Dlaczego warto zakwestionować umowę kredytu i iść do sądu?

Nieważność umowy kredytu oznacza brak zobowiązania obliczanego przez bank na podstawie aktualnego kursu waluty obcej. Oznacza to również nieważność hipoteki obciążającej nieruchomość, a więc odzyskanie możliwości dysponowania taką nieruchomością, jej sprzedaży lub wykorzystania jej jako zabezpieczenia dla kolejnego kredytu.

Korzyści z nieważności umowy

Korzyści najłatwiej przedstawić na przykładzie.

Weźmy pod uwagę kredyt w wysokości 400 tys. zł, udzielony w czerwcu 2008 r. na okres 30 lat (360 miesięcy), z marżą na oprocentowaniu kredytu w wysokości 1% ponad stopę LIBOR 3M CHF.

Dla takiego przykładowego kredytu, suma dotychczasowych spłat kredytobiorcy sięgnęłaby 405 tys. zł, a pomimo to bank twierdziłby, że aktualne zadłużenie to ok. 525 tys. zł (równowartość ok. 107 tys. CHF).

Nieważność takiej umowy oznacza, że nie istnieje zadłużenie przeliczane według aktualnego kursu CHF, a po wzajemnych potrąceniach dokonywanych spłat, to bank musi jeszcze zwrócić kredytobiorcy 5 tys. zł. Nietrudno zauważyć, że łączna korzyść kredytobiorcy, rozumiana jako obniżenie wysokości zadłużenia, sięga w tym przykładzie niebagatelnej kwoty 530 tys. zł.

Szczegóły rozliczeń mozna sprawdzić w kalkulatorze na stronie www.kancelariaczabanski.pl

Jakie jest orzecznictwo sądowe?

Aktualne orzecznictwo sądowe jednoznacznie wypowiada się po stronie konsumentów.

W 99% przypadków orzeczenia sądów są korzystne dla kredytobiorców a umowy uznawane za nieważne. Wyjątki dotyczą specyficznych spraw, zwłaszcza gdy cel kredytowania był w jakimś stopniu powiązany z działalnością gospodarczą, co spowodowało, że kredytobiorca nie mógł korzystać z przepisów chroniących konsumentów.

Warto spojrzeć na podsumowanie wyroków uzyskanych w 2023 r. przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka:

W 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 351 wyroków w I instancji (w 2022 r. – 312) oraz 104 wyroki w II instancji (w 2022 r. – 157).

W pierwszej instancji blisko 87% wyroków stwierdza nieważność umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jednak część sędziów ciągle jeszcze uznaje tego typu umowy za prawidłowe (9,4%). Do rzadkości należy tzw. odfrankowienie, czyli utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji (1,1%). Zaczęły się też pojawiać wyroki oddalajace powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie lub waloryzację wypłaconych kwot wskaźnikiem inflacji (1,4%).

W drugiej instancji zwycięstwo kredytobiorców jest już miażdżące – w 94% przypadków Sądy uznawały umowy za nieważne, w 3% uchylały wyroki sądu I instancji i kierowały sprawę do ponownego rozpoznania, a tylko w 1 przypadku uznały umowę za ważną (dotyczyło to jednak umowy z 2011 r., skonstruowanej inaczej niż typowa umowa kredytu indeksowanego). Również w 1 przypadku Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorca nie był konsumentem i oddalił powództwo.  

O ile może pozwać bank w przypadku nieważności umowy?

Jak ostrzegają banki, samo rozliczenie wzajemnych świadczeń według wartości nominalnych to za mało. W przypadku nieważności umowy kredytu banki domagają się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, liczonego tak jakby zamiast kredytu frankowego udzieliły kredytu złotowego.

Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) jest jednak oczywiste, że bankowi nie przysługuje żadne takie roszczenie, niezależnie od tego czy dotyczy to tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału czy waloryzacji wypłaconej kwoty wskaźnikiem inflacji.

Jedyne czego może się bank domagać, to zwrotu kwoty wypłaconego kredytu powiększonej o odsetki za opóźnienie od terminu wyznaczonego w wezwaniu do zwrotu tej kwoty.

W jakim czasie trzeba się rozliczyć z bankiem?

Czasami słychać, że niewazność umowy nie jest korzystna dla kredytobiorcy, bo wówczas trzeba się “natychmiast” rozliczyć z bankiem. Jednak słowo natychmiast należy wziąć w cudzysłów. Kredytobiorcy również chcą natychmiastowych rozliczeń, a procesy ciągną się latami i tak samo będzie z roszczeniami banków, w tym o zwrot kapitału. Pomiędzy żądaniem banku a faktycznym dokonaniem zapłaty może więc minąć dużo czasu, choć oczywiście może to spowodować, że bank otrzyma dodatkowo odsetki za opóźnienie.

Jednak na ogół kredytobiorcy już obecnie zapłacili bankom więcej niż otrzymali, a zatem rozliczenia w przypadku nieważności umowy wypadają na ich korzyść.

Oczywiście można również dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności i nie trzeba dokonywać płatności w obie strony.

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy Getin Noble Banku!
Sąd Apelacyjny proceduje i nie czeka na rozstrzygnięcie pytań prawnych przez Sąd Najwyższy!

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, (sygn. I ACa 3927/23, SSA Marzena Konsek-Bitkowska) wydał wyrok częściowy, w którym:

Oddalił apelację Syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydziału Cywilnego, (sygn. XXVIII C 2962/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalającego nieważność umowy Getin Banku S.A. z 2008 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku S.A. zawierała klauzule niedozwolone, które prowadzą do upadku umowy kredytu.

Na marginesie warto dodać, iż na rozprawie, która odbyła się przed Sądem Apelacyjnym pełnomocnik Syndyka masy upadłościowej złożył obszerne pismo z wnioskiem o zawieszenie postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy z uwagi na ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Sąd oddalił wniosek i wskazał, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż również w interesie syndyka powinno być prowadzenie postępowań sądowych w zakresie ustalenia nieważności umów kredytów z uwagi na konieczność rozliczenia wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy d. BRE Banku. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

Wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska, sygn. akt VI ACa 53/23):
1) zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że oddalił odsetki za okres od upływu terminu z wezwania do zapłaty do czasu odebrania przez Sąd I instancji oświadczenia po pouczeniu (7 miesięcy),
2) oddalił apelację pozwanego w pozostałej części,
3) nie uwzględnił zarzutu zatrzymania,
4) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (sygn. akt XXVIII C 9855/23, SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu z lipca 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów prawie 175 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty.

Pozwany na etapie postępowania apelacyjnego podniósł zarzut zatrzymania, który nie został uwzględniony z uwagi na wydany przez TSUE wyrok z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie C 424/22.

W zakresie odsetek Sąd zmienił datę początkową naliczania odsetek i wskazał, że opowiada się za uchwałą SN w zakresie bezskuteczności zawieszonej wymagającej jasnej deklaracji konsumenta o chęci ustalenia nieważności złożonej po uprzednim pouczeniu przez Sąd. Tym samym Sąd zignorował m.in. stanowiska TSUE w zakresie braku konieczności składania oświadczeń o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy wyrażone chociażby w postanowieniu z dnia 3 maja 2024 r. (C-348/23) oraz wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r. (C-140/22).

Wyrok jest prawomocny. Z uwagi na wysokość oddalonych odsetek (ok. 7 tys. PLN) powodowie nie będą mogli złożyć skargi kasacyjnej. Natomiast bank będzie miał prawo złożyć skargę do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Postępowanie toczyło się 20 miesięcy w II instancji, a łącznie 34 miesiące.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejne 3 prawomocne wyroki ustalające nieważność uzyskane w dniu 15 maja 2024 r.!

1)

Prawomocna nieważność umowy Millennium, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Anna Strączyńska, sygn. I ACa 10/23) utrzymał w całości wyrok I instancji ustalający nieważność umowy Banku Millennium S.A. z marca 2008 r. i zasądzający od pozwanego na rzecz powodów ponad 120 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2017 r. do dnia zapłaty oraz ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od czerwca 2019 r. do dnia zapłaty.
Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.750 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Zdaniem Sądu umowa zawierała klauzule niedozwolone, których skutkiem jest upadek umowy. Zarzut zatrzymania nie przysługuje z uwagi na to, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Dodatkowo Sąd Apelacyjny powołał się na ostatnie orzeczenie TSUE z 8 maja 2024 r., w sprawie C-424/22, w którym TSUE stwierdził, że zarzut zatrzymania nie przysługuje.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

2.

Prawomocnością nieważność umowy PKO BP. Spłata bezpośrednio w CHF

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1355/22) w składzie SSA Paulina Asłanowicz (spr.), SSA Robert Obrębski, SSA Marta Szerel po wygłoszeniu stanowisk końcowych przez pełnomocników zamknął rozprawę i po naradzie wydał wyrok, w którym:

1. uchylił wyrok Sądu Okręgowego co do punktu 2 i w tym zakresie umorzył postępowanie wobec cofnięcia powództwa o zapłatę.
2. oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie.
3. zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów zwrotów postępowania.

Z uzasadnienia:
Umowa jest nieważna. Nie ma znaczenia, że spłata była bezpośrednio w CHF, bo wystarczy nieuczciwość przy wypłacie. Sąd uznał, że w sprawie nie doszło także do właściwego poinformowania o ryzyku, przy czym pominął dowód z wnioskowanych świadków uznając, że po pierwsze teza dowodowa zgłoszona przez pozwanego nie obejmowała istotnych kwestii, a po drugie, że i tak przedstawienie właściwej informacji powinno nastąpić na piśmie, czego nie było.

Sąd uznał, że powodowie słusznie dokonali cofnięcia powództwa o zapłatę wobec dokonanego potrącenia a ponieważ sprawę wygrali co do zasady, to nie powinno się ich obciążać kosztami postępowania w żadnym zakresie, a koszty powinny spocząć na pozwanym.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

3.

Prawomocna nieważność umowy Raiffeisen !

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie o sygn. V Ca 46/23 (SSO Dorota Bassa) przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującemu w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce [po rozpoznaniu apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie II Wydziału Cywilnego (SSR Michał Wójcicki) z dnia 25 października 2022 r. w sprawie o sygn. II C 294/22, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce i zasądzającego dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty]:

I. oddalił apelację pozwanego w całości;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2.700,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd II instancji wskazał, że Sąd I instancji nie naruszył żadnych przepisów dot. postępowania dowodowego i prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy.

Sąd II instancji w całości podzielił ocenę prawną Sądu I instancji, zgodnie z którą umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy, ani w jakikolwiek sposób uzupełnić (np. kursem średnim NBP.).

Kredytobiorcy nie zostali pouczeni o ryzyku kursowym w sposób rzetelny, ani nie negocjowali z bankiem postanowień umownych, w szczególności tych odnoszących się do indeksacji kredytu i powiązania kredytu z kursem waluty obcej.

Sąd II instancji uznał, że z uwagi na nieważność umowy kredytu prawidłowym było zasądzenie dochodzonych kwot pieniężnych zgodnie z teorią dwóch kondykcji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z wezwania do zapłaty.

Jednocześnie Sąd II instancji – podobnie jak Sąd I instancji – nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, dodając, że jego uwzględnienie byłoby sprzeczne z dyrektywą 93/13. Co więcej, w ocenie Sądu II instancji bankowi przysługiwał zarzut dalej idący, tj. zarzut potrącenia, z którego to bank nie skorzystał.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejne powództwo banku oddalone – tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 1779/21, SSO Katarzyna Zadora) oddalił roszczenie mBanku, który domagał się odsetek za opóźnienie w spełnieniu roszczenia banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Kredytobiorcy dokonali potrącenia już przy odpowiedzi na pozew, ale bank twierdził, że takie odsetki są mu należne, aż do zawarcia z nim porozumienia kompensacyjnego, które zostało zawarte po wygranej kredytobiorców w sprawie przeciwko bankowi. Po zawarciu tego porozumienia bank cofnął powództwo o zwrot kwoty kredytu, ale podtrzymał roszczenie o zasądzenie odsetek za opóxnienie.

Sąd to pozostałe roszczenie oddalił w całości i obciążył bank kosztami postępowania, w tym 10.800 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 22 miesiące.
więcejmniej

3 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Oddalenie powództwa mBanku przeciwko kredytobiorcom – bank podtrzymywał swoje żądanie zapłaty kwoty kapitału pomimo potrącenia dokonanego przez kredytobiorców (roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie zostało ostatecznie przez bank cofnięte).

Sąd Okręgowy w Koszalinie (I C 982/21; SSO Iwona Szkudłapska-Ćwik) wyrokiem z 8 maja 2024 r. oddalił roszczenie banku w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w wysokości 10.834 zł.

W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi wyrok prawomocny ustalający nieważność umowy i zasadząjący odpowiednią kwotę zapadł w lipcu 2022 r.

Postępowanie w sprawie z powództwa banku trwało 26 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

3 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Podsumowanie kwietnia 2024 r. w sprawach Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka.

To był korzystny miesiąc dla kredytobiorców – łącznie zapadły 44 wyroki, a sądy, jeszcze przed uchwałą Sądu Najwyższego z 25 kwietnia, nie miały wątpliwości, że umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej są nieważne. Czasami kwestią sporną pozostaje jedynie kwestia statusu konsumenta i związku zawartej umowy kredytu z działalnością gospodarczą – jeżeli taki bezpośredni związek występuje, to kredytobiorca nie korzystan z przepisów chroniących konsumenta, a w rezultacie umowa może zostać uznana za ważną.

Z kolei w sprawach z powództwa banków, sądy oddalają roszczenia o wynagrodzenie lub waloryzację wskaźnikiem inflacji, banki zresztą coraz cześciej cofają te żądania. O dziwo, banki czasaem nie cofają powódzwa w przypadku dokonania przez kredytobiorców potrącenia ich roszczenia z roszczeniem kredytobiorców o zwrot zapłaconych kwot – w rezultacie w kilku przypadkach banki takie powództwo przegrały. W pozostałych przypadkach banki cofają powództwo w całości, a sąd umarza postępowanie.

W I instancji zapadło 36 wyroków. 3 wyroki dotyczyły powództwa banku o zwrot kwoty kredytu, przy czym banki cofały roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie czy waloryzację. W tych sprawach powództwa zostały oddalone ze względu na dokonane przez kredytobiorców potrącenie roszczenia banku z ich roszczeniem o zwrot kwoty kredytu. W pozostałych 33 sprawach, roszczenia kredytobiorców zostały uznane za zasadne w 32 sprawach, a w 1 sąd uznał, że kwestionowana umowa jest ważna.

