W trakcie bezpłatnego webinaru w czwartek, 21 października 2021 r. o godz. 18:00 omówimy proponowane przez PKO BP warunki ugody. Pokażemy jak za pomocą Kalkulatora na stronie kancelariaczabanski.pl wyliczyć propozycję banku i porównać z wynikami możliwymi do osiągnięcia na drodze sądowej. Webinar dostępny będzie na stronie na FB: facebook.com/pomocfrankowiczom

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Umowa Banku Raiffeisen prawomocnie nieważna.
28 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Marzanna Góral; I ACa 449/21), generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 kwietnia 2021 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka C 1416/19) w którym to wyrok Sąd ustalił, że umowa kredytu d. EFG Eurobank Ergasias S.A. z czerwca 2008 r. jest nieważna.
Sąd Apelacyjny uznał jednak zgłoszony przez bank w postępowaniu zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem wypłaconej kwoty kredytu (206 tys. zł).
Sąd Apelacyjny oddalił również powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, gdyż uznał, że pozwany pozostawał w opóźnieniu dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na upadek umowy. Ten ostatni element jest niestety skutkiem uchwały SN z 7 maja 2021 r. i moim zdaniem błędnej wykładni polegającej na tym, że nieważna umowa kredytu wywiera jednak skutki prawne w postaci braku opóźnienia banku pomimo otrzymanego wezwania do zapłaty.
W ten sposób bank nie ponosi żadnych negatywnych skutków nieuznawania roszczenia kredytobiorcy a przeciąganie procesu jest zupełnie bezkarne.
Tego typu praktyka zupełnie wypacza sens Dyrektywy 93/13. Tam, gdzie będzie to możliwe będziemy składać skargi kasacyjne do SN.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy (www.kancelariaczabanski.pl)
więcejmniej

7 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocny wyrok: umowa mBanku z lutego 2010 r. nieważna, spłata w CHF od pierwszej raty, ponadprzeciętna wiedza konsumenta, podważany status konsumenta!

Dzisiaj tj. 25.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 383/20) w składzie SSA Beata Kozłowska uwzględnił apelację kredytobiorców (w zakresie teorii salda), jednocześnie oddalając apelację banku.
Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 80 tys. CHF (tytułem spłaty rat kapitałowo odsetkowych) oraz ponad 27 tys. PLN (tytułem uiszczony składek unww). Odsetki należne są niestety od oświadczenia kredytobiorców złożonych na dzisiejszej rozprawie.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd zmienił w wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 czerwca 2020 r, sygn. I C 60/17 (SSO Bożena Chłopecka), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu, jednakże zastosował teorię salda.

Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy.
Umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorców.

Pomimo zawarcia umowy kredytu po 23.01.2009 r. tj. daty wejścia w życie art. 358 § 2 k.c. Sąd nie zastosował kursu średniego NBP.

Warto dodać, iż tym bardziej cieszy nas dzisiejszy sukces, ponieważ w grudniu 2020 r. Sąd w tym samym składzie zobowiązał bank do przeliczenia kredytu według kursu średniego NBP. Wskazane zobowiązanie sugerowało, iż Sąd rozważa zastosowanie kursu średniego NBP.
Dodatkowo warto wskazać, że bank powoływał się na ponadprzeciętny status konsumenta, który w dacie zawarcia umowy pracował w banku, jak również wcześniej zaciągnął dwa inne kredyty powiązane z kursem CHF w banku Fortis.
W sprawie pełnomocnik pozwanego banku mocno kwestionował status konsumenta, ponieważ klient posiadał kilka nieruchomości będące przedmiotem najmu.

Ostatecznie Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów i uznał umowę za nieważną.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Więcej wyroków znajdą Państwo na stronie Kancelarii:
www.kancelariaczabanski.pl/wyroki/
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejne prawomocna nieważność!

W dniu 24 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, w sprawie sygn. akt I ACa 511/21 (SSA Katarzyna Polańska – Farion) po rozpoznaniu apelacji mBanku S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I C 701/18 SSO Bożena Chłopecka):

I. zmienił zaskarżony wyrok w p. II w ten sposób, że oddala powództwo o odsetki za opóźnienie od kwoty 1.572.833,77 zł od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 24 listopada 2021 r.
II. oddalił apelację w pozostałej części
III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego

Ustne motywy rozstrzygnięcia:

Sąd apelacyjny uznał, iż apelacja co do zasady nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji, które stanowiły podstawę zaskarżonego wyroku. Sąd podzielił również ocenę prawną umowy kredytu w tym to, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, a umowa kredytu po usunięciu niedozwolonych klauzul nie może być dalej wykonywana, a to prowadzi do jej upadku.

Natomiast jeżeli chodzi o dokonaną korektę, Sąd Apelacyjny w Warszawie odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, a mianowicie do uzasadnienia uchwały z dnia 7 maja 2021 r., w której Sąd Najwyższy podkreślił, że istotne znaczenie ma oświadczenie złożone przez konsumenta, co do tego czy zgadza się na dalsze stosowanie niedozwolonych klauzul oraz czy godzi się na skutek w postaci upadku umowy. Zdaniem Sądu takie oświadczenie musi być złożone w warunkach właściwego pouczenia, a takie miało miejsce dopiero na rozprawie apelacyjnej. Zdaniem Sądu dopiero od tej daty kontrahent konsument ma w istocie jasną sytuację, iż do sanowania niedozwolonych postanowień nie dojdzie i dopiero w takiej sytuacji można mówić o opóźnieniu dłużnika w rozumieniu art. 481 § 1 k.c.

Zważywszy na fakt, iż w istocie rozstrzygnięcie sądu I instancji zostało zaakceptowane przez sąd II instancji, a korekta w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie nie wpływała na wielkości kosztów procesu jakie strony ponosiły, Sąd uznał, ze konieczne jest zastosowanie zasady obciążenia strony pozwanej kosztami postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka, oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w Gdańsku.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 r. sygn. akt V ACa 77/21 (SSA Barbara Rączka-Sekścińska):
I. oddalił apelację Banku BPH;
II. zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym uprawomocniły się wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2020 r. oraz wyrok uzupełniający z 31 marca 2021 r. sygn. akt XV C 792/18 (SSO Ewa Tamowicz), mocą których:
I. ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A.;
II. zasądzono od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców łącznie 679.317,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty;
III. zasądzono na rzecz kredytobiorców od pozwanego banku kwotę 11.817,00 PLN tytułem kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że zawarte w umowie klauzule są nieuczciwe i należy je w całości wyeliminować, czego konsekwencją jest upadek umowy.

Sąd nie podzielił stanowiska banku, który chciał wykreślenia z umowy marży banku i pozostawienia indeksacji do kursu średniego NBP. Sąd słusznie wyjaśnił, że na tle tej konkretnej umowy taka sankcja jest niezgodna z dyrektywą 93/13.

Sąd odniósł się również do pouczeń o ryzyku walutowym. W ocenie sądu samo Oświadczenie o wyborze kredytu indeksowanego oraz świadomości ryzyka walutowego, jaki zostało podpisane przez kredytobiorców przy wniosku kredytowym – nie jest wystarczające.

W ocenie Sądu oczywiście każdy ma ogólną wiedzę o ryzyku walutowym. Podpisane oświadczenie również stanowi tylko ogólnie o występującym ryzyku, jednak nie wyjaśnia dokładnie jakie konsekwencje ekonomiczne dla kredytobiorców może powodować ryzyko walutowe. W konsekwencji Sąd przyjął, że kredytobiorcy nie zostali przez bank prawidłowo pouczeni o występującym ryzyku.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejna świetna wiadomość na miły początek weekendu!

Bank dobrowolnie wykonał prawomocny wyrok po otrzymaniu wezwania do wykonania wyroku!

Właśnie otrzymałam informację, iż Bank ING dobrowolnie wykonał wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wykonując przelew na rachunek klienta naszej Kancelarii w zakresie całości zasądzonych środków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu. Warto dodać, że kredyt został całkowicie spłacony już w 2018 r., a w imieniu klienta dochodziliśmy nadwyżki ponad kwotę kapitału.

Poniżej informacja na temat wyroku:

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING!
18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz; sygn.
I ACa 955/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. (SSO Joanna Kurek -Pachla; II C 235/19) i zasądził na pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.
Poniżej informacja na temat wyroku Sądu I instancji:
Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym:
1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty tytułem nieważności umowy.
2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
W tej sprawie nie było potrzeby występowania z roszczeniem w zakresie ustalenia nieważności umowy, ponieważ sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego, hipoteka została już wykreślona kilka lat temu.
Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Więcej informacji o pozostałych wyrokach Kancelarii znajdą Państwo bezpośrednio na stronie Kancelarii: www.kancelariaczabanski.pl/wyroki/
więcejmniej

Load more