Ustawa o pomocy kredytobiorcom – kto może skorzystać?

By | 9 marca 2016

Od niedawna obowiązuje ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Dotyczy ona kredytobiorców zarówno złotówkowych, jak i frankowych. Warto więc wiedzieć, na jakich zasadach można z niej skorzystać, w przypadku przejściowych problemów finansowych.

1. Kto może liczyć na wsparcie?

Na wsparcie może liczyć kredytobiorca, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy, to jest przeznaczony na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych w postaci zakupu lokalu lub domu mieszkalnego a także spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego, a także kredyt zaciągnięty na spłatę innego kredytu mieszkaniowego. Kredyt musi być zabezpieczony hipotecznie na lokalu lub domu mieszkalnym. Jeżeli tylko część kredytu była przeznaczona na cele mieszkaniowe, to w tej części kredyt jest kredytem mieszkaniowym. Ustawa nie wprowadza żadnych kryteriów związanych z powierzchnią domu lub lokalu mieszkalnego.

2. Jakie są wyjątki?

Nie może liczyć na wsparcie kredytobiorca, który posiada inną nieruchomość mieszkalną lub jest najemcą takiej nieruchomości. Ustawodawca wychodzi najwyraźniej z założenia, że wsparcie jest uzasadnione wyłącznie w odniesieniu do kredytowania lokalu mieszkalnego, który jest jedynym miejscem zamieszkania kredytobiorcy. Ponadto wsparcia nie uzyska kredytobiorca, którego należności z tytułu kredytu są pokrywane w ramach ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy.

3. Kiedy przyznawane jest wsparcie?

Zgodnie z ustawą wsparcie przyznaje się, jeżeli spełniony jest chociaż jeden z poniższych warunków:

1) w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego,

2) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe,

3) miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza progów przyjętych w ustawie o pomocy społecznej, to jest w przypadku gospodarstwa jednoosobowego kwoty 461 zł a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 361 zł na osobę.

Przez kredytobiorcę rozumie się wszystkie osoby, które są zobowiązane do spłaty kredytu o ile pozostają w jednym gospodarstwie domowym. Nie jest jasne, czy w przypadku kilku kredytobiorców, którzy jednak nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowych, na przykład rodzice są współkredytobiorcami kredytu zaciągniętego przez ich dziecko, wystarczy że warunki spełnia tylko dziecko – skłaniałbym się do tezy, że warunki należy odnosić osobno do każdego gospodarstwa domowego, a więc dziecko będzie się mogło ubiegać o wsparcie, niezależnie od dochodów rodziców.

4. Jak się ubiegać o wsparcie?

Wniosek o wsparcie kredytobiorca składa do swojego banku składając oświadczenia o swoich dochodach pod rygorem odpowiedzialności karnej. Następnie kredytobiorca podpisuje umowę z bankiem na udzielenie wsparcia. Wsparcie udzielane jest przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców prowadzony przez BGK przez okres 18 miesięcy (jednak krócej, jeżeli kredytobiorca przestał spełniać warunki wskazane wyżej) w wysokości należnej raty spłaty kredytu, jednak nie więcej niż 1500 zł. miesięcznie.

Po upływie 2 lat od zaprzestania wypłacania wsparcia kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu wsparcia bezpośrednio na rachunek Funduszu w 96 równych miesięcznych ratach (8 lat), bez odsetek. Kredytobiorca, który otrzymał maksymalne wsparcie w wysokości 27 tys. zł (1500 zł przez 18 miesięcy), będzie musiał więc następnie przez 8 lat oddawać miesięcznie po 281,25 zł oraz oczywiście regulować bieżące raty kredytu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest finansowany przez same banki, proporcjonalnie do ilości kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, które są spłacane z opóźnieniem przekraczającym 90 dni.

5. Jaka jest wysokość wsparcia?

Wsparcie jest wypłacane w kwocie należnej raty, jednak nie wyższej niż 1500 zł miesięcznie na rachunek banku, a więc z pominięciem rachunku kredytobiorcy.

6. Kto finalnie ponosi koszty wsparcia?

 

Generalnie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest finansowany przez same banki. Jak na razie musiały się na niego złożyć w łącznej wysokości 600 mln zł, z tym, że jest przewidziana możliwość zarządzenia dopłat do Funduszu, jeżeli jego środki spadną poniżej 100 mln. zł. Ponieważ jednak ustawa zakłada, że o wsparcie będzie się można ubiegać do końca 2018 r., to trudno powiedzieć jakie będą ostateczne koszty tego rozwiązania.

7. Ocena systemu wsparcia

Intencją ustawodawcy było, aby umowa kredytowa nie była wypowiadana w przypadku przejściowych problemów kredytobiorcy, jak np. utrata pracy lub obniżenie dochodów z innego powodu. Jednak wybrany mechanizm jest skomplikowany i bardzo biurokratyczny, a cała operacja robi wrażenie przekładania pieniędzy z lewej do prawej kieszeni. Na dodatek banki wcale nie są pozbawione możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej – a mogą to zrobić pomimo regularnego spłacania kredytu ze względu na utratę zdolności kredytowej przez kredytobiorcę. Wydaje się, że można było cel ustawy osiągnąć znacznie prościej, a mianowicie zakazując bankom wypowiedzenia umowy kredytowej w sytuacjach wskazanych w ustawie na wskazany okres. Jednocześnie niespłacone raty powiększałyby saldo zadłużenia kredytobiorcy i pozostawałyby do spłacenia w przyszłości.

6 thoughts on “Ustawa o pomocy kredytobiorcom – kto może skorzystać?

 1. Ewa

  Jest jedno zasadnicze pytanie: w jaki sposób bgk liczy spłaty w walucie? Wg jakiego kursu? Z jakiego dnia? Gdzie w ustawie jest regulacja co do przeliczania kwoty raty na złotówki?

  Reply
  1. i.k.

   Art. 5 ust. 5 ustawy: “W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
   wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia. “

   Reply
 2. irena

  O czym tu pisać? wszystko zostało powiedziane ,napisane, dowiedzione, a frankowicze są dalej niewolnikami systemu i wszystkim to pasuje z wyjątkiem okradanych. Daliśmy się nabrać na obietnice przedwyborcze tak jak na kredyty frankowe.

  Reply
 3. Jola

  Ustawa mówi o tym, że o wsparcie może ubiegać się osoba posiadająca kredyt mieszkaniowy. Ja posiadam 3 kredyty zaciągnięte na realizację jednej i tej samej inwestycji: zakup działki budowlanej i budowę domu jednorodzinnego, zabezpieczenie na tej samej nieruchomości.
  Inwestycja rozciągnięta w czasie dlatego też te 3 kredyty.. Reakcja banku na wniosek – ODMOWA, bowiem można mieć tylko JEDEN kredyt.
  To gdzie tu mowa o wsparciu?
  Kto ma rację
  Proszę o podpowiedź, sprawa dla mnie bardzo ważna

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Sprawa nie jest jednoznaczna, ustawa tego wprost nie przewiduje. Dlatego proponuję napisać pismo z prośbą o interpretację do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza pomocą dla kredytobiorców.

   Reply
 4. 20 metrów w działalności

  Proszę o informację, mam dom, prowadzę w jednym pomieszczeniu (10% powierchni) sowją jednoosobwą działalność gospodarczą. amortyzuje w związku z tym ten %. Dodatkowo 10% raty odsetkowej to mój koszt.
  Bank zdziera ze mnie 8,99% spreadu od całego domu. I już się nie łapię na ustawę? Przecież to jest absurd!

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *