyrażałam zgody na cesję wierzytelności. Z mojej umowy kredytowej nie wynika zgoda na cesję wierzytelności na trzeci podmiot. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

   Reply
   1. Magdalena Kieszkowska

    Czy ktoś z Państwa posiada może ogólne warunki udzielania przez Nordea Bank Polska s.a. kredytu mieszkaniowego Nordea-Habitat”? Jeśli tak to będę bardzo wdzięczna za ich przesłanie na adres magda_kieszkowska@wp.pl. Bardzo potrzebuję tego dokumentu. Z góry dziękuję!

    Reply
   2. Ola

    Pani Elizo Prosze o kontakt emailowy. Z partnerem mamy taką samą sytuację. Byliśmy Klientami Nordea BP SA i oboje mamy kredyt hipo w CHF (denominowany). Pozdrawiam Ola, sandra.d@wp.pl

    Reply
   3. seb

    Witam,
    jaki “obrót” przybrała Pani sprawa ? Czy udało się podjąc skuteczne działania przeciwko PKO

    Pozdr

    Reply
 13. Michał/Szczecin

  Witam,

  mam kredyt waloryzowany kursem CHF z BRE Banku z lutego 2008r. Chciałbym się dowiedzieć, czy z mojej umowy kredytowej mogę wystosować jakieś roszczenia względem mBanku (następca BRE)?
  Nie znam się na tych kredytach, przeglądam tę stronę i jest tu tyle informacji, że nie wiem jak ugryźć temat.
  Czy można jakoś sprawdzić co u mnie (w mojej umowie) w trawie piszczy? Może pora, bym zaczął walczyć z bankiem, jeśli jest o co.

  Reply
  1. pozwalembank

   1. Klauzule waloryzacyjne (dot. przeliczenia kwoty kredytu oraz rat kredytowych wg. kursu CHF)
   poza tym w umowie mogą występować inne klauzule niedozwolone:
   2. Ubezpieczenie niskiego wkładu
   3. Podwyższone oprocentowanie do momentu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki.

   Reply
   1. Michał/Szczecin

    Widzę, że tiret 1 oraz 3 mnie dotyczy. Zastanawiam się, czy lepiej skontaktować się z prawnikiem, który poprowadzi sprawę w miejscu mojego zamieszkania (Szczecin), czy lepiej trafić do kogoś z kraju. Na miejscu przynajmniej oszczędzam na kosztach dojazdu prawnika do sądu i dodatkowych z tym związanych. Ale może sądy w innym miastach, wydają korzystniejsze wyroki niż właściwi dla mojego miejsca zamieszkania?

    Reply
 14. Jarek11

  Czy ktoś może ma informacje dotyczące kredytów denominowanych udzielanych przez PKO BP. Są jakieś wyroki? Lub toczące się sprawy?

  Reply
 15. Janina

  Witam, ja mam 2 kredyty w mbanku. Jeden we franku, drugi w euro. Chciałabym skonsultować swój przypadek z Panem Mecenasem. Jestem z Warszawy. Proszę o kontakt: jank62287@gmail.com

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Proszę o kontakt za 4 tygodnie, obecnie nie mogę podjąć się analizy sprawy.

   Reply
 16. Anna

  Poprosze o adres mailowy do kancelarii tez jestem zainteresowana sprawa wzięłam kredyt w chf w mbanku przelał mi bank złotówki 550 tys spłacam 9 lat i dZus do spłaty Man 685 tysięcy domu sprzedać nie moge bo nikt za taka cenę nue chce kupić szukam pomocy prawnika który zająłby sie moja sprawa

  Reply
  1. Katarzyna

   Witam ja mam podobna sytuacje do Pani Anny. Kredyt wzięliśmy na 430 tys, spłacamy od 11 lat (średnio po 3300zl miesięcznie) i po 11 latach spłacania nadal mamy dług 450tys!

   Reply
 17. Kasia

  W jaki sposób można zasięgnąć porady u pana dr.Jacka Czabańskiego?

  Reply
 18. Grażyna

  Witam.bardzo proszę o podpowiedz w sprawie zaufanego prawnika zajmującego sie sprawą frankowiczów w Warszawie.Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję.

  Reply
 19. Andrzej/Poznań

  Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakiś ustawowy termin/czas, do którego można składać wnioski w w/w sprawach przeciwko bankowi. Mam również kredyt frankowy w mbanku, a w lutym 2017r. minie 10 lat od terminu zawarcia umowy. Czy ewentualnie po tym terminie będę mógł jeszcze składać jakieś wnioski do Sądu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zgodnie z ogólnymi przepisami roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 10 lat. Oznacza to, że po 10 latach przedawni się na przykład roszczenie o zwrot nienależnie zapłaconej raty. Trudno powiedzieć czy inne roszczenia, np o ustalenie, że wypłacony kredyt nie powinien być przeliczony na określoną równowartość CHF również się przedawnia. Dla bezpieczeństwa najbezpieczniej jest złożyć pozew przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy.

   Reply
   1. Andrzej/Poznań

    Bardzo dziękuję za odpowiedź, zastanawiam się tylko od czego zacząć, na pewno ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego oraz spreedy są do wygrania przed sądem, gorzej jeżeli z wyniku niekorzystnego kursu franka nie będę w stanie spłacać dalszych rat. Jeżeli ktoś zna kancelarię, która zajmuje się tematem kredytów frankowych w Poznaniu lub okolicy, to proszę o info.

    Reply
 20. Malgosia

  Dzień dobry, uzyskaliśmy z mężem kredyt hipoteczny w 29.04.2002r. w banku Kredyt Bank S.A. obecnie BZ WBK S.A. , czy miałby sens składać pozew przeciw bankowi .Z góry dziękuję za informację,

  Reply
 21. Tymon

  Panie Jacku
  Wypowiadał się Pan na temat kredytów Fortis SA.
  Zdaniem Pana są trudne do podważenia.
  A co w sytuacji, kiedy umowa z fortisem mówi “kredyt będzie wypłacony w PLN” i nie zawiera możliwości wypłaty w innej walucie. Na ile może to zmienić sytuacje klienta w sądzie.
  Czy lepiej złożyć pozew o świadczenie z tytułu różnic kursowych stosowanych przez bank a nieokreślonych w umowie i regulaminie?
  Czy złożyć pozew o uznanie umowy za nieważną?

  Reply
 22. Łukasz

  Panie Andrzeju,
  Kto prowadzi pozew zbiorowy przeciwko PKO BP-która kancelaria?
  Czy ma Pan wiedzę ile osób przyłączyło sie do pozwu?
  Dziękuję i pozdrawiam
  Łukasz

  Reply
 23. Agnieszka

  Dzień Dobry,

  Mam umowę z Fortis Bank na kwote w CHF z dnia 30.01.2016.
  W paragrafie jest napisane, jesli w umowie kupna sprzedazy jest wymieniona inna waluta, bank dokona przewalutowania z godnie z zasadami Banku. Czy ten zapis może być pomocny ws podważenia umowy? (W sumie już przy wypłatach deweloperowi bank sam przewalutował transze. Czy można się z Panem/ Państwem skontakować i przesłać wzór umowy + regulamin ws weryfikacji abuzywnych klazul?

  Reply
  1. Katarzyna

   Witam Ja mam umowę z Fortisem z 2005 roku i mam dokładnie ten sam zapis. Bank na każdym kroku przeliczał kredyt, stosował kursy. Niewielkie wahnięcie kosztowało masę pieniędzy. Jeśli będzie Pani coś wiedziała to również proszę o informację.
   Pozdrawiam

   Reply
 24. Hubert

  Dzień dobry.

  Może jakimś pomysłem byłoby wskazanie na bezprawne dysponowanie przekazanymi przez bank frankami. Na jakiej podstawie prawnej odkupił ode mnie te franki i wypłacił złote. Wydaje mi się, że jedno zdanie w regulaminie kredytu, że kredyt jest wypłacany w złotych, nie dał bankowi takiego prawa.

  Czy jest jakieś rozporządzenie lub inne akty prawne do Ustawy Prawo Dewizowe, określające bardziej szczegółowo poniższy artykuł:

  “USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
  art.2, pkt 18
  obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności.”

  Jakie dokumenty był zobowiązany przedstawić mi bank, żeby zgodnie z prawem mógł odkupić ode mnie franki i wypłacić złotówki. Stan prawny na kwiecień 2007. Oczywiście banki żadnych franków nie miały, ale upierają się miały, więc może zamiast kopać się z koniem, udowodnić koniowi, że jest osłem? Bank po za umową kredytową nie zawarł odrębnej umowy odkupienia ode mnie franków.

  Reply
 25. kstuglik@o2.pl

  Witam.A czy zajmował się ktoś Getin Bankiem i kredytem senominowanym cud oraz aneksami mini rata.Czy ktoś zna jakąś kancelarię wyspecjalizowaną w tym?

  Reply
  1. Marta

   Witam,
   podaję namiar na kancelarię, za jej pośrednictwem odzyskałam środki z Aneksu Mini % kancelaria-ethica.pl

   Reply
 26. monti

  Witam jeśli brałam kredyt w chf w BPH w 2004 r. a potem przejęto BPH przez PKO S A do kogo kierować roszczenia? dziękuje za pomoc.

  Reply
 27. anna stec

  witam,
  mam gorącą prośbę odnośnie przedawnienia należnośći mojego kredytu zaciągniętego w NOrdea 12/12/2016 denominowanego w złotych polskich. czy moje roszcznie uleglo przedawnieniu , pierwsza rata byla spłacona 15/1/2007 ? Okres ich przedawnienia wynosi 10 lat. ale przeciez usatawy sa z dat póżniejszych ?
  na razie nie nie planujem pozwać banku w najbliższym czasie (pozew przerywa bieg terminu przedawnienia), ale powinnam chyba pomyłseć nad przerwaniem biegu przedawnienia. . Mianowicie poprzez złożenie tzw. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Złożenie takiego wniosku skutkuje, że ów 10-letni termin przedawnienia biegnie od początku . prosze bardzo o inormacje czy moje nalżności sie juz przeterminowały, czy np mogę wystąpić od kolejnych spłąconych rat ? jak złożyć taki wniosek ? czy mam czas do 15 01 2017 ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Przedawniają się roszczenia majątkowe. Jeżeli więc np. zapłaciła Pani bankowi o 100 zł za dużo w grudniu 2006 r., to roszczenie o zwrot tej kwoty przedawni się w grudniu 2016 r.

   Wpływ przedawnienia na inne ewentualne roszczenia z umów kredytowych nie jest do końca jasny.

   Reply
 28. Wiola

  Witam. Mam kredyt denominowany w PKO BP zaciągnięty we wrześniu 2007 – w tym roku minie 10 lat, więc czas zacząć działać. Czy możecie polecić mi jakieś kanclearie z województwa pomorskiego?

  Reply
 29. Paweł

  Mam umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej CHF (czerwiec 2005 podpisany GETIN Bank). Proszę o pomoc czy jeszcze coś mogę zrobić ? czy można kontakt do adwokata najlepiej z woj. lubuskiego, ale niekoniecznie. Ważny jest wynik końcowy. Pozdrawiam

  Reply
  1. Zbigniew Gajkowski

   Mam umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej CHF (lipiec 2003 r podpisany z GE Bank Mieszkaniowy a od 2009 po połączeniu Bank BPH ). Proszę o pomoc czy jeszcze coś mogę zrobić ? W jakim zakresie przedawnienie ma wpływ w mojej sytuacji . Czy ta data przekreśla jakiekolwiek roszczenia.Bardzo proszę o informację.

   Reply
 30. sadowin

  Kredyt denominowany. Spłaty dokonywane w zł ( kurs sp. chf banku ) oraz niektóre po 2011 w CHF . W przypadku nadpłaty czy można żądać zwrotu w CHF – ale do jakiego kursu go odnieść?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można żądać albo zwrotu określonej kwoty CHF albo przeliczać wpłaty wg kursu średniego NBP z dnia spłaty i żądać zwrotu kwoty w PLN.

   Reply
   1. violka

    W 2008 roku z rodzicami przejęłam kredyt we frankach po rozdzielności majątkowej. Kredyt był z 2006 roku. Czy mogę dochodzić swoich praw przed sądem czy jest już przedawnienie roszczeń. Kredyt jest na mnie i moich rodziców?

    Reply
 31. Tommy

  Kredyt denominowany Nordea obecnie PKO – /kredyt udzielony w złotych w kwocie stanowiącej równowartość chf/ Czy jest możliwość i jak wygląda wytoczenie sprawy bankowi w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia ? Kredyt spłacany na początku w złotych , od 3 lat w chf .Proszę o informację czy lepiej spłacić go w PLN czy można w chf – czy to ma wpływ na ewentualne roszczenie wobec banku ?

  Reply
 32. Sandra B.

  Potrzebuję informacji kto prowadzi pozew zbiorowy – Kredyt Bank (teraz WBK Zachodni) mam kredyt zaciągnięty w 10.2008 roku, chętnie dołączę. Proszę o kontakt jostedalsandra@gmail.com z dopiskiem pozew zbiorowy. Dziękuję

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *