Czas trwania postępowania…

Coraz więcej korzystnych dla kredytobiorców wyroków nie może przesłonić smutnej prawdy: postępowania sądowe toczą się bardzo wolno….W tych prowadzonych przez nas sprawach, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem, przeciętny czas trwania postepowania wynosił ok. 4,5 roku.Co jeszcze gorsze, bardzo duży odsetek spraw, które zostały rozpoczęte wiele lat temu, nie doczekał się jeszcze rozstrzygnięcia. Bez wyroku prawomocnego pozostaje 56% spraw rozpoczętych w 2015 r., 65% spraw z 2016 r. i 70% spraw z 2017 r. Mamy niestety do czynienia z systemowym łamaniem prawa obywatela do rozsądzenia sprawy w rozsądnym terminie, jak i prawa konsumenta do uzyskania ochrony. Jedyną rekompensatą za tę systemową przewlekłość powinny być zasądzane odsetki za opóźnienie – tak jak należne są każdemu wierzycielowi. Dlatego nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów, która pozbawia konsumenta takich odsetek, powołując się na nieistniejące wymogi w postaci konieczności złożenia “oświadczenia” o odmowie potwierdzenia nieuczciwej umowy.W tej kwestii zostało złożone pytanie prawne do SN – oby jak najszybciej położył kres złej wykładni prawa.

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 godzin temu
Pomoc Frankowiczom

W imieniu grupy 100 klientów adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka złożyli właśnie skargę na decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank i wyłączeniu kredytów indeksowanych z przeniesienia do nowej instytucji. Dalsze skargi w drodze… więcejmniej

2 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Umowa kredytu z sierpnia 2007 r. zawarta z Deutsche Bank prawomocnie nieważna.

Wyrokiem z 5 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 101/22; SSA Ewa Kaniok) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 listopada 2021 r. (II C 231/17; SSR del. Anna Bonkowska) ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający zwrot zapłaconych kwot. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że umowa jest nieważna ze względu na bezskuteczność postanowień przeliczeniowych, a nie bezwzględnie jak przyjął Sąd Okręgowy i uwzględnił podniesiony przez bank w postępowaniu apelacyjnym zarzut zatrzymania. Sąd oddalił także roszczenie o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Kredytobiorców reprezentował adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.

To już 171 prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu w sprawach prowadzonych przez Kancelarię (www.kancelariaczabanski.pl)
więcejmniej

7 dni temu
Pomoc Frankowiczom

W dniu 30 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 3132/21, poprzednia sygn. I C 2448/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 1 sierpnia 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna.
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwoty 106.582,98 PLN i 37,61 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 września 2020 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.502,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że cała argumentacja strony powodowej przemówiła do Sądu i w związku z powyższym powództwo zostało uwzględnione w całości. Sąd wskazał m.in., że umowa jest nieważna z uwagi na sprzeczność z naturą stosunku prawnego, a więc jej zapisy dotyczące indeksacji do franka szwajcarskiego są w ocenie Sądu sprzeczne z art. 353[1] k.c. Sąd uznał, że powodom przysługuje interes prawny w domaganiu się ustalenia nieważności umowy, ponieważ tylko takie żądanie w sposób definitywny może doprowadzić do zakończenia wzajemnych relacji wynikających z przedmiotowego stosunku prawnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Poniżej link do wystąpienia mec. Anny Wolnej-Sroki w programie "Masz prawo" z dnia 28.09.2022 r. w zakresie postępowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku złożenia przez bank wniosku o ogłoszenie upadłości.

Temat został omówiony w sposób ogólny i dotyczy kwestii ochrony depozytów klientów w przypadku złożenia przez bank wniosku o ogłoszenie upadłości.

Procedura dotycząca Getin Noble Banku jest obecnie odmienna, ponieważ Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu dzisiejszym rozpoczął przymusową restrukturyzację banku.

youtu.be/KvtpVwMw93g
więcejmniej

Load more