Tag Archives: Getin Noble Bank

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A

W związku z ogłoszoną 30 września 2022 r. decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o skutkach tej decyzji dla kredytobiorców. Po pierwsze, część GNB obejmująca depozyty oraz kredyty złotowe została przeniesiona do nowego banku o nazwie VeloBank. Po drugie, kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF,… Read More »

Uzasadnienie wyroku SN z 9 maja 2019 r. (I CSK 242/18)

W wyroku SN odniósł się przede wszystkim do kwestii tego, czy aneks proponowany swego czasu przez Noble Bank a wprowadzający spłatę kredytu po przeliczeniu według kursu NBP z jednoczesnym zapisem, że zmianie ulega charakter kredytu na “kredyt walutowy” ma znaczenie dla skutków nieuczciwości umowy. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 października 2017 r.… Read More »

Kolejny dobry wyrok SN: kredyt bez indeksacji, aneks GNB zmieniający kredyt na niby “walutowy” nie pozbawia konsumenta ochrony

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku (I CSK 242/18) uchyla skandaliczny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 października 2017 r. (VI ACa 786/16), który uznał, że aneks antyspreadowy Getin Noble Banku pozbawia konsumentów możliwości ochrony, bo aneks miał zmienić rodzaj kredytu z kredytu indeksowanego na kredyt walutowy przy określonej kwocie zadłużenia… Read More »

Prawomocna przegrana Getin Noble Bank

Wyrokiem z 31 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 7/18) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2017 r., w którym Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego Getin Noble Banku za nieważną. Sprawa była nietypowa, gdyż kredyt nie był typowym kredytem na zakup mieszkania. Jak ustalił Sąd Okręgowy: Na początku 2007… Read More »

Brak informacji o ryzyku prowadzący do nieważności umowy Getin Banku

29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (Wyrok z uzasadnieniem XXV C 590 17, SSO Piotr Bednarczyk) wydał wyrok w prowadzonej przeze mnie (Jacka Czabańskiego) sprawie, w którym unieważnił umowę kredytu d. Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wyrok nakazuje jednoczesny zwrot świadczeń, to jest bank musi zwrócić kwoty zapłacone… Read More »

Czarny listopad: nieważne umowy mBanku, Getinu i BGŻ

W listopadzie zapadły kolejne wyroki stwierdzające nieważność umów kredytów: Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Łukasz Mrozek, VI C 1209/17). Sąd stwierdził, że element walutowy podlega usunięciu z umowy kredytu waloryzowanego mBanku od początku, gdyż bank nie przedstawił pełnej informacji o możliwych skutkach ekonomicznych, co jest wymagane przez prawo europejskie. Bez tego elementu umowa nie może istnieć, a… Read More »

Sąd unieważnia umowę Getin Banku jako skutek nieuczciwej praktyki rynkowej

29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17) wydał precedensowy wyrok, w którym na wniosek kredytobiorcy unieważnił umowę kredytu indeksowanego d. Getin Banku (obecnie Getin Noble Bank) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zwalczaniu… Read More »

Umowa Getin Bank nieważna

Kolejna umowa kredytu indeksowanego Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) nieważna. 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 246/17 (SSR del. Kamil Gołaszewski) wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu d. Getin Bank SA ze względu na nieuczciwość mechanizmu indeksacji i jednostronny rozkład ryzyka. Jednocześnie Sąd uznał, że roszczenie… Read More »

Nieważność umowy ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz indeksację

Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznaje umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF (d. Getin Bank) za nieważną, jako sprzeczną z prawem bankowym (ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania) oraz zasadami współżycia społecznego ( indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank).   Pozwani zdecydowali się na podpisanie umowy… Read More »

Czy umowa kredytu złotowego oparta o LIBOR jest dopuszczalna?

