Podsumowanie roku 2021

Rok 2021 był udanym rokiem dla walki kredytobiorców w sądach. W mijającym roku w sprawach prowadzonych przez Kancelarię dr Jacek Czabański i Parnerzy (www.kancelariaczabanski.pl) zapadło łącznie 126 wyroków w I i II instancji.

W 89% spraw zapadły wyroki stwierdzające nieważność umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. W 6% sądy uznały, że umowy mogą być wykonywane dalej, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. W 6 przypadkach sąd I instancji oddalił powództwo: w jednym przypadku ze względu na rzekome naruszenie zasad współżycia społecznego poprzez żądanie ustalenia, że umowa jest nieważna, w jednym ze względu na brak statusu konsumenta, a w czterech kolejnych, gdyż sąd uznał, że umowa jest ważna i uczciwa. Jednak tego typu wyroki są zmieniane w II instancji.

W naszych sprawach zapadły 32 wyroki w sądach apelacyjnych. W 30 sprawach umowy zostały uznane za nieważne. Tylko w jednej sprawie zostało przyjęte, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji. W jednej sprawie sąd uznał, że umowa d. GE Money Banku może być wykonywana dalej z pominięciem tylko marży doliczanej do kursu średniego NBP, jednak w czterech innych sprawach przeciwko temu samemu bankowi sąd uznał, że również i tego typu umowa musi być uznana za nieważną.

Wydaje się więc, że linia orzecznicza jest już przesądzona i umowy będą uznawane za nieważne. Do rozstrzygnięcia w roku 2022 pozostanie kwestia rozliczeń stron, a zwłaszcza tego, czy w przypadku nieważnej umowy bankom (oraz kredytobiorcom) przysługuje jakieś dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału. Moim zdaniem takie wynagrodzenie może być należne dopiero od chwili zażądania zwrotu kapitału i tę funkcję pełnią odsetki za opóźnienie. W sprawie ma się też wypowiedzieć TSUE.

Kolejne kwestie do rozstrzygnięcia, to znaczenie oświadczenia kredytobiorcy o akceptacji skutku upadku umowy i jego forma. Uchwała SN z 7 maja 2021 r. nie tyle cokolwiek wyjaśniła, co wywołała kolejne zamieszenie, tym razem poprzez wprowadzenie wymogu składania przez konsumentów oświadczeń, że nie chcą zrezygnować z ochrony danej im przepisami i dała powód, aby część sądów zaczęła zasądzać odsetki za opóźnienie dopiero od dnia takiego oświadczenia. Jest to błędna wykładnia przepisów, która również mam nadzieje zostanie powstrzymana przez TSUE.

Niezależnie od tego rok 2022 szykuje się jako rok kolejnych zwycięstw kredytobiorców w Sądach, czego wszystkim życzymy!

adw. dr Jacek Czabański

adw. Anna Wolna-Sroka

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
17 godzin temu
Pomoc Frankowiczom

W dniu 19 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (SSO Paweł Pyzio) w sprawie o sygnaturze XXIV C 609/19 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 215.021,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej (10.2018) do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z uwagi na wykroczenie poza granice swobody umów obowiązujące przepisami prawa, w szczególności z uwagi na możliwość jednostronnego kształtowania kursów przez bank, czego konsekwencją była całkowita dowolność w kształtowaniu zobowiązań powoda.

Umowa została również uznana za sprzeczną z art. 69 ust.1 ustawy prawo bankowe.

Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo w całości, kosztami postępowania został w całości obciążony pozwany.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska
www.kancelariaczabanski.pl/wyroki/
więcejmniej

19 godzin temu
Pomoc Frankowiczom

Wyrok prawomocny: umowa Deutsche Bank nieważna!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 19 stycznia 2022 r. (SSA Dorota Markiewicz, I ACa 104/20) całkowicie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 lipca 2019 r. (SSO Jacek Bajak; I C 1343/17), w którym powództwo kredytobiorców zostało oddalone.

Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna zarówno ze względu na ryzyko jakie nakładała na kredytobiorcę, jak i nieuczciwość klauzul przeliczeniowych. Zdaniem Sądu konstrukcja kredytu denominowanego niczym nie różni się od kredytu indeksowanego, a zatem pełną aktualność znajdują orzeczenia SN i TSUE odnoszące się do tego typu umowy.

Sąd uznał również, że nie ma znaczenia, że jednym z kredytobiorców była osoba która w tamtym okresie pośredniczyła w udzielaniu kredytów, w tym kredytów "frankowych". Po pierwsze taka osoba również jest konsumentem, a po drugie z dowodów zgromadzonych w sprawie nie wynikało, aby miała jakąś ponadprzeciętną wiedzę o ryzyku, a przeciwnie – gdyby zdawała sobie sprawę z ryzyka, to nie pośredniczyłaby w udzielaniu takich kredytów ani sama go nie zaciągnęła.

Sąd Apelacyjny zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu. W toku procesu kredytobiorca przestał spłacać raty kredytu. Sąd Apelacyjny uznał, że roszczenie o odsetki od dochodzonej kwoty należne jest dopiero od chwili poinformowania banku o nieważności umowy, co nastąpiło zdaniem Sądu w odpowiedzi na przedsądowe wezwanie banku do zapłaty, gdzie kredytobiorca odmówił zapłaty powołując się na nieważność. W pozwie wskazana była zaś zarówno nieważność jak i ewentualne utrzymanie umowy w mocy, więc zdaniem SA nie było to kategoryczne oświadczenie.

SA uznał również zgłoszony zarzut zatrzymania przez bank dotyczący kwoty wypłaconego kredytu.

Wyrok jest prawomocny. Strony mogą jeszcze złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.
więcejmniej

2 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna przegrana Santander Banku (d. Kredyt Bank) we Wrocławiu.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Jacek Gołaczyński; I ACa 959/20) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1 czerwca 2020 r. (XII C 704/18), który stwierdził nieważność umowy kredytu d. Kredyt Banku na 950 tys. zł z sierpnia 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 700 tys. zł zapłaconych rat kredytu.

Sąd Apelacyjny uznał jednak zarzut zatrzymania banku zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego i oddalił roszczenie o zapłatę odsetek od roszczenia kredytobiorców za czas trwania procesu, powołując się na uchwałę SN z 7 maja 2021 r. i trwałą bezskuteczność umowy, która nastąpiła już po zgłoszeniu zarzutu zatrzymania. Jednocześnie Sąd uznał, że zarzut zatrzymania jest skuteczny tylko w zakresie zwrotu kapitału, a nie objętego tym zarzutem również roszczenia banku o dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Strony mogą złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i r.pr. Kamila Puńko.
więcejmniej

2 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejna nieważność na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 3147/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2022 r.
1. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG solidarnie na rzecz powodów kwotę 127.688,18 PLN oraz 143.591,80 CHF tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 kwietnia 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem kwoty 363.536,82 PLN tytułem zwrotu wypłaconego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;
2. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów koszty procesu w całości.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania, pomimo że kredyt został spłacony w całości w 2019 r. a uiszczone na rzecz banku kwoty dwukrotnie przekraczały kwotę udzielonego kredytu. Odsetki zostały zasądzone od wezwania do dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Jacek Czabański.
więcejmniej

3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny (SSR del. Anna Lipińska),
I. ustalił, że umowa kredytu z dnia 21 listopada 2007 r. z Bankiem Millennium jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 129.453,51 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 26 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,
III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.502,00 PLN jako zwrot kosztów postępowania.

Ustne motywy rozstrzygnięcia:

Sąd uznał, iż Powodowie nie mieli możliwości negocjacji spornej umowy w związku z tym zobowiązani byli do zaakceptowania wzorca umownego przedstawionego przez pozwanego. Zdaniem Sądu przed zawarciem umowy i w dacie jej podpisania powodom nie zostało przedstawione na czym będzie polegał mechanizm indeksacji zawarty w umowie. Strona powodowa nie została w sposób należyty poinformowana o ryzyku kursowym. W związku z tym Sąd uznał, iż aspekt informacyjny nie został wypełniony w sposób należyty. Umowa zawiera klauzule sprzeczne z naturą stosunku cywilnoprawnego w tym zakresie, że bank zabezpieczał się przed ryzykiem natomiast strona kredytobiorców to ryzyko ponosiła. W oparciu o powyższe należało uznać, że umowa jest nieważna. Strona powodowa mogła domagać się tego co świadczyła niezależnie na rzecz Banku (art. 410 kc.)

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios
więcejmniej

3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska; II C 1082/20):
I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. z sierpnia 2008 r. na kwotę ok. 1 mln. zł jest nieważna;
II zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 330 tys. zł i 14 tys. CHF wraz z odsetkami od dnia wezwania,
III zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z dwóch powodów:
– w umowie występowały klauzule indeksacyjne, które należało uznać za abuzywne. Natomiast w konsekwencji ich eliminacji umowa nie mogłaby funkcjonować dalej w obrocie prawny,
– umowę należało uznać za sprzeczną z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
W sprawie bank podniósł zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił, wskazując przede wszystkim na to, że łącząca strona umowy nie jest umową wzajemną.

Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo w całości, kosztami postępowania został w całości obciążony pozwany.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.
więcejmniej

3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska; I C 738/21, wcześniej II C 286/18):
I. ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF z marca 2008 r. na kwotę ok. 440 tys. PLN zawarta z mBank S.A. jest nieważna,
II. zasądził od mBank na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 360 tys. zł i 4 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wezwania i modyfikacji powództwa.

Sąd zasądził też od banku koszty postępowania w wysokości 11.868,00 PLN (w tym 10.800 jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego).

W ocenie Sądu, zawarta umowa sprzeciwia się naturze stosunku między stronami zawartego. Mechanizm indeksacji zawarty w umowie nie został stronie powodowej właściwie przedstawiony. Strona powodowa nie mogła wiedzieć jaką kwotę rzeczywiście ma spłacić – nie miala rozeznania co do stosowanych przez pozwanego tabel kursowych oraz sposobu ustalania przez pozwanego wysokości stosowanych kursów. W oparciu o powyższe należało uznać nieważność spornej umowy kredytowej. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy znajduje oparcie w art. 353 (1) kc. z uwagi na fakt, że umowa nie była zawarta w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz w sposób nie sprzeciwiający się właściwości i naturze stosunku zawarta. Strony nie umówiły się jaka będzie wysokość udzielonego kredytu. Powodowie są konsumentami w niniejszej sprawie i przy zawarciu umowy również nimi byli. Prowadzona działalność gospodarcza jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, gdyż zaciągnięte zobowiązanie miało na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych powodów.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

6 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejna nieważność na miły początek weekendu!

W dniu 14 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda),
I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank w czerwcu 2008 r. jest nieważna.
II. zasądza od Getin Noble Banku na rzecz powodów niemal 600 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 października 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.
IV. zasądza od Getin Noble Banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości tj. ponad 11 tys. PLN.

Zasadnicze motywy rozstrzygnięcia:

W ocenie Sądu, powodowie zasadnie zarzucili, że zawarta przez nich umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Do nieważności umowy prowadzi sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych, które przewidują przeliczanie świadczeń stron tj. wypłacanej kwoty kredytu oraz spłacanych rat kredytowych na podstawie CHF z tabel kursowych pozwanego banku. Sąd stoi na stanowisku, że klauzule te są sprzeczne z naturą stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w art. 353 (1) kc. Stosunek cywilnoprawny powinien być oparty na zasadzie równości stron. Skoro bank może dowolnie wyznaczać kryteria na podstawie których wyznacza kursy waluty CHF, bowiem w umowie takich kryteriów brak, to może w ten sposób swobodnie wyznaczać wysokość świadczeń stron tj. salda kredytu jak i wysokości rat kredytowych. Klauzule takie są sprzeczne z prawem i zasadami życia społecznego. Nieważność klauzul indeksacyjnych prowadzi do nieważności całej umowy, gdyż bez tych klauzul umowa nie zostałaby zawarta.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki
z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska (www.kancelariaczabanski.pl)
Wyrok jest nieprawomocny
więcejmniej

Load more