Dlaczego warto zakwestionować umowę kredytu i iść do sądu?

Nieważność umowy kredytu oznacza brak zobowiązania obliczanego przez bank na podstawie aktualnego kursu waluty obcej. Oznacza to również nieważność hipoteki obciążającej nieruchomość, a więc odzyskanie możliwości dysponowania taką nieruchomością, jej sprzedaży lub wykorzystania jej jako zabezpieczenia dla kolejnego kredytu.

Korzyści z nieważności umowy

Korzyści najłatwiej przedstawić na przykładzie.

Weźmy pod uwagę kredyt w wysokości 400 tys. zł, udzielony w czerwcu 2008 r. na okres 30 lat (360 miesięcy), z marżą na oprocentowaniu kredytu w wysokości 1% ponad stopę LIBOR 3M CHF.

Dla takiego przykładowego kredytu, suma dotychczasowych spłat kredytobiorcy sięgnęłaby 405 tys. zł, a pomimo to bank twierdziłby, że aktualne zadłużenie to ok. 525 tys. zł (równowartość ok. 107 tys. CHF).

Nieważność takiej umowy oznacza, że nie istnieje zadłużenie przeliczane według aktualnego kursu CHF, a po wzajemnych potrąceniach dokonywanych spłat, to bank musi jeszcze zwrócić kredytobiorcy 5 tys. zł. Nietrudno zauważyć, że łączna korzyść kredytobiorcy, rozumiana jako obniżenie wysokości zadłużenia, sięga w tym przykładzie niebagatelnej kwoty 530 tys. zł.

Szczegóły rozliczeń mozna sprawdzić w kalkulatorze na stronie www.kancelariaczabanski.pl

Jakie jest orzecznictwo sądowe?

Aktualne orzecznictwo sądowe jednoznacznie wypowiada się po stronie konsumentów.

W 99% przypadków orzeczenia sądów są korzystne dla kredytobiorców a umowy uznawane za nieważne. Wyjątki dotyczą specyficznych spraw, zwłaszcza gdy cel kredytowania był w jakimś stopniu powiązany z działalnością gospodarczą, co spowodowało, że kredytobiorca nie mógł korzystać z przepisów chroniących konsumentów.

Warto spojrzeć na podsumowanie wyroków uzyskanych w 2023 r. przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka:

W 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 351 wyroków w I instancji (w 2022 r. – 312) oraz 104 wyroki w II instancji (w 2022 r. – 157).

W pierwszej instancji blisko 87% wyroków stwierdza nieważność umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jednak część sędziów ciągle jeszcze uznaje tego typu umowy za prawidłowe (9,4%). Do rzadkości należy tzw. odfrankowienie, czyli utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji (1,1%). Zaczęły się też pojawiać wyroki oddalajace powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie lub waloryzację wypłaconych kwot wskaźnikiem inflacji (1,4%).

W drugiej instancji zwycięstwo kredytobiorców jest już miażdżące – w 94% przypadków Sądy uznawały umowy za nieważne, w 3% uchylały wyroki sądu I instancji i kierowały sprawę do ponownego rozpoznania, a tylko w 1 przypadku uznały umowę za ważną (dotyczyło to jednak umowy z 2011 r., skonstruowanej inaczej niż typowa umowa kredytu indeksowanego). Również w 1 przypadku Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorca nie był konsumentem i oddalił powództwo.  

O ile może pozwać bank w przypadku nieważności umowy?

Jak ostrzegają banki, samo rozliczenie wzajemnych świadczeń według wartości nominalnych to za mało. W przypadku nieważności umowy kredytu banki domagają się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, liczonego tak jakby zamiast kredytu frankowego udzieliły kredytu złotowego.

Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) jest jednak oczywiste, że bankowi nie przysługuje żadne takie roszczenie, niezależnie od tego czy dotyczy to tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału czy waloryzacji wypłaconej kwoty wskaźnikiem inflacji.

Jedyne czego może się bank domagać, to zwrotu kwoty wypłaconego kredytu powiększonej o odsetki za opóźnienie od terminu wyznaczonego w wezwaniu do zwrotu tej kwoty.

W jakim czasie trzeba się rozliczyć z bankiem?

Czasami słychać, że niewazność umowy nie jest korzystna dla kredytobiorcy, bo wówczas trzeba się “natychmiast” rozliczyć z bankiem. Jednak słowo natychmiast należy wziąć w cudzysłów. Kredytobiorcy również chcą natychmiastowych rozliczeń, a procesy ciągną się latami i tak samo będzie z roszczeniami banków, w tym o zwrot kapitału. Pomiędzy żądaniem banku a faktycznym dokonaniem zapłaty może więc minąć dużo czasu, choć oczywiście może to spowodować, że bank otrzyma dodatkowo odsetki za opóźnienie.

Jednak na ogół kredytobiorcy już obecnie zapłacili bankom więcej niż otrzymali, a zatem rozliczenia w przypadku nieważności umowy wypadają na ich korzyść.

Oczywiście można również dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności i nie trzeba dokonywać płatności w obie strony.

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku!

Odsetki od wezwania!

W dniu 23.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Mrozek, SSA Bernard Chazan, SSA Edyta Mroczek, sygn. V ACa 1322/22) wydał wyrok, w którym:

1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Aldona Szwrońska-Eliszewska, sygn. XXVIII C 6565/21) z dnia 26 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 1.116.947,10 zł (stanowiącej kwotę kapitału)
2) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie
3) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.250 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odętkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji ustalający nieważność umowy Deutsche Banku, jak również zasądzający całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania przedsądowego. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania dotyczący kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie wpłynęło na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd Apelacyjny powołał się na orzeczenie TSUE z 14 grudnia 2023 r., w sprawie C-28/22 wskazując, iż zgodnie ze wskazanym orzeczeniem uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie tamuje dalszego naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
Sąd Apelacyjny nie zgodził się z argumentacją pełnomocnika banku, iż udzielony kredyt stanowił kredyt walutowy. Powód wnioskował o wypłatę kwoty w PLN, wypłacono mu PLN, jak również spłacał w PLN. Umowa kredytu Deutsche Banku stanowi kredyt denominowany, który zdecydowanie różni się od kredytu złotowego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG z maja 2008 r. na kwotę ok. 750 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1768/22) wyrokiem z 22 lutego 2024 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawiez z 13 kwietnia 2022 r. (SSO Elżbieta Mojsa; XXV C 392/18) zmieniając na wskutek apelacji pozwanego banku tylko okres zasądzenia odsetek za opóźnienie od dochodzonego przez kredytobiorców roszczenia w wysokości ok. 190 tys. zł i 105 tys. CHF na okres od dnia doręczenia pozwu (a nie wezwania przedsądowego) i modyfikacji powództwa oraz uwzględniając podniesiony przez bank zarzut zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. Anna Wolna-Sroka i adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie w II instancji trwało 23 miesiące, a łącznie 73 miesiące.
więcejmniej

4 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

Odsetki od wezwania!

W dniu 22.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSA Agata Wolkenberg, sygn. VI ACa 1482/22) wydał wyrok, w którym:

1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 3308/21) z dnia 25 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 215.000 zł (stanowiącej kwotę kapitału)
2) Oddalił apelację banku w pozostałym zakresie
3) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji ustalający nieważność umowy mBanku, jak również zasądzający całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania przedsądowego. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania dotyczący kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie wpłynęło na naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd Apelacyjny powołał się na orzeczenie TSUE z 14 grudnia 2023 r., w sprawie C-28/22 wskazując, iż zgodnie ze wskazanym orzeczeniem uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie tamuje dalszego naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

4 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy PKO BP S.A. po 11 miesiącach procesu!

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR Marcin Hałgas, sygn. akt I C 231/23):
1) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z lipca 2008 roku jest nieważna,
2) zasądził od pozwanego na rzecz powoda faktycznie dokonującego spłat kwotę prawie 200 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 maja 2022 r. do dnia zapłaty,
3) zasądził od pozwanego na rzecz trzech powodów całość kosztów postępowania.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że zakwestionowana w pozwie umowa była dotknięta wadami rzutującymi na jej ważność i podzielił argumentację strony powodowej w całości.

