Wydanie wyroku w sprawie “Nabitych w mBank” dopiero 14 maja

By | 30 kwietnia 2015

Sąd Najwyższy w dniu 30 kwietnia br. rozpoznał na rozprawie w Izbie Cywilnej skargę kasacyjną pozwanego banku w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym klientów banku, którzy w pozwie zbiorowym kwestionowali zapisy umów kredytowych, pozwalające bankowi na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych we frankach szwajcarskich. Sąd postanowił odroczyć wydanie wyroku do 14 maja br. (g. 15.15, s. E).

Skargę kasacyjną wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r., którym sąd ten oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo „frankowiczów” i uznał kwestionowaną klauzulę określającą warunki zmiany oprocentowania za nieprecyzyjną i stwierdził, że nie wiąże ona klientów.

Sporna między stronami była m.in. ocena postanowienia umowy kredytu przewidującego możliwość zmiany wysokości oprocentowania kredytu zależnie od zmian stopy referencyjnej, dla danej waluty, oraz zmian parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego kraju, którego waluta jest podstawą waloryzacji.

Pełnomocnik strony pozwanej w skardze kasacyjnej podniósł zarzuty naruszenia zarówno prawa procesowego, jak i materialnego, w tym dotyczące oceny spornego między stronami postanowienia umowy kredytu. W odpowiedzi na skargę pełnomocnik powoda wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty%20o%20sprawach.aspx?ItemID=66&ListID=8a264a3c-5d13-4b05-b313-8e385df6c7b1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *