Czas trwania postępowania…

Coraz więcej korzystnych dla kredytobiorców wyroków nie może przesłonić smutnej prawdy: postępowania sądowe toczą się bardzo wolno….W tych prowadzonych przez nas sprawach, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem, przeciętny czas trwania postepowania wynosił ok. 4,5 roku.Co jeszcze gorsze, bardzo duży odsetek spraw, które zostały rozpoczęte wiele lat temu, nie doczekał się jeszcze rozstrzygnięcia. Bez wyroku prawomocnego pozostaje 56% spraw rozpoczętych w 2015 r., 65% spraw z 2016 r. i 70% spraw z 2017 r. Mamy niestety do czynienia z systemowym łamaniem prawa obywatela do rozsądzenia sprawy w rozsądnym terminie, jak i prawa konsumenta do uzyskania ochrony. Jedyną rekompensatą za tę systemową przewlekłość powinny być zasądzane odsetki za opóźnienie – tak jak należne są każdemu wierzycielowi. Dlatego nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów, która pozbawia konsumenta takich odsetek, powołując się na nieistniejące wymogi w postaci konieczności złożenia “oświadczenia” o odmowie potwierdzenia nieuczciwej umowy.W tej kwestii zostało złożone pytanie prawne do SN – oby jak najszybciej położył kres złej wykładni prawa.

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejne dwa wyroki ustalające nieważność!

1. Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Robert Masznicz; XXVIII C 5161/22) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego z czerwca 2007 r. zawartej z dawnym Getin Bank SA i zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 93.703,10 PLN 47.831,55 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 08 sierpnia 2022 r.
Sąd orzekł, że stronie pozwanej przysługuje prawo zatrzymania do kwoty 306.968,20 PLN (kwoty kredytu).
Sąd w całości obciążył stronę pozwaną kosztami procesu, w tym zwrotu na rzecz powodów łącznie kwoty 13.584,00 PLN.

W ocenie Sądu strona powodowa udowodniła, że w przedmiotowej umowie znajdują się klauzule, które skutkują koniecznością stwierdzenia nieważności umowy. Stąd strony winny rozliczyć się pomiędzy sobą, zatem Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

2. Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR (del.) Robert Masznicz (sygn. akt XXVIII 4815/22) wydał wyrok, w którym:
1) ustalił nieważność umowy,
2) zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz powodów łącznie kwoty 124.209,71 PLN oraz kwotę 96.035,79 CHF, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty,
3) zasądza od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834,00 PLN
Tym samym Sąd uwzględnił powództwo w całości, jako podstawę rozstrzygnięcia wskazując na przepisy przywołane w pozwie oraz w dalszych pismach procesowych strony powodowej.

Wyrok jest nieprawomocny
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejna nieważność umowy kredytu!

W dniu 8 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak (sygn. akt XXVIII C 2765/21) wydał wyrok, w którym
1) ustalił nieważność umowy
2) zasądził od Banku Millennium na rzecz powoda kwotę 100.166,32 PLN oraz kwotę 45.226,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2019 r. do dnia zapłaty,
3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddala roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 86/17 wydał wyrok, w którym:

1) oddalił powództwo Banku w zakresie żądania głównego,
2) zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz Banku kwotę 420.775,00 PLN (kwota wypłaconego kredytu)
3) w pozostałej części powództwo w zakresie żądania ewentualnego oddalił (o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału),
4) zniósł wzajemnie koszty postępowania

Sprawa dotyczy powództwa banku z tytułu wypowiedzianej umowy. Przed ostatnią rozprawą bank dokonał modyfikacji powództwa występując z roszczeniem ewentualnym o zwrot kapitału (420 tys. PLN) i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (niemal 300 tys. PLN).

