Kredyty indeksowane a odsetki maksymalne

By | 24 marca 2015

Kredyty indeksowane do walut obcych mogą prowadzić do obejścia zakazu pobierania odsetek wyższych niż maksymalne.

Kodeks cywilny przewiduje w art. 359 par. 2(1) maksymalną wysokość odsetek – nie może ona przekraczać czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego NBP (aktualnie więc nie może przekraczać 10%).

Kredyt indeksowany do waluty obcej może powodować obejście przepisów o odsetkach. Aczkolwiek bowiem wysokość odsetek jest niższa niż określona w kodeksie cywilnym, to klauzula indeksacyjna powoduje przeliczenie odsetek w zależności od wzrostu kursu waluty (w stosunku do kursu bazowego, a więc z dnia udzielenia kredytu). Jeżeli więc przykładowo kurs wzrósł dwukrotnie, to po zastosowaniu klauzuli indeksacyjnej kwota odsetek też będzie dwukrotnie wyższa niż wynikałoby to z policzenia procentu od sumy wyrażonej w PLN. Jest oczywiste, że zakaz pobierania odsetek w wyższej wysokości nie może być obchodzony w ten sposób, że wyznacza się odsetki w wysokości niższej niż maksymalna, a następnie mnoży przez jakiś wskaźnik, w efekcie otrzymując sumę wyższą niż dopuszczalna.

Innymi słowy, klauzule indeksacyjne mogą prowadzić do obchodzenia przepisów o odsetkach maksymalnych. Jeżeli do tego by doszło, to ich stosowanie będzie zakazane, a maksymalna wysokość odsetek musi być ustalona w wysokości odsetek maksymalnych (art. 359 par. 2(2) kc).

I chociaż aktualne niskie stopy procentowe powodują, że raczej mało możliwe jest aby w chwili obecnej banki pobierały zawyżone oprocentowanie, nie można takiej sytuacji wykluczyć w przyszłości, zwłaszcza kiedy kurs CHF pozostanie wysoki, a stopy procentowe w CHF wzrosną.

Warto więc zwrócić uwagę na to, że kredyty indeksowane mogą prowadzić do naruszenia przepisów o odsetkach maksymalnych, co stanowi kolejny przykład na to, jak wadliwa jest konstrukcja kredytów indeksowanych z punktu widzenia prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *