Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A

By | 11 grudnia 2022

W związku z ogłoszoną 30 września 2022 r. decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o skutkach tej decyzji dla kredytobiorców.

Po pierwsze, część GNB obejmująca depozyty oraz kredyty złotowe została przeniesiona do nowego banku o nazwie VeloBank.

Po drugie, kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) zostały wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank (w restrukturyzacji). Sam bank działa dalej, aczkolwiek dotychczasowy zarząd i rada nadzorcza zostały odwołane a BFG powołał nowego administratora.

W związku z faktem, że bank dalej działa, to dalej będzie wykonywał umowy kredytowe, w tym domagał się zapłaty kolejnych rat kredytu. Wpisy hipoteki na rzecz banku zostaną utrzymane. Kredytobiorcy, również ci będący w trakcie postępowania sądowego, powinni dalej spłacać raty kredytu, jednak z tym zastrzeżeniem, że nie powinni w sumie bankowi zapłacić więcej niż otrzymali kwoty kredytu, jest bowiem możliwe, że nadwyżka będzie nie do odzyskania.

Obecnie trudno przewidzieć dalsze losy Getin Noble Bank (w restrukturyzacji).

Jedną z możliwości jest utrzymanie działalności przez bank, zwłaszcza po otrzymaniu wsparcia. W tej sytuacji bank utrzyma wypłacalność i będzie regulował swoje zobowiązania zgodnie z wyrokami sądowymi, jednocześnie otrzymując dalsze spłaty kredytu od innych kredytobiorców. Aczkolwiek orzecznictwo sądowe jednoznacznie się wypowiada na temat nieważności umów kredytu skonstruowanych jak we wzorcach GNB, to nie rozstrzygnięta pozostaje jeszcze kwestia tego, czy w przypadku nieważności umowy bankowi przysługuje jakieś dodatkowe wynagrodzenie, czy choćby waloryzacja wypłaconej kwoty wskaźnikiem inflacji. Sprawa dodatkowego wynagrodzenia zostanie rozstrzygnięta orzeczeniem TSUE, spodziewanym w pierwszej połowie 2023 r. (rozprawa jest wyznaczona na 12 października 2022 r.).

Drugą możliwością jest upadłość banku, jeżeli po dokonaniu wyceny wartości portfela kredytowego okaże się, że suma zobowiązań przekracza wartość aktywów.

W przypadku upadłości banku kredytobiorcy będą mogli dokonać kompensaty (potrącenia) swojego roszczenia o zwrot kwot zapłaconych bankowi z roszczeniem banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu. Jeżeli klient zapłacił mniej, to syndyk będzie dochodził zapłaty pozostałej części. Jeżeli klient zapłacił więcej, to roszczenie o zwrot nadwyżki po złożeniu odpowiedniego wniosku wejdzie w skład wszystkich wierzytelności i będzie podlegać zaspokojeniu z majątku banku. Należy się spodziewać, że stopień zaspokojenia takich roszczeń może być niewielki.

Dlatego w celu ochrony własnych interesów nie należy dokonywać dalszych płatności na rzecz banku, jeżeli ich suma już przekroczyła kwotę kredytu otrzymaną od banku.

Niestety nie istnieje możliwość uzyskania żadnego skutecznego zabezpieczenia. Nie można również wszcząć nowego postępowania egzekucyjnego, co oznacza, że ani nie można wystąpić z nowym wnioskiem o zabezpieczenie, ani też nie można przymusowo wykonać wyroku w drodze egzekucji komorniczej.

Co więcej, na wniosek BFG sąd musi zawiesić postępowanie sądowe, w którym stroną jest podmiot w restrukturyzacji. Oznacza to, że istnieje poważne ryzyko zahamowania wszystkich postępowań sądowych, gdzie stroną jest Getin Noble Bank SA, przede wszystkim po stronie pozwanej.

Oznacza to, że należy spodziewać się, że sprawy z udziałem Getin Noble Banku nie będą się toczyć przez najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy, aż do czasu wyjaśnienia sytuacji majątkowej Getin Noble Bank.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *