Typowe zakazane klauzule w umowach

By | 1 marca 2015

Banki w umowach kredytów indeksowanych / denominowanych w CHF często stosowały niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385(1) Kodeksu cywilnego (tzw. klauzule abuzywne).

Według orzeczeń sądów, zarówno Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (patrz tutaj), jak i wyroków w sprawach poszczególnych umów (patrz np. tutaj), niedozwolone są klauzule, które uzależniają przeliczanie wysokości kredytu oraz wysokości rat spłaty kredytu od tabeli kursowej banku, która jest przez niego wyznaczana w sposób dowolny.

Poniżej znajdują się typowe przykłady takich klauzul, zaczerpnięte z umów poszczególnych banków:

mBank / Multibank

§ 7 ust. 1: „Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”

§ 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

 

Polbank/Eurobank (obecnie Raiffeisen Polbank) 

Regulamin udzielania Kredytów

§ 7.4: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu(…) Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu.”

§ 9.2: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”

§ 2 p. 12): „Tabela – tabela kursów walut obcych obowiązująca w Banku.”

 

Getin Bank

§ 2 ust. 2: „W dniu wypłaty Kredytu lub każdej transzy kredytu, kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem waluty obcej” – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem waluty obcej” do waluty wyrażonej w umowie – obowiązującego w dniu spłaty.

 

ING

§ 1: “Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat.”

§ 2 ust. 9: “Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia kredytu.

§ 4 ust. 1: “Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).”

 

Santander Consumer Bank

§ 2 ust. 1: „(…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach (…)

§ 3 ust. 2: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF według kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków”

§ 5 ust. 5: „Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku”.

Tego typu postanowienia umowne nie powinny się ostać po kontroli sądowej. Jak wytoczyć bankowi proces, przeczytasz tutaj.

One thought on “Typowe zakazane klauzule w umowach

  1. aniela

    Gdzie znajde wyroki, które zapadły p-ko Polbankowi? Mam dokładnie takie same postanowienia jak te wskazane wyżej. Czego mogę żądać w takiej sytuacji?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *