Czas trwania postępowania…

Coraz więcej korzystnych dla kredytobiorców wyroków nie może przesłonić smutnej prawdy: postępowania sądowe toczą się bardzo wolno….W tych prowadzonych przez nas sprawach, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem, przeciętny czas trwania postepowania wynosił ok. 4,5 roku.Co jeszcze gorsze, bardzo duży odsetek spraw, które zostały rozpoczęte wiele lat temu, nie doczekał się jeszcze rozstrzygnięcia. Bez wyroku prawomocnego pozostaje 56% spraw rozpoczętych w 2015 r., 65% spraw z 2016 r. i 70% spraw z 2017 r. Mamy niestety do czynienia z systemowym łamaniem prawa obywatela do rozsądzenia sprawy w rozsądnym terminie, jak i prawa konsumenta do uzyskania ochrony. Jedyną rekompensatą za tę systemową przewlekłość powinny być zasądzane odsetki za opóźnienie – tak jak należne są każdemu wierzycielowi. Dlatego nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów, która pozbawia konsumenta takich odsetek, powołując się na nieistniejące wymogi w postaci konieczności złożenia “oświadczenia” o odmowie potwierdzenia nieuczciwej umowy.W tej kwestii zostało złożone pytanie prawne do SN – oby jak najszybciej położył kres złej wykładni prawa.

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
17 godzin temu
Pomoc Frankowiczom

mBank przegrywa powództwo o dodatkowe wynagrodzenie, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1690/21; SSO Igor Zduński) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2022 r. oddalił powództwo mBanku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z niego, ewentualnie o waloryzację wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji.

Klient wcześniej wygrał prawomocnie postępowanie przeciwko mBankowi, w którym umowa została uznana za nieważną i zasądzono zwrot rat kredytu. Bank złozył skargę kasacyjną.

W ramach obrony przed roszczeniem banku klient dokonał potrącenia roszczenia banku o zwrot kwoty kapitału ze swoim roszczeniem o zwrot zapłaconych rat kredytu (w pierwszej kolejności tych nie objętych pozwem). Dalszy spór dotyczył więc już tylko wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ewetualnie waloryzacji wskaźnikiem inflacji.

Roszczenie banku zostało uznane za niezasadne w całości. Uzasadnienie nie jest jeszcze znane.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

4 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejny wyrok oddalający powództwo banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 18 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Sylwia Urbańska), sygn. II C 661/19 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym oddalił powództwo Getin Noble Banku w zakresie wypowiedzianej umowy kredytu. Dodatkowo Sąd oddalił roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a także o waloryzację wskaźnikiem inflacji.
W związku z nieważną umową sąd zasądził na rzecz banku jedynie brakującą kwotę do zwrotu kapitału wypłaconego przez bank, ponieważ kredytobiorca w spłatach nie przekroczył jeszcze kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p

www.kancelariaczabanski.pl/category/wyroki/
więcejmniej

5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejne 2 wyroki „wydziału frankowego” Sądu Okręgowego w Warszawie, ustalające, że umowy kredytowe są nieważne.

W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Orzechowska; XXVIII C 6306/21) wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta pomiędzy powodem, a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącym poprzednikiem prawnym pozwanego, jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 110 tys. PLN oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że umowa nie może zostać utrzymana w mocy.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od upływu 14 dni od daty doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty. Z tego względu oddalenie powództwa dotyczy jedynie wcześniejszego okresu, za który dochodzone były odsetki za opóźnienie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.

W dniu 23 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C 8994/21), wydał wyrok, w którym:
I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r., zawartej pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę ponad 217 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił,
IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów w całości koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd uznał, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie może zostać utrzymana w mocy. W związku z tym, że umowa jest nieważna, sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego z niej wynikającego.

Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 4 listopada 2022 r., tj. od dnia następnego od oświadczenia strony powodowej dotyczącej świadomości skutków ustalenia, że umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina oraz adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.
więcejmniej

5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Umowa dawnego GE Money Bank S.A. prawomocnie nieważna.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 listopada 2022 r. sygn. akt I ACa 731/22 (SSA Ewa Tomaszewska):
I. oddalił apelację Banku BPH;
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W prowadzonej sprawie Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 803/17 (SSR del. Ewa Kulawik-Rudzińska) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. oraz uwzględnił roszczenie powodów o zapłatę i obciążył bank kosztami procesu.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny podkreślił, że podziela stanowisko Sądu Okręgowego w zakresie abuzywności mechanizmu indeksacji zawartego w umowie kredytu.

Zdaniem sądu apelacyjnego kluczowe dla sprawy były dwie kwestie. Po pierwsze brak rzetelnych informacji o ryzyku walutowym, co sprawiało, że umowa była nieprzejrzysta dla kredytobiorców pod kątem ryzyka walutowego. Po drugie nieuczciwość klauzul indeksacyjnych wynikała ze swobody banku w wyznaczaniu kursów właściwych do rozliczania umowy powodów.

Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że w umowie GE Money Bank S.A. nie można zastosować tzw. "testu błękitnego ołówka" i wykreślić tylko marżę banku, pozostawiając w umowie kurs średni NBP. Zdaniem sądu sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całego mechanizmu indeksacji.

Sąd nie uwzględnił również zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, uznając go za niedopuszczalny, ponieważ umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.
więcejmniej

6 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Umowa Raiffeisen Bank International A.G. prawomocnie nieważna.

