Tag Archives: Klauzule indeksacyjne

Prawomocne przegrane Raiffeisena oraz Millennium – umowy nieważne

13 listopada 2019 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał dwa wyroki korzystne dla kredytobiorców. W pierwszej sprawie (I ACa 268/19) rozpoznawana była apelacja kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16, SSO Andrzej Kuryłek), który w całości oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen). Sąd Apelacyjny… Read More »

Prawomocna przegrana Getin Noble Bank

Wyrokiem z 31 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 7/18) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 października 2017 r., w którym Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego Getin Noble Banku za nieważną. Sprawa była nietypowa, gdyż kredyt nie był typowym kredytem na zakup mieszkania. Jak ustalił Sąd Okręgowy: Na początku 2007… Read More »

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich rozumie podstawowe zasady prawa ochrony konsumentów w UE?

Polskie sądy przez długi czas automatycznie wydawały nakazy zapłaty na podstawie jednostronnych oświadczeń banków, nie badając czy umowa będąca źródłem roszczenia spełnia wymogi prawa, w tym w szczególności czy jej postanowienia są uczciwe, naruszając w ten sposób prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta. Zgodnie z utrwaloną wykładnią prawa UE dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE,… Read More »

Umowa kredytu hipotecznego Banku Millennium nieważna

Ważny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie 27 sierpnia 2018 r. (XXIV C 241/17). W wyroku Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego Banku Millennium ze względu na naruszenie podstawowych zasad prawa cywilnego. Sąd stwierdził że błędne jest stanowisko Banku Millennium o rzekomo walutowym charakterze kredytu: Nie znajdowało potwierdzenie w treści umowy z 19 lutego… Read More »

Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium nieważna

27 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (XXIV C 241/17, SSO Jacek Tyszka) uznał umowę kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2007 r. za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu. Trzy główne powody uznania umowy za nieważną to: Umowa dawała bankowi swobodę w określaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co… Read More »

Prawomocna przegrana mBanku o dowolną zmianę oprocentowania i spread

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 475/18) podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 20 listopada 2017 r. (II C 636/17), w którym Sąd uznał klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania zawartą w umowie mBanku za nieuczciwą i bezskuteczną. Jednocześnie Sąd uznał, że w miejsce tej klauzuli nie może… Read More »

Prawomocna przegrana mBank o klauzule waloryzacyjne oraz zmiany oprocentowania

Dobry wyrok zapadł niedawno w Łodzi. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 lutego 2018 r. (III Ca 1709/17) podtrzymał wyrok Sądu  Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (SSR Witold Ławnicki) z dnia 12 lipca 2017 r. (III C 327/16). W wyroku tym Sąd Rejonowy uznał klauzulę dowolne zmienny oprocentowania (w zależności od zmian parametrów rynku finansowego)… Read More »

Umowa Getin Bank nieważna

Kolejna umowa kredytu indeksowanego Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) nieważna. 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 246/17 (SSR del. Kamil Gołaszewski) wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu d. Getin Bank SA ze względu na nieuczciwość mechanizmu indeksacji i jednostronny rozkład ryzyka. Jednocześnie Sąd uznał, że roszczenie… Read More »

Niekorzystny wyrok SA we Wrocławiu

17 stycznia 2018 r. niekorzystny wyrok wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1439/17). Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 maja 2017 r. (I C 905/16) i nie dopatrzył się nieważności umowy kredytu indeksowanego d. Kredyt Bank (obecnie Bank Zachodni WBK). W zakresie zaś klauzul indeksacyjnych Sąd zajął zadziwiające stanowisko. Uzasadnienie… Read More »

Nieważność umowy ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz indeksację

Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznaje umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF (d. Getin Bank) za nieważną, jako sprzeczną z prawem bankowym (ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania) oraz zasadami współżycia społecznego ( indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank).   Pozwani zdecydowali się na podpisanie umowy… Read More »

Indeksacja bezskuteczna, a kredyt ma trwać dalej w oparciu o LIBOR

Wcześniej pisałem już o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal). W załączeniu znajduje się uzasadnienie do tego wyroku: XXV C 1732_2016 wyrok z uzasad. Raiff. Polbank Sąd stwierdza, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest ważna, lecz klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i bezskuteczne… Read More »

Czy umowa kredytu złotowego oparta o LIBOR jest dopuszczalna?

W niedawnym wyroku z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu indeksowanego dawnego Getin Banku za nieważną. Podobne orzeczenia zapadły w tym sądzie również 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16) przeciwko Getinowi oraz 5 stycznia 2018 r. (XXV C 1459/17) przeciwko Raiffeisenowi, a także – choć na… Read More »

Umowy Getin Noble Bank S.A. nieważne

W ostatnim czasie zapadły dwa dobre wyroki w Sądzie Okręgowym w Warszawie stwierdzające nieważność umów kredytu indeksowanego d. Getin Banku. Pierwszy to wyrok z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16). Drugi to wyrok z 15 grudnia 2017 r. (XXV C 961/17). Oba wyroki są nieprawomocne. Sprawy prowadził adw. Jacek Czabański (obie) oraz adw. Jakub Ryzlak i… Read More »

Umowa kredytu indeksowanego sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

4 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1094/14) wydał dobry wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank (dawny Noble Bank – oddział specjalistyczny Metrobank). Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt na nabycie jednostek uczestnictwa w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Noble Bank. Kredyt został zaciągnięty na okres 3 lat w wysokości 2,1 mln zł. Przy wypłacie bank… Read More »

Czy dozwolona jest Indeksacja wg kursu średniego NBP?

Zaczął się ujawniać niekorzystny wpływ orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 czerwca 2017 r. (XXVII Ca 3477/16) co do zastępowania kursów banku innym kursem. 10 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (SSR Grzegorz Goss) w sprawie VI C 723/15 wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne mBanku za nieuczciwe, ale stwierdził, że umowa… Read More »

Wygrana z Raiffeisen Polbank

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal) stwierdza, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest ważna, lecz klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Sąd nie zauważa żadnej luki w umowie, którą należałoby dodatkowo uzupełnić, a sama umowa może być wykonywana dalej… Read More »

Kredytobiorca wygrywa z Raiffeisen – Polbank

Wyrokiem z dnia 11 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli (SSR Paweł Birski, II C 2557/16) uznał, że umowa Raiffeisen Bank Polska (dawniej Polbank EFG) zawiera nieuczciwe postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych. Wskazano, że w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt pozostaje kredytem złotówkowym z zachowaniem oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Sąd zasądził… Read More »

Redukcja utrzymująca skuteczność – niedopuszczalna, ale jednak…

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. (Wyrok SO XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie) zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 29 kwietnia 2016 r. (I C 1713/15) i oddalił powództwo kredytobiorcy w całości. Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank są nieuczciwe. Jednak zdaniem Sądu: Dalej należy wskazać, że… Read More »

Polbank Raiffeisen przegrywa

30 sierpnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 3044/15) zapadł kolejny korzystny wyrok dla kredytobiorcy Raiffeisen Bank Polska (dawniej Polbank EFG). Sąd wprawdzie uznał, że umowa kredytu jest ważna, jednakże zawarta w niej indeksacja jest w całości nieuczciwa oraz rażąco niekorzystna dla konsumenta. Wskazano, iż w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt… Read More »

Prawomocne wygrane kredytobiorców we Wrocławiu

Ostatnio zapadły dwa prawomocne wyroki w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przeciwko Santander Consumer Bank. W pierwszej instancji, Sąd Rejonowy uznał, że umowy kredytu są co prawda ważne, ale klauzule indeksacyjne były nieuczciwe, a przeto bezskuteczne, a więc raty spłaty kredytu należało wyliczać bez stosowania jakiegokolwiek odniesienia do kursu waluty obcej (o wyrokach pisałem tutaj i… Read More »

Raiffeisen Polbank przegrywa kolejny raz

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 31 maja 2017 r. (II C 920/15) wydał wyrok, w który nakazał Raiffeisen Polbank zwrot kwot pobranych na podstawie abuzywnych postanowień dotyczących indeksacji kredytu. Sąd Okręgowy stwierdził, że tzw. kredyt indeksowany do CHF jest kredytem udzielonym w PLN, w którym waluta obca służy jedynie do waloryzacji świadczenia kredytobiorcy. Nieuczciwy charakter zastosowanej… Read More »

Prawomocna przegrana kredytobiorców w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (I ACa 1233/16) oddalił apelację kredytobiorców i podtrzymał niekorzystny dla nich wyrok I instancji. Powodowie zawarli umowę kredytu indeksowanego w listopadzie 2007 r. z Getin Bankiem na kwotę 187 tys. PLN. W grudniu 2009 r. kredytobiorcy spłacili przedterminowo całość kredytu – łącznie zapłacili na rzecz banku… Read More »

Sąd po raz kolejny stwierdza nieważność umowy kredytu Bank Millennium S.A.