W niedawnym wyroku z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu indeksowanego dawnego Getin Banku za nieważną. Podobne orzeczenia zapadły w tym sądzie również 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16) przeciwko Getinowi oraz 5 stycznia 2018 r. (XXV C 1459/17) przeciwko Raiffeisenowi, a także – choć na… Read More »

Umowy Getin Noble Bank S.A. nieważne

W ostatnim czasie zapadły dwa dobre wyroki w Sądzie Okręgowym w Warszawie stwierdzające nieważność umów kredytu indeksowanego d. Getin Banku. Pierwszy to wyrok z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16). Drugi to wyrok z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17). Oba wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadził adw. Jacek Czabański (obie) oraz adw. Jakub Ryzlak i… Read More »

Umowa kredytu indeksowanego sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

4 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1094/14) wydał dobry wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank (dawny Noble Bank – oddział specjalistyczny Metrobank). Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt na nabycie jednostek uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Noble Bank. Kredyt został zaciągnięty na okres 3 lat w wysokości 2,1 mln zł. Przy wypłacie bank… Read More »

Kursy wyznaczane przez bank a kurs rynkowy (przykład Getin Banku)

W argumentacji prawnej warto pokazać, w jaki sposób banki wykorzystały swobodę w ustalaniu kursów na niekorzyść konsumenta. Z prawnego punktu widzenia, to czy przedsiębiorca wykorzystał już swobodę na niekorzyść konsumenta czy może to zrobić dopiero w przyszłości powinno być obojętne dla oceny danego postanowienia jako nieuczciwego, jednak nie wolno rezygnować z pokazania, w jaki sposób banki osiągały… Read More »

Prawomocna przegrana kredytobiorców w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (I ACa 1233/16) oddalił apelację kredytobiorców i podtrzymał niekorzystny dla nich wyrok I instancji. Powodowie zawarli umowę kredytu indeksowanego w listopadzie 2007 r. z Getin Bankiem na kwotę 187 tys. PLN. W grudniu 2009 r. kredytobiorcy spłacili przedterminowo całość kredytu – łącznie zapłacili na rzecz banku… Read More »

Getin Noble Bank przegrywa po raz kolejny

Kredytobiorcy przestali spłacać raty kredytu, Getin Noble Bank wypowiedział umowę i skierował pozew do sądu. I przegrał, gdyż umowa zawierała niedozwolone a przeto bezskuteczne klauzule indeksacyjne. Kredytobiorcy wcale nie zalegali ze spłatą kredytu, a przeciwnie – byli wierzycielami banku. 13 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku (I C 1364/15) oddalił powództwo banku. Sąd stwierdził,… Read More »

Umowa Getin Noble Bank nieważna

Niedawno zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego, tym razem Getin Noble Bank. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 r. (I C 1750/16) uznał, że umowa Getin Noble Bank jest nieważna, w związku z czym kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat jako świadczenia nienależnego. Sąd uznał, że umowa kredytu… Read More »

Przegrana przedsiębiorcy, który zaciągnął kredyt w Getin Noble Banku

19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niekorzystny dla kredytobiorców wyrok (XXV C 671/16) w sprawie kredytu indeksowanego w sprawie Getin Noble Banku. Warto prześledzić dlaczego wyrok ten był niekorzystny dla kredytobiorców: Po pierwsze, kredyt został wzięty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego kredytobiorcy nie mogli się powoływać na przepisy chroniące konsumenta o nieuczciwych… Read More »

Kolejny frankowy skandal – Getin (Metrobank) stosował zawyżone oprocentowanie

Jeden z kredytobiorców dawnego Metrobanku (część Getin Noble Bank) postanowił sprawdzić, czy bank właściwie dostosowywał poziom oprocentowania do wahań stopy LIBOR. Rezultatem sprawdzenia było wykrycie, że Getin zawyżył wysokość oprocentowania, a w konsekwencji wysokość rat należnych od kredytobiorców. Zgodnie z „Regulaminem kredytowania hipotecznego Noble Bank S.A. – oddział specjalistyczny Metrobank” oprocentowanie udzielanych kredytów wyznaczane jest jako suma… Read More »