Pozwany bank nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku, a zatem nie mógł wnieść apelacji. Klienci otrzymali już wyrok opatrzony klauzulą wykonalności i prawomocności.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

mBank i Bank Millennium rozpoczęły akcję cofania powództw o wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału albo waloryzację wskaźnikiem inflacji.

W świetle orzeczeń TSUE takie roszczenia banków były całkowicie bezzasadne. Cofnięcie powództwa jest traktowane jak przegrana, więc banki powinny ponieść koszty postępowania w tym zakresie. Jednak cofnięcie powództwa jeszcze przed rozprawą uprawnia do zwrotu połowy opłaty sądowej, a więc w ten sposób banki minimalizują swoje straty.

O dziwo, banki nie cofają powództwa w zakresie żądania zwrotu kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy kredytu w sytuacji, w której kredytobiorca dokonał potrącenia i doszło wzajemnego umorzenia wierzytelności.

Oczywiście w ten sposób banki przegrają w pełnym zakresie.

Czekamy na analogiczne kroki ze strony innych banków…
więcejmniej

6 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Dzisiaj o godz. 8:34 mec. Anna Wolna-Sroka będzie gościem ,,Pytania na Śniadanie”

Serdecznie zapraszamy!
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A.!

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1462/23 (SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, SSA Robert Obrębski) przeciwko pozwanemu mBank S.A. [po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (sędzia Iwona Lizakowska-Bytof) z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie XXVIII C 1256/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzającego dochodzone kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty]:

I. oddalił apelację pozwanego w całości,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że apelacja banku nie zasługiwała na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zawarte w umowie postanowienia dotyczące indeksacji są postanowieniami niedozwolonymi, określającymi główne świadczenia stron, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

Zdaniem Sądu pozwany nie wykazał, aby kredytobiorcy zostali w sposób rzetelny poinformowani o ryzyku kursowym oraz o jego skali i wniosku tego nie zmienia podpisane przez kredytobiorców ogólne oświadczenie o ryzyku, gdyż było ono niewystarczające.

Sąd podkreślił, że okoliczność późniejszego nabycia innego lokalu mieszkalnego i wynajęcia kredytowanej nieruchomości nie pozbawia kredytobiorców statusu konsumenta, ponieważ najem miał miejsce na wiele lat po zawarciu umowy kredytowej, nie miał żadnego związku z jakąkolwiek działalnością gospodarczą i wynikał ze zmiany sytuacji życiowej oraz finansowej kredytobiorców.

Końcowo Sąd wskazał, że podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania nie zasługiwał na uwzględnienie, a to z uwagi na brak zagrożenia niewypłacalności kredytobiorców, gdyż łączna kwota spłat kredytu jest wyższa od kwoty kapitału kredytu – w związku z tym, uwzględnienie tego zarzutu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz z Dyrektywą 93/13, ponieważ utrudniałoby konsumentom dochodzenie swoich roszczeń.

Wyrok jest prawomocny, przy czym pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Postępowanie w obu instancjach trwało łącznie 34 miesiące (z czego w I instancji trwało ono 10 miesięcy).

Sprawę prowadził r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Wygrana we Wrocławiu. Dzisiaj Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1050/23; SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 lutego 2023 r. (SSO Anna Stawikowska; XII C 692/21), który oddalł powództwo Banku Millennium wniesione na podstawie wypowiedzianej umowy kredytu z maja 2007 r. W sprawie początkowo został wydany 19 lutego 2019 r. przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakaz zapłaty na kwotę 753 tys. zł, od którego pozwany wniósł sprzeciw, podnosząc że umowa kredytu jest nieważna. Ostatecznie Sąd Okręgowy we Wrocławiu zgodził się ze stanowiskiem pozwanego kredytobiorcy, oddalając roszczenie banku.

Stanowisko to podzielił Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Sąd Apelacyjny długo namawiał strony do zawarcia ugody, a pozwany nawet przedłożył taką propozycję, jednak bank nie był zainteresowany. Sąd Apelacyjny oddalając apelację banku stwierdził, że jest oczywiste, że tego typu umowa jest nieważna, a bankowi należy się wyłącznie zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu takiej nieważnej umowy, ale bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia, co jest oczywiste w świetle wyroków TSUE.

Sąd Apelacyjny zauważył, że kwota wypłaconego kredytu to 560 tys. zł, a kredytobiorca zapłacił na rzecz banku kwotę 540 tys. zł.

Sąd stwierdził również, że rozważał zmianę podstawy prawnej dochodzonego roszczenia z roszczenia opartego na wypowiedzianej umowie na roszczenie oparte o bezpodstawne wzbogacenie, ale skoro bank wytoczył w 2023 r. odrębne powództwo oparte na tej podstawie, to nie było to możliwe w tym postępowaniu. Dlatego też apelacja banku została oddalona.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną. Postępowanie trwało 12 miesięcy w II instancji, a łącznie 60 miesięcy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Podsumowanie stycznia w Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka to 25 wyroków w I instancji. Tradycyjnie dominująca większość wyroków jest korzystna dla kredytobiorców, ale również tradycyjnie istnieje grupka sędziów, którzy trzymają się poglądów dawno już odrzuconych przez SN i sądy apelacyjne:

1. Wyrokiem z 03.01.24 SO Warszawa (III C 1020/19; Odzimkowska Monika) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 54 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
2. Wyrokiem z 04.01.24 SO Warszawa (XXV C 2034/20; Bryzgalska Edyta) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest ważna. Postępowanie w I instancji trwało 44 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
3. Wyrokiem z 04.01.24 SO Warszawa (XXV C 66/21; Mitkiewicz Adam) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
4. Wyrokiem z 05.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 15828/23; Stokowska-Komorowska Dorota) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 70 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
5. Wyrokiem z 08.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 8215/21; Orzechowska Aleksandra) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
6. Wyrokiem z 10.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 14834/22; Uchman Ewa) w sprawie przeciwko Deutsche Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 46 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
7. Wyrokiem z 10.01.24 SR Warszawa-Mokotów (XVI C 2635/20; Żółtak Urszula) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że należy się zwrot UNWW (pozew był tylko w zakresie UNWW). Postępowanie w I instancji trwało 41 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
8. Wyrokiem z 11.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 2782/23; Świderski Krzysztof) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 79 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
9. Wyrokiem z 11.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 1800/23; Świderski Krzysztof) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 43 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
10. Wyrokiem z 12.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 4001/21; Krekora Paweł) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
11. Wyrokiem z 16.01.24 SO Warszawa (IV C 1394/19; Tukaj Radosław) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 51 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
12. Wyrokiem z 18.01.24 SO Warszawa-Praga (III C 1720/22; Jasiński Rafał) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 19 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
13. Wyrokiem z 19.01.24 SO Olsztyn (I C 887/23; Szeląg Krystian) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że bankowi nie należy się dodatkowe wynagrodzenie ani waloryzacja. Postępowanie w I instancji trwało 6 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
14. Wyrokiem z 24.01.24 SO Warszawa (III C 3873/20; Bitner Joanna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 38 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
15. Wyrokiem z 26.01.24 SO Gdańsk (I C 104/18; Bartnik Mariusz) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że przeliczenie w umowie powinno nastąpić wg kursu średniego NBP. Postępowanie w I instancji trwało 73 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat Fabian Orłowski.
16. Wyrokiem z 26.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 16239/22; Uchman Ewa) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 67 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
17. Wyrokiem z 26.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 3223/21; Błażejewska-Leoniak Aleksandra) w sprawie przeciwko Euro Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 47 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
18. Wyrokiem z 29.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 15718/23; Stokowska-Komorowska Dorota) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 56 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
19. Wyrokiem z 29.01.24 SO Warszawa (IV C 298/20; Tyrluk-Krajewska Anna) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 48 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
20. Wyrokiem z 29.01.24 SO Toruń (I C 2732/21; Piś-Barganowska Justyna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że bankowi nie należy się dodatkowe wynagrodzenie ani waloryzacja. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
21. Wyrokiem z 30.01.24 SO Warszawa (XXV 1655/17; Stawecka Krystyna) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 78 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
22. Wyrokiem z 30.01.24 SO Warszawa (I C 568/19; Bulanda Tadeusz) w sprawie przeciwko Kredyt Bank uznał, że umowa kredytu jest ważna, ale powinna być wykonywana bez indeksacji. Postępowanie w I instancji trwało 57 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
23. Wyrokiem z 31.01.24 SO Warszawa (III C 1114/23; Suchecka-Bartnik Ewa ) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 41 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
24. Wyrokiem z 31.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 2294/23; Czachura Marcin) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 37 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
25. Wyrokiem z 31.01.24 SO Warszawa (XXVIII C 14428/21; Kaszak Paweł) w sprawie przeciwko Deutsche Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.

Postępowanie w I instancji trwało w tych sprawach przeciętnie 46 miesięcy.

W drugiej instancji zapadły wyroki w 8 sprawach (w jednym postępowaniu 3 sprawy zostały z inicjatywy sędziego Goławszewskiego połączone do wspólnego rozpoznania). We wszystkich sprawach kwestionowane umowy kredytu zostały uznane za nieważne:
1. Wyrokiem z 05.01.24 SA Warszawa (I ACa 1733/23; Byszewska Beata) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od oświadczenia. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 30.11.21 (XXV C 819/20). Postępowanie w II instancji trwało 26 miesięcy, a łącznie 47 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
2. Wyrokiem z 05.01.24 SA Warszawa (I ACa 1733/23; Byszewska Beata) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od oświadczenia. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 30.11.21 (XXV C 607/20). Postępowanie w II instancji trwało 26 miesięcy, a łącznie 47 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
3. Wyrokiem z 05.01.24 SA Warszawa (I ACa 1733/23; Byszewska Beata) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od oświadczenia. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 30.11.21 (XXV C 2531/20). Postępowanie w II instancji trwało 26 miesięcy, a łącznie 42 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.

4. Wyrokiem z 10.01.24 SA Warszawa (V ACa 2233/23; Kaniok Ewa) w sprawie przeciwko Getin Bank rozpoznał część apelacji GNB i ustalił, że umowa jest nieważna a postępowanie co do roszczenia o zapłatę pozostawił do rozstrzygnięcia po ustaleniu listy wierzytelności. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 25.02.22 (XXVIII C 8163/21). Postępowanie w II instancji trwało 23 miesięcy, a łącznie 80 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
5. Wyrokiem z 11.01.24 SO Warszawa (V Ca 2637/22; Śmich Wiesława) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SR Warszawa-Mokotów w dniu 02.12.21 (I C 2863/17). Postępowanie w II instancji trwało 26 miesięcy, a łącznie 80 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
6. Wyrokiem z 11.01.24 SA Warszawa (I ACa 411/23; Jaworski Adam) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 13.12.22 (XXV C 2615/19). Postępowanie w II instancji trwało 13 miesięcy, a łącznie 52 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
7. Wyrokiem z 12.01.24 SA Warszawa (VI ACa 912/22; Tyliński Grzegorz) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 08.04.22 (XXV C 315/20). Postępowanie w II instancji trwało 21 miesięcy, a łącznie 48 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
8. Wyrokiem z 25.01.24 SA Wrocław (I ACa 88/23; Burdukiewicz-Krawczyk Jolanta) w sprawie przeciwko Kredyt Bank uznał, że umowa jest nieważna, natomiast roszczenie o zapłatę zostało oddalone ze względu na tzw. teorię salda, której dalej hołduje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu). W I instancji wyrok wydał SO Wrocław w dniu 02.11.22 (I C 1291/17). Postępowanie w II instancji trwało 15 miesięcy, a łącznie 79 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.

Przeciętnie czas postępowania w II instancji w tych sprawach wynosił 22 miesiące, a łączny czas postępowań 59 miesięcy.
więcejmniej

Load more