1. Wyrokiem z 03.04.24 SO Warszawa (XXIC 2599/20; Zalewska Anna) w sprawie przeciwko Pekao SA Bank Hipoteczny uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 44 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
2. Wyrokiem z 03.04.24 SO Warszawa (II C 268/21; Chojnacki Michał) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest ważna. Postępowanie w I instancji trwało 39 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
3. Wyrokiem z 03.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 2846/21; Kossowska Agnieszka) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 36 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
4. Wyrokiem z 03.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 9098/21; Grenda Piotr) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
5. Wyrokiem z 03.04.24 SO Kraków (I C 6438/23; Baran Anna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu oddalone ze względu na potrącenie. Postępowanie w I instancji trwało 1 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
6. Wyrokiem z 04.04.24 SO Warszawa (IV C 297/20; Sterkowicz Andrzej) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 50 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
7. Wyrokiem z 04.04.24 SO Warszawa (III C 1021/20; Odzimkowska Monika) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 48 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
8. Wyrokiem z 04.04.24 SO Warszaw (XXVIII C 4319/21; Maj Michał) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że aneks przewalutowujący jest nieważny. Postępowanie w I instancji trwało 46 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
9. Wyrokiem z 04.04.24 SO Warszawa-Praga (II C 2546/22; Sałaj-Alechno Katarzyna) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 24 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
10. Wyrokiem z 04.04.24 SO w Toruniu (I C 13/23; Westphal Andrzej) w sprawie przeciwko PKO BP uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
11. Wyrokiem z 05.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 15821/23; Stokowska-Komorowska Dorota) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 50 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
12. Wyrokiem z 05.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 6823/21; Dalba-Sobczyńska Joanna) w sprawie przeciwko Fortis uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
13. Wyrokiem z 05.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 9008/21; Krekora Paweł) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
14. Wyrokiem z 05.04.24 SO Warszawa Praga (II C 1202/22; Dubinowicz-Motyk Małgorzata) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
15. Wyrokiem z 08.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 2913/21; Golda-Pauszek Joanna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 36 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
16. Wyrokiem z 09.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 15423/22; Grenda Piotr) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 53 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
17. Wyrokiem z 09.04.24 SO Warszawa-Praga (II C 733/22; Paluszkiewicz-Brolska Kamila) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
18. Wyrokiem z 09.04.24 SO Warszawa-Praga (III C 3094/23; Perehubka Agnieszka) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 5 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
19. Wyrokiem z 11.04.24 SO Warszawa (XXIV C 595/19; Tarapata Krzysztof) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 59 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
20. Wyrokiem z 11.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 4164/21; Maj Michał) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 49 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
21. Wyrokiem z 11.04.24 SO Warszawa (XXIV C 2737/20; Dominiak Monika) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 42 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
22. Wyrokiem z 12.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 14980/22; Uchman Ewa) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 69 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
23. Wyrokiem z 12.04.24 SO Wrocław (I C 1514/20; Świderska Agnieszka) w sprawie przeciwko PTF Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 42 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
24. Wyrokiem z 16.04.24 SO Warszawa (IV C 628/23; Tukaj Radosław) w sprawie przeciwko Noble Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 43 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
25. Wyrokiem z 16.04.24 SO Warszawa-Praga (III C 1996/21; Kamykowska Małgorzata) w sprawie przeciwko mBank uznał, że roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu oddalone ze względu na potrącenie. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
26. Wyrokiem z 16.04.24 SO Bydgoszcz (I C 1855/22; Zduński Igor) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu oddalone ze względu na potrącenie. Postępowanie w I instancji trwało 13 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
27. Wyrokiem z 17.04.24 SO Warszawa-Praga (I C 1264/22; Wawrzyniak Hanna) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
28. Wyrokiem z 17.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 3333/23; Czachura Marcin) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 14 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
29. Wyrokiem z 18.04.24 SO Bydgoszcz (I C 1775/22; Dutkiewicz Agnieszka) w sprawie przeciwko PTF Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 17 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
30. Wyrokiem z 22.04.24 SO Kielce (I C 1843/23; Kinga Kosiarz-Michalska) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 9 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat Fabian Orłowski.
31. Wyrokiem z 23.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 2752/23; Świderski Krzysztof) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 53 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
32. Wyrokiem z 24.04.24 SO Gdańsk (XV C 574/21; Kazaniecka-Kapała Katarzyna) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 38 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
33. Wyrokiem z 25.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 13561/21; Nawrocki Maciej) w sprawie przeciwko Deutsche Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
34. Wyrokiem z 26.04.24 SO Warszawa (XXVIII C 16888/21; Sornat-Unisk Edyta) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 39 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
35. Wyrokiem z 29.04.24 SO Warszawa (I C 315/21; Antosiewicz Magdalena) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 40 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
36. Wyrokiem z 29.04.24 SO Wrocław (XII C 3247/23; Mękal Agnieszka) w sprawie przeciwko Deutsche Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 4 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.

Przeciętny czas postępowania w I instancji wynosił 34 miesiące.

W prowadzonych sprawach zapadło 8 wyroków apelacyjnych. W 7 sprawach sądy uznały, że umowy są niewazne (w tym 2 wyroki w sprawach przeciwko GNB były częściowe i dotyczyły tylko roszczenia o ustalenie, gdyż roszczenie o zapłatę czeka na rozstrzygnięcie w postepowaniu upadłościowym. W jednej sprawie przeciwko GNB sąd apelacyjny uznał, że kredytobiorcy zawarli umowę kredytu w związku z działalnością gospodarczą i nie mogą w związku z tym korzystać z przepisów chroniących konsumentów i powództwo o ustalenie nieważności umowy oddalił:

1. Wyrokiem z 03.04.24 SA Warszawa (I ACa 53/23; Konsek-Bitkowska Marzena) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 15.06.22 (III C 567/20). Postępowanie w II instancji trwało 22 miesięcy, a łącznie 49 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
2. Wyrokiem z 05.04.24 SA Warszawa (VI ACa 714/23; Pałdyna Tomasz) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 15.11.22 (IV C 1371/20). Postępowanie w II instancji trwało 17 miesięcy, a łącznie 46 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
3. Wyrokiem z 08.04.24 SA Warszawa (V ACa 1833/22; Bednarczyk Piotr) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 06.07.22 (XXVIII C 18024/21). Postępowanie w II instancji trwało 21 miesięcy, a łącznie 48 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
4. Wyrokiem z 09.04.24 SA Warszawa (I ACa 88/24; Agnieszka Wachowicz-Mazur (spr.), SSO del. Dagmara Olczak-Dąbrowska, Beata Byszewska) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 04.04.22 (I C 376/21). Postępowanie w II instancji trwało 25 miesięcy, a łącznie 79 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
5. Wyrokiem z 09.04.24 SA Katowice (I ACa 1012/22; SSA Lucyna Morys – Magiera) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Bielsko-Biała w dniu 17.02.22 (I C 1004/20). Postępowanie w II instancji trwało 26 miesięcy, a łącznie 51 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
6. Wyrokiem z 18.04.24 SA Łódź (I ACa 3864/23; Jachowicz Jolanta) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. W I instancji wyrok wydał SO Łódź w dniu 13.10.22 (I C 500/22 (II C 3/16)). Postępowanie w II instancji trwało 18 miesięcy, a łącznie 101 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
7. Wyrokiem z 23.04.24 SA Warszawa (I ACa 3928/23; Anna Strączyńska (spr.), Dorota Markiewicz, Joanna Wiśniewska-Sadomska) w sprawie przeciwko Noble Bank oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy ze względu na brak statusu konsumenta po stronie kredytobiorcy. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 13.04.22 (XXIV C 2449/20 (wcześniej XXV C 1268/16)). Postępowanie w II instancji trwało 25 miesięcy, a łącznie 94 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
8. Wyrokiem z 23.04.24 SA Warszawa (V ACa 1565/22; Alicja Fronczyk ) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 22.06.22 (XXVIII C 18185/21). Postępowanie w II instancji trwało 22 miesięcy, a łącznie 83 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.

Przeciętny czas postępowania apelacyjnego to 22 miesiące, a łączny czas trwania postępowania wyniósł 69 miesięcy.
więcejmniej

4 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Bank pozywa, bank przegrywa..

Sąd wydaje wyrok w sprawie obronnej przed zakończeniem postępowania z powództwa kredytobiorców!

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Anna Baran, sygn. I C 6438/23) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym oddalił w całości roszczenie mBank S.A. o zwrot kapitału, umorzył postępowanie co do roszczenia o waloryzację oraz zasądził na rzecz pozwanych kredytobiorców 10.902 zł kosztów procesu.

Pierwotnie mBank S.A. wniósł pozew o zwrot kapitału oraz waloryzację. Sąd nie zdecydował się czekać na zakończenie sprawy głównej, która obecnie toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie i oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew bank cofnął roszczenie o waloryzację, w związku z czym Sąd umorzył w tym zakresie postępowanie. Kosztami został obciążony bank w całości.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji toczyło się niecałe 4 miesiące.
więcejmniej

1 miesiąc temu
Pomoc Frankowiczom

Poniżej link do komentarza adw. Anny Wolnej-Sroki w TVP info w 5 minut po ogłoszeniu uchwały przez Sąd Najwyższy 🙂

Głos w sprawie zabrał również mec. Marcin Szymański.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem 🙂

więcejmniej

Load more