Category Archives: Wyroki sądów

Orzecznictwo europejskie

Warto przytoczyć kilka wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które mają znaczenie dla interpretacji umów o kredyt waloryzowany, jako że odnoszą się do interpretacji dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, która została do polskiego porządku prawnego wprowadzona przez art. 385(1) i n. kc. Pierwsze to wyrok z dnia 30 kwietnia 2014 r. (C‑26/13) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony… Read More »

Klauzula rebus sic stantibus

Zgodnie z art. 357(1) Kodeksu cywilnego nadzwyczajna zmiana stosunków sprawiająca, że spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, uprawnia sąd, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, do oznaczenia sposobu wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia lub nawet orzeczenia o rozwiązaniu umowy. Przepis ten… Read More »

Klauzule abuzywne – oprocentowanie

Standardem w długoterminowych umowach kredytowych jest oprocentowanie zmienne. Jednak zmienność oprocentowania nie oznacza, że bank może dowolnie kształtować jego wysokość. W szeregu orzeczeń sądy zakwestionowały te zapisy umów kredytowych, które dawały bankowi dowolność w ustalaniu oprocentowania. Klauzule zmiennego oprocentowania zostały wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. W wyroku z dnia 9 kwietnia 2010 r. (XVII Amc 959/09), Sąd… Read More »

mBank ignoruje wyroki… i musi płacić

Bardzo ciekawy wyrok zapadł 26.05.2014 w Sądzie Okręgowym w Lodzi (III Ca 1673/13). mBank posługiwał się klauzulą abuzywną pozwalającą na arbitralną zmianę oprocentowania (tzw. stary portfel kredytów mBanku), co zostało uznane przez sąd w lutym 2012 r. za bezskuteczne wobec klienta. Czy po tym wyroku mBank zwrócił pieniądze, przestał naliczać zbyt wysokie raty i przeprosił? Oczywiście,… Read More »

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego coraz częściej uznawane jest za niedozwolone postanowienie umowne w orzecznictwie. Wyraźnie  kształtuje się opinia, że takie ubezpieczenie jest niedozwolone, jeżeli kredytobiorca nie ma wiedzy o warunkach ubezpieczenia, o tym jakie zdarzenia są objęte ochroną, i jakie wynikają z tego konsekwencje. Kwestionowane jest także ubezpieczenie, jeżeli umowa nie przewiduje jasnych kryteriów kiedy i na… Read More »

Zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu (I C 1153/13), który zasądził od mBanku zwrot nienależnego świadczenia, wynikającego ze stosowania zawyżonego oprocentowania. Zawyżonego, bo opartego na nieważnej klauzuli pozwalającej na zmianę oprocentowania w trakcie umowy bez dokładnego sprecyzowania warunków takiej zmiany. W sytuacji, gdy strona pozwana nie przedstawiła uzasadnienia poszczególnych zmian oprocentowania, Sąd uznał, że nie zostało… Read More »

Pozew zbiorowy o zapłatę

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r. (V ACz 354/13): Wspólne okoliczności sprawy, w rozumieniu art. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, stanowiące o dopuszczalności ujednolicenia roszczeń w ramach tworzonych podgrup, to okoliczności, które są wspólne, czyli takie same dla członków grupy i jednocześnie inne od tych, które zdecydowały o wyodrębnieniu… Read More »

Nienależne świadczenie

W wyroku z 30.04.2014 r., (I ACa 1209/13) (sprawa pozwu grupowego tzw. “Nabitych w mBank” a dotycząca klauzuli upoważniającej bank do dowolnej zmiany oprocentowania), Sąd Apelacyjny w Lodzi stwierdził m.in.: Rozwiązaniem jest tu bowiem uznanie klauzuli abuzywnej za niewiążącą i stosowanie umowy w pozostałym zakresie. Pozostaje to w zgodzie z przywołanym wyżej stanowiskiem ETS [orzeczenie ETS… Read More »

Interes prawny

Ważny wyrok zapadł 20.11.2012 (I ACa 499/12) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Sąd stwierdził, że wobec już orzeczonego stwierdzenia klauzul indeksacyjnych za nieważne, nie przysługuje prawo do dochodzenia przed sądami kolejnych orzeczeń w sprawie podobnych klauzul. (…) powszechnie się przyjmuje, iż nie istnieje interes prawny powoda wytoczeniu powództwa na podstawie art. 189 k.p.c. kiedy realnie… Read More »

Nieważny bankowy tytuł egzekucyjny

Wyrokiem z 7.11.2014 (I C 554/14) Sąd Okręgowy w Szczecinie pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na zakazaną klauzulę indeksacyjną. [Z uzasadnienia: ] W konsekwencji należało przyjąć, że w umowie stron powódka nie była związana tymi jej postanowieniami, z których wynikała konieczność indeksacji waluty kredytu za pośrednictwem franka szwajcarskiego. Przy tym umowa kredytowa nie była… Read More »

Klauzule abuzywne – indeksacyjne

Najważniejsze z praktycznego punktu widzenia to wyroki uznające klauzule indeksacyjne oraz klauzule pozwalające na zmianę oprocentowania za abuzywne, czyli naruszające interesy konsumenta, a przez to nieważne. Po stwierdzeniu przez sąd, że klauzule takie są nieważne, umowę kredytową należy czytać tak, jakby klauzul tych nigdy tam nie było. Wszystkie poniższe wyroki są już prawomocne. Wyrokiem z… Read More »

Przedawnienie

Co do zasady, okres przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia wynosi 10 lat. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, od kiedy należy liczyć ten termin. W wyroku z dnia 22 marca 2001, Sąd Najwyższy stwierdził, że: Roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili (…) Jednolicie ujęta… Read More »