17 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że umowa kredytu indeksowanego zawiera nieuczciwe postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych, które są bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Ich wyeliminowanie z umowy prowadzi zaś do nieważności całej umowy kredytu. Sąd zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy sumy dotychczasowych wpłat. Sąd jednocześnie zaznaczył, że skutkiem orzeczenia będzie konieczność późniejszych rozliczeń pomiędzy… Read More »

Getin Noble Bank przegrywa po raz kolejny

Kredytobiorcy przestali spłacać raty kredytu, Getin Noble Bank wypowiedział umowę i skierował pozew do sądu. I przegrał, gdyż umowa zawierała niedozwolone a przeto bezskuteczne klauzule indeksacyjne. Kredytobiorcy wcale nie zalegali ze spłatą kredytu, a przeciwnie – byli wierzycielami banku. 13 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku (I C 1364/15) oddalił powództwo banku. Sąd stwierdził,… Read More »

Kolejny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu (pożyczki)

10 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (I C 472/16) oddalił powództwo funduszu sekuratyzacyjnego, który nabył rzekomą wierzytelność od banku z tytułu umowy pożyczki denominowanej w CHF. Bank (chodzi najprawdopodobniej o PKO Bank Polski) zawarł z pozwanymi umowę „pożyczki nr 206- (…)” z dnia 2 maja 2006 r., zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w kwocie 54.449,67 CHF oraz… Read More »

Wygrana kredytobiorców, klauzule indeksacyjne Polbank / Raiffeisen uznane za bezskuteczne

21 kwietnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia zapadł wyrok (VI C 114/16) korzystny dla kredytobiorców dawnego Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska). Powodowie domagali się uznania nieważności umowy, ewentualnie uznania klauzul indeksacyjnych za bezskuteczne. Sąd uznał to drugie roszczenie, uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie za nieuczciwe a przez to bezskuteczne i zasądził… Read More »

ING Bank Śląski przegrywa o klauzule indeksacyjne

Zapadł kolejny wyrok w indywidualnej sprawie stwierdzający, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne. Wyrokiem z 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód (I C 564/16) uznał klauzule indeksacyjne stosowane przez ING Bank Śląski za bezskuteczne, a raty należne bankowi powinny być obliczane bez ich stosowania.   Sąd stwierdził m.in: Powodom została przedłożona do podpisu umowa stanowiąca wzorzec… Read More »

Umowa Getin Noble Bank nieważna

Niedawno zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego, tym razem Getin Noble Bank. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 r. (I C 1750/16) uznał, że umowa Getin Noble Bank jest nieważna, w związku z czym kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat jako świadczenia nienależnego. Sąd uznał, że umowa kredytu… Read More »

Zwycięstwo kredytobiorcy w sprawie d. Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank Polska)

Kolejny korzystny wyrok zapadł 15 lutego 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Pozwanym był Raiffeisen Bank Polska, w związku z umową dawnego Polbanku EFG. Sąd co prawda stwierdził, że umowa kredytowa jest ważna, ale uznał, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, a raty kredytu należy obliczać bez odniesienia do kursu wyznaczanego przez bank i bez wprowadzania… Read More »

Przegrana przedsiębiorcy, który zaciągnął kredyt w Getin Noble Banku

19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niekorzystny dla kredytobiorców wyrok (XXV C 671/16) w sprawie kredytu indeksowanego w sprawie Getin Noble Banku. Warto prześledzić dlaczego wyrok ten był niekorzystny dla kredytobiorców: Po pierwsze, kredyt został wzięty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego kredytobiorcy nie mogli się powoływać na przepisy chroniące konsumenta o nieuczciwych… Read More »

Kredyt denominowany to kredyt w złotych

Bardzo ważny wyrok zapadł 13 lipca 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Toruniu (I C 916/16). Strony zawarły umowę kredytu budowlanego w walucie wymienialnej. Klientka przestała wywiązywać się z postanowień umowy i bank wypowiedział jej umowę kredytową i wezwał do spłaty pozostałej części zadłużenia w kwocie 42.660,29 CHF. Pozwana nie uiściła w terminie żądanej kwoty. W dniu 12.04.2016r. Sąd… Read More »

mBank przegrywa kolejny raz o klauzule indeksacyjne

Kolejne wyrok uznający, że kredyt mBanku to kredyt złotowy a indeksacja kursem CHF jest niedozwolona. Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Śródmieściu z 19 lipca 2016 r. (VIII C 2064/15). Wyrok jest nieprawomocny. Sąd stwierdził m.in.: W okolicznościach ustalonych przez Sąd, należało przyjąć in concreto, że skoro strony nie uzgodniły w umowie kryteriów ustalania przez bank kursu… Read More »

SN: kurs banku nie może stanowić podstawy do wyliczenia zobowiązań kredytobiorców

mBank ostatecznie przegrywa w Sądzie Najwyższym. Dla obliczenia wysokości zadłużenia kredytobiorcy (w tym przypadku w BTE), bank nie może stosować kursu dowolnie przez siebie wyznaczonego – taki jest sens wyroku wydanego 8 września 2016 r. (II CSK 750/15). Sprawa dotyczy sprawy szczecińskiej o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego, w którym wysokość należności kredytobiorcy została obliczona przy… Read More »

Kolejny wyrok stwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Bank Millennium S.A. musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy kredytu pseudofrankowego. – To najwyższa kwota zasądzona do tej pory w sprawach frankowych – twierdzi radca prawny Barbara Garlacz, która była pełnomocnikiem klienta banku. Sąd wydał 22 sierpnia br. wyrok w sprawie frankowej nakazujący zwrot przez bank… Read More »

Kolejny korzystny wyrok

Kolejny korzystny wyrok. Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) kwestionuje klauzule Santander Consumer Bank i nakazuje zwrot kredytobiorcy ponad 50 tys. zł. Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało… Read More »

Czy można waloryzować kwotę kapitału?

Czy można waloryzować kwotę kapitału? Interesujący wyrok zapadł 20 lipca 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 3694/15). Sąd oddalił co prawda powództwo przeciwko Raiffeisenowi o stwierdzenie nieważności umowy, lecz w uzasadnieniu stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawiera szereg wad prawnych. Podstawową wadą jest to, że zdaniem Sądu nie można dokonywać waloryzacji… Read More »

Kredytobiorca przegrywa na własne życzenie

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 1966-15 uzasadnienie) uznał umowę dawnego Polbanku EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska) za ważną. Powód kwestionował ważność umowy. Sąd nie zgodził się z tym, a przyczyną było uznanie, że kredyt został udzielony w walucie obcej, to jest CHF, a tylko sposób jego wypłaty… Read More »

Umowa Fortis Banku zgodna z prawem

Przegrana kredytobiorcy kredytu denominowanego Fortis Banku w I instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 18 kwietnia 2016 r. (III C 275/15) stwierdził, że: Umowa kredytu jest ważna; Klauzule indeksacyjne nie są abuzywne. Jednak UWAGA: Fortis Bank był jednym z nielicznych banków, który proponował dość uczciwe warunki w umowie kredytowej: W szczególności: 1. Udzielany kredyt był… Read More »

Unieważnienie BTE i pominięcie klauzul indeksacyjnych

12 kwietnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł kolejny wyrok unieważniający BTE ze względu na zastosowanie klauzul abuzywnych do wyliczenia należności banku (sygn. XII C 2718/14). Jednak w sprawie ważne jest również i to, że Sąd uznał, że abuzywne klauzule indeksacyjne nie mogą być zastąpione żadnym innym mechanizmem waloryzacji (np. kursem średnim NBP). Sąd… Read More »

Bezskuteczne klauzule indeksacyjne

Mamy wreszcie pierwsze orzeczenie w sprawie klauzul indeksacyjnych stwierdzające, że są one w całości bezskuteczne i nie mogą być zastąpione innym mechanizmem waloryzacji. W sprawie przeciwko mBankowi, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą są postanowieniami niedozwolonymi, ponieważ bank nie określił… Read More »

Kolejna klauzula indeksacyjna zostaje zakazana

Do rejestru zakazanych klauzul (pod numerem 6380) trafiła 25 kwietnia 2016 r. klauzula indeksacyjna czwartego banku, tym razem Banku DNB Nord. Za niedozwoloną została uznana klauzula w treści: Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem… Read More »

SN po raz kolejny stwierdza abuzywność klauzul indeksacyjnych

W wyroku z 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14) Sąd Najwyższy kolejny raz potwierdził abuzywność klauzul indeksacyjnych. Postępowanie dotyczy klauzuli o treści: „Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenia od średniego kursu danej waluty, określonej przez NBP. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kupnem sprzedaży wynosi maksymalnie 10% od wartości… Read More »

Przegrana kredytobiorcy z Getin Bankiem (nieprawomocna)

Dowiedziałem się o kolejnym wyroku w sprawach indeksacyjnych, tym razem przeciwko Getinowi. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny orzekł nieprawomocnie 2 marca 2016 r. (XXV C 1005/15), że: Przechodząc do kwestionowanych klauzul dotyczących tzw. spredu zawartych § 11 ust. 7 i §12 ust. 7 regulaminu kredytowania hipotecznego (…) Bank S.A w W.. W ocenie Sądu… Read More »

Klauzule indeksacyjne Getin Banku abuzywne

Mec. Korpalski przesłał mi uzasadnienie wyroku w I instancji przeciwko Getin Bankowi o stosowanie klauzul indeksacyjnych (Wyrok SO w Łodzi z 16.11.2015, I Ca 1302/15). Wyrok ma charakter wyroku wstępnego, a więc rozstrzyga sprawę co do zasady i stwierdza, że klauzule indeksacyjne stosowane przez Getin Bank mają charakter abuzywny, gdyż w niczym nie ograniczają swobody banku… Read More »

BTE nieważny, bo oparty na klauzulach indeksacyjnych i dowolnej zmiany oprocentowania.

2 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy (sygn. akt I C 749/15) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny, bo bank do wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy zastosował abuzywne klauzule indeksacyjne oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Bardzo dobry wyrok potwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych i zmiany oprocentowania. Jednak przedmiotem postępowania nie było wyznaczenie właściwego poziomu zobowiązań kredytobiorcy, więc nie wiemy… Read More »

Pierwsza wygrana w sprawie indeksacyjnej!

Zgodnie z informacją przekazaną przed mec. Mariusza Korpalskiego: Klient Getin Noble Bank wygrał 16.11.2015 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie o kredyt frankowy (sygn. akt I C 1302/15). 1. Sprawa toczy się o zwrot ponad 100.000 PLN z tytułu bezprawnej indeksacji kredytu udzielonego w wysokości ponad 600.000 PLN z roku 2007 i spłacanego terminowo.… Read More »

Koniec klauzul waloryzujących kredyty w PLN do CHF!

W cieniu czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie pozwu grupowego Nabitych w mBank (sprawa została odesłana do ponownego rozpatrzenia), zapadło o wiele ważniejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (I Aca 16/15). Sąd w Szczecinie podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego z 7.11.2014 (I C 554/14), który pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na to, że… Read More »

Zwycięstwo frankowiczów w Szczecinie

14 maja 2015 r.  Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok sądu okręgowego, który uznał klauzule waloryzacyjne za bezskuteczne, a w rezultacie unieważnił BTE, który wyliczył należność banku wg klauzul waloryzacyjnych. Szczegóły orzeczenia https://pomocfrankowiczom.pl/?p=121. Tym samym utrwala się linia orzecznicza, która stwierdza, że kredyty udzielane w PLN nie powinny być w ogóle przeliczane na CHF i z… Read More »

Klauzule abuzywne – indeksacyjne

Najważniejsze z praktycznego punktu widzenia to wyroki uznające klauzule indeksacyjne oraz klauzule pozwalające na zmianę oprocentowania za abuzywne, czyli naruszające interesy konsumenta, a przez to nieważne. Po stwierdzeniu przez sąd, że klauzule takie są nieważne, umowę kredytową należy czytać tak, jakby klauzul tych nigdy tam nie było. Wszystkie poniższe wyroki są już prawomocne. Wyrokiem z… Read More »