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika pozwanych, iż wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie przysługuje i w tym zakresie oddalił powództwo ewentualne. Zdaniem Sąd roszczenie banku o zwrot kwoty kapitału nie jest przedawnione, a zatem zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę faktycznie wypłaconego kredytu zgodnie z teorią dwóch kondykcji. W praktyce jednak pozwani dokonają potrącenia rat kapitałowo-odsetkowych, które zostały przez nich wpłacone w trakcie trwania umowy kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność!
Zmiana wyroku z tzw. „odfrankowienia” na „ustalenie nieważności”

Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2022 r. (VI ACa 423/20; SSA Krzysztof Tucharz) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. (XXV C 257/18) ustalający, że konkretne klauzule indeksacyjne nie wiążą kredytobiorców na przyszłość (tzw. odfrankowienie) i ustalił, że umowa kredytu d. Noble Bank S.A. z marca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 309 tys. PLN i 2.088,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty

Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank, ponieważ uznał, iż oświadczenie zostało zgłoszone przedwcześnie.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu za I i II instancję w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 sierpnia 2022 r. sygn. akt XV C 621/20 (SSO Magdalena El-Hagin) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A.:
I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. jest nieważna;
II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 185.415,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29 października 2019 r. do dnia zapłaty;
III. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia widać jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 5618/21), wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny ze stycznia 2007 r. zawarta z mBankiem jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 383.615,12 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2021 r. (od dnia upływu terminu z wezwania) do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia szeroko opisał wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowa kredytu musiała zostać uznana za nieważną. Zdaniem Sądu w umowie nie została określona wysokość świadczenia, do spełnienia którego zobowiązani byli powodowie ani nie określono obiektywnego i weryfikowalnego sposobu ustalania tabel kursowych. Sąd wskazał, że umowa jest m.in. sprzeczna z art. 69 prawa bankowego.
Niemniej w uzasadnieniu Sąd podkreślił również, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musiałaby upaść, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Wyrokiem z 19 lipca 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Derejczyk, IV C 735/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska SA, w którym uznał umowę kredytu z marca 2008 r. za nieważną.

Sąd oddalił roszczenie o zapłatę, opierając się najprawdopodobniej na teorii salda, ale ponieważ wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, to dowiemy się tego dopiero z pisemnego uzasadnienia.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Coraz więcej korzystnych dla kredytobiorców wyroków nie może przesłonić smutnej prawdy: postępowania sądowe toczą się bardzo wolno….

W tych prowadzonych przez nas sprawach, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem, przeciętny czas trwania postepowania wynosił ok. 4,5 roku.

Co jeszcze gorsze, bardzo duży odsetek spraw, które zostały rozpoczęte wiele lat temu, nie doczekał się jeszcze rozstrzygnięcia. Bez wyroku prawomocnego pozostaje 56% spraw rozpoczętych w 2015 r., 65% spraw z 2016 r. i 70% spraw z 2017 r.

Mamy niestety do czynienia z systemowym łamaniem prawa obywatela do rozsądzenia sprawy w rozsądnym terminie, jak i prawa konsumenta do uzyskania ochrony.

Jedyną rekompensatą za tę systemową przewlekłość powinny być zasądzane odsetki za opóźnienie – tak jak należne są każdemu wierzycielowi.

Dlatego nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów, która pozbawia konsumenta takich odsetek, powołując się na nieistniejące wymogi w postaci konieczności złożenia "oświadczenia" o odmowie potwierdzenia nieuczciwej umowy.

W tej kwestii zostało złożone pytanie prawne do SN – oby jak najszybciej położył kres złej wykładni prawa.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

U Sędzi Kurkowskiej bez zmian…

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 348/17; SSO Eliza Kurkowska) oddalił powództwo kredytobiorców w całości w sprawie dotyczącej umowy mBanku. Sąd w tymże składzie uparcie stoi na stanowisku, że umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej są ważne i nie zawierają wad prawnych. Klienci byli od samego początku poinformowani o orzecznictwie Sędziego.
Kancelaria oczywiście będzie składała apelację wraz z wnioskiem o zastosowanie wytyku sędziowskiego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.
więcejmniej

Load more