Dzisiaj tj. 23.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Beata Kozłowska; sygn. I ACa 11/22) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt XXVIII C 117/21 ustalający nieważność umowy z czerwca 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów ponad 63 tys. PLN i 63 tys. CHF.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny w związku z oddaleniem apelacji banku w całości zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok jest prawomocny, pozwanemu przysługuje skarga kasacyjna.

Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

www.kancelariaczabanski.pl/category/wyroki/
więcejmniej

6 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Zamieszanie w Sądzie Najwyższym ma wpływ także na rozpoznawanie spraw "frankowych".

Trwający w Sądzie Najwyższym spór o to, czy nowo powołani sędziowie zostali powołani w sposób prawidłowy prowadzi do zamieszania, które dotyka również spraw frankowych.

W jednej ze spraw frankowych (nie prowadzonej przez nas) okazało się, że SN uznał, że nie istnieje wcześniejsze postanowienie z 26.04.2022 r., bo było wydane przez nowo powołanego sędziego.

Aczkolwiek w tym przypadku sprawa dotyczy wyłącznie wniosku sędziego o wyłączenie z rozpoznania sprawy, to kwestionowanie decyzji nowych sędziów może prowadzić do dużo dalej idących konsekwencji, w szczególności kwestionowanie legalności postanowienia o nie przyjmowaniu skargi kasacyjnej do rozpoznania jak również wyroku co do zasadności skargi kasacyjnej.

Z punktu widzenia pewności prawa spór wokół Sądu Najwyższego musi zostać jak najszybciej rozwiązany. Ponieważ zaś problem stworzyli politycy, to i politycy muszą go teraz rozwiązać.
więcejmniej

7 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Przełomowy wyrok! 🙂

Ustalenie w sentencji wyroku, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Kamil Gołaszewski), w sprawie o sygn. akt XXV C 3679/20 wydał wyrok, w którym:

1) Ustalił, że umowa z czerwca 2008 r. d. EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna;
2) Zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 234 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2020 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do czasu rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;
3) Ustalił, że nie istnieje stosunek prawny, na podstawie którego powód byłby zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanego rekompensaty za korzystanie z kwoty wypłaconej na skutek zawarcia nieważnej umowy kredytu hipotecznego wskazanej w pkt. 1 wyroku

Sąd standardowo opowiedział się za nieważnością umowy. Dodatkowo w związku ze zgłoszonym roszczeniem powoda, Sąd dodatkowo ustalił, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna – Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

www.kancelariaczabanski.pl/category/wyroki/
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Bardzo ciekawy wyrok!

Ustalenie nieważności umowy w sprawie dotyczącej pracownika departamentu skarbu jednego z banków. Z punktu widzenia abuzywności nie ma znaczenia doświadczenie zawodowe danego kredytobiorcy. Bank nie jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wobec osoby, która może posiadać większą wiedzę niż przeciętny konsument.

W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz;
II C 377/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w listopadzie 2006 r. pomiędzy powodem a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 141 tys. PLN oraz 39 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2020 r. do dnia 8 sierpnia 2020 r., przy czym wykonanie tego świadczenia Sąd uzależnił od jednoczesnej zapłaty przez powoda na rzecz pozwanego kwoty 375.250,00 PLN lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ocenie Sądu umowa, będącą umową kredytu indeksowanego jest nieważna w całości z uwagi na to, że w umowie były zastrzeżone postanowienia dające uprawnienie jednej ze stron tj. bankowi, kształtowania według swojej woli zakresu obowiązku drugiej strony. Takie ukształtowanie postanowień umownych zdaniem Sądu były niedopuszczalne, sprzeczne z naturą umowy i naruszające art. 353(1) k.c. W ocenie Sądu bez tych postanowień umownych nie jest możliwe utrzymanie umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

www.kancelariaczabanski.pl/category/wyroki/
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Wyrok prawomocny – umowa kredytu d. Polbank EFG z marca 2008 r. nieważna!

16 listopada 20222 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 31/21; SSA Beata Waś) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
z 16 listopada 2020 r. (XXV C 2903/18; SSO Michał Jakubowski) w ten sposób, że poza ustaleniem nieważności umowy zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami za opóźnienie od dnia pouczenia przed Sądem I instancji. Jednocześnie Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwany bank zarzut zatrzymania i wypłata zasądzonej kwoty jest zależna od zwrotu przez kredytobiorców otrzymanej kwoty kredytu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną.

Sprawa trwała 34 miesiące w I instancji i 24 miesiące w II instancji.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1491/20; SSO Anna Tyrluk-Krajewska) wydał wyrok w którym:
I. ustalił, że umowa o kredyt konsolidacyjny zawarta z Bankiem Millennium z lipca 2008 r. jest nieważna,
II. zasądził na rzecz powódki zwrot zapłaconych rat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego (lipiec 2020 r.) do dnia zapłaty,
III. zasądził od Bank Millennium S.A. na rzecz powódki zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W ocenie sądu nie ma znaczenia, że powódka posiadała już wcześniej kredyt indeksowany. Bank wprowadził powódkę w błąd co do ryzyka związanego z kredytem indeksowanym. Pozwany nie przedstawił również reguł związanych z mechanizmem takiego kredytu.

Postępowanie w pierwszej instancji trwało 28 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny, sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz apl. adw. Natalia Dobrowolska (www.kancelariaczabanski.pl)
więcejmniej

Load more