Tag Archives: BTE

Umowy kredytów denominowanych są nieważne

Wyrok zapadł 2 grudnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi (III C 75/16) i dotyczył unieważnienia BTE wystawionego przez PEKAO SA, jako następcy prawnego części banku BPH w związku z kredytem na kwotę 200 tys. CHF. BTE został unieważniony, a w uzasadnieniu Sądu znalazło się szereg argumentów, które mogą być pomocne przy walce z roszczeniami… Read More »

SN: kurs banku nie może stanowić podstawy do wyliczenia zobowiązań kredytobiorców

mBank ostatecznie przegrywa w Sądzie Najwyższym. Dla obliczenia wysokości zadłużenia kredytobiorcy (w tym przypadku w BTE), bank nie może stosować kursu dowolnie przez siebie wyznaczonego – taki jest sens wyroku wydanego 8 września 2016 r. (II CSK 750/15). Sprawa dotyczy sprawy szczecińskiej o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego, w którym wysokość należności kredytobiorcy została obliczona przy… Read More »

Unieważnienie BTE i pominięcie klauzul indeksacyjnych

12 kwietnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł kolejny wyrok unieważniający BTE ze względu na zastosowanie klauzul abuzywnych do wyliczenia należności banku (sygn. XII C 2718/14). Jednak w sprawie ważne jest również i to, że Sąd uznał, że abuzywne klauzule indeksacyjne nie mogą być zastąpione żadnym innym mechanizmem waloryzacji (np. kursem średnim NBP). Sąd… Read More »

BTE nieważny, bo oparty o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania

Sąd Rejonowy w Łodzi 15.10.2015 r. (II 1 C 42/15) pozbawił wykonalności BTE wystawiony z tytułu umowy kredytowej opartej o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania. Sąd stwierdził m.in: Opisana wyżej klauzula umowna przewiduje dla pomiotu dominującego, którym jest bank, prawo do jednostronnej zmiany umowy przez zmianę wysokości oprocentowania kredytu, w sposób dowolny, przez operowanie wysokością tzw. stopy… Read More »

BTE nieważny, bo oparty na klauzulach indeksacyjnych i dowolnej zmiany oprocentowania.

2 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy (sygn. akt I C 749/15) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny, bo bank do wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy zastosował abuzywne klauzule indeksacyjne oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Bardzo dobry wyrok potwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych i zmiany oprocentowania. Jednak przedmiotem postępowania nie było wyznaczenie właściwego poziomu zobowiązań kredytobiorcy, więc nie wiemy… Read More »

Koniec klauzul waloryzujących kredyty w PLN do CHF!

W cieniu czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie pozwu grupowego Nabitych w mBank (sprawa została odesłana do ponownego rozpatrzenia), zapadło o wiele ważniejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (I Aca 16/15). Sąd w Szczecinie podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego z 7.11.2014 (I C 554/14), który pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na to, że… Read More »

Zwycięstwo frankowiczów w Szczecinie

14 maja 2015 r.  Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok sądu okręgowego, który uznał klauzule waloryzacyjne za bezskuteczne, a w rezultacie unieważnił BTE, który wyliczył należność banku wg klauzul waloryzacyjnych. Szczegóły orzeczenia https://pomocfrankowiczom.pl/?p=121. Tym samym utrwala się linia orzecznicza, która stwierdza, że kredyty udzielane w PLN nie powinny być w ogóle przeliczane na CHF i z